Måste man både godkänna testamentet och bekräfta delgivningen?

2020-10-15 i Testamente
FRÅGA |Hej! Min farbror har dött. Hans sambos tre barn ärver. Jag är osäker på vad jag ska skriva under. Ska jag skriva under både delgivningsärende och testamentsgodkännande?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente ska delges arvingarna. Denna delgivning ska ske genom ett överlämnande eller en bestyrkt kopia av testamentet, 14:4 Ärvdabalken (ÄB). Därutöver ska det föreligga ett delgivningssyfte.Du kan antingen välja mellan att godkänna testamentet eller bekräfta delgivningen. Ifall du väljer att skriva under delgivningsärendet innebär detta att din möjlighet att klandra testamentet i enlighet med 14:5 ÄB återstår. Om du istället väljer att godkänna testamentet blir denna direkt gällande vilket innebär att du medgivit arvsutdelningen som föreskrivits i testamentet. Genom detta godkännande förlorar du således din rätt att klandra. För att sammanfatta beror det på vad du själv önskar göra. Ifall du ej har intresse av att klandra testamentet bör det därför räcka med att du enbart skriver under att du godkänner denna. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man ge en bostadsrätt i gåva som inte är fullt betald?

2020-09-08 i Gåva
FRÅGA |Hej,Kan man ge en bostadsrätt som gåva till sitt barn om bostadsrätten inte är fullt betald och ev. skuld inte framkommer i gåvobrevet?Dvs, måste ev. skuld framkomma i gåvobrevet för att vara giltigt?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formkrav för gåva: Vid gåva av fast egendom krävs det enligt 4 kap. 1§ st. 1 och 4 kap. 29§ Jordabalken (JB) att vissa kriterier är uppfyllda. 1.Gåvobrevet ska vara skriftligt 2.Det ska finnas en upplysning om att gåvogivaren (din mamma) överlåter bostadsrätten i form av gåva till dig som gåvotagare. 3.Innehålla uppgifter om bostadsrätten som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen ska finnas med och en tydlig beskrivning av hur stor del av bostadsrätten ska överlåtas till dig. 4.Gåvobrevet ska innehålla båda era underskrifter. Ditt barn måste dessutom ansöka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevets har upprättats, 20 kap. 2§ JB. Här är det krav på att lagfarts ansökan ska styrkas av två vittnen (vilket inte är fallet vid upprättande av gåvobrev även om det är att rekommendera). De enda som inte får vittna är personer under 15 år och de som pga. psykisk störning inte kan ha någon insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.Vid gåva av hus, är det inte per automatik så att lånet följer med, även om det är vanligt att ta över lån vid ett övertagande av hus. Detta förutsätter däremot att banken eller annan eventuell långivare godkänt att skulden ska flyttas över. Panträtten som belåningen innebär kommer dock bestå även om själva skulden inte går över Med andra ord kommer huset fortfarande utgöra en säkerhet för lånet oavsett vem som har skulden. Av denna anledning är det vanligt att banken går med på att flytta över lånet om man efterfrågar detSammanfattning: Så länge följande formkrav för upprättande av gåvobrev är uppfyllda bör det inte vara några större problem. Ju mer detaljerad information i gåvobrevet ju bättre. Beträffande lånet får ni ta kontakt med din långivare för godkännande av att skulden flyttas över. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Har jag en försörjningsplikt mot min före detta make vid skilsmässa?

2020-09-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag och min fru har ansökt om skilsmässa. Vi har inga gemensamma barn. Så domen från tingsrätten kommer att gå relativt fort.Problemet nu är det ekonomiska i det hela. Min fru har ingen inkomst. Är utförsäkrad och har en pension på 1900 kr/mån. Jag har fast inkomst, runt 26 000 kr/mån ut. Vad händer sen rent ekonomiskt när skilsmässan är klar? Vi bor i en hyrelägenhet, båda står på hyresavtalet. Jag ska bo kvar.. Har jag någon form av försörjningsplikt gentemot henne?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försörjningsplikt: Huvudregeln efter en äktenskapsskillnad är att vardera make svarar för sin egen försörjning, 6 kap. 7§ Äktenskapsbalken (ÄB). Om det däremot föreligger ett behov av underhållsbidrag under en övergångstid hos din fru, kan hon få detta beviljat förutsatt att du har förmågan att utge ett sådant bidrag. För att tydliggöra krävs det alltså 1. Ett behov hos din fru av underhållsbidrag 2. En förmåga hos dig att betala. Hur länge du eventuellt betalar detta bidrag avgörs genom en skälighetsbedömning i det enskilda fallet. Alltså kan det variera från t.ex. några månader till ett år. Skulle det föreligga mer permanenta svårigheter för din fru att försörja sig efter ert äktenskap eller ifall det föreligger synnerliga skäl kan det bli fråga om underhållsbidrag under en längre tid. Jag vill erinra dig om att detta underhållsbidrag enbart syftar till att ersätta grundbehov av försörjning och inte den standard ni hade under äktenskapet. För att sammanfatta kommer det bli avgöra om din fru har en förmåga att försörja sig, t.ex. få ett jobb eller liknande. Det måste finnas ett tydligt orsakssamband mellan äktenskapet och hennes bristande förmåga att kunna försörja sig. Detta fastslogs i Högsta domstolens dom NJA 1998 s. 238. Övrigt: Din andra fråga är väldigt öppen varför jag kanske inte ger ett tydligt svar på den. Vid skilsmässa bör dock som huvudregel en bodelning göras, 9 kap. 1§ ÄB. Vad som händer rent ekonomiskt kommer därtill påverkas av hur/om ni upprättar denna. För närmare frågor kring bodelning hänvisar jag dig att läsa på här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur man går till väga vad gäller överskott på arv genom bostadsrätt

2020-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej min mamma vill ge mig ett förskott på arv genom sin bostadsrätt. Hur går man till väga
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om förskott på arv finner du i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB). Den bostadsrätt som din mamma vill ge dig i förskott blir att betrakta som en gåva. Huvudregeln är att gåva som givits till bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits, 6 kap. 1§ ÄB. Formkrav för gåva: Vid gåva av fast egendom krävs det enligt 4 kap. 1§ st. 1 och 4 kap. 29§ Jordabalken (JB) att vissa kriterier är uppfyllda. 1.Gåvobrevet ska vara skriftligt 2.Det ska finnas en upplysning om att gåvogivaren (din mamma) överlåter bostadsrätten i form av gåva till dig som gåvotagare. 3.Innehålla uppgifter om bostadsrätten som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen ska finnas med och en tydlig beskrivning av hur stor del av bostadsrätten ska överlåtas till dig. 4.Gåvobrevet ska innehålla båda era underskrifter. Du måste dessutom ansöka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevets har upprättats, 20 kap. 2§ JB. Här är det krav på att lagfarts ansökan ska styrkas av två vittnen (vilket inte är fallet vid upprättande av gåvobrev även om det är att rekommendera). De enda som inte får vittna är personer under 15 år och de som pga. psykisk störning inte kan ha någon insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. I ditt fall: Om ni upprättat ett giltigt gåvobrev blir din situation tämligen simpel eftersom du blir att betrakta som bröstarvinge. Det finns nämligen en presumtion om att det som arvlåtaren under sin livstid ger bort till en bröstarvingen ska avräknas som förskott på arvet. Detta då man förmodar att arvlåtaren vill att varje barn ska få lika mycket. Det finns inga formkrav vad gäller regleringen av förskott, med andra ord finns det inget särskild blankett eller liknande ni måste fylla i, om man bortser från gåvobrevet. Även om det för dig som bröstarvinge är mindre viktigt att reglera detta skriftligt till följd av presumtionen är det alltid en rekommendation att upprätta allt skriftligt. Detta för att minimera risken för konflikter.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?

2020-09-09 i Sambo
FRÅGA |Är sambo sedan 26 år och vi har tre gemensamma barn 20,24,26 år.Jag har tagit över mina föräldrars sommarstuga som gåva . Vem ärver när jag går bort ? Behöver jag skriva testamente ? Kan våra barns respektive göra anspråk på sommarstugan och de är gifta eller sambo ?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambor har i Sverige ingen lagfäst arvsrätt. Istället kan sambor ge varandra en sådan rätt genom ett upprättande av testamente. Även om sambos inte ärver varandra har de fortfarande rätt att genomföra en bodelning om det inte finns ett samboavtal som stadgar annat, 8 § Sambolagen. Bodelningen innebär att den gemensamma samboegendomen dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet. Den gemensamma samboegendomen utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, 3§ Sambolagen. I samboegendomen ingår inte sådant som den ena sambon fått i gåva av någon annan, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, 4§ p. 1 Sambolagen. Vad gäller bostad förutsätts till och med att det rör sig om eran permanentbostad vilket sommarstugan inte gör, 5§ Sambolagen. Men hänsyn till dessa omständigheter är sommarstugan således inte att betrakta som samboegendom och ska därför inte räknas med i bodelningen. Vad gäller dina barn har de alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, 7 kap. 1§ Ärvdabalken (ÄB). Denna del kan du inte inskränka genom testamente.Sammanfattning: Din sambo kommer inte per automatik ärva dig eftersom sambor inte har någon lagfäst arvsrätt. Önskar du att din sambo ska ärva dig råder jag därmed dig att upprätta ett testamente. För mer information om hur du upprättar en sådan se här. Jag vill erinra dig om att bara för att du väljer att upprätta ett testamente så har du inte fria tyglar att testamentera bort vad du vill. Dina barn kommer alltid ha rätt till sin laglott. Då bröstarvingar ingår i första arvsklassen kommer dina barn ha rätt till hela din kvarlåtenskap, såvida du inte testamenterat om något annat, 2 kap. 1§ ÄB. Alltså kommer dina barn ärva sommarstugan ifall du ej uppför något testamente. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur man kan upprätta en överlåtelse av bostad

2020-09-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag ska ta över min mammas hus. Lånet som är kvar på huset är på 350 000kr. Värdet av huset är 800 000. Tanken är att vi ska skriva över huset och lånet på mig. Har även en syster som inte var intresserad av att ta över huset. Min fråga är kommer vi att kunna skriva det som gåvobrev? Eller som att jag köper huset? Eller ta ut det som förtida arv? Kommer jag fortfarande behöva lägga någon kontantinsats på huset? Är ung ensamstående mamma med fast inkomst och inga anmärkningar
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt i ditt fall att skriva över huset till dig genom ett upprättande av ett gåvobrev. Detta förutsätter däremot att särskilda formkrav är uppfyllda. Formkrav för gåva: Vid gåva av fast egendom krävs det enligt 4 kap. 1§ st. 1 och 4 kap. 29§ Jordabalken (JB) att vissa kriterier är uppfyllda. 1.Gåvobrevet ska vara skriftligt 2.Det ska finnas en upplysning om att gåvogivaren (din mamma) överlåter bostadsrätten i form av gåva till dig som gåvotagare. 3.Innehålla uppgifter om bostadsrätten som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen ska finnas med och en tydlig beskrivning av hur stor del av bostadsrätten ska överlåtas till dig. 4.Gåvobrevet ska innehålla båda era underskrifter. Du måste dessutom ansöka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevets har upprättats, 20 kap. 2§ JB. Här är det krav på att lagfarts ansökan ska styrkas av två vittnen (vilket inte är fallet vid upprättande av gåvobrev även om det är att rekommendera). De enda som inte får vittna är personer under 15 år och de som pga. psykisk störning inte kan ha någon insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Jag vill erinra dig om att gåva som givits till bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits 6 kap. 1§ ÄB. Detta innebär att de är sammanlänkade och således leder till samma resultat. Förskott på arv förutsätter att det rör sig om en gåva. Kontantinsats blir bara aktuellt vid köp av bostad. Det krävs alltså att du köper bostaden i fråga. Enligt din bakgrundsinformation har jag uppfattat det som att din mamma vill giva dig huset. Du får gärna återkomma med mer detaljerad information för att jag ska ge dig ett tydligare svar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Gäller samma uppsägningstid för någon medlem i ett fackförbund som för någon som inte är?

2020-09-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Är det samma uppsägningstid för en 55+ med anställning över 10 år och inte medlem i facket som en 55+ med anställning över 10 år och medlem i facket. Arbetsgivaren har kollektivavtal.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beroende på hur länge man arbetat kommer uppsägningstiden man får variera. För en arbetstagare med en sammanlagd anställningstid om minst tio år, gäller en uppsägningstid på högst sex månader, 11§ Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). För en arbetstagare som fyllt 68 år gäller däremot inte en uppsägningstid längre än en månad, 33 b§ LAS. Kollektivavtal kan påverka längden på uppsägningstiden och det är inte ovanligt att kollektivavtal anger längre uppsägningstider än lagen. Detta följer av LAS dispositiva karaktär som ger utrymme för kollektivavtal att avtal om annat så länge det inte upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen, 2§ st. 2 och 4 LAS. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad händer med testamentet eller gåvobrevet vid en överklagad bouppteckning?

2020-09-03 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |VAD händer med med aktuella testamente och gåvobrev om särkullbarn har överklagat bouppteckningen till förvaltningsrätten efter 1år
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bouppteckning är en skriftlig handling som ska ange samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall eller konkurs. (Jag presumerar att det här rör sig om ett dödsfall). Som huvudregel ska en bouppteckning förrättas senast tre månader efter dödsfallet, 20 kap. 1 Ärvdabalken (ÄB). Efter att samtliga dödsbodelägare skrivit under bouppteckningen lämnas den in hos Skatteverket för godkännande och registrering, 20 kap. 8§ ÄB. Denna registrering kan därefter överklagas inom tre veckor om någon anser att det föreligger formella fel, såsom att en arvinge inte ska ha kallats till bouppteckning, 44§ Förvaltningslagen.Av din bakgrundsinformation anger du att särkullsbarnet överklagat efter 1 år, vilket är försent. En arvinge som är missnöjd med arvskiftet kan klandra detta inom fyra veckor genom ansökan om stämning vid tingsrätten. Även här har det förflutit mer än 4 veckor, varför detta val ej är möjligt. Överlag är möjligheterna för särkullsbarnet att få till stånd överklagandet mycket litet, baserat på de regler som finns tillgängliga. Med andra ord kommer inget ske med det aktuella testamentet eller gåvobrevet. Hade det dock blivit aktuellt hade rättsverkningarna kunnat bli att förvaltningsrätten upphäver Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen. I detta fall ska Skatteverket se till att en ny bouppteckning förrättas och lämnas in till dem för registrering.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,