Hur man går till väga vad gäller överskott på arv genom bostadsrätt

2020-09-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej min mamma vill ge mig ett förskott på arv genom sin bostadsrätt. Hur går man till väga
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om förskott på arv finner du i 6 kap. Ärvdabalken (ÄB). Den bostadsrätt som din mamma vill ge dig i förskott blir att betrakta som en gåva. Huvudregeln är att gåva som givits till bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits, 6 kap. 1§ ÄB. Formkrav för gåva: Vid gåva av fast egendom krävs det enligt 4 kap. 1§ st. 1 och 4 kap. 29§ Jordabalken (JB) att vissa kriterier är uppfyllda. 1.Gåvobrevet ska vara skriftligt 2.Det ska finnas en upplysning om att gåvogivaren (din mamma) överlåter bostadsrätten i form av gåva till dig som gåvotagare. 3.Innehålla uppgifter om bostadsrätten som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen ska finnas med och en tydlig beskrivning av hur stor del av bostadsrätten ska överlåtas till dig. 4.Gåvobrevet ska innehålla båda era underskrifter. Du måste dessutom ansöka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevets har upprättats, 20 kap. 2§ JB. Här är det krav på att lagfarts ansökan ska styrkas av två vittnen (vilket inte är fallet vid upprättande av gåvobrev även om det är att rekommendera). De enda som inte får vittna är personer under 15 år och de som pga. psykisk störning inte kan ha någon insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. I ditt fall: Om ni upprättat ett giltigt gåvobrev blir din situation tämligen simpel eftersom du blir att betrakta som bröstarvinge. Det finns nämligen en presumtion om att det som arvlåtaren under sin livstid ger bort till en bröstarvingen ska avräknas som förskott på arvet. Detta då man förmodar att arvlåtaren vill att varje barn ska få lika mycket. Det finns inga formkrav vad gäller regleringen av förskott, med andra ord finns det inget särskild blankett eller liknande ni måste fylla i, om man bortser från gåvobrevet. Även om det för dig som bröstarvinge är mindre viktigt att reglera detta skriftligt till följd av presumtionen är det alltid en rekommendation att upprätta allt skriftligt. Detta för att minimera risken för konflikter.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Får man underhållsstöd när man flyttar hemifrån?

2020-09-02 i Underhåll
FRÅGA |hej! Jag är en tjej på 18år och bor hemma hos min mamma. Pappa betalar underhåll till mig. jag har precis börjat mitt sista år på gymnasiet men vill nu flytta hemifrån. vad händer då med underhållsstödet och vad är mina föräldrar skyldiga att hjälpa till med om jag nu flyttar hemifrån?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga är det viktigt att vi urskiljer på underhållsstöd och föräldrars underhållsskyldighet. Underhållstöd har barn bl.a. rätt till om de är folkbokförda och varaktigt boende med enbart en av föräldrarna, 18 kap. 2§ st. 1 Socialförsäkringsbalken (SB). För dig som däremot är 18 år och som bedriver gymnasiestudier har du rätt till förlängt underhållsstöd, 18 kap. 6§ SB. Detta stöd omfattar däremot samma regler som för vanligt underhållstöd. Med andra ord förutsätts det att du är folkbokförd och varaktigt boende hos den ena föräldern. Flyttar du hemifrån upphör alltså denna rätt. Jag presumerar att du har detta stöd eftersom du angivit att din pappa fortfarande betalar dig. Enligt 7 kap. 1§ Föräldrabalken ska dina föräldrar svara för ditt underhåll. De har en s.k. underhållsskyldighet som sträcker sig efter vad som är skäligt med hänsyn till dina behov och deras samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet upphör vanligtvis när man blir myndig, men går man i skolan upphör den vid högst 21 år ålder. För att sammanfatta kommer alltså ditt underhållsstöd att upphöra när du flyttar hemifrån, men inte dina föräldrars underhållsskyldighet. Som nämnt kommer summan av detta stöd dels bero på dina behov, dels på deras ekonomiska förmåga. Att de, som exempel, ska betala för hela hyran eller all mat, är därför inget du kan ställa krav på. Kom även ihåg att om du efter studenten bestämmer dig för att inte studera vidare, kommer du inte längre ha rätt till något stöd från dina föräldrar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan jag få sparken för att jag reser trots avrådan?

2020-08-21 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, Jag undrar om man kan få sparken om man väljer att resa vid en avrådan om det blir en lockdown?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Förutsättningarna för att din arbetsgivare ska kunna avskeda dig är att du grovt ska ha åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren, 18§ Lag (1982:80) om anställningsskydd, hädanefter förkortad LAS. Här brukar det ofta röra sig om brottsligt beteenden som t.ex. stöld från arbetsplatsen. Det krävs mycket till för att man ska bli avskedad och jag ser inte att ditt val att resa skulle utgöra en sådan grund. En mildare form av avsked är uppsägning som enbart blir aktuellt pga antingen arbetsbrist eller personliga skäl, 7§ LAS. Personliga skäl skulle kunna vara att du inte fullgör arbetsuppgifterna som ingår i ditt anställningsavtal. Uppsägning förutsätter dessutom saklig grund. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att omplacera dig, 7§ st. 2 LAS. Uppsägningen får inte heller grunda sig på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader, 7§ st. 2 LAS. Sammanfattat finns det ingen tydlig grund för avsked eller uppsägning i ditt fall. Att du väljer att resa förmodar jag att du även gör under din semester. Jag rekommenderar ändå dig att lyssna på avrådan om att inte resa. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Har man rätt att arbeta då och då som föräldraledig?

2020-08-21 i Föräldraledighet
FRÅGA |Om en anställd är föräldraledig. Kan hon/han då kräva av sin arbetsgivare att få gå in och jobba ett pass då och då när det passar henne/honom.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar ifall en föräldraledig arbetstagare har rätt att komma in och jobba utan någon vidare kommunikation med arbetsgivaren. Enligt Föräldraledighetslagen (1995:584) har föräldrar rätt att jobba deltid. Hur mycket man får gå ner i tid beror på om den anställde tar ut föräldrapenning eller inte, 5-6§§ föräldrarledighetslagen. I jämförelse med semesterlagen ger föräldrarlagen arbetstagarna en större rätt att bestämma över ledighetens förläggning. I detta fall krävs att den anställde lämnat sin anmälan om ledighet två månader i förväg och även att den anställde samrått med arbetsgivaren om hur denna vill arbeta, 13-14§§ föräldrarledighetslagen. Svaret på din fråga blir därför att det inte behöver vara tillåtet för en föräldraledig att komma in och arbeta då och då, utan det krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda som bl.a. medgivande från arbetsgivaren. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad händer med testamentet eller gåvobrevet vid en överklagad bouppteckning?

2020-09-03 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |VAD händer med med aktuella testamente och gåvobrev om särkullbarn har överklagat bouppteckningen till förvaltningsrätten efter 1år
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bouppteckning är en skriftlig handling som ska ange samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall eller konkurs. (Jag presumerar att det här rör sig om ett dödsfall). Som huvudregel ska en bouppteckning förrättas senast tre månader efter dödsfallet, 20 kap. 1 Ärvdabalken (ÄB). Efter att samtliga dödsbodelägare skrivit under bouppteckningen lämnas den in hos Skatteverket för godkännande och registrering, 20 kap. 8§ ÄB. Denna registrering kan därefter överklagas inom tre veckor om någon anser att det föreligger formella fel, såsom att en arvinge inte ska ha kallats till bouppteckning, 44§ Förvaltningslagen.Av din bakgrundsinformation anger du att särkullsbarnet överklagat efter 1 år, vilket är försent. En arvinge som är missnöjd med arvskiftet kan klandra detta inom fyra veckor genom ansökan om stämning vid tingsrätten. Även här har det förflutit mer än 4 veckor, varför detta val ej är möjligt. Överlag är möjligheterna för särkullsbarnet att få till stånd överklagandet mycket litet, baserat på de regler som finns tillgängliga. Med andra ord kommer inget ske med det aktuella testamentet eller gåvobrevet. Hade det dock blivit aktuellt hade rättsverkningarna kunnat bli att förvaltningsrätten upphäver Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen. I detta fall ska Skatteverket se till att en ny bouppteckning förrättas och lämnas in till dem för registrering.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Får min arbetsgivare dra av lön för skada jag åsamkar och hålla inne min lön hur denne vill?

2020-09-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejSka försöka göra en lång historia kort.Jag jobbade på ett transportföretag, utan kollektivavtal och jag är själv heller inte medlem i något fackligt. Det gäller en provanställning, nattjobb, schema, timlön. Efter en rad olika händelser sa jag upp mig, men jag har några funderingar kring följande.En dag så körde jag bildelar till en firma, bland annat ett bilbatteri. Det visade sig att batteriet var trasigt, jag hade missat det och levererat ändå. Efter spekulationer kom vi fram till att batteriet hade gått sönder i en annan transport ner till vår terminal, innan jag lastade och körde iväg det, alltså är jag inte skyldig till detta. Ändå påstår chefen att det kommer att dras från min lön, eftersom jag var slarvig och inte kontrollerade innan lastning. Får chefen i detta fall dra av pengar för skadat gods på min lön?När jag tillslut sa upp mig åkte jag in för att lämna alla saker, skulle även skriva på ett uppsägningspapper, (det var han som provocerade fram min uppsägning), men han var inte där trots att vi hade bestämt. Pappret som han så gärna ville ha skickade han sedan på mejl och ville jag skulle skriva på, och skicka i retur. Jag skickade pappret men han hann inte få det innan löningsdagen. Han skrev till mig att slutlönen betalas ut när han fått pappret. Kan han hålla inne lönen pga det? Isåfall, hur länge? Det drabbar ju mig hårt som har hyra som ska betalas. Finns det något jag kan göra nu när lönen blir fördröjd, eller i värsta fall inte betalas ut alls?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska försöka att svara på din fråga så gott jag kan och för att underlätta läsningen kommer jag dela upp händelserna i två kategorier. Skadat batteri och lön: Även om du påstår att du inte ansvarar för skadan på batteriet tycker jag det är av högsta relevans att ändå lyfta vad som hade hänt ifall du faktiskt varit ansvarig. Detta då argumentationen är till fördel för dig. Vad gäller skada som du vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, har din arbetsgivare en skyldighet att ersätta denna skada. Man brukar tala om principalansvaret som i detta fall regleras i 3 kap. 1§ p. 1 Skadeståndslagen (SkL). Vad som är att betrakta som i tjänst har varit upp till diskussion, men man har i allmänhet sagt att handlingar som företas under tjänstetid i är vållande i tjänsten. Du som arbetstagare kan enbart bli ansvarig för den skada du vållar om det förelegat synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter, 4 kap. 1§ SkL. Rekvisitet synnerliga är väldigt högt ställt och det är fåtal gånger en arbetstagare når upp till den. Det som hände med batteriet skulle jag därför säga inte är att betrakta som synnerliga skäl. Arbetsgivarens principalansvar ger denne ingen frihet att dra pengar från din lön. Din lön ska skyddas så långt det går och därför finns lag (1970:215) om arbetsgivarens kvittningsrätt. Om din arbetsgivare kan visa att skadan orsakats av din försumlighet uppstår en fordran på dig och lagen ställer då upp krav på när kvittning får ske. Däremot får inte din arbetsgivare kvitta hur som utan måste komma överens med dig om att dra av skadan från nästa lön eller liknande. Ditt godkännande behövs alltså, annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig mot dig. I vissa fall kan pengar dras utan medgivande, men det fordrar oftast uppsåtligt handlande, vilket inte är aktuellt i ditt fall. Uppsägning och lön: Enligt 12§ lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) har du som uppsagd rätt att under din uppsägningstid få behålla din lön även om du inte får några arbetsuppgifter alls. I ditt fall som provanställd har du ingen uppsägningstid, men av din bakgrundsinformation har jag tolkat det som att uppsägningen inte blev fullbordad förens efter din arbetsgivare fick uppsägningspappret. Utifrån de allmänna avtalsrättsliga reglerna bör därför din provanställning fortfarande vara giltig under löningsdagen. Med det sagt ska du ha rätt till din lön som vanligt. Eftersom det inte finns några godtagbara skäl för din arbetsgivares beteenden (baserat på det du angivit) kan du som arbetstagare ha rätt till skadestånd. Att arbetsgivaren olovligt håller inne din lön är ett avtalsbrott eftersom du enligt avtalet har rätt till löm. Se 38§ LAS. Innan du väljer att gå vidare med ytterligare åtgärder, rekommenderar jag dig att prata med din arbetsgivare igen och ange det som tagits fram här.Jag hoppas allt ordnar sig för dig!Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Jag blev tvingad till skriva på avtal, vad gör jag?

2020-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan jag vill fråga hur jag ska gå till väga med att mitt ex tvingade mig att skriva på ett papper som säger att vi ska dela på vinsten av våran husförsäljning. Vi ägde bostaden tillsammans och jag hade renoverat hela huset. Vi hade lån på 680.000kr och det såldes för 1.375.000kr. Inga lån på renovering. Jag skrev huset på henne för våra barns skull men jag ångrar allt idag. Hon kom till mig och tvingade mig att skriva på att allt över 1.100.00 delar vi på och allt annat får hon. Jag mådde psykiskt dåligt då med ett spelmissbruk och alkoholism i kroppen. Hon gav mig 75.000kr och fick själv över 500.000kr. Kan jag stämma henne för detta?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln inom avtalsrätt är att avtal ska hållas, men under vissa omständigheter kan avtal ogiltigförklaras genom olika s.k. ogiltighetsgrunder. Du skulle eventuellt kunnat ha blivit utsatt för det som juridiskt kallas för lindrigt tvång i enlighet med 29§ Avtalslagen, hädanefter förkortad AvtL. Tvånget betraktas som lindrigt när du som utpressad eller hotad haft möjlighet att välja mellan olika alternativ, även om alla alternativen varit dåliga. Dock förutsätter detta att du i stunden du skrev på avtalet faktiskt varit tvingad till det. Av din bakgrundsinformation skulle jag dock inte påstå att du blivit utsatt för detta då denna form av tvång omfattar mer allvarlig karaktär och det av dig framgår att du mer utav ångrat dig i efterhand. Du berättar däremot att du var under berusat tillstånd när du skrev på avtalet. Att du varit berusad är i sig inte en ogiltighetsgrund, men enligt reglerna om ocker kan dock ett avtal förklaras ogiltigt om någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som har utgått, 31§ AvtL. Omständigheterna i ditt fall skulle kunna falla under detta lagrum, då det dessutom krävs att det råder ett uppenbart missförhållande mellan era prestationer vilket man tydligt kan se enligt dina uppgifter. 33§ AvtL medger även ogiltighet för det fall där omständigheterna vid avtalets tillkomst är sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. Här fordras att motparten varit medveten om att avtalet strider mot tro och heder, dvs varit i ond tro. Jag tänker att generalklausulen i 36§ AvtL är något du skulle kunna åberopa som sista utväg. Lagrummet stadgar att ett avtal eller avtalsvillkor kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om den är oskälig med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. I sin helhet omfattar därmed 36§ AvtL alla tänkbara situationer och du skulle därför kunna bygga din argumentation på att avtalet bör lämnas utan anseende till följd av omständigheterna vid dess tillkomst. T.ex. att du mådde psykiskt dåligt när du skrev på avtalet. Du kan även lyfta skillnaden i betalning du fick i jämförelse med henne. Det är något som eventuellt skulle kunna falla under senare inträffade förhållanden eller omständigheter i övrigt. Att skillnaden är oskälig och att detta i vart fall bör kunna leda till en jämkning.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till sjuklön som timanställd?

2020-08-21 i Sjuk
FRÅGA |Hej,Jag är tjänstledig från det jobb som jag tidigare varit tillsvidareanställd på pga studier. Jag arbetar nu under sommaren här i 10 veckor och är nu timanställd.För två veckor sedan fick jag Corona och har nu varit hemma från jobbet i 14 dagar. Min fråga lyder: Har jag rätt till sjuklön om jag varit sjuk och är timanställd? Enligt min arbetsgivare så får jag ingen sjuklön...
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön finner du i Lag (1991:1047) om sjuklön. Att vara timanställd är enbart ett sätt att få betalt på och utgör ingen anställningsform. De två typerna av anställningsformerna i Sverige är tillsvidareanställning (fast anställning) samt tidsbegränsad anställning (såsom säsongsanställning och vikariat). Huvudregeln enligt 4 § Lag om anställningsskydd är att om inget annat sägs gäller en anställning tills vidare.Enligt 3§ Lag om sjuklön har du rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Av din angivna bakgrund jobbar du i 10 veckor, varför reglerna om anställning kortare än en månad inte blir aktuellt för dig. Vanligtvis brukar ett karensavdrag på 20% av sjuklönen göras, men till följd av rådande coronavirus har regeringen meddelat att detta karensavdrag tillfälligt slopats. Din arbetsgivare är enbart skyldig att utge ersättning för de timmar du var ombedd att arbeta. Det är enbart inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av din nedsatta arbetsförmågan som kommer kompenseras, 4§ Lag om sjuklön. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,