Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?

2021-07-23 i Testamente
FRÅGA |Hej!En bekant utan barn har testamenterat alla sina tillgångar till andra personer än sina släktingar som normalt sett skulle ärva (syskon och syskonbarn). Men släktingar ska ju kallas till förrättning liksom de som nämns i testamentet. Min första fråga är om man får skicka en kopia på testamentet till släktingarna innan förrättningen hålls så att de inte invaggas i tron att de ska ärva. Eftersom flera bor utomlands är det ju viktigt att de inte gör en resa "i onödan", men även de inom landet ska ju inte behöva åka i onödan om de slipper. Min andra fråga: om det är okej att de får se testamentet en månad i förväg, kan de protestera mot innehållet före förrättningen och förhindra att den hålls?Min tredje fråga: om de protesterar mot innehållet som presenteras under själva förrättningen, när senast måste de göra det och i vilken form ska det göras? Under själva förrättningen? Efteråt? Och kan de protestera fast de inte deltar trots att de är kallade?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Delgivning och godkännande av testamenteNär någon dör ska ett arvskifte förrättas av arvingarna och testamentstagarna, se 23 kap 1 § ärvdabalken. Om det finns ett testamente ska det delges till samtliga arvingar och testamentstagare. Med delgivning menas att en styrkt kopia av testamentet ska skickas till samtliga berörda. Handlingarna ska undertecknas och sändas tillbaka till den som först skickade delgivningen. För att delgivningen ska vara giltig krävs även ett delgivningssyfte, det vill säga det måste framgå av brevet att det är en delgivning av ett testamente, se 14 kap 4 § ärvdabalken. Att en arvinge skriver under en delgivning, innebär inte att den har godkänt testamentet. En arvinge behöver inte delges i det fall den redan har godkänt testamentet.Får du skicka delgivningen en månad innan förrättningen?Det finns inget hinder för dig att skicka delgivningen en månad innan förrättningen. Det är bra att vara ute i god tid, så de arvingar som bor utomlands hinner ta ställning till om de behöver delta vid arvsskiftet eller inte.Protest mot testamentets innehållEndast en bröstarvinge (Barn till den avlidne) kan kräva en del av ett arv även om ett testamente innebär att andra än arvingar tilldelas kvarlåtenskapen. I ditt fall är det syskon och syskonbarn som är de legala arvingarna. De kan inte protestera mot hur den avlidnes sista önskan lyder. Däremot kan de klandra testamentets giltighet. Exempelvis kan det röra sig om ett förfalskat testamente, eller att den avlidne var under en psykisk störning eller att det skrivits under tvång, se 13 kap 1­­-3 ärvdabalken. Ett testamente måste även uppfylla vissa formkrav som att det ska vara undertecknat av två vittnen samt testatorns underskrift, se 10 kap 1 § ärvdabalken.KlanderfristOm det skulle visa sig att testamentet är ogiltigt enligt någon av de ovan nämnda orsaken, har den som vill klandra testamentet sex månader på sig att klandra det, från den dag som testamentet erhölls enligt 14 kap 5 § ärvdabalken. Annars förlorar de rätten att bestrida testamentet. Ett testamente blir bara ogiltig mot den som har klandrat det, men fortfarande giltigt mot de övriga. Det innebär att alla som motsätter sig testamentet måste klandra det.SammanfattningDu ska skicka en styrkt kopia på testamentet till samtliga berörda. Det kan du göra i god tid innan förrättningen. Ingen av arvingarna kan motsätta sig hur kvarlåtenskapen ska fördelas. De kan endast motsätta sig testamentets giltighet. Om de vill motsätta sig testamentet måste de göra det inom sex månader från den dagen de erhöll del av testamentet. Om du behöver hjälp med att tolka testamentet, eller om du har andra frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

2021-07-23 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag arbetar på en förskola som barnskötare och undrar om min chef har rätt att kräva av mig att jag jobbar i köket när kocken är t ex sjuk eller frånvarande och det finns tillräcklig med personal. Min fråga är om jag får arbeta i köket som kock även om det innebär lättare rätter fast jag inte är utbildad kock eller att hantera storkök. Jag vill inte göra det eftersom jag känner att jag inte klarar det här, känner mig obekväm och stressad av att bara tänka att det är en ansvar jag inte är utbildad för.Kan jag bli uppsagt för arbetsvägran då?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare kan både omplacera dig och kräva att du utför andra arbetsuppgifter än de du normalt gör, så länge de ligger inom ramen för dina anställningsförhållanden och kompetens.Att kräva att du hanterar storköksmaskiner som innebär stora risker för skada och som kräver viss utbildning och vana behöver du inte gå med på. Men om du arbetar på en mindre förskola och det handlar om att laga enklare rätter, som du skriver i ditt brev, måste du följa din arbetsgivares instruktioner.Uppsägning eller avskedUppsägning beror oftast på ekonomiska förhållanden, eller arbetsbrist, se 7 § lagen om anställningsskydd. Innan en arbetsgivare kan säga upp en anställd på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren försöka hitta en alternativ arbetsuppgift den anställda. I ditt fall handlar det om att tillfälligt ersätta en sjuk eller frånvarande kock. Det rör sig alltså inte om ett omplaceringsalternativ innan en uppsägning för arbetsbrist. Du kan därför inte bli uppsagd på den grunden. En uppsägning får inte heller grunda sig på allt för bagatellartade grunder.Avsked är en betydligare allvarligare situation, typisk sett när en anställd grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter, eller stöld från arbetsplatsen, se 18 § lagen om anställningsskydd. Att du inte vill arbeta i köket tillfälligt är inte en tillräckligt stark grund för avsked.LojalitetSom anställd ska du agera lojalt mot din arbetsgivare, och göra ditt bästa för att utföra dina arbetsuppgifter. En god idé att är att prata med din arbetsgivare om hur du känner inför att ansvara för köket. Om din arbetsgivare fortfarande anser att du ska laga och servera maten, kan du försöka göra så gott du kan. Om det är uppenbart att du inte klarar av det kommer din arbetsgivare märka det. Då har du visat god vilja men samtidigt visat att du inte är rätt person för köket.SammanfattningDin arbetsgivare har en arbetsledningsrätt som innebär att de kan be dig utföra andra uppgifter än du normalt har, så länge de ligger inom ramen för din kompetens. Om du förklarar för din chef hur du känner, och gör ett försök i köket. Då har du visat att du inte är rätt person i köket. Det är då ingen arbetsvägran. Du kan därför varken bli uppsagd eller avskedad. Din arbetsgivare har även ett ansvar att se till att du mår bra på din arbetsplats. Du är varmt välkommen att kontakta oss på Lawline om du behöver ytterligare hjälp.Vänligen,

Vad ska jag göra när en säljare vägrar åtgärda ett fel på en vattenskoter som jag har köpt?

2021-07-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vattenskoter för över 100,000kr av en privatperson och nu 2 dagar senare när jag var ute och körde så började det rycka och något i motorn är helt sönder. Han som sålt vägrar erkänna att det funnits nått fel innan trots att han försökt bortförklara varför motorlampan lyser ibland. Jag har erbjudit han att ta tillbaka vattenskotern. Han vägrar Han vill inte gå till mötes på något sätt och påstår att det är ren otur att det händer. Vi har ett kvitto där han skrivit under att den är i befintligt skick (den fungerade när jag provkörde den) och vi har en film där han säger att vi är överens om att vattenskotern ska fungera och motorlampan ska inte lysa. Han har även utlovat hjälp ifall att motorlampan inte slocknar nån gång (på kvittot med underskrift) Nu när jag körde 2 dagar efter jag hämtade den. Så bråkade det ryka och den blev jättevarm efter jag kört i 5 minuter.. Hur löser jag detta när säljaren påstår att jag inte har någon rätt alls att kräva han på något.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fel på vattenskoternEftersom du som privatperson har köpt vattenskotern av en annan privat person, omfattas ni av 1 § köplagen. I ditt fall stämmer inte vattenskoterns skick överens med om vad ni har avtalat om i köpekontraktet. Därför kan du åberopa att det är fel på vattenskotern, enligt 17 § köplagen. Befintligt skickDu skriver i ditt brev att ni avtalade om att köpet var i befintligt skick. Trots det kan du hävda att det är fel på vattenskotern, eftersom säljaren har lämnat felaktiga uppgifter om motorlampan, vilket förmodligen hade påverkat antingen priset, eller om du överhuvudtaget hade genomfört köpet, se 19 § köplagen. Du skriver även att ni skrivit in i avtalet att om motorlampan lyser har säljaren åtagit sig att åtgärda felet. Du har det även på film. Vid en bedömning om det föreligger fel på vattenskotern, måste hänsyn tas till skoterns ålder och pris.Reklamera vattenskoternFör att du ska kunna hävda att det är fel på vattenskotern, måste du reklamera felet till säljaren. Det ska du göra skriftligt med datum, där du anger felet, inte bara att du inte vill ha skotern, se 32 § köplagen.Avhjälpa feletDu kan kräva att säljaren åtgärdar felet, alternativt att säljaren själv väljer att reparera felet, se 34­­­-36 §§ köplagen. Det är även inskrivet i avtalet att säljaren ska hjälpa dig att åtgärda felet.Häva köpetI det fall säljaren vägrar att följa avtalet, genom att inte reparera felet, kan du kräva prisavdrag för de kostnader du får i samband med att åtgärda felet. Du kan även häva köpet, se 37 § köplagenSammanfattningTrots att du köpt skotern i befintligt skick, kan du hävda att det är fel på skotern. Det ska du reklamera till säljaren skriftligt. Ni har även en film och ett skriftligt avtal där det framgår att lampan inte ska lysa, och att säljaren erbjuder sig att åtgärda felet. Om säljaren vägrar kan du häva köpet. Säljaren har begått ett avtalsbrott. Om du behöver hjälp med att reda ut situationen, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline. Filmen och avtalet talar för att du har stark bevisbörda.Vänligen,

Kan min svägerska sälja huset som vi hyr av henne till någon annan, trots att vi har ett underskrivet avtal om att vi ska få köpa det vid ett senare tillfälle?

2021-07-22 i Köpavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min fru hyr en villa av min bror och svägerska där det står i hyresavtalet att vi hyr villan tillsvidare och i kolumnen särskilda bestämmelser står det ; den dagen då vi kan stå för lånen på fastigheten, då ska ägarna ( bror och svägerska) sälja fastigheten för den summa som kvarstår av av lånen i sparbanken.. Kontraktet är Undertecknat av alla 4 berörda parterDet vi undrar nu hur giltigt är kontraktet? Då svägerskan barn vill att hon ska lägga ut huset till försäljning
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som ni har ett hyresavtal, där den hyra som du och din fru betalar går till att betala av lånen på villan. Ni har ett bindande hyresavtal emellan er, där alla parter har undertecknat, se 1 § avtalslagen. Detta är dock inte ett bindande avtal om senare köp.Formkrav på avtal gällande fast egendomNär det gäller köp av fast egendom, i det här fallet villan, omfattas det av strikta formkrav i jordabalken. Det innebär att ett fastighetsköp blir bindande först när ett köpekontrakt upprättas, där det framgår vilken fastighet, vem som är säljare och köpare samt vilken köpeskilling det gäller, se 4 kap 1 § jordabalken.Handpenningsavtal, utfästelser om fastighetsköp binder inte avtalsparterna till att genomföra köpet, se 1 § avtalslagen.Dessa formkrav är strikt ställda. Det innebär att om det inte finns ett köpekontrakt, finns det heller inte ett bindande avtal.När det gäller villan är alltså den utfästelse om att ni ska köpa huset när ni klarar av att ta över lånen bindande. Tyvärr innebär det att din svägerska kan sälja huset.Vänligen,

Har jag skyldighet att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?

2021-07-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga, på min tomt står en häck som jag är ägare till . Jag klipper häcken varje år men ett fåtal av grenar når jag inte då häcken är bred. Jag tänker att min granne kan klippa dem från sin sida. Är det min skyldighet att gå över till han tomt och klippa häcken på deras sida? Ingen överenskommelse har skett mellan ossNyligen klippte han de fåtal grenar som var på hans sida och kastade tillbaka det på min tomt.Mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som fastighetsägare ska både du och din granne visa hänsyn till din egen och intilliggande fastighet, se 3 kap 1 § jordabalken.Din granne har rätt att ta bort grenar som växer in på tomten från din häck. Dock ska grannen fråga dig först om du kan ta bort dem, så ingen skada på häcken sker, se 3 kap 2 § jordabalken. Du kan inte kräva att grannen ska ta bort dem. Det är inte heller din skyldighet att ta bort dem. Är du rädd att grannen skadar din häck, ska du säga till din granne att du gärna utför arbetet. Det kan även vara en fin gest att du sköter om häcken på båda sidor.Att din granne klippte grenarna och slängde in dem på din tomt, tyder på att grannen inte gillar att det växer in grenar, det ger hur som helst inte grannen någon rätt att kräva ersättning eller liknande för det utförda arbetet. Om du behöver hjälp med att förklara rättsläget för din granne är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?

2021-07-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Vi hyr ett radhus av en man som är privatperson, och han har satt 6 månaders uppsägningstid. Nu har vi hittat en lägenhet med inflytt om 3 månader och undrar då om dessa 6 månader gäller för gamla bostaden? Är det till vår fördel? Jag har försökt läsa i lagen.nu men allt är så krångligt.Om 6 månader inte är giltigt så undrar jag vad vi kan skriva till vår hyresvärd för att han ska släppa på dessa 6 månader i uppsägningstid?Vi kommer aldrig kunna hitta en bostad med 6 månaders uppsägningstid för då kommer vi få säga upp den på ren chansning och hoppas på att hitta en annan bostad efter 3 månader. MVH väldigt tacksam för svar!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du hyr ett radhus av en privatperson, därför omfattas du av 1 § privatuthyrningslagen.UppsägningstidFör din del har du enligt privatuthyrningslagen en uppsägningstid som är från det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från den dag du säger upp hyresavtalet, se 3 § privatuthyrningslagen. Exempelvis, säger du upp hyresavtalet den 23/7­­-2021, slutar hyresavtalet gälla 31/8­­-2021.Privatuthyrningslagen ska tolkas till hyresgästens fördel. Det innebär att, även om ni har avtalat om en uppsägningstid på sex månader, har du en månads uppsägningstid. Hyresvillkor som är sämre för hyresgästen än de som finns i privatuthyrningslagen är ogiltiga, se 2 § privatuthyrningslagen.SammanfattningDu har en uppsägningstid som är till månadsskiftet efter en månad från uppsägningen. Detta gäller trots att ni har avtalat om sex månader. Privatuthyrningslagen är tvingande till din fördel. Om din hyresvärd vägrar att gå med på en månads uppsägningstid, kan du kontakta hyresnämnden. Du är naturligtvis varmt välkommen att kontakta oss på Lawline om du behöver vidare hjälp.Vänligen,

Jag har skrivit på ett samboavtal om att min sambos lägenhet ska vara hans enskilda egendom. Har han rätt i att jag betala halva räntan på lägenhetslånet?

2021-07-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har nyss blivit sambo med min pojkvän, i en lägenhet som han han köpt och står på. Jag har även skrivit på ett samboavtal, vilket gör att endast de saker som jag betalat för är mina, och hans saker är hans (alltså hela bostaden). Han menar att jag ska betala halva hyran + halva räntan eftersom att han anser att det är en kostnad för att få bo där, något han inte får tillbaka. Jag håller delvis med, men tycker det blir krångligt då jag skrivit på samboavtalet. Då känns det som att jag hjälper till att betala för hans köp, fastän jag inte får ta del av någon värdeökning. Har han rätt i detta?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenEftersom ni bor tillsammans i ett parförhållande omfattas ni av 1 § sambolagen. Om det är så att han har köpt lägenheten för att ni ska bo tillsammans i den, räknas den som er gemensamma bostad oavsett vem som har betalat den, se 3 § sambolagen. Även de möbler ni köper till den gemensamma bostaden räknas som er gemensamma. Om det är så att din sambo köpte lägenheten innan ni träffades, räknas den inte som samboegendom.SamboavtalPrecis som ni har gjort finns det en möjlighet att avtala om att sambolagen inte ska gälla, och att ni båda behåller det som var och en av er tillfört er bostad, se 9 § sambolagen.Trots att lägenheten inte räknas som samboegendom, kan du i framtiden få en möjlighet att lösa ut din sambo från lägenheten, se 22 § sambolagen. Den paragrafen går inte att avtala bort, dock krävs det att det föreligger synnerliga skäl för att du ska kunna ta över lägenheten, typisk sett att du är gravid med ert gemensamma barn. Regeln tillämpas restriktivt.MånadskostnadI ditt brev framkommer det att din sambo vill att du betalar halva avgiften, samt halva räntan. Eftersom du i praktiken betalar en hyra till din sambo, ska du inte betala amortering på lägenheten. Jag anser inte heller att du ska betala halva räntan, eftersom ränta är ett pris på en risk banken tog när de lånade ut pengarna till din sambo. Det innebär att, hade ni köpt lägenheten tillsammans, hade ni förmodligen kunnat få lägre ränta. I ditt fall betalar du för din sambos betalningsförmåga. Det ska tilläggas att din sambos förslag inte är en oskälig hyra, men beroende på hur ni fördelar ekonomin i övrigt, kan ränteresonemanget vägas in i hur ni fördelar kostnaderna.SammanfattningOm din sambo köpte lägenheten för att ni ska bo där tillsammans, räknas den som er gemensamma oavsett vem som har betalat den. Genom samboavtalet kan ni förhandla bort att lägenheten är samboegendom. Om ni i framtiden separerar finns det möjlighet för dig att lösa ut din sambo, fast det är hans lägenhet, om det föreligger synnerliga skäl. Hyran som din sambo föreslår är inte oskälig, men genom att du betalar halva räntan, betalar du för hans betalningsförmåga, vilket du kanske inte vill. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal och en hyresfördelning, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Kan jag häva köpet av en bil som det är fel på?

2021-07-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, det är så att jag köpte en bil på firma i maj för 135.000kr och bara 1 månad efter har det blivit fel på bilen och med det att jag haft den inne på Volvo så säger dom att jag inte borde köra med bilen alls för än detta är fixat. Så jag har nu en bil jag inte kan köra med för 135.000kr och firma bara ger mig svar att jag ska stå för felsökning å kostnader för att det gör inte dom. Men detta är nu en bil som jag inte kan köra med då det kan vara block packningen eller vatten i motor eller liknande som kommer kosta väldigt mycket att felsöka fram. Kan jag då åka till firman å säga att jag vill häva köpet då jag fått en bil som inte alls är i det skick den skulle vara för zom pengar och mil på den och liknande saker? Just nu vet jag inte vad jag ska göra, och tydligen har denna firma en del anmärkningar på sig om just fel med bilar. Mvh orolig person.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du som privatperson köper en bil av en bilfirma, omfattas du av konsumentköplagen. Lagen har ett starkt skydd för dig som konsument, lagen är tvingande till konsumentens fördel.Fel på bilenI ditt fall ska bilen stämma överens med vad säljaren har sagt i sin marknadsföring samt vad som står i avtalet. Bilen ska kunna användas för ändamålet, det vill säga körduglig, annars kan du åberopa fel i varan, enligt 16 § konsumentköplagen.Även om du har köpt bilen i befintligt skick får den inte väsentligt avvika från vad du kunde räkna med vid köpet. Då kan bilen anses vara behäftad med fel. Vid en bedömning om det föreligger fel, måste du ta hänsyn till bilens ålder, skick och pris, se 17 § konsumentköplagen. Om bilen kostade 135 000 kr. måste den rimligtvis vara brukbar.GarantiEtt fel som visar sig inom sex månader från det bilen avlämnades till dig, ska anses ha funnits där vid köpet, se 20 a § konsumentköplagen. Med andra ord är det fel på bilen.ReklamationFör att du ska kunna åberopa ett fel på bilen måste du reklamera felet eller felen till säljaren. Gör du det inom två månader från det du upptäckte felet anses du säker ha gjort reklamationen i god tid, se 23 § konsumentköplagen. Det är viktigt att du reklamerar varje fel specifikt för sig. Gör det även skriftligt!Prisavdrag eller häva köpetDu kan kräva att säljaren åtgärdar felen, alternativt att säljaren själv åtar sig att avhjälpa felet 26­­-27 §§ konsumentköplagen.Om inte säljaren vill åtgärda felet, kan du antingen kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 28 § konsumentköplagen.SkadeståndOm säljaren inte kan visa att problemet var helt utom säljarens kontroll, kan du även få ersättning för de kostnader som följer av felet, typiskt sett skulle det kunna vara inkomstförlust, eller utgifter i samband med hanteringen av felet, se 30­­­-32 §§ konsumentköplagen.SammanfattningFelet har uppstått en månad efter köpet, vilket innebär att felet anses vara där från början. För att du ska kunna göra dina anspråk på prisavdrag eller att häva köpet, måste du reklamera felet eller felen var för sig till bilfirman. Gör det skriftligt med datum, så det tydligt framgår att du reklamerat inom skälig tid. Konsumentköplagen är en tvingande lag till konsumentens fördel. Det innebär att du har ett starkt skydd. Om du upplever svårigheter med att prata med bilfirman, hjälper våra jurister på Lawline dig gärna med ärendet.Vänligen,