Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?

2021-01-16 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag vill ha lite vägledning och råd från er. Det är så här att min man blev påkörd av en buss den 16/12, 2020. Han fick hjärnskada och blev opererad. Han ligger fortfarande i sjukhuset och nu får han rehab. Han har varit på intensivvård ungefär två veckor. Polisen har registrerat case och nu finns en handledare från Polisen som utreder fallet. I polisrapporten står det att olyckan har skett pga vårdslöshet i trafiken. Men det framgår inte än vem som är skyldig. Min man kom inte ihåg hur olyckan hände, han skulle till Eriksberg för att göra Corona test den dagen och åkte buss, men han blev påkörd i vägen. Min man är inte helt frisk än, och Läkare tror också att han kommer inte kunna jobba inom ett år. Men om vi ska tänka på ersättning från Bussbolaget, hur ska vi göra? Det är en trafikolycka, så trafikförsäkring som gäller. Jag fick reda på allafall Org nr på bussbolaget och vilken företag är osv. Men handläggaren har sagt det att det kommer att dröja tid, kanske ett år, de kommer att lyssna alla parter osv. Vad behöver jag göra? Är det bättre att jag ska ta kontakt med en jurist som kan hjälpa oss att få försäkringen. Vi har hemförsäkring men ingen personförsäkring. Däremot min man är medlem i facket och har A-kassa.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först har jag förklarat vilka möjligheter det finns till ersättning. Därefter följer ett råd om vad ni kan göra härnäst. Regler om trafikförsäkring finns i trafikskadelagen (TSL). TrafikskadeersättningEftersom din man har råkat ut för en personskada ska trafikskadeersättning utgå från förarens trafikförsäkring (TSL 11 §). Ersättning kan sättas ned om din man varit grovt vårdslös och medverkat till skadan (TSL 12 §). Det kan t.ex. vara fallet om han har sprungit ut i vägen utan att se sig för. Som jag tolkar din fråga kommer han inte ihåg hur olyckan skedde så huruvida ersättningen ska sättas ned beror på förarens och eventuella vittnens berättelser. Om föraren/bussbolaget inte har tecknat en trafikförsäkring ansvarar försäkringskollektivet för ersättningen, d.v.s. samtliga försäkringsbolag som säljer trafikförsäkringar (TSL 16 § andra stycket).SkadeståndÄven fast din man har rätt till trafikskadeersättning kan han kräva bussbolaget på skadestånd (TSL 18 §). Eftersom föraren genom vårdslöshet har orsakat din man en personskada ska föraren ersätta skadan (skadeståndslag 2 kap 1 §). I Sverige har vi dock principalansvar för våra anställda vilket innebär att det är bussbolaget som ni ska vända talan mot (skadeståndslag 4 kap. 1 §). Om han vill kräva bussbolaget på skadestånd ska han skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (RB 42 kap 1 §). I sådana fall rekommenderar jag att ni vänder er till en jurist för att få hjälp med stämningen. Rätt till ombud:Har du skadats vid en trafikolycka har du möjlighet att kostnadsfritt få ett juridiskt ombud redan under den tid försäkringsbolaget handlägger din skada. Den rätten grundar sig på ett frivilligt åtagande från försäkringsbolagen och syftet är att skaderegleringen ska löpa smidigt och att du ska få stöd och hjälp att tillvarata dina intressen.Försäkringsbolagen är olika generösa med att bevilja kostnadsfri juridisk hjälp under handläggningstiden. Hos vissa bolag får du själv avgöra om du vill företrädas av ett ombud medan andra bolag gör en prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vanligtvis har du rätt till ombud om skaderegleringen är komplicerad och när skadan är allvarlig och omfattande.Om du inte kommer överens med försäkringsbolaget och en tvist uppstår har du alltid möjlighet att utnyttja rättskyddet i din hel- eller halvförsäkring för bilen eller i din hemförsäkring för att betala ombudets kostnader.Vad kan ni göra härnäst?Ett första steg är att kontakta bussbolaget för att fråga vilket försäkringsbolag de har. När försäkringsbolaget fått in en anmälan från dig påbörjar de sin skadereglering. Det innebär att de gör en utredning och bedömer om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren. För att du ska få ersättning måste du kunna visa att du har rätt till ersättning. Skaderegleringen får inte dra ut på tiden. Den juridiska skrivningen är att den ska "ske skyndsamt". I försäkringsavtalslagen (FAL) står det inte hur lång tid skaderegleringen får ta, men försäkringsbolaget ska vara aktivt, vilket innebär att de har en skyldighet att utreda ärendet. Ersättning ska betalas senast en månad efter det du lagt fram den utredning som kan begäras av dig (16 kap. 1 § FAL).Om ni inte får kontakt med bussbolaget, eller de inte har en försäkring, kan ni kontakta Trafikförsäkringsföreningen och göra en skadeanmälan där. Går ni in på Trafikförsäkringsföreningens hemsida ser ni hur ni ska gå tillväga. Att göra en sådan ansökan kostar ingenting.Ett andra alternativ är att ansöka om stämning i domstol för att kräva bussbolaget på skadestånd. Vill ni kräva föraren på skadestånd är det en bra idé att kontakta en jurist som kan driva er process i domstol. Ofta kan ni träffa en jurist för ett första kostnadsfritt möte.Om ni inte blivit kontaktad av förarens försäkringsbolag bör ni kontakta ert eget försäkringsbolag för att få hjälp med ersättning från motparten. Du behöver i sådana fall inte vända dig till bussbolaget själv, utan kontakten sker försäkringsbolagen sinsemellan.Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis har din man rätt att få ersättning från förarens trafikförsäkring. När försäkringsbolaget fått in en anmälan påbörjar de sin skadereglering. Denna ska ske skyndsamt vilket innebär att försäkringsbolaget aktivt måste utreda det. Om ni inte får kontakt med bussbolaget kan ni göra en skadeanmälan hos Trafikförsäkringsföreningen. Ett annat alternativ är att ansöka om stämning i domstol. Slutligen kan ni vända er till ert egna försäkringsbolag om bussbolaget inte samarbetar. Jag rekommenderar att ni hör med försäkringsbolaget vilken rätt ni har till kostnadsfritt ombud. I andra fall kan er hemförsäkring även täcka kostnad för ombud. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se. Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig på måndag den 18 januari klockan 9:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Inlasning enligt BEA

2021-01-15 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej !jag har jobbat i en kommun 2år och fem månader men det fårsta avtalet var BEA avtal ,jag undrar om de dagarna i detta avtalet räknas för att kunna få fast jobb där.Tack
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du, sedan ditt BEA-avtal löpt ut, har haft tidsbegränsade anställningar på kommunen och nu undrar över den så kallade "inlasningsregeln". Regeln finns stadgad i 5a § lag om anställningsskydd (LAS).Innebörd och förutsättningar för inlasning enligt LASInlasning innebär att arbetstagare som varit tidsbegränsat anställda under en viss period, automatiskt övergår till att bli tillsvidareanställda (i vardagligt tal kallat "fast anställda"). För att bli inlasad krävs att den anställda:- Haft en allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod (trots att anställningen kombinerats med vikariat och säsongsanställningar, om dessa anställningar följt inom sex månader efter varandra. Den allmänna visstidsanställningen behöver dock ändå ensamt utgöra två år), eller- Haft ett vikariat i mer än två under en femårsperiod Det kan finnas andra bestämmelser i kollektivavtal (2 § 3 st LAS). Det förekommer till exempel bestämmelser om att en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt tre år under en femårsperiod.Särskilt om BEA-avtal LAS är dock inte tillämpligt på BEA-avtal (1 § 2 st p.4 LAS). Det innebär att du inte kan räkna in din anställning på BEA-avtal när du räknar ut din anställningstid för inlasning. I § 4 Mom.2 i det centrala BEA-kollektivavtalet stadgas särskilt att regeln om inlasning i LAS ej blir tillämplig vid sådana anställningar. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Får jag ha inneboende i min bostadsrätten utan styrelsens tillåtelse?

2021-01-15 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hur många *gånger/dagar* anser man vara obligatorisk att vistas i sin lägenhet per månad när man hyr ut sin bostadsrätt med ett inneboendeavtal? Jag övernattar i lägenheten någon gång i månaden, besöker 1 gång i veckan, varvid utnyttjar köket behåller separat rum, och är bokförd i lägenheten. Får jag ha en inneboende utan att bostadsrättförening ställer sig emot det.
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om du får ha en inneboende i din bostadsrätt utan att behöva be om tillåtelse.Vad som gäller för inneboende i bostadsrätter finns i Bostadsrättslagen (1991:614). I lagen finns det bestämmelser om bostadsrätter och bostadsrättsföreningar och tillsammans med dessa lagen om ekonomiska föreningar.För att hyra ut en lägenhet i andra hand krävs det samtycke eller godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. Däremot krävs enligt huvudregeln inte samtycke från styrelse för inneboende. Notera att det krävs samtycke från föreningen om det är så att du själv inte kommer att bo där. Jag tolkar din fråga som att du bo kvar i bostadsrätten men besöker det en gång i månaden och din inneboende är kvar. Du övernattar dock nån gång i månaden där.Huvudregeln är alltså att du inte behöver tillstånd från styrelsen för att få teckna ett inneboende avtal med någon utomstående. Tillstånd krävs inte under förutsättningen att (1) den inneboende inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen, såsom grannen. (2) Att du fortfarande själv har kontroll över lägenheten.Kravet på att du fortfarande måste ha kontroll över lägenheten innebär att du inte får hyra ut den till din inneboende, utan godkännande, om det innebär att den får självständigt brukande över lägenheten. Det är en viktig gränsdragning mellan att du hyr ut lägenheten för självständigt brukande och att du inrymmer någon utomstående i lägenheten, men fortfarande innehar kontroll över lägenheten. För att du ska anses ha kontroll över lägenheten så krävs det att du fortfarande bor i eller fortfarande använder lägenheten.Använder du lägenheten någon gång i månaden och meddelar den inneboende om detta i förväg innan du dyker upp så kan det ses som att din inneboende fått självständigt brukande över lägenheten, och i så fall kommer tillstånd från styrelsen att behövas. Detta om kontroll och självständigt brukande är dock en bedömning som domstolen gör vid en eventuell tvist i enskilda fall, detta innebär att jag endast kan upplysa dig om hur domstolen brukar bedöma i en sådan situation. Att du fortfarande är folkbokförd på din adress påverkar inte bedömningen kring om din inneboende anses ha rätt till självständigt brukande, det väsentliga är att du fortfarande anses ha kontroll över bostadsrätten.Notera dock att du som innehavare av bostadsrätten har fortfarande till 100 % ansvar över bostadsrättens vård och underhåll.Sammanfattningsvis kan din inneboende bo i din lägenhet tillsammans med dig utan att du behöver berätta det för styrelsen så länge du behåller rådighet/kontroll över lägenheten och din inneboende inte orsakar men.Vänligen,

Vilket immaterialrättsligt skydd finns för böcker och hur lång är skyddstiden?

2021-01-15 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline!!Jag håller just nu på och skriver en bok och blev nyfiken hur länge man har patent på en bok, dvs. att ingen får "kopiera" den utan samtycke. Tack på förhand för svar.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den typ av immaterialrättsligt skydd som aktualiseras när det gäller böcker är upphovsrätt, och alltså inte patent. I 1 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) anges att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till det. En bok är ett litterärt verk och omfattas därmed av bestämmelsen. Skyddet uppkommer formlöst vid själva skapandet och är alltså ingenting man måste ansöka om, vilket följer av 1 § URL. Upphovsrätten innebär att upphovsrättsmannen har ensamrätt gällande framställning av exemplar av verket och överföring av verket till allmänheten, vilket anges i 2 § URL. Exemplarframställning omfattar direkta kopior av verket, men även avbildningar av verket i andra former. Överföring av verket till allmänheten omfattar bl.a. att bjuda ut det till försäljning. När det gäller skyddstiden för ett upphovsrättsligt skyddat verk så anges i 43 § URL att upphovsrätten gäller i 70 år efter att upphovsmannen avlidit.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

2021-01-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej transport styrelsen har beslutat att återkalla Mitt taxiförarlegitimation'men inte mitt körkort för grovt rattfylleri och det är första gången jag äns bryter mot nån lag. Går det och överklaga?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som behandlar frågor om taxitrafik är taxitrafiklagen.När det gäller överklagande av beslut om återkallelse av taxitrafiktillstånd har du möjlighet att överklaga beslutet vid en allmän förvaltningsdomstol enligt 6 kap. 1 § taxitrafiklagen. När det gäller om du får rätt i din överklagan beror på de individuella förutsättningar i ditt fall, men att det är ditt första brott kan möjligtvis ses som en förmildrande omständighet.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det straffbart att inneha en pornografisk bild av ett barn som är 14 år om det av bilden framgår att pubertetsutveckligen är avslutad?

2021-01-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Är det straffbart att inneha en pornografisk bild av ett barn som är 14 år om det av bilden framgår att pubertetsutveckligen är avslutad?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline.För att kunna svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalkens bestämmelser (BrB). Jag kommer inledningsvis redogöra för brottet barnpornografi, redogöra för vem som anses som barn och slutligen redogöra för vad som gäller för just din fråga.Vad utgör ett barnpornografibrott?En person kan göra sig skyldig till ett barnpornografibrott genom fem följande förfaranden:(1) Om en person skildrar ett barn i pornografisk bild. (2) Om en person sprider, överlåter, visar upp eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan. (3) Om en person förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn. (4) Om en person förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder och sist men inte minst (5) Om en person innehar en pornografisk bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon har gjort tillgänglig för sig (16 kap 10a § st 1 p 1-5 BrB).En bild anses vara pornografisk om den på ett naket och utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv som har syfte att påverka betraktaren av bilden sexuellt. Undantag görs enligt praxis för bilder som innehar vetenskapliga eller konstnärliga värden. Straffet för brottet är fängelse i högst två år. Är brottet ringa blir straffet böter eller fängelse i högst sex månader enligt 16 kap 10a § st 2 BrB. Anses brottet vara av grov karaktär är straffet fängelse i lägst ett och högst sex år enligt st 6.Vem anses som barn utifrån brottsbestämmelsen?Det krävs det att den avbildade personens pubertetsutveckling inte är fullt utvecklad alternativt att personen är under arton år för att brottet ska anses som pornografibrott. Bedöms personens pubertetsutveckling vara fullt utvecklad, ska ansvar för punkt 2-5 ovan (omfattar innehavande av pornografiskt bild), enbart dömas ut om det av bilden och omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under arton år enligt 16 kap 10a § st 3 BrB.Det krävs uppsåt för brotten men ansvar kan vara för handen om personen varit oaktsam rörande omständigheten att personen som skildras på bild är under arton år enligt 16 kap 10a § st 4 BrB. Oaktsamhetsbrottet kan däremot inte utgöra grovt barnpornografibrott.Ditt fallAv omständigheterna i ditt fall framgår det att den skildrade personen är under arton år men det framgår att dennes pubertetsutveckling fullt utvecklad. Det framgår dock, som sagt att brotten i p 2-5 vilka omfattar ditt fall dvs (5), att det är ett pornografiskt brott om det framgår av omständigheterna kring bilden att barnet är under 18 år.För straffansvar krävs det inte att den som utför handlingen (pornografisktbrott) också samtidigt gjort sig skyldig till något av sexualbrotten i 6 kap BrB. Det räcker således med att bildmotivet är pornografiskt genom att barnet t.ex placeras i olika positioner. Skildring kan vara alltifrån fotografier, filmklipp eller teckningar. Det innebär alltså att omständigheterna som du nämner kan komma att falla in under bestämmelsen. Möjligheter till undantag?Ett undantag enligt bestämmelsen är om samtliga inblandade parter är jämngamla och händelseförloppet sker inom ramen för en relation där parterna kommit överens om att skildra det sexuella umgänget. Detta framgår av 16 kap 10b § st 1 BrB. Ett ex på när undantagsbestämmelsen kan aktualiseras är de fall då barnen är relativt jämnåriga och, inom sin relation, kommer överens om att avbilda sitt sexuella umgänge. Personen som framställer materialet får endast vara obetydligt äldre och ha kommit obetydligt längre i sin pubertetsutveckling än den som skildras. Materialet får heller inte ha framställts utan den avbildades vetskap. En helhetsbedömning ska göras i det enskilda fallet med beaktande av alla dessa omständigheter. Det räcker därför inte att det är ringa skillnad i ålder och utveckling mellan framställare och det avbildade barnet. Omständigheter som ska tas hänsyn till är gärningen i sig, parternas relation och om den skildrade personen befinner sig i en utsatt social situation.Undantagsbestämmelsen gäller dock enbart skildring och skildrarens efterföljande egna innehav av det framställda materialet. Det innebär att ett fortsatt innehav av materialet inte nödvändigtvis undantas från straffansvar. Ju längre ett innehav av det pornografiska materialet pågår, desto färre skäl finns det till att tillämpa undantagsbestämmelsen.Tillbaka till digÄr fallet så att personerna i ditt fall är jämngamla och det med hänsyn till övriga omständigheter som nämndes ovan är rimligt att ansvarsfrihet ska aktualiseras, så kan skildraren komma att bli ansvarsfri från barnpornografibrott avseende själva skildringen. Informationen ovan är dock inte tillräcklig för att jag ska kunna komma till en lämplig slutsats.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning

2021-01-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej Vet inte om jag kan få hjälp med en fråga till erMen vi prövar.Jag har ett Aktiebolag inom fönstertätning och vi har tätat 175 st fönster till en BRF i StockholmDom är inte helt nöjda med våran tätning, ca 30 st fönster av 175 vill dom att vi kommer och fixar tillVi ha sagt att det gör vi självklart.Nu har fakturan gått ut för 5 dagar sedan och dom vill inte betala något alls till dom har hittat ett företag som kan göre en besiktning på tätningen Min fråga är: Kan dom verkligen hålla inne hela summan 100 tusen kr tills dom behagar hitta någon som tittar på deras fönster ???Vi har åtagit oss att lösa felen dom säger men dom hänvisar till röda dagar mm.
Victoria Ikegami Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ditt aktiebolag har sålt en tjänst i form av fönstertätning som köparen vill reklamera. Du liksom köparen (bostadsrättsföreningen) är näringsidkare.För att besvara din fråga så måste jag först utreda vilken lag som är tillämplig på din situation. Därefter ska jag utreda ifall köparens val att hålla inne betalningen samt att avböja ditt avhjälpande var rättsenligt.Steg 1: Tillämplig lagTypiskt sett så är det köplagen (KöpL) som är tillämplig på transaktioner mellan näringsidkare. Däremot så framgår det av lagtexten att köplagen endast ska tillämpas vid köp av lös egendom, 1 § KöpL. Det finns en möjlighet för köplagen att vara tillämplig vid så kallade monteringsleveranser, men det krävs att tjänsten inte utgör den övervägande delen av köpet, 2 § st. 2 KöpL. Däremot så verkar det i ditt fall vara fönstertätningen som utgör den övervägande delen av köpet vilket utesluter tillämpningen av paragrafen.En lag som reglerar köp av tjänster är konsumenttjänstlagen (KTjL). Däremot kräver tillämpningen av lagen att säljaren (du) är en näringsidkare och att köparen (bostadsrättsföreningen) är en konsument. Typiskt sett så betraktas bostadsrättsföreningar som ekonomiska föreningar. Detta talar för att bostadsrättsföreningen snarare omfattas av näringsidkarbegreppet enligt lagen. Därmed så är inte KTjL tillämplig på din situation.Vad gäller tjänster som utförs mellan näringsidkare så finns det således ingen direkt tillämplig lag. Istället är det avtalsfrihet som gäller. Med detta avses det som näringsidkarna har kommit överens om. Först och främst så är det alltså avtalet som du ska utgå ifrån när du utreder vad köparens handlingsutrymme vid innehållande av betalning samt avhjälpande är. Om det inte framgår vad ni har avtalat angående detta så går det att se till andra lagar (exempelvis köplagen) för tolkningsstöd.Eftersom jag inte har fått någon information om hur avtalet mellan dig och bostadsrättsföreningen ser ut så kommer jag vid besvarandet av din fråga utgå från köplagens regler. Det är alltså viktigt att du först ser till avtalet som gäller mellan er, då det är denna som gäller före köplagen i ert fall. Jag kommer benämna lösningen med köplagen som "Steg 2a" och "Steg 2b".Steg 2a: Får köparen hålla tillbaka köpeskillingen?Utifrån uppgifterna du har givit mig så har ditt företag utfört tjänsterna som avtalats mellan er. Köparen anser däremot att förhållanden hos tjänsten delvis inte överensstämmer med avtalet och har åberopat att ett fel föreligger.Köparen har möjligheten enligt köplagen att åberopa de olika påföljderna som erbjuds såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet och dessutom kräva skadestånd samt att avvakta med betalningen, 30 § KöpL.Mot denna bakgrund så kan köparen åberopa ett antal olika påföljder. Dessa påföljder kan endast aktualiseras ifall köparen reklamerar varan genom att åberopa felet hos säljaren, vilket tycks ha skett i ditt fall (32 § KöpL).Att hålla inne betalningen när ett fel har uppstått är alltså något som tillåts enligt köplagen, 42 § KöpL. Däremot så måste beloppet vara skäligt då köparen annars kan göra sig skyldig till betalningsförsummelse för den delen av tjänsten som faktiskt överensstämde med avtalet. I ditt fall så skriver du att de har varit nöjda med en betydande del av tjänsten (ca 145/175 fönster) vilket talar för att innehållandet av hela summan på 100 000 kr skulle kunna kvalificeras som betalningsförsummelse enligt köplagen.Steg 2b: Kan köparen avböja ditt försök att avhjälpa felet?Enligt köplagen gäller det typiskt sett att köparen kan åberopa avhjälpande utan kostnad för köparen, vilket verkar har skett i ditt fall enligt 34 § KöpL. Däremot så har säljaren en möjlighet att avhjälpa felen om det kan ske utan väsentlig olägenhet eller kostnader för köparen, 36 § KöpL. I och med att det krävs att det föreligger en väsentlig olägenhet för att köparen ska kunna avböja avhjälpande från säljaren (dig) så är alltså säljarens möjligheter att utföra avhjälpandet tämligen stort.Köparen kan alltså inte avböja ditt försök att avhjälpa felet förutsatt att en väsentlig olägenhet inte föreligger.Vad gäller då i ditt fall enligt köplagen?Fastän det är möjligt för köparen att hålla inne betalningen enligt köplagen så måste detta ske till en skälig andel. Detta anser jag inte har skett då köparen tydligen varit nöjd med en stor del av tjänsten. Det finns alltså en möjlighet att de har begått betalningsförsummelse som medför att ditt aktiebolag kan utkräva ansvar för detta, se 48–51 §§ KöpL. Detta är särskilt aktuellt då fakturan har förfallit till betalning.Angående avhjälpandet så skriver du att köparen har reklamerat felet men att de hellre vill kontakta någon annan för att avhjälpa felet. Likt det jag skrev angående betalningen så har köparen tydligen varit nöjd med fönstertätningen avseende en betydande del av fönsterna (145/175), vilket talar för att det inte handlar om en kompetensbrist hos ditt företag som utgör orsaken till att de hellre anlitar någon annan. Förutsatt att inga andra förhållanden föreligger som kan anses vara väsentliga olägenheter för köparen så ska du som säljare få möjligheten att avhjälpa felet själv.Likt det jag skrev ovan så är denna utredning endast tillämplig ifall det inte föreligger ett avtal som reglerar dessa förhållanden mellan dig och köparen. Jag föreslår därför starkt att du i första hand utreder vad ni har kommit överens om tillsammans vid ingåendet av avtalet och därefter se vilket utrymme avtalet har gett köparen att agera. Detta särskilt i förhållande till innehållandet av betalning samt om köparen verkligen kan avböja avhjälpande från dig.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?

2021-01-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det okej att ställa en container på ett torg för att samla in kläder, hemartiklar och liknande som sedan ska skänkas till välgörenhet. Och kostar det någonting?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kap 1 § ordningslagen (1993:1617) får en offentlig plats inom detaljplanerat område inte användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget, utan tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Ett torg är en offentlig plats vilket innebär att denna bestämmelse är tillämplig. Det framgår inte av frågan hur länge du har tänkt att containern ska stå på torget, men jag antar att den ska stå där åtminstone en hel dag. Det kan diskuteras huruvida det kan anses vara tillfälligt och i obetydlig omfattning. För att säkerställa att containern får stå på torget bör du därför söka tillstånd från polismyndigheten. När det gäller kostnaden för detta har kommunen rätt att ta ut en avgift, i enlighet med 1 § Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentligt plats mm. Detta om tillstånd för användningen har lämnats. Ersättningen ska vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna och kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen. Grunder för beräkning av avgiften ska beslutas av kommunfullmäktige.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,