Född i USA, var får man automatiskt medborgarskap?

2019-10-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Svensk mamma och guyansk pappa, barnet föds i U.S.A. år 1965. Automatisk svensk eller amerikan?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!EnligtImmigration and Nationality Act Section 301erhåller en person född i USA amerikanskt medborgarskap automatiskt först. För att i en sådan situation få svenskt medborgarskap måste den svenska föräldern registrera barnet hos svenska myndigheter för att tillgodose det svenska medborgarskapet. Den senaste lagen om svenskt medborgarskap kom år 2001 och enligt den förloras det svenska medborgarskapet om man inte gjort det gällande innan man fyllt 22 år, aldrig haft hemvist i landet eller har varit i Sverige på ett sätt som tyder på samhörighet med landet, enligt 14 § lagen om svenskt medborgarskap. Det går dock att ansöka om att återfå det svenska medborgarskapet, se denna länk. Det finns heller inga hinder för en person att erhålla dubbla medborgarskap enligt svensk rätt idag. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Behöver man bygglov för återuppbyggnad efter brand?

2019-09-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Min verkstad brann ner för ett tag sedan. Behöver jag bygglov för återuppbyggnad?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det här fallet blir plan-och bygglagen (PBL) tillämplig. Det som först kan tas upp är hur stor denna verkstad var. Om den nya byggnaden som du vill uppföra är en friggebod behöver du inget bygglov, men grannesamtycke om den ska placeras inom 4,5 m (även om den tidigare stod inom 4,5 m krävs ett nytt samtycke). Om den nya verkstaden blir lika stor som ett attefallshus behöver du inte bygglov (detsamma gäller angående grannesamtycke), men du har anmälningsplikt för bygget till byggnadsnämnden. Reglerna om friggebod finns i 9 kap. 4 § PBL och för attefallshus i 9 kap. 4 a § PBL.Om verkstaden tidigare varken var en friggebod eller attefallshus gäller bygglovsplikten, enligt 9 kap. 2 § första stycket första punkten PBL. Oavsett om byggnaden tidigare var en "vanlig" byggnad, friggebod eller attefallshus kommer den att räknas som nybyggnad, eftersom den byggnad för vilket det fanns ett bygglov (eller som var bygglovsbefriat) har slutat existera. Allt som kommer att uppföras på marken därefter bli en ny byggnad, och för en ny byggnad måste man titta på vad som gäller, dvs. om den nya byggnaden som man tänker sig bygga kan falla in under de bygglovsbefriade åtgärderna, eller om bygget faller in under bygglovspliktiga åtgärder, och då måste bygglov sökas. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om att ställa grejer på annans tomt

2019-09-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Får man ställa av en tv på en annans tomt?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att man inte får använda någon annans egendom som sin utan ägarens tillstånd eller samtycke, detta omfattar även fastigheter. Om så sker kan den person som olovligt brukar annans fastighet anses ha begått brottet olovligt brukande (10 kap. 7 § brottsbalken) eller egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken), och innebär att du kan polisanmäla händelsen.Det som dock även behöver tas upp är att även om tv:n i sig står på din mark har den inte blivit din egendom i och med placeringen på din mark. Ägaren till tv:n äger fortfarande den och att flytta på annans egendom utan ägarens samtycke kan aktualisera brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken) för dig som flyttar på den. För att undvika det kan du ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogden, och ange att du vill få någon annans egendom borttagen från din fastighet. Du kan läsa mer om förfarandet här. Undantaget från brottet olovligt förfogande är om det är uppenbart att tv:n är skräp och att ägaren har avsagt sig äganderätt. I ett sådant fall kan egendomen anses vara herrelös och du kan slänga den om du vill. Observera dock att du inte ska vara tveksam på att egendom är herrelös, det ska vara uppenbart.Om du däremot vet vem som är ägaren till tv:n kan det vara en god idé, i syfte att komma till en lösning snabbare, att först prata med vederbörande om att denne ska flytta på tv:n, innan en eventuell polisanmälan och/eller handräckningsansökan.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om högljudda barn i lägenhet

2019-08-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag bor i ett lägenhet och på samma hus bor ganska många folk från India. De låter sina barn skrika och spela på gård hela dagen från 12:00 till 21:00 utan kontroll. Lägenheten är riktig gammal så även man stänger fönster det hjälper inte. Hade pratat med de många gånger men det är värdelöst.
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det fallet att du bor i en hyresrätt:I 12 kap. 25 § jordabalken finns det ett förbud mot störningar i boendet och innebär att ljudnivån ska ligga på en normal nivå dygnet runt.Om ljuden är påtagligt störande kan du ringa störningsjouren som kan komma ut och kontrollera situationen. Ofta rapporterar störningsjouren till hyresvärden att de ha åkt ut till boendet och i vilket syfte till hyresvärden, vilket kan leda till att hyresgästerna får tillsägelser om att hålla ljudnivån nere, och slutligen förlora sin hyresrätt om de inte rättar sig.Du kan även vända dig till Hyresnämnden och anmäla problemet. Hyresnämnden kan då besluta att din hyresvärd måste lösa problemet. Alternativt kan du vända dig till Hyresgästföreningen för att få råd om situationen för handen är av det slaget att du behöver vidta åtgärder.För det fallet att du bor i en bostadsrätt: Det finns inga speciella regler i bostadsrättslagstiftningen om störande ljud förutom det allmänt hållna förbudet mot "störningar" och att man ska iaktta "allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset" som står i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Samma paragraf föreskriver även att om föreningen har meddelat särskilda ordningsföreskrifter så ska dessa följas. Ifall det finns sådana föreskrifter i er förening, där det t.ex. anges tider mellan vilka det måste vara tyst eller liknande bestämmelser är boende skyldiga att följa föreskrifter och du kan anmäla överträdelserna till föreningen.Oavsett bostadsform finns brottet ofredande i 4 kap. 7 § brottsbalken. Men den paragrafen tar sikte på störningar som sker på natten, t.ex. en granne som festar högljutt inpå småtimmarna. I ett sådant fall kan man ringa polisen, men störningsjouren finns framförallt för den här typen av situationer. Du kan även vända dig till din kommun och begära en bullerutredning. I en sådan utredning tittar man bl.a. på vad som allmänt anses vara störande ljud, hur gammal byggnaden är och när på dygnet störningen sker. Faktorerna som man tittar på jämförs mot de av Folkhälsomyndighetenallmänna råd med riktlinjer och rekommendationer för bullergränser inomhus.Eftersom det dock rör sig om barn som leker på dagtid finns det dock en risk att det är svårare att få gehör, det är oljud som ofta anses som något grannar kan få tåla och är inte en grund för uppsägning oavsett boendeform. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får man ta med sig upphittat roadkill?

2019-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Får man ta ett roadkill som man hittar utmed vägen?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall blir jaktlagstiftningen tillämplig.Enligt 2 § jaktlagen innebär jakt att man fångar eller dödar vilda däggdjur och fåglar. Vilda djur är som huvudregel fredade och får enbart jagas om det finns stöd i lag, enligt 3 § jaktlagen. För att få rätt att jaga måste man även ha erlagt jägarexamen enligt 40 § jaktlagen och följa jaktförordningens regler kring jakt. Att ta med sig ett vilt djur innebär alltså att man har jagat det och det saknas stöd i lag för att göra så när det gäller roadkills. Av 10 § jaktlagen framgår det även att det är fastighetsägaren som har jakträtt. Fastighetsägaren kan överlåta eller upplåta jakträtten till en jägare, som då får jaga på fastighetsägarens mark. Vidare enligt 11 § jaktlagen tillkommer jakträtt på väg till den som har jakträtt på den angränsande marken, men som t.ex. vanlig förare av ett fordon på en väg saknar man jakträtt, och i händelse av en olycka får man inte behålla djuret, utan det tillfaller den som har jakträtten på marken. Enligt 40 § jaktförordningen måste man även anmäla till polisen om man har kört på björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn, och märka ut platsen. Det är dock olagligt att ta med sig det djuret, även om man har kört på det själv. Det är alltid jakträttsinnehavarens egendom och att ta med sig djuret skulle kunna anses som stöld.Att bryta mot jaktlagstiftningen i övrigt betraktas som jaktbrott och kan ge fängelse i upp till ett år om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet, enligt 43 § jaktlagen.Sammanfattningsvis innebär det att det är brottsligt att ta med sig upphittade roadkills, och om man själv har orsakat djurets dödsfall har man en anmälningsskyldighet till polisen.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om grannens ogräs växer in på ens egna tomt, vem är skyldig att ta bort det?

2019-09-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Grannens ogräs växer in på min tomt.Är de skyldiga att hålla efter sitt ogräs o dyl så att det inte sprider sig till grannar?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I jordabalkens tredje kapitel finns det regler om rättsförhållanden mellan grannar. I 3 kap. 2 § jordabalkenstår det att den granne som drabbas av att rot eller gren tränger in på ens egna fastighet från grannes får ta bort roten eller grenen. Den drabbade grannen måste dock först höra sig för med grannen, som växtligheten kommer ifrån, om du får plocka bort det som är på din sida. Om det är så att växtligheten kommer drabbas väldigt hårt av att man plockar bort på sin sida av fastighetsgränsen måste man först bereda grannen tillfälle att själv ta bort den. Om inte det blir väldigt ringa skada på växtligheten måste man alltså som huvudregel bereda ägaren tillfälle att rensa upp. Vad som är ringa skada kan dock vara svårt att enas om varför det är att föredra att prata med grannen och få dennes samtycke först.Så länge växtligheten inte utgör omedelbar fara för din fastighet är det dock svårt att tala om en speciell skyldighet för din granne att hålla efter sitt ogräs. T.ex. om det hade rört sig om ett stort träd som är i dåligt skick går det att säga att grannen har en skyldighet att underhålla trädet, för att det inte ska falla över på din fastighet och orsaka skador i och med fallet. När det kommer till ogräs är det däremot svårare att dra det till en lika stor skyldighet att hålla efter sitt ogräs. Du behöver i ett sådant fall bevisa att det uppstår en faktisk olägenhet för dig. De rättsfall som finns inom detta ärende har inte behandlat just mindre växtlighet som ogräs, men jag skulle säga att det beror på vad det är för typ av ogräs och vilken påverkan det har på din fastighet. Det som även kan nämnas är den generella regeln om skälig hänsyn mellan grannar, som finns i 3 kap. 1 § jordabalken, och betyder att man ska ta skälig hänsyn till sin omgivning när man nyttjar sin fastighet. Sammantaget skulle jag råda dig att först prata med grannen om den växtlighet som stör din fastighet och påminna om den allmänna hänsynsregeln, om det skulle behövas.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om ett barns rätt att ta arv i en förälders vinst från bostadsrätt efter dödsfall

2019-08-31 i Laglott
FRÅGA |Hej! Min far bor i en bostadsrätt. Jag undrar om jag har rätt att ärva en del av den vinst som utfaller av min fars del av bostadsrätten när han avlider? Jag har inte haft kontakt med min far på många år, kan han välja att testamentera bort sin del av vinsten på bostadsrätten så att jag som dotter inte får någon del av vinsten?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din far inte är ensam ägare till bostadsrätten. Oavsett om han är gift eller sambo så har du som bröstarvinge (2 kap. 1 § 1 stycket ärvdabalken) till din far rätt till din laglott, och laglotten är hälften av din arvslott, enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Om ni t.ex. är två barn efter din far är era arvslotter ½ vardera av din fars kvarlåtenskap och era laglotter är ¼ vardera. Det går att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till annat ändamål, än till sina barn, men du har fortfarande rätt att få ut din laglott genom att klandra testamentet. Om du inte gör det inom tio år från dödsfallet kan du dock inte längre kräva ut din laglott, enligt 16 kap. 4 § ärvdabalken. Du måste alltså aktivt begära att du vill ha din laglott efter att du har blivit upplyst om dödsfallet. Om ni har haft kontakt eller ej är dock oviktigt i sammanhanget, så länge du är registrerad som din fars barn har du rätt till din laglott. Det kan dock även tilläggas att kvarlåtenskapen är det som finns kvar i tillgångar i dödsboet, efter att skulder avräknats och borgenärer har fått betalt. Om det inte finns tillgångar efter att skulderna har täckts så finns det tyvärr inget att få ut en laglott på. En förutsättning för laglotten är alltså även att det finns tillgångar kvar. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om felaktigt angivet bilregistreringsnummer på en bot och skyldighet att betala för boten

2019-08-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag fick böter med fel reg. nr. Är jag ändå skyldig att betala boten?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att parkeringsvakten skev in ett reg. nr. där du visades vara ägare men att det inte var din bil som var parkerad där på platsen och tillfället i fråga. Du bör då överklaga boten p.g.a. av att fel reg. nr. angavs av parkeringsvakten. Du kan även begära ut bilder som parkeringsvakten ska ha tagit vid tillfället för att bättre kunna argumentera för att det inte var din bil som var felparkerad. Om du dock fick en bot i fönstret på bilen och det på själva lappen står fel reg. nr. men det är din bil enligt bilderna har jag svårt att se att en överklagan lyckas på bara det faktum att parkeringsvakten skrev in fel reg. nr på själva lappen, eftersom bilderna ändå bevisar att det faktiskt var en felparkering. Om det däremot inte finns några bilder från händelsen blir det svårare för parkeringsvakten att bevisa att det faktiskt förelåg en felparkering. Parkeringsvakterna brukar dock idag alltid ta bilder, varför det sistnämnda alternativet är mindre troligt. Om det däremot var du och din bil som hade parkerat på platsen i fråga men att du råkade skriva i fel reg. nr. i t.ex. parkeringsautomaten eller i en app så ligger det tyvärr dig till last att fel reg. nr. angavs, trots att du de facto betalade för en parkering vid det tillfället. Du kan se en av mina kollegors bra och sammanfattande svar för en sådan situation här. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,