Kan man polisanmäla våldtäkt och misshandel om det senaste övergreppet skedde för två år sedan?

2020-02-27 i Alla Frågor
FRÅGA |HejOm en man våldtagit sin fru under flera år och misshandlat både frun och barnen på ett tortyrliknande sätt. Hur långt efter kan man göra polisanmälan? Det senaste övergreppet skedde för ca två år sen.Tacksam för svar
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Kort svarDe gärningar du beskriver i din fråga kan utgöra olika typer av brott. Inget av dessa brott har en kortare preskriptionstid än fem år. Det är därför möjligt att göra en polisanmälan som kan leda till åtal, även om det senaste övergreppet skedde för ca. två år sedan. Hur lång preskriptionstid har ett brott?Man brukar tala om att brott kan preskriberas efter viss tid förflutit sedan händelsen. Om preskriptionstiden löper ut finns det inte längre möjlighet att åtala gärningspersonen. Nedan presenteras ett mer utförligt svar som förklarar hur man kan utläsa ett brotts preskriptionstid. I svaret hänvisas till bestämmelser i brottsbalken (BrB). Brottets straffskala avgör preskriptionstidens längdOlika brott har olika lång preskriptionstid. Dessa framgår av brottsbalkens 35:e kapitel. Preskriptionstidens längd varierar med hänsyn till hur brottets straffskala ser ut. För att utläsa hur lång preskriptionstid ett brott har måste man alltså dels titta på 35:e kapitlet i brottsbalken, och läsa detta tillsammans med den specifika brottsbestämmelsen. Exempel på hur preskriptionstiden beräknasPreskriptionstid för våldtäktHuvudbrottet, som kallas för våldtäkt, finns i BrB 6 kap. 1 § första stycket. 1. För brottet våldtäkt finns det föreskrivet en straffskala som inrymmer fängelse i lägst två år och högst sex år. 2. I BrB 35 kap. 1 § tredje punkten, kan vi utläsa att preskriptionstiden är tio år, om det "svåraste" straffet för brottet är högre än två år (se punkten 2) men inte högre än åtta år. 3. Preskriptionstiden för våldtäkt är alltså tio år sedan gärningstillfället. (Detsamma gäller för våldtäkt som bedöms vara av mindre grov art, samt det brott som kallas för oaktsam våldtäkt, se BrB 6 kap. 1a §. )Preskriptionstid för grov våldtäktBestämmelsen om grov våldtäkt, finns i BrB 6 kap. 1 § tredje stycket. 1. För brottet grov våldtäkt stäcker sig straffskalan mellan fängelse i lägst fem år och högst tio år. 2. I BrB 35 kap. 1 § fjärde punkten, kan vi utläsa att preskriptionstiden är femton år, om det svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år. 3. Preskriptionstiden för grov våldtäkt är femton år.Preskriptionstid för misshandelEnligt samma logik kan vi titta på brottet misshandel. Även detta brott är indelat i olika grader. För misshandel av normalgraden (BrB 3 kap. 5 §) är preskriptionstiden fem år För grov misshandel (BrB 3 kap. 6 § första stycket) är preskriptionstiden tio år, och för det ännu grövre brottet som kallas synnerligen grov misshandel (BrB 3 kap. 6 § andra stycket) är preskriptionstiden femton år. Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkningSystematiskt eller upprepat våld, våldtäkter och andra kränkningar kan utgöra andra typer av brott, såsom grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. Se BrB 4 kap. 4a §. För dessa brott är preskriptionstiden tio år. Observera även följande: Vilken grad har brotten? Brotten våldtäkt och misshandel kan bedömas ha en särskild grad. Det finns mindre svåra varianter av brott, såsom brottet ringa misshandel, vilket har en preskriptionstid på två år. Misshandel med inslag av tortyr är inte ringa misshandel. Det är ett mycket grovt brott. Därför har jag utelämnat ringa misshandel i ovan beräkning. Vid sexualbrott mot barn beräknas preskriptionstiden från barnets 18-års dagAndra sätt att beräkna preskriptionstiden kan bli aktuella. För vissa brott mot barn börjar preskriptionstiden löpa först dagen då barnet blir myndigt, BrB 35 kap. 4 § andra stycket. Det rör sig om sexualbrott mot barn, barnpornografibrott och könsstympning av barn. Vill även tipsa om att det finns stöd och hjälp att få när en blivit utsatt för brottKontakta för exempel: Brottsofferjouren - Tel: 0200 212019Kvinnofridslinjen - Tel: 020 505050BRIS - stöd för barn och unga - Tel: 116 111På riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) finns en möjlighet att söka efter lokala organisationer.Polisen upplyser om vilken typ av stöd och hjälp som finns att få för brottsutsatta. Med förhoppning att detta svar har varit till hjälp för dig. Tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline om du har fler frågor eller funderingar. Vänligen,

Måste en uppsägning av lokalhyresrätt från hyresvärden, signeras av hyresgästen för att vara gällande?

2020-02-09 i Hyresavtal
FRÅGA |Gällande uppsägning lokalhyresrätt:Måste jag som lokalhyresgäst signera att jag tagit emot uppsägningen av lokal för att uppsägningen skall gälla?dvs om uppsägning måste ske innan 30/4 och jag som firmatecknare ej skrivit under uppsägningen innan dess fortlöper då hyreskontraktet?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om ett lokalhyreskontrakt fortlöper om uppsägningshandlingen inte signeras av hyresgästen. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till jordabalken (JB) samt delgivningslagen (DelgL) Uppsägningen ska vara skriftligUppsägning krävs, med en uppsägningstid om nio månader, om hyresförhållandet varat i mer än nio månader, JB 12 kap. 4 §. Av JB 12 kap. 8 § framgår att en uppsägning från hyresvärden ska vara skriftlig. Ett hyreskontrakt som tecknats på obestämd tid kan förlängas om det inte sägs uppGäller det ett hyresavtal för bestämd tid, kan hyresförhållandet fortsätta att gälla om inte hyresgästen sägs upp i tid på korrekt sätt. Hyresavtalet anses då vara förlängt på obestämd tid, JB 12 kap. 3 §. I hyresavtalet kan det finnas bestämmelser som istället anger att kontraktet ska anses förlängd på bestämd tid, för en viss period. Är uppsägningen ogiltig om hyresgästen inte signerar den? Det är upp till hyresvärden att visa att hyresgästen tagit emot uppsägningen, om det skulle bli en tvist om uppsägningen. Uppsägningen betraktas som ogiltig om den inte blivit delgiven hyresgästen. Att hyresgästen signerar uppsägningen är naturligtvis ett mycket bra bevis för hyresgästen tagit del av uppsägningen från hyresvärden. Observera att en underskrift är inte nödvändig för att uppsägningen ska anses vara mottagen, vilket jag redogör för lite längre ner i svaret. Vad krävs för att hyresgästen ska anses vara delgiven uppsägningen? I JB 12 kap. 8 §, som reglerar på vilket sätt en uppsägnings ska göras, finner vi tredje stycket en hänvisning till delvigningsbestämmelser i JB 8 kap. 8 § andra och tredje stycket.I delgivningslagen finns bestämmelser för hur en delgivning ska gå till. Så kallad vanlig delgivning (DelgL 16 §) sker genom att den handling som ska delges skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren. Ställföreträdare för en juridisk person, exempelvis firmatecknare om hen har rätt behörighet, är delgivningsmottagare enligt, DelgL 11 § andra stycket & 13 §. Av DelgL 17 § framgår att handlingen inte får skickas på elektronisk väg, om det inte är en myndighet som skickar handlingen. E-post bör alltså inte vara aktuellt när det gäller privata aktörer. DelgL 18 § stadgar att delgivning har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen. Av bevissynpunkt bör hyresvärden skicka ett rekommenderat brev ställt till den juridiska personen och delgivningsmottagaren, och inkludera ett mottagningsbevis. Har hyresvärden använt sig av en delgivningsbyrå bör detta kunna redovisas. Saknas signering eller liknande kvittens från hyresgästen innebär det alltså inte automatiskt att delgivning inte skett och att hyreskontraktet automatiskt förlängs. Dock är det upp till hyresvärden att bevisa att hyresgästen delgivits uppsägningen. Uppsägningen kan vara ogiltig på andra grunderEn uppsägning av lokalhyra ska som huvudregel följa de formkrav som uppställs i JB 12 kap. 58. I annat fall kan det vara tal om ogiltighet. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Jag kan varmt rekommendera att ta hjälp av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå om du önskar kvalificerad juridisk rådgivning för ditt specifika fall. Juristerna kan granska ditt hyreskontrakt och titta på om uppsägningshandlingen följer de formkrav som krävs för giltighet. Juristerna kan även företräda dig vid en tvist i domstol. Du är välkommen att kontakta mig via följande mejladress: hanna.lindqvist@lawline.se, om du önskar att komma i kontakt med en kollega på juristbyrån. Naturligtvis får du kontakta mig om det är något som du önskar förtydligas i detta svar. Vänligen,

Olovlig andrahandsuthyrning - Måste vi flytta?

2020-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Min syster tog en lägenhet i sitt namn i Piteå, planen var att jag och min fru ska få bo där och hon kan komma och bo här när hon behöver, på grund av att hon studerar på distans och kommer ha praktik här i Piteå. Idag knackade det på dörren och det var en man från Pitebo som säger att hon måste säga upp lägenheten för vi har brutit mot hyreslagen. De sa att hon har inte varit här, hon är skriven i en annan kommun (hon äger ett hus med sin man) i Jokkmokks kommun. Min fru väntar barn inom 2 veckor och Vi kommer stå utan bostad med en liten bebis. Jag försökte fråga mannen vad vi kan göra, kan jag betala in några hyror, ta över kontraktet osv. De säger att lägenheten måste ut på hemsidan så "alla" kan söka på den. Jag sitter här och gråter, det är snart februari och Vi kan inte bo i bilen med en liten bebis. Hjälp!
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag förstår att situationen är mycket uppslitande för er. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till jordabalkens (JB) 12:e kapitel som även kallas för "hyreslagen". Hyresvärden har rätt att säga upp hyresrätten Det stämmer att hyresvärden har rätt att säga upp hyresrätten. Det beror på att din syster, som har kontraktet med bostadsbolaget är förstahandshyresgäst. Hon har därefter upplåtit lägenheten i sin helhet till er, vilket är en upplåtelse av hyresrätten i andra hand. En sådan andrahandsuthyrning är endast tillåten om hyresvärden lämnar sitt samtycke till uthyrningen. Saknas samtycke är uthyrningen olovlig, JB 12 kap. 39 §. Däremot gäller motsatt om det finns ett villkor i hyresavtalet att andrahandsupplåtelse får ske utan samtycke. Då behöver inte hyresvärdens samtycke inhämtas. Din syster bör se över sitt hyresavtal. Förstahandshyresgästen kan även inhämta samtycke från hyresnämnden genom ansökan, JB 12 kap. 40 §. För att beviljas krävs att förstahandshyresgästen har beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten i andra hand. Samtycket måste dock inhämtas före det att lägenheten hyrs ut. Inneboende eller andrahandshyresgäst? Observera att det är tillåtet att ha personer inneboende i en hyreslägenhet utan att fråga hyresvärden om samtycke. Att vara inneboende eller andrahandshyresgäst är dock inte detsamma. För att en person ska anses vara inneboende krävs att förstahandshyresgästen själv bor i lägenheten, och att den inneboende hyr del av lägenheten eller ett rum. Eftersom din syster inte använder lägenheten i större utsträckning kan ni knappast beaktas som inneboende hos henne i lagens mening, JB 12 kap. 39 § andra stycket. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till förverkande av hyresrätten Olovlig andrahandsuthyrning kan innebär att rätten att hyra anses förverkad, och hyresvärden får då rätt att säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande, JB 12 kap. 42 § tredje punkten. Av JB 43 § andra stycket framgår dock ett undantag då hyresvärden inte får skilja förstahandshyresgästen från lägenheten. Hyresvärden måste nämligen säga upp lägenheten inom sex månader från det att de fick vetskap om den olovliga upplåtelsen. Med andra ord, om hyresvärden vetat om att ni bott i lägenheten i mer än sex månader kan de inte säga att hyresrätten är förverkad. Det gäller dock primärt kontraktet som de har med din syster. Andrahandshyresgäster kan efter minst två år få så kallat besittningsskydd till en hyresrätt. Det gäller dock enbart i förhållande till förstahandshyresgästen (vilken i förhållande till er är hyresvärd). Ni kan alltså inte hävda någon besittningsrätt mot bostadsbolaget. Vad kan ni göra nu? -Din syster bör kontrollera sitt hyreskontrakt. Om det i kontraktet står att andrahandsupplåtelse är tillåten utan hyresvärdens samtycke har bostadsbolaget inte rätt att kräva att ni flyttar.-I annat fall har bostadsbolaget har rätt att säga upp din syster med omedelbar verkan då hyresrätten eftersom olovlig andrahandsuthyrning är grund för förverkande. -Tingsrätten är behöriga att ta upp tvister om förverkande. Det är förstahandshyresgästen samt hyresvärden som kan föra en talan i en sådan förverkandetvist om hyresvärden som säger upp kontraktet till omedelbart upphörande. -Det är dock inte omöjligt att hyresvärden kan tänka sig att istället göra en sedvanlig uppsägning av kontraktet och tillämpa en viss uppsägningstid, vilket i sig vinner lite tid för er.-Om hyresvärden går med på att göra en vanlig uppsägning av hyresrätten kan din syster eventuellt föra talan i en förlängningstvist. I sådant fall är hyresnämnden behörig att ta upp tvisten. Vid en förlängningstvist har hyresgästen, vilket visserligen bör sikta på förstahandshyresgästen, rätt att bo kvar i lägenheten under tiden som tvisten pågår, även om hyrestiden går ut, vilket även det kan vinna er lite tid, JB 12 kap. 50 §. Hyreslagstiftningen ändrades i oktober 2019, varav konsekvenserna för olovlig andrahandsuthyrning skärptes. Dessvärre tror jag inte att era chanser att bo kvar i lägenheten är särskilt stora. Enligt min bedömning är er bästa chans att vädja till hyresvärden om att tillämpa uppsägningstid, vilket ger er tid att försöka hitta en annan lägenhet. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att mejla mig på: hanna.lindqvist@lawline.se, om du önskar att något ska förtydligas i svaret. Med förhoppning att detta kan lösa sig för er. Vänligen,

Har jag rätt att ta en paus under arbetstid?

2020-01-25 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag har olika arbetstider under min 40 timmars arbetsvecka.Men en dag jobbar jag från kl. 7:30 till 17:00. Då har jag en kvart fikapaus (kl.9:45-10:00) som ingår i arbetstider och en rast/lunch 30 min. (kl.12:30- 13:00). Undrar om jag har rätt att ta en paus mellan kl.13:00-17:00?Tack på förhand!
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I arbetstidslagen finns bestämmelser om arbetstagares rätt att ta rast och paus.Vissa typer av arbete är undantagna från arbetstidslagen, se uppräkningen i 2 §. Viktigt att notera är också att det kan finnas avvikelser eller kompletterande bestämmelser i kollektivavtal, om arbetsgivaren är knuten till ett sådant, se 3 §. När har du rätt till rast? Du har rätt att ta rast när du arbetat max fem timmar i sträck, arbetstidslagen 15 § tredje stycket. Rasten bör vara 30-45 minuter lång om du bara har en rast under hela arbetspasset. Är rasten uppdelad till två tillfällen kan något tillfälle vara kortare, dock minst 10 minuter. Rasten är inte arbetstid och du står därför inte under arbetsgivarens förfogande och kan exempelvis lämna arbetsplatsen. -Finns det bestämmelser om raster i kollektivavtalet går de före arbetstidslagen. När har du rätt till paus? Pauser är kortare avbrott från arbetet, vanligen för att dricka vatten, gå på toaletten eller annat. Hur lång en paus ska vara, eller hur många pauser en arbetstagare får ta under dagen är inte reglerat i arbetstidslagen. Det är upp till arbetsgivaren att ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna, arbetstidslagen 17 §. Pausen räknas som arbetstid. Reglerna om pauser i arbetstidslagen är tvingande, och arbetsgivaren kan därför inte avtala bort dessa genom ett kollektivavtal. I detta fallet går lagen före. Svaret på din fråga är att du har rätt ta en kortare paus mellan kl 13:00 och 17:00, om det finns behov för det. Det rör sig dock inte om någon ovillkorlig rätt till exempelvis fikapaus på bestämda tider. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvarArbetsgivare är skyldiga att verka för och upprätthålla en god och tillfredställande arbetsmiljö, samt vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet vilket följer av arbetsmiljölagen 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 § (mfl). Mår du dåligt över situationen eller upplever att du inte har tid att ta paus bör du därför påtala detta för arbetsgivaren eller ditt skyddsombud på arbetsplatsen.Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Hur kan jag ta del av innehållet i ett testamente efter en avliden person?

2020-02-20 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, hur får jag tag i ett testamente? Jag vet personens namn och adress, ungefärligt födelseår och datum samt ungefärligt datum för dödsfallet. Personens data: Förnamn Efternamn, Adress, Ort.Död 2018, född XXXX-XX
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du undrar hur du ska göra för att få ta del av testamentet efter en person som avled 2018. Eftersom din fråga kommer att publiceras har jag ersatt de personuppgifter du uppgivit. I svaret hänvisas till följande lagar och förkortningar: Ärvdabalken (ÄB) Tryckfrihetsförordningen (TF)Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)Ett testamente ska bifogas till bouppteckningenEftersom det har gått mer än fyra månader sedan dödsfallet ska en bouppteckning ha förrättats och registrerats hos skatteverket, ÄB 20 kap. 1 § & 20 kap. 8 §. Om det finns ett testamente ska detta bifogas till bouppteckningen, ÄB 20 kap. 5 §. Det betyder att en kopia på testamentet bör finnas hos skatteverket. Bouppteckningar är allmänna handlingarSå snart en bouppteckning blivit registrerad hos skatteverket är det möjligt att begära ut dessa handlingar, eftersom de räknas som allmänna handlingar, TF 2 kap. 3 §. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, och därmed ska finnas tillgängliga för envar, som har rätt att begära ut en kopia, TF 2 kap. 15 - 20 §§. En allmän handling kan vara helt eller delvis belagd med sekretess, varför den delen av handlingen inte får lämnas ut, se bland annat OSL 6 kap. 4 §.Om någon anhörig till den avlidne kan lida men av att bouppteckning eller personnummer lämnas ut är det möjligt att handlingen inte kan lämnas ut i sin helhet, OSL 22 kap. 1 §. En bouppteckning eller ett personnummer till en avliden person är dock vanligtvis inte sekretessbelagt. Personnumret är inte en skyddad personuppgift i förhållande till den avlidne personen. Hur går du tillväga för att begära ut en bouppteckning? Du har möjlighet att kontakta skatteverket, exempelvis på telefon, för att begära ut handlingar. Du kan då tala med den enhet som har hand om bouppteckningar. Fullständigt personnummer är inte nödvändigt att ha, men personen måste kunna identifieras på något vis för att skatteverket ska kunna hitta personen i registret. Skatteverket tillhandahåller också en webbtjänst där du kan begära ut bouppteckningen. Du behöver då uppge den avlidnes fullständiga personnummer. Du skulle även kunna kontakta folkbokföringen på skatteverket för att begära ut uppgift om den avlidne personens personnummer, för att därefter använda dig av webbtjänsten. Skatteverket prövar om bouppteckningen eller personnumret kan lämnas ut och skickas till dig. På det viset får du del av en kopia av testamentet, som ska ha bifogats bouppteckningen. Här är en länk du kan klicka på för att komma till rätt sida på skatteverkets webbsida. Telefonnummer till skatteverket är 0771-567 567. Du är naturligtvis välkommen att kontakta mig via följande mejladress - hanna.lindqvist@lawline.se - om du önskar att något förtydligas i svaret eller önskar vidare hjälp av någon av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.Vänligen,

Kan Försäkringskassan avslå min begäran om anstånd av återbetalning av underhållsstöd om en person är felaktigt folkbokförd på min adress?

2020-02-08 i Försäkringskassan
FRÅGA |Försäkringskassan står fast vid att mina bostadskostnader ska delas eftersom en annan person är folkbokförd där.Försäkringskassan skrev:"Du får det här brevet därför att du har ansökt om att skjuta upp betalningen av detlöpande beloppet och din skuld för underhållsstöd.X är folkbokförd tillsammans med dig och räknas som inneboende.Bostadskostnaden delas därför på två personer."Jag svarade FK med "2. X är INTE inneboende hos mig och betala ingenting åt hushålls räkningar. Hon har ett eget hus på Y där hon bor heltid (Fastighetsbeteckning)Orsaken till varför hon är inte skriven där är att hon inte vill riskera behöver göra nytt avlopp då avloppet är endast godkänt för att vara ett fritidshus och inte året runt boende. Hur som helst hon bor inte hos mig, och betala därför ingenting åt bostadskostnaden. Jag bor ensam bortsett från varannan fre-söndag där barnen bor hus mig."Kan de göra så tycker ni?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ansökt om att få anstånd för din återbetalning till Försäkringskassan gällande underhållsstöd. Försäkringskassan har gått igenom din ansökan och meddelar avslag eftersom en person är folkbokförd på din adress, och du undrar om Försäkringskassan kan meddela ett sådant beslut.När jag besvarar din fråga kommer jag att hänvisa till bestämmelser i socialförsäkringsbalken (SFB), utsökningsbalken (UB) och folkbokföringslagen (FOL). Eftersom din fråga kommer att publiceras, kommer jag att dölja de namn och fastighetsbeteckningar du uppger i din fråga. Anstånd för återbetalning av underhållsstöd Rättsligt stöd för att skjuta upp en återbetalning av underhållsstöd finns i SFB 19 kap. 40 §. I SFB 19 kap. 41 § definieras kriterierna för om anstånd ska lämnas. I bestämmelsen hänvisas till UB 7 kap. 4-5 §§ som är bestämmelser om förbehållsbelopp vid löneutmätning. Försäkringskassan ska i sitt beslut titta på din ekonomiska situation, och göra en individuell bedömning om din betalningsförmåga. De ska räkna med de kostnader du behöver, och kan ta stöd i bestämmelsen i UB 7 kap. 5 §, i sin uträkning. Bostadskostnaden är en sådan kostnad som försäkringskassan ska ta hänsyn till. Har man en inneboende är bostadskostnaden sannolikt lägre, vilket verkar vara anledningen till avslaget i ditt fall. Svaret på din fråga är därför: Ja, Försäkringskassan kan meddela ett sådant beslut. Det blir upp till dig ansöka om omprövning, och motivera vad som är felaktigt i försäkringskassans beslut. Du har svarat Försäkringskassan och bestrider deras uppgifter om att du skulle ha en inneboende, vilket är att anse som en begäran om omprövning enligt SFB 113 kap. 7 §. Försäkringskassan ska då titta på ditt ärende igen, och undersöka om ett nytt, förändrat beslut kan tas med det nya underlaget. Om Försäkringskassan ger avslag på ditt omprövningsbeslut kan du överklaga hos Förvaltningsdomstol. Försäkringskassans webbsida har information om hur du går tillväga för att överklaga, och hur detta ska gå till ska även framgå av det beslut de skickat till dig. Tänk på att det viktigt att hålla de tidsfrister som framgår av beslutet.Konsekvenser av felaktig folkbokföringHuvudregeln är att man ska vara folkbokförd där man faktiskt bor, 6-7 §§, FOL Om en person folkbokför sig någon annanstans kan Skatteverket förelägga personen att folkbokföra sig rätt, 31 §, FOL. Föreläggandet kan förenas med vite, 37 §, FOL. Det är straffbart att medvetet ämna oriktiga uppgifter till grund för ett beslut om folkbokföring, om det resulterar i att felaktiga uppgifter kan registeras. Gärningen kallas för folkbokföringsbrott, 42 § FOL. Döms personen för folkbokföringsbrott kan böter eller fängelse följa i högst sex månader. Det jag nämnt ovan om folkbokföringsbrott rör den person som skrivit sig hos dig. Eftersom det är ett brott att medvetet folkbokföra sig felaktigt, samt att det nu innebär problem för dig i och med avslag på din ansökan till Försäkringskassan, bör din vän åtgärda detta och folkbokföra sig rätt. Om din vän folkbokför sig rätt underlättar det i ditt ärende om folkbokföring, eftersom du måste bevisa att vännen inte bor hos dig (och att ni därför inte delar på boendekostnaderna). Om vännen vägrar kan du kontakta Skatteverket på egen hand. Bra information finns på skatteverkets webbsida. Mina rådJag ser det som att ditt svar till Försäkringskassan ska betraktas som en begäran om omprövning, och Försäkringskassan ska nu titta på ditt ärende igen. Du kan kontakta Försäkringskassan och förtydliga att du med din skrivelse avser att begära omprövning. Om försäkringskassan inte kan ändra beslutet, kan du överklaga till Förvaltningsdomstolen. Jag uppmanar dig att be din vän att folkbokföra sig där vännen faktiskt bor, dels med tanke på att det är brottsligt att ange felaktiga uppgifter till grund för folkbokföring, men också för att det sannolikt hjälper dig att bevisa för Försäkringskassan att vännen inte bor hos dig. Skulle du behöva kvalificerad juridisk hjälp, exempelvis om det blir aktuellt att skriva ett överklagande, kan jag varmt rekommendera våra jurister på Lawlines juristbyrå. Juristerna kan titta på ditt ärende som helhet, och hjälpa dig med en skrivelse till Förvaltningsrätten. Kontakta gärna mig om du önskar kontakt med juristbyrån, via följande mejladress: hanna.lindqvist@lawline.se. Givetvis är du välkommen att kontakta mig om du önskar att något förtydligas i detta svar. Vänligen,

Har skattefordringar förmånsrätt vid löneutmätning?

2020-01-27 i Utmätning
FRÅGA |HejVi är småföretagare har ett AB, hos kronofogden har vi lämnat in en skuld som en privat person har till vårt företag. Skulden uppkom genom att vi hade en tvist i domstol och Gäldenären blev dömd att betala våra advokatkostnader. Skulden lämnades in 2015, genom kronofogden fick vi ersättning en tid men på våren 2016 fick Gäldenären skatteskulder. Kronofogden säger att skatteskulder har företräde framför mitt enskilda mål. Nu i december bytte vi revisor, han tvivlar på om kronofogden har rätt och säger att 1 Januari 2004 avskaffades skatteförmånsrätten. Jag har bett kronofogden visa mig var i lagtexten det står om vårt undantag.Min fråga till er: Kan ni hitta några domslut där skatteverkets förtur har dömts bort och enskilda mål liknande vårt fått ta del av den proportionella fördelningen, som kronofogden gör varje månad vid löneutmätningen.
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skattefordringar har förmånsrätt vid löneutmätningFörmånsrätten för vissa skatter och avgifter mm. är inte avskaffad vad gäller löneutmätning. Lagstöd för förmånsrätten finns i utsökningsbalken (UB) 7 kap. 14 §, som i tredje punkten hänvisar till 2 § i lagen om indrivning av statliga fordringar mm. (IndrL). I 2 § IndrL finner vi under flera punkter hänvisningar till skattelagstiftning, såsom i 6 punkten en hänvisning till skatteförfarandelagen. En fordring som påförts gäldenären enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen har alltså företrädesrätt framför övriga "oprioriterade" fordringar (allmänna såsom enskilda), UB 7 kap. 14 §. Kronofogden förefaller ha tagit ett lagenligt beslut. Att överklaga kronofogdens beslutDå ärendet rör löneutmätning har ni som sökande möjlighet att överklaga beslutet, UB 18 kap. 1 § och 18 kap. 7 § första stycket. Beslut om fördelning eller utbetalning av medel kan överklagas. Gällande en enskild utbetalning löper fristen för överklagande ut tre veckor efter att utbetalningen gjordes. Överklagandet ska innehålla de uppgifter som anges i 7 § lag om domstolsärenden: beslutet som överklagas, vilken del i beslutet som yrkas ändring av samt grund för överklagandet. Omprövning av beslut kan bli istället bli aktuellt om nya uppgifter inkommer, UB 7 kap. 10 §. -Min bedömningEn grund för överklagande bör bestå i en felaktighet i beslutet, eller en felaktighet i hur beslutet fattats. En möjlig felaktighet är om skatteskulden inte är av sådan beskaffenhet som träffas av de bestämmelserna som är hänvisade i 2 § IndrL, varav någon förmånsrätt inte ska åtnjutas.Preskriberad (skatte)fordran har inte förmånsrätt, och om en preskriberad fordran drivits in kan beloppet i vissa fall återbetalas till gäldenären. (Se NJA 2018 s. 805, ett rättsfall från högsta domstolen som berörde preskription). En felaktighet kan även bestå i beräkningen av förbehållsbeloppet, vilket är det belopp som är fredat från utmätning. Du efterfrågar praxis som skulle tala i er riktning. Dessvärre har jag inte identifierat något vägledande fall där förmånsrätten för skatteskulder dömts ut till förmån för en oprioriterad fordran. Min bedömning är att era chanser att nå framgång med ett överklagande är små, men naturligtvis krävs en bedömning av samtliga omständigheter för att ge en mer tillförlitlig prognos. Önskar ni hjälp med att skriva ett överklagande, eller få en helhetsbedömning av detta ärendet kan jag varmt rekommendera våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Mejla gärna mig på hanna.lindqvist@lawline.se, så sätter jag er i kontakt med en kollega på juristbyrån. Vänligen,

Kan chefen tvinga mig att medverka till lagbrott?

2020-01-18 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min chef beordrar mig att medverka till lagbrottHej, Min chef har beordrat mig att svara på en remiss där jag vet att den handling som ämnas genomföras inte är lagenlig. Det gäller en remiss om ett bygglov som inte har något lagstöd i PBL, den tilltänkta åtgärden går även helt emot detaljplanens riktlinjer. Jag har tidigare skriftligen påpekat detta till både chefen och den som har skickat remissen, men de vill ändå att jag svarar på remissen som om den åtgärd som är tänkt att genomföras är laglig. Är jag tvungen att svara på remissen eller kan jag vägra med motiveringen att jag inte vill medverka till lagbrott?Tacksam för svar/
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur jag förstår din fråga: I ditt arbete handlägger du PBL-ärenden eller har liknande arbetsuppgifter. Jag förstår det som att både du och din chef bedömt att beslutet i fråga skulle strida mot PBL samt gällande detaljplan. Trots chefens vetskap beordrar denne dig att kringgå lagens bestämmelser för att få handlingen att framstå som lagenlig. Du undrar om du måste svara på remissen eller vägra med hänvisning till det lagvidriga i en sådan skrivelse. Arbetstagare har lydnadsplikt Att inte följa chefens instruktioner och således vägra att utföra en arbetsuppgift är objektivt sett misskötsamhet i form av arbetsvägran. Arbetsvägran är ett brott mot anställningsavtalet, samt eventuellt kollektivavtal, genom vilket arbetsgivarens rätt att leda arbetet och arbetstagarens lydnads- samt lojalitetsplikt anses följa, oavsett vad som är uttryckligen stadgat. Konsekvenser av arbetsvägran kan, förutom varningar från arbetsgivaren, i det yttersta sluta i uppsägning på grund av personliga skäl (7 § lagen om anställningsskydd) eller avsked (18 § lagen om anställningsskydd). En order om att begå lagbrott måste inte åtlydasHuvudregeln enligt ovan är att du måste följa det chefen beordar dig att göra. Dock finns det situationer då lydnadsplikten och arbetsledningsrätten måste ge vika, vilket framgår ur praxis på området. De situationer som åsyftas är då arbetsgivarens order strider mot god moral, eller innebär fara för liv och hälsa. Arbetsledningsrätten innebär inte heller en rätt för arbetsgivaren att tvinga en anställd att begå eller medverka till ett lagbrott. Att följa lagen (PBL eller annan lag) som grund för ditt beslutsfattande är dessutom en skyldighet som följer av din tjänst. Rör det sig om kommunal verksamhet gäller även övergripande principer för kommunala beslut, såsom likställighetsprincipen som uppställer krav på likabehandling av kommunens medlemmar om inte särbehandling framstår som sakligt motiverat.Av praxis framgår att en helhetsbedömning av omständigheterna måste göras i frågan om arbetsvägran var motiverad. Naturligtvis får inte din uppfattning om lagbrottet vara ogrundad.Hur kan du gå vidare? En typ av argumentation som du skulle kunna föra mot arbetsgivaren är att din lydnadsplikt inte är så långtgående att du är tvingad att medverka till ett beslut som strider mot lag. Dessutom bör du framhålla att du i ditt arbete är bunden de lagar och föreskrifter som reglerar området. Att åsidosätta dem vore en allvarlig förseelse, som dessutom utåt sett är förtroendeskadligt för verksamheten. Det skulle utgöra ett fel i din utövning av tjänsten. Skulle chefen inte rätta sig efter du fört en sådan dialog är nästa steg att följa de interna regler som finns för att rapportera oegentligheter. Exempelvis skulle du kunna vända dig till en högre chef inom verksamheten. Får du inte gehör inom verksamheten kan du tala med ditt fackförbud om du är fackligt ansluten. Ett råd är att låta arbetet i övrigt fortskrida och skötas i vanlig ordning, samt att dokumentera kommunikationen med chefen.Om du önskar en bedömning av en av våra kvalificerade jurister på Lawlines juristbyrå hjälper jag dig gärna att komma i kontakt med en kollega. Kontakta mig gärna via följande mejladress: hanna.lindqvist@lawline.se, så hjälper jag dig vidare. Givetvis får du även kontakta mig om du önskar att något förtydligas i detta svar. Hoppas att situationen kan lösa sig till det bästa. Vänligen,