Hur gör man egendom till enskild?

2019-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter köpte en bostadsrätt, efter ett tag gifte hon sig. Maken som är arbetslös står inte för lägenheten, inte på lånet, min dotter betalar allt. I ett testamente har hon skrivit att bostadsrätten är enskild egendom. De har inga egna barn, men maken har två barn i ett tidigare äktenskap. Vad händer om maken dör?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Genom testamente kan den som har fyllt 18 år förordna om sin kvarlåtenskap (9 kap. 1§ Ärvdabalken). Du anger i frågan att din dotter har skrivit i sitt testamente att bostadsrätten är enskild egendom, dock är ett testamente ett dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin död och det skulle inte ha någon verkan vid makens död. Om din dotter vill att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom ska hon och maken istället skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan skrivas efter att äktenskapet har ingåtts (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Dock har maken ingen skyldighet att skriva på ett äktenskapsförord, utan precis som de allra flesta avtal gäller att man har en frihet att välja om man vill ingå avtalet. Om din dotter och hennes make kommer överens om att ingå ett äktenskapsförord där det framgår att bostadsrätten är enskild egendom, kommer inte den att tas upp vid en eventuell bodelning vid äktenskapsskillnad på grund av ena makens död. Detta innebär att makens särkullbarn (barn som inte är gemensamma barn) inte kommer att ärva någon del av bostadsrätten. Med vänliga hälsningar,

Gallring av uppgifter i belastningsregistret

2019-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Om en person döms för tjänstefel och påföljden blir dagsböter. Hur länge blir det då synligt i belastningsregistret och är det något som brukar påverka vid utdrag i registret vid en frågan från en arbetsgivare?
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3§ 1p. Lag om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i frågan har döms till. Av frågan framgår att påföljden är dagsböter vilket innebär att det kommer att finnas kvar i belastningsregistret i fem år efter domen (17§ 1p. Lag om belastningsregister).Huvudregeln är att det bara är du som kan begära utdrag ur belastningsregistret om dig själv. Du har rätt att få ut ett begränsat registerutdrag utan kostnad bland annat om det behövs för att du ska få tillstånd att resa i ett annat land och i vissa yrken i vilka man arbetar med barn och ungdomar (9§ 1p. Lag om belastningsregister). Även vissa myndigheter har rätt att få ut uppgifter om dig (6§ 1p. Lag om belastningsregister). Däremot har inte en arbetsgivare någon rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret. Dock finns det inget förbud mot att undersöka om någon är tidigare dömd därför kan en arbetsgivare inför rekrytering begära att den arbetssökande lämnar in en kopia av utdraget. Vilka uppgifter som framgår av registerutdraget stadgas av förordningen om belastningsregister och varierar beroende på vem som begär ut registerutdraget.Med vänliga hälsningar,

Polisens skyldighet att inleda en förundersökning

2019-07-28 i Polis
FRÅGA |Måste polisen utreda alla anmälningar som kommer in eller struntar dom i att utreda vissa anmälningar?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När en brottsanmälan har gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet. De beslutar därefter om en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas. Förundersökningen skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Dock behöver förundersökningen inte inledas, om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. (23 kap. 1§ 1st. Rättegångsbalken). Förundersökningen behöver inte heller inledas i vissa andra fall som följer av 23 kap. 4 a § och 22 § Rättegångsbalken. Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att huvudregeln är att alla brott ska utredas. Dock kan polis och åklagare i vissa fall avstå från att inleda en brottsutredning om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinstbeskattning för begränsat skattskyldig person

2019-05-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Frågan handlar om att en gammal mamma som inte orkar med sin sommarstuga längre vill skriva över den på sina barn. Dottern är svensk medborgare och skriven i Sverige. Sonen är svensk medborgare men arbetar sedan 30 år i Norge och är också skriven där.Om en överlåtelse sker räknar barnen med att sälja stugan värd ca 2 miljoner. Sonen menar då att stugan ska skrivas på honom, han säljer den utan vinstskatt (han säger att reglerna är sådana i Norge).Därefter för han över halva beloppet till sin syster. Är detta möjligt?Vänligen Håkan Alm
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det framgår av din fråga att din son arbetar i Norge sedan 30 år tillbaka och är folkbokförd där. Det är högt sannolikt att han därför anses som begränsad skattskyldig här i Sverige. Begränsad skattskyldighet innebär att endast vissa inkomster, som har anknytning till Sverige, beskattas här (källstatsprincipen) (3 kap. 17 - 18 §§ Inkomstskattelagen). Enligt 3 kap. 18 § 1 st. 10p. Inkomstskattelagen ska en begränsad skattskyldig beskattas i inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige. Detta innebär att om du ger fastigheten i gåva till din som som sedan säljer den, kommer han att beskattas i Sverige för kapitalvinsten oavsett om han är folkbokförd i Norge. Med att fastigheten ligger i Sverige beskattas kapitalvinsten i enlighet med reglerna i den svenska Inkomstskattelagen utan hänsyn till de norska reglerna. Med vänliga hälsningar,

Huvudmannens rättshandlingsförmåga

2019-07-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har en dotter med förståndshandikap som har en god man som missköter sitt uppdrag. Vi undrar nu om hon kan få ut kontoutdrag från sin bank och om jag som närmaste anhörig får göra det.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om gode män hittas i Föräldrabalkens 11 kap och 12 kap. Till skillnad från förvaltarskap förlorar inte en person (huvudmannen) sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att den som har tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar och har full förfoganderätt över sina bankkonton. Detta innebär att din dotter har rätt att begära ut ett kontoutdrag från banken. Du å andra sidan har inte rätt att begära ut ett kontoutdrag från banken såvida du inte har en fullmakt från din dotter. Med vänliga hälsningar,

Vilka uppgifter ska finnas med i en lönespecifikation?

2019-07-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejFinns det en lista på vilka uppgifter som måste finnas med på en lönespecifikation?Och finns det något krav på hur länge en före detta anställd ska ha tillgång till sin lönespecifikation?
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Av skatteförfarandelagen framgår att ett en arbetsgivare har som en skyldighet att skriftligen lämna uppgifter om det skatteavdrag om arbetsgivaren gör på den ersättning som betalas ut till de anställda. Däremot finns ingen lag som reglerar vilka uppgifter som arbetsgivaren ska att lämna i en lönespecifikation till de anställda. Att lämna lönespecifikationer betraktas dock allmänt som vedertagen praxis och god sed. Kollektivavtal kan också innehålla bestämmelser om lönespecifikationer och vilka uppgifter som ska framgå av en lönespecifikation. Lönespecifikationen brukar skickas ut till de anställda runt tiden för löneutbetalningen med det finns inga regler kring när exakt arbetsgivaren ska ge sin personal deras lönespecifikationer. Med vänliga hälsningar,

Bankens rättighet att neka någon att öppna konto

2019-05-01 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan bankerna neka mig ett företagskonto om jag har skuld till kf
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln är att banker och kreditmarknadsbolag som erbjuder inlåningskonton (det vill säga ett konto där du kan sätta in pengar) har en skyldighet att ta emot insättningar från alla (11d § Lagen om insättningsgaranti). Det betyder att alla också ska kunna öppna ett konto hos dessa bolag. Det finns dock vissa undantag från denna skyldighet till exempel om banken begår ett brott genom att ta emot pengarna, om det finns misstanke om penningtvätt eller om kunden tidigare gjort sig skyldig till misskötsel eller ohederlighet mot banken. Enligt Finansinspektionens allmänna råd om inlåningskonton bör betalningsanmärkning inte utgöra tillräcklig grund för att neka någon att öppna ett konto.Med vänliga hälsningar,

Beskattning av inkomster från streaming

2019-05-01 i Inkomstskatt
FRÅGA |Min dotter har en sida på nätet där hon streamar. Det kommer in ca 3500kr i månaden därifrån. Hon har ingen firma eller så. Hur ska hon då betala skatt.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Man har en skyldighet att deklarera om sin årliga inkomst överstiger 19 247 kr. Din dotter har tjänat ca. 42 000 kr därför har hon en skyldighet att deklarera sina inkomster. Först måste utredas huruvida inkomsterna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet eller som hobbyverksamhet. Kriterierna för att en verksamhet ska anses som näringsverksamhet är; förvärvsverksamhet (vinstsyfte), yrkesmässighet (varaktighet) och självständighet (13 kap. 1 § 1 st. Inkomstskattelagen). Beräkningen av det skattepliktiga resultatet i näringsverksamhet görs enligt reglerna i 14 kap. Inkomstskattelagen. Om din dotters verksamhet inte uppfyller ovan angivna kriterierna, (t.ex. om inget vinstsyfte finns med verksamheten) ska inkomsterna istället beskattas som hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst (12 kap.37 § Inkomstskattelagen). Vid beräkningen av det skattepliktiga inkomsten räknar man samman alla intäkter man får i hobbyverksamheten och sedan drar av de kostnader som man har haft. I hobbyverksamhet får man dra av alla kostnader för verksamheten som helhet. Man har en skyldighet att ta upp verksamheten i sin deklaration endast om intäkterna från hobbyverksamheten överstiger kostnaderna. Enligt 39 kap. 3 § Skatteförfarandelagen har man en skyldighet att dokumentera alla intäkter och kostnader (spara alla kvitton och liknande) för att kunna fullgöra din uppgiftsskyldighet och möjliggöra Skatteverkets kontroll av denna.Med vänliga hälsningar,