Kumulativ ränta

2019-05-01 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Om man har en skuld och måste betala ränta på skuldbeloppet är det tillåtet att räkna ränta på ränta för skuldbeloppet?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om inget annat anges i skuldebrevet blir räntelagen aktuellt. Det finns inget förbud i räntelagen från att räntan beräknas kumulativt, alltså ränta på ränta. Parterna kan dock i skuldebrevet avtala om att räntan ska beräknas utifrån ursprungsbeloppet vid varje betalning. Om parterna inte har avtalet om det i skuldebrevet, tolkas räntelagen analogt och då ska en kumulativ ränta tillämpas. Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att enligt räntelagen tillämpas en kumulativ ränta (ränta på ränta) såvida parterna inte har avtalat om annat i skuldebrevet. Med vänliga hälsningar,

Avsägelse av arv

2019-04-30 i Arvsavstående
FRÅGA |Kan en efterlevande maka vid makens död avstå från att ärva dennes fastighet som han är ensam om att inneha lagfart för. Samma för efterarvingarna - även de har denna avsikt att avstå . Innebär detta att fastigheten tillfaller Allmäna arvsfonden?vilka formalia gäller. Skriftligt till Skatteverket och före bouppteckningen. Tacksam för besked.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! En arvinge som inte vill ha sitt arv kan välja att avstå, överlåta eller avsäga arvet. Du skriver i frågan att efterarvingarna har också för avsikt att avstå från arvet. Jag antar att med efterarvingar du menar den efterlevande makens legala arvingar. Om arvtagarens legala arvingar har för avsikt att avstå från arvet, bör efterlevande make istället avsäga sig sin rätt till arv enligt 17 kap. 2 § Ärvdabalken. Om en arvinge avsagt sig sin rätt till arv är hen inte längre dödsbodelägare.Detta medför även att arvtagarens avkomlingar mister sin istadarätt, alltså rätten att ärva i sin avlidne förälders ställe. Den del av av arvet som skulle ha tillfallit arvingen fördelas mellan de övriga arvingarna. Om det inte finns övriga arvingar tillfaller arvet den allmänna arvsfonden enligt 5 kap. 1 § Ärvdabalken. Med vänliga hälsningar,

Klander av testamente på grund av psykisk störning

2019-04-30 i Testamente
FRÅGA |Vi har upptäckt att vår förståndshandikappade halvsyster skrivit ett testamente. Hennes mentala ålder var på en 6-8 årings nivå och hade därför en god man. Testamentet ska vi nu bestrida då vi anser att hon inte var kapabel att förstå vad ett testamente är och dess innebörd. Som stöd för vårt bestridande så undrar jag nu följande:1. Kan en förståndshandikappad på en 6-8 års nivå skriva ett testamente?2. När ett testamente skrivs av någon so har en God man, måste inte den Gode mannen då närvara och bistå huvudmannen och kanske tom godkänna testamentet?Tacksam för svar då vi tror att vår halvsyster har blivit lurad att skriva testamentet.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Ärvdabalken hindrar inte en person som har en psykisk störning från att upprätta ett testamente.Testamente är en sträng personlig rättshandling och testatorn måste själv företa densamma och kan inte anlita ställföreträdare eller legala representanter även om testatorn skulle själv sakna förmåga att testamentera t.ex. på grund av ålder eller psykisk störning.Detta innebär att en god man inte kan upprätta ett testamente för huvudmannens räkning utan det är huvudmannen själv som har den rätten. Testamentet har en formbunden karaktär och formkraven för hur ett testamente skall utformas framgår av 10 kap 1 § Ärvdabalken.Dock enligt 13 kap 2 § Ärvdabalken gäller inte ett testamente om det har upprättas under påverkan av en psykisk störning. Den psykiska störningen kan vara tillfällig, exempelvis självförvållat rus eller permanent. För att testamentet ska ogiltigförklaras skall testatorn inte bara lida av en psykisk störning men den psykiska störningen måste också ha påverkat innehållet. Om en arvinge anser att ett testamente har upprättas under påverkan av en psykisk störning och gör därför gällande att testamentet är ogiltigt, har denne rätt att väcka en klandertalan inom sex månader efter det han erhöll del av testamentet (14 kap. 5 § Ärvdabalken). Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att eran halvsyster har rätt att upprätta ett testamente och det finns inget krav på att god mannen ska närvara eller godkänna upprättandet av testamentet. Dock om ni anser att testamentet har skrivits under påverkan av en psykisk störning och den psykiska störningen har påverkat testamentets innehåll, har ni rätt att väcka en klandertalan 6 månader efter ni har delgivits testamentet. Klandertalan kan enbart väckas efter testators bortgång. Det finns ingen möjlighet för er att påverka testamentets upprättande medans eran halvsyster är vid liv. Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid förvärv av fastighet genom gåva

2019-03-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,vi är 5 personer som ärver en fastighet.Fastigheten säljs nu för 5,0 mio min del är 20% .Min Dotter köper ut de övriga 80 % .Fraga: är det bättre hon köper 100% direkt?(samed även mina 20%, Eller kann jag skänka henne del 20% vid senare tillfälle utan att betalavinstskatt för denna del (20 % delen)?Vi är bada bosatta i utlandet.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om din dotter köper din andel av fastigheten, kommer du att beskattas för kapitalvinsten. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen ökad med utgifter för förbättring av fastigheten. Det framgår av din fråga att du har ärvt din andel av fastigheten. Vid förvärv genom arv, träder arvtagaren i arvlåtarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen), vilket innebär att kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minus den anskaffningsutgift arlåtaren hade för fastigheten. Vid avyttring av en privatbostadsfastighet tas enbart 22/30 delar av kapitalvinsten upp till beskattning (45 kap. 33§ Inkomstskattelagen). För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på kapitalinkomster 30% vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 22%. Om du istället väljer att överlåta din andel av fastigheten till din dotter genom gåva kommer inte du att beskattas för gåvan enligt huvudregeln i 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen som säger att förvärv genom gåva är skattefria.Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid försäljning av en privat bostadsfastighet

2019-05-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |https://lagen.nu/1999:1229#A63 syskon ärver ett hus efter sin mor och har det tillsammans i 10 år,ett av syskonen har bott där hela tiden men vill nu köpa ut de andra vilket de är med på. Hur blir det med skatten vid försäljningen.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När man som fysisk person säljer en fastighet så kommer denne beskattas för kapitalvinsten i inkomstslaget kapital enligt 41 kap 2 § Inkomstskattelagen. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrande tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen). Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgifter ökad med förbättringsutgifter. Med att fastigheten har förvärvats genom arv blir s.k. kontinuitetsprincipen aktuellt, vilket innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation, det vill säga, syskonen träder in i moderns skattemässiga situation. Detta innebär att anskaffningsvärdet kommer att beräknas som det modern köpte fastigheten för, ökad med eventuella förbättrande reparationer och underhåll som har gjorts (44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter kvoteras innan man beräknar skatten. Detta innebär att man endast tar upp en viss procentsats till beskattning. I detta fall gäller 22/30 delar, enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen. Denna del skattas sedan med 30% (65 kap. 7 § Inkomstskattelagen). Den effektiva skattesatsen blir alltså 22%. Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att de två syskonen som kommer att sälja deras andel kommer att beskattas för kapitalvinsten med en skattesats på 22%. Med vänliga hälsningar,

Tidsfrist för upprättandet av en dödsboanmälan

2019-04-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hejhur långt tid ska en handläggare från kommunen ha på sig för att upprätta en dödsboanmälan ? efter allt underlag har lämnas in ?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Handläggning av en dödsboanmälan ska betraktas som ärendehandläggning och beslutfattande och utgör myndighetsutövning. Dödsboanmälan ska upprättas av socialtjänsten och ska vara skriftlig. Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet till Skatteverket där den ska förvaras (20 kap. 8a § Ärvdabalken). Det måste påpekas att genom användningen av ordet bör istället för skall, ålägger inte paragrafen någon direkt skyldighet på Socialnämnden att upprätta anmälan inom 2 månader. Dock med att upprättandet av dödsboanmälan utgör myndighetsövning aktualiseras Förvaltningslagens 9 § enligt vilken ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Detta innebär att om inte Socialnämnden har godtagbara skäl för förseningen, ska de upprätta dödsboanmälan inom 2 månader efter dödsfallet. Med vänliga hälsningar,

Böter eller tilläggsavgift

2019-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |En biljettkontrollant i kollektivtrafiken ger dig ju inte en böter, utan en tilläggsavgift. Jag bara undrar om en fortkörningsböter faktiskt är en böter, eller en tilläggsavgift?
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik får den som driver kollektiv persontrafik ta ut tilläggsavgift för den som inte kan uppvisa en giltig biljett. Fortkörning är dock ett brott mot Trafikförordningen (2 kap. 2 § Trafikförordningen). Enligt förordningens 14 kap. döms den som bryter mot Trafikförordningen till bland annat penningböter. Penningböter är ett straff och de kan enbart utfärdas av domstol, Polisen, Tullverket och Kustbevakningen. Privata aktörer som bolag som driver kollektiv persontrafik kan ej utfärda böter. Med vänliga hälningar,

Komplettering, sambors arvsrätt

2019-03-31 i Sambo
FRÅGA |Fråga 2. är inte besvarad.Betr. våra önskemål: Kan dom uppfyllas genom att skriva ett nytt testamente?Kostar det 950 kr?
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Fråga 2 Sambolagen aktualiseras i det konkreta fallet. Detta innebär att när en sambo går bort, genomförs bodelningen i enlighet med reglerna i sambolagen. Enligt sambolagen (2003:376) 8 § ska samboegendom ingå i bodelningen. Vad som utgör samboegendom framgår av sambolagen 3 §. Där sägs att bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att efter bodelningen skulle hälften av samboegendomen (bostad och bohag) tillfalla den efterlevande sambon och hälften skulle ingå i den avlidnes kvarlåtenskap. Beträffande eran önskemål om att den efterlevande sambon ska förfoga över bostad och bohag livet ut finns tyvärr inget sätt att garantera detta (eran önskemål skulle inte uppfyllas genom ett nytt testamente). Bröstarvingarna har rätt att få ut deras arvslott och denna rättighet kan inte inskränkas. Dock kan de själva välja att inte få ut deras laglott och inte påkalla jämkning i testamente, vilket skulle innebära att hela kvarlåtenskapen skulle tillfalla testamentagaren, dvs. den efterlevande sambon. Om bröstarvingarna begär ut deras laglott genom att påkalla jämkning i testamente, och om det inte finns andra tillgångar som kan teckna bröstarvingarnas laglott kommer den efterlevande sambon att behöva sälja bostaden och bohaget. Den efterlevande sambon kan även erbjuda att köpa ut bröstarvingarna för att undvika försäljningen av bostaden, dock bestäms fördelningen av kvarlåtenskapen vid bouppteckningen och går inte att bestämma i förväg.Angående kostnaderna för att upprätta ett nytt testamente var vänlig kontakta vår kundtjänst. Med vänliga hälsningar,