Vilket beviskrav krävs för en husrannsakan?

2019-11-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Får man gå in och göra husrannsakan utan bevis krav.. De stod och väntade på att jag skulle gå till apoteket sen ringer dom till hyresvärden att ska låsa upp utan mitt tillstånd
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Husrannsakan är ett ingripande tvångsmedel som endast får användas om syftet med användandet av tvångsmedlet inte kan uppnås med andra mildare medel (behovsprincipen). Syftet med husrannsakan är att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken).En husrannsakan kan företas om det finns anledning att anta ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följas (28 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken). "Anledning att anta" är ett lågt ställt beviskrav. Som huvudregel krävs det att personen är skäligen misstänkt för att husrannsakan ska kunna företas men i i följande tre fall får husrannsakan företas även hos personer som inte är skäligen misstänkt (28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken):- om brottet har begåtts hos hen - om den misstänkte har gripits där - om det annars finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning kan vinnas om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet.För att husrannsakan ska kunna företas krävs dessutom enligt proportionalitetsprincipen att skälen för husrannsakan uppväger det intrång/men som det innebär för den misstänkte (28 kap. 3a § rättegångsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur går det till med våra inventarier i vår lägenhet om jag eller min sambo avlider?

2019-11-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo och vi har inte gemensamma barn. När någon av oss avlider hur går det med våra inventarier i vår lägenhet? Han äger det mesta kan barnen hämta hans möbler ?
Ava Setayesh | Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Sambor ärver inte varandra till skillnad från makar.När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning, om någon av samborna begär detta (8 § första stycket sambolagen). Om den ena sambon avlidit ska begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 § andra stycket sambolagen). Vad som utgör samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget som har förvärvats för gemensam användning om inte annat följer av 4 eller 9 § i sambolagen (3 § sambolagen).Notera att den efterlevande sambon skyddas av den s.k. lilla prisbasbelopp, vilket innebär att den efterlevande sambon har rätt att vid fördelningen få ut så mycket som två gånger prisbasbeloppet (18 § andra stycket sambolagen). Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Ska mina motorcyklar ingå i bodelningen?

2019-11-22 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning vid skiljsmässa, vid våran skiljsmässa undrar jag om allt som finns i vårat förhållande ska delas 50-50. Jag är ägare av motorcykel som jag införskaffat före bröllopet och även motorcykel jag införskaffat efter bröllopet, alltså 2 st. Hur ser lagen ut angåeende bodelning i denna fråga. Är det enbart boende som delas? Mig veterligen så blev inga äktenskapsförord inblandat vid bröllopet. Cyklarna är registrerade på mig. Tacksam för svar i dessa kristider.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken beskrivs vad som är enskild egendom:1. Egendom som p.g.a. äktenskapsförord är enskild,2. egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.I ditt fall utgör motorcyklarna giftorättsgods då de inte faller in under någon ovanstående punkt. Detta innebär att motorcyklarna ska ingå i bodelningen (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Värdet av motorcyklarna delas lika emellan er (11 kap 3 § äktenskapsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler frågor eller funderingar!

Är min klocka giftorättsgods eller enskild egendom?

2019-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Jag har en fråga om bodelning.Jag har varit gift under 6 år och vi haar precis bestämt oss för att separera jag äger en klocka som jag fick när jaag var 15 för 10 000 kr som jag använder varje dag räknas det som enskild egendom eller gifterättsgods?Men hur är det när man gör med andra vanliga saker somÄrvda AktierMin Begangnaade BilEn tavla jag fick för 300 000 kr i presentMin vigselring för 10 000 krPengar på bank kontotEn gammal sommarstuga som jag ärvdeDet vaar allt tack.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). I 7 kap. 2 § äktenskapsbalken beskrivs vad som är enskild egendom:1. Egendom som p.g.a. äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.Klockan du fått när du var 15 år är giftorättsgods om det inte faller in under något av ovanstående punkter. Notera dock att även om klockan är giftorättsgods kan den undantas från bodelningen enligt 10 kap 2 § äktenskapsbalken. Detta eftersom man i skälig omfattning får undanta föremål som används uteslutande till personligt bruk. Skälighetsbedömningen görs utifrån värdet på det som ska undantas och makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt. Detsamma gäller alla andra egendomar också, om de inte faller in under ovanstående punkter anses de utgöra giftorättsgods. Om t.ex. den sommarstugan som du ärvde inte hade villkoret att det skulle vara din enskilda egendom eller att du och din make inte upprättade ett äktenskapsförord där det står att sommarstugan är din enskilda egendom är sommarstugan giftorättsgods.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Jag och min fru vill att hennes sparkonto och avkastningen på sparkontot ska vara enskild egendom, hur gör vi?

2019-11-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag är gift sedan 30 år . Jag har ett barn i tidigare äktenskap och min nuvarande fru och jag har 2 gemensamma barn. Vi vill upprätta ett äktenskapsförord. Vi har varsitt sparkonto. Kan vi göra min frus sparkonto med avkastning till enskild egendom?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom som tillhör/tillfaller någon av dem ska vara hens enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken). Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, dateras, undertecknas av makarna och registreras hos Skatteverket för att bli giltigt (7 kap. 3 § andra och tredje stycket äktenskapsbalken). Ni kan genom ett äktenskapsförord bestämma att din frus sparkonto och avkastningen ska vara hennes enskilda egendom. Se bara till att skriva i äktenskapsförordet att förutom sparkontot ska även avkastningen på sparkontot ska vara hennes enskilda egendom, för om ni inte gör detta kommer avkastningen räknas som giftorättsgods (7 kap. 2 § andra stycket äktenskapsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Har min sambo någon rätt till min bostad när samboförhållandet upphör?

2019-11-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor i en hyresrätt, sedan närmare 30 år, skaffade den tillsammans med en tidigare sambo.En ny sambo har flyttat in sedan tio år och nu ska vi gå skilda vägar. Inget skriftligt finns, har nya sambon några rättigheter till hyresrätten?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!När två sambor ska skiljas fördelas samboegendomen mellan dem genom bodelning, om någon av samborna begär detta (8 § första stycket sambolagen).Vad som utgör samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget som har förvärvats för gemensam användning om inte annat följer av 4 eller 9 § i sambolagen (3 § sambolagen).En hyresrätt utgör bostad i sambolagens mening (5 § första stycket p. 3 sambolagen). Men i ditt fall har inte hyresrätten förvärvats för gemensam användning av dig och din nya sambo. Därmed utgör inte hyresrätten samboegendom vilket innebär att hyresrätten inte kan bli föremål för bodelning. Men det finns ett undantag i sambolagens 22 § som säger att även om bostaden inte utgör samboegendom har den andra sambon rätt att överta denna när samboförhållandet upphör, om sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har/haft barn tillsammans gäller dock detta endast om synnerliga skäl talar för det.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Vem ärver huset? Särkullsbarnen eller den efterlevande maken?

2019-10-28 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej min far va omgift vid hans dödsdag. Han och hans fru hade inga gemensamma barn. Han hade 5 st innan och hon inga alls. Har hon rätt att ärva hela huset ? Det finns ett äktenskaps förord inskickat till skatte verket som är Reg 2012, där det står att det är enskild egendom.
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga om din far hade upprättat ett testamente, därför utgår jag ifrån att han inte upprättade något testamente.När en make avlider ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken och 23 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). I detta fall hade ett äktenskapsförord upprättats mellan din far och hans fru där de avtalade att huset var din fars enskilda egendom. Huset kommer således inte ingå i bodelningen och utgör din fars kvarlåtenskap. Detta innebär att hans 5 barn kommer att ärva huset och inte hans fru. Barnen kan dock välja att avstå sin rätt till arv till förmån för hans fru (3 kap. 9 § ärvdabalken). Om barnen väljer att avstå från arvet kommer de att få sitt arv efter att frun går bort.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Ska privat pensionssparande ingå i bodelningen?

2019-10-27 i Bodelning
FRÅGA |Har jag rätt till ex makens privata tjänstepension? Varit gifta i 5 år
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Privat pensionssparande ska som huvudregel ingå i bodelningen, men det kan finnas undantag då det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt skulle vara oskäligt om det privata pensionssparandet ingår i bodelningen (10 kap. 3 § äktenskapsbalken).Notera att det endast är värdet på den privata pensionssparandet den dag då äktenskapsskillnad väcktes som ska ingå i bodelningen, och inte framtida utbetalningar (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,