Går det att starta ett aktiebolag trots skuldsanering?

2020-01-30 i Bolag
FRÅGA |Jag har skuldsanering och tänkte öppna aktiebolag är det ok?
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Förutsättning för att bilda ett aktiebolag regleras i 2 kap Aktiebolagslagen (ABL). För att bilda ett aktiebolag krävs bl.a. att du upprättar en stiftelseurkund och anmälan bolaget för registrering hos Bolagsverket. Bolagsverket kommer sedan att pröva om förutsättningarna är uppfyllda, om inte så faller frågan om bolagsbildning.För att besvara din fråga. Det finns inga direkta hinder i lag mot att bilda ett aktiebolag när du är under skuldsanering. En huvudprincip för ett aktiebolag är att bolagets förmögenhet är separat från aktieägarna. Aktieägarna är således inte personlig betalningsskyldig för bolagets förpliktelser och bolaget är inte betalningsskyldig för aktieägarnas förpliktelser.En annan sak är den att det kan vara svårt att anordna med krediter och lån vid stora skulder vid uppstart. Det följer inte utan lag utan är krav som många banker eller företag ställer för att samarbeta. En förutsättning för att bilda ett aktiebolag är bl.a. samtliga tecknade aktier betalas och intyg visas upp från ett oberoende kreditinstitut. Vanligtvis sker det genom att ett företagskonto sätts upp hos en bank där inbetalning sker. Banken i fråga upprättar sedan ett intyg som kan visas i registreringen till Bolagsverket. För mer information se tidigare svar i ämnet https://lawline.se/answers/bildande-av-aktiebolag-trots-betalningsanmarkning.Med vänlig hälsning,

Beskattning vid arbete utomlands

2020-01-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har bott och arbetat i USA under ett antal år och har under denna tid varit utskriven ur Sverige. Jag har inte beskattat mina amerikanska inkomster i Sverige enligt 1-års regeln. Nu flyttade jag hem förra sommaren, 19e Juni närmare bestämt. Hur är jag skyldig att redovisa och beskatta amerikanska inkomster under förra året fram tills hemflyttning? Gäller 1-års regeln eller 6-månaders regeln på någotvis för inkomster innan hemflytt?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig Lawline!För att besvara din fråga får man titta på reglerna i Inkomstskattelagen (IL). I det tredje kapitlet regeras grundläggande förutsättningar för fysiska personers skattskyldighet i Sverige. Enligt 3 kap 3 § IL är den som är bosatt, stadigvarande vistas eller har en väsentlig anknytning till Sverige obegränsad skattskyldig. Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. I din fråga nämner du sexmånadersregeln och ettårsregeln, vilka båda regleras i 3 kap 9 § IL. Bestämmelsen avser undantag för skattskyldighet för obegränsat skattskyldiga. I vissa situationer övergår person från obegränsat till begränsat skattskyldiga i Sverige, men med hänsyn till din frågeställning kommer jag inte att gå in på det.Vid tillämpning av ettårsregeln förutsätts att anställningen varar i minst ett år i samma land. Undantaget omfattar inte anställning hos exempelvis stat, kommun, landsting osv. Vid läsning av lagtext och kort genomgång av några rättsfall är min tolkning att undantaget gäller den tid du arbetar utomlands. Det betyder att ettårsregel tillämpas i förhållande till när du lämnat Sverige för arbete och återvänt förra sommaren. Jag har inte hittat något underlag för att det skulle tillämpas mot beskattningsår, dvs. att du måste vara utomlands ett helt beskattningsår för att kunna tillämpa undantaget.I mer konkreta ordalag betyder att inkomster som förvärvats i USA före hemkomst bör omfattas av undantaget från skattskyldighet. Inkomster efter sådan tidpunkt är däremot skattepliktiga. En annan regel som kan nämnas är 3 kap 10 § IL som avser kortare avbrott från den tid som du arbetat utomlands. Bestämmelsen är framförallt relevant i förhållande till avbrott från utlandsvistelsen vid besök i Sverige. Det förutsätts att ett besök inte får vara längre än sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett arbetsår. Om ett avbrott överstiger nyss givna kriterier gäller inte längre undantaget från skattskyldighet.Vid deklaration av dina inkomster får jag hänvisa dig till Skatteverket. Kom ihåg att det är du som skattskyldig som måste visa att du uppfyller kriterierna för undantaget i ettårsregeln. Jag hoppas mitt svar är till hjälp, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Samboförhållande - vad gäller angående mina bilar?

2020-01-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har blivit sambo på gamla dar och flyttat ihop i en hyreslägenhet,sambon har egen bil, men jag har köpt både ny bil och husbil efter vi flyttat ihop, ärver mina 2 barn båda mina bilar, jag menar husbilen har jag ju köpt för att vi ska bruka den tillsammans
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får man vända sig till reglerna i Sambolagen. Enligt 2 § upphör ett samboförhållande om det ingås äktenskap, om det flyttas isär och om någon avlider. Det senare aktualiserar även frågor om hur arvet ska fördelas.Innan det blir fråga om arv, är det däremot nödvändigt att bedöma vad för slags egendom som ska ingå i en bodelning efter att samboförhållandet upphört. Bodelningen görs alltid före ett arvskifte och avser samboegendom. Enligt 3 § förklaras att samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, som förvärvats för gemensam användning. I förarbetena till sambolagen diskuterades frågan om s.k. motordrivna fortskaffningsmedel, dvs bilar, båtar osv., skulle ingå i begreppet gemensamt bohag. Frågan besvarades nekande i inväntan på ytterligare utredning. Det betyder att dina bilar (inklusive husbil) som utgångspunkt inte utgör gemensamt bohag och därmed inte är samboegendom. Bilarna ingår därmed inte i en bodelning efter att samboförhållandet upphört. För mer information om hur det resonerats i förarbetena, se Prop. 2002/02:80, s. 31-32.Förenklat innebär det att bilarna kan ärvas av dina söner, utan att några invändningar kan göras från din sambo enligt sambolagstiftningen. En annan fråga är vad som ofta brukar beskrivas som samägande. Jag tolkar däremot din beskrivning som att det är du som köpt bilarna utan hjälp från din sambo, vilket givetvis gör dig till ägare. Om din sambo hade varit med i finansieringen rör det sig om ett samägande utifrån hur mycket både bidragit.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Samboförhållande - hur gör vi med vinsten på bostadsrätten?

2019-12-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo köpte en lägenhet för två år sedan men ska nu separera. Den kostade 1 800 000 kr och han gick in med hela kontantinsatsen på 270 000 kr men vi står på lika stor del av lånet och har således amorterat lika mycket. Vi skrev ett samboavtal och ett skuldebrev där jag är skyldig honom 135 000 kr. Han ska nu bo kvar i bostaden och jag undrar hur man löser det ekonomiskt? Lägenheten har nu ett värde på 2 000 000 kr. Betyder det att vi splittar den tilltänkta vinsten (100 000 kr var) och att jag då ändå är skyldig honom 35 000 kr? Tacksam för svar!
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Du är inne på helt rätt spår. När ett samboförhållande upphör är möjligt för båda sambor att begära en s.k. bodelning inom ett år från upphörandet (vanligtvis när någon flyttar). I bodelningen ska den s.k. samboegendomen fördelas. Med samboegendom avses bl.a. bostad som förvärvats för gemensam användning. Det bör dock tilläggas att reglerna dispositiva, dvs. går att avtala bort genom ett samboavtal. Enligt din beskrivning tolkar jag det som att det snarare rör sig om en överenskommelse av betalning av kontantinsats och inte att bostaden ska vara enskild. Bostaden räknas då fortfarande som samboegendom.I bodelningen är huvudregeln att egendomens fördelas lika efter att sambornas skulder avräknats. När det kommer till bostadsvärdering råder det avtalsfrihet. En vanlig modell är att marknadsvärdet används och förfarandet går till som du beskriver att man gör en s.k. fingerad försäljning. I beräkningen tar man oftast hänsyn till s.k. latent skatteskuld (kapitalvinstskatt), som kommer att uppstå när bostaden säljs i framtiden. Den latenta skatteskulden behandlas sedan som en skuld i bodelning och avräknas på värdet av bostaden. Efter att det har gjorts fördelas normalt det överskjutande värdet lika.För att besvara din fråga. Eftersom ni förvärvat bostad för gemensam användning utgör den samboegendom och ska som utgångspunkt ingå i en bodelning. Om ni avtalat om att den ska vara enskild i samboavtalet, gäller givetvis det. I beräkningen av värdet används normalt marknadsvärdet. För kompensera för framtida kapitalvinstskatt (22 %) görs en s.k. fingerad försäljning där sådan latent skatteskuld avräknas bostadens totala värde, dvs. enligt dina uppgifter 2 mkr. Det är med andra ord inte riktigt så enkelt att dela den tilltänkta vinsten om 200 tkr på två. Relevanta regler hittar du i sambolagen.Med vänlig hälsning,

Avgå som styrelsesuppleant i ett aktiebolag

2020-01-30 i Bolag
FRÅGA |Hej,Jag sitter med som suppleant i min exsambos firma som är ett aktiebolag. Han vägrar samarbeta och ta bort mig. Hur går jag tillväga?
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga kan besvaras genom en hänvisning till 8 kap 14 § Aktiebolagslagen (ABL), där det föreskrivs att en styrelseledamot kan anmäla att uppdraget ska upphöra i förtid. Anmälan ska göras till styrelsen i aktiebolagen, eller om inte du blivit utsett på bolagsstämman, till den person som utsett dig. Bestämmelsen gäller även för styrelsesuppleanter, vilket framgår av 8 kap 4 § andra stycket ABL. Det är sedan styrelsen som har till uppgift att anmäla ditt utträde till Bolagsverket.En viktigt aspekt är att utträdet gäller först när Bolagsverket informerats. Jag förstår att det kan bli knepigt om finns samarbetssvårigheter. Min rekommendation till dig är att kontakta Bolagsverket och fråga hur du ska gå tillväga. Via deras hemsida finns bl.a. en blankett som heter "egen avgång ur styrelsen", som även gäller för suppleanter. Det är möjligt att du ensidigt kan fylla i den blanketten, men i första hand bör du som sagt kontakta Bolagsverket.Med vänlig hälsning,

Kan en VD ha privata skulder i aktiebolag?

2020-01-17 i Bolag
FRÅGA |Hejsan Kan man vara VD i ett aktiebolag om man har privata skulder utan att det påverkar företaget?
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler och förutsättningar för att bedriva ett aktiebolag hittas i Aktiebolagslagen. Enligt 1 kap 3 § ABL har aktieägare inget personligt betalningsansvar för aktiebolagets förpliktelser. Motsatsvis har aktiebolaget inget ansvar för aktieägarnas personliga förpliktelser.Det ovanstående gäller även som utgångspunkt för en VD. Det betyder att eventuella skulder som kan härledas till VD:ns person, inte ska påverka aktiebolaget. Lagstiftningen ställer inte heller upp några särskilda kriterier för vem som får vara VD i ett aktiebolag. I ett privat aktiebolag är det dessutom inte nödvändigt att utse en VD, se 8 kap 50 § ABL. För att besvara din fråga är det alltså som utgångspunkt möjligt att vara VD trots att man har privata skulder. I ett mer allmänt spektrum är det givetvis så att det kan påverka aktiebolaget i andra aspekter, t.ex. företagets förtroende, kreditmöjligheter osv.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det att hamna hos Kronofogden trots att man är skriven utomlands?

2019-12-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag är skriven i Tyskland och inte Sverige längre. Kan jag hamna i kronofogden om man inte är skriven i Sverige?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Det korta svaret är ja. Det finns inget hinder för Kronofogden att bistå med att rikta krav eller utmäta egendom med anledning av att du är skriven utomlands. En annan omständighet är att myndigheten sällan eller närmast aldrig kan hjälpa till när den som får kravet riktat mot sig inte har några tillgångar i Sverige. Ett exempel är om personen enbart har tillgångar utomlands. Mer information hittar du på kronofogdens hemsida, särskilt under fliken "Internationellt".Med vänlig hälsning,

Bildande av aktiebolag - trots betalningsanmärkning?

2019-12-23 i Bolag
FRÅGA |Hejsan Min man och en kollega vill starta ett aktiebolag tillsammans. Min man har betalningsanmärkningar från mars 2019. De har ansökt om företagskonto på SEB banken och han har blivit nekad. Deras handläggare påstår att han inte ens kan stå som delägare. Som jag förstått så kan man starta eget aktiebolag trots betalningsanmärkning så länge man har startkapital och det har de. Stämmer det? Kan han stå som delägare på 50% fast han har betalningsanmärkningar?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Regler för bildande av aktiebolag hittar du i 2 kap aktiebolagslagen (ABL). Enligt 2 kap 3 § ska det bolagsbildningen vidtas följande åtgärder:1. Stiftarna skall upprätta ett utkast till en stiftelseurkund enligt bestämmelserna i 5-10 §2. En eller flera bland stiftarna skall teckna sig för samtliga aktier i bolaget enligt bestämmelserna i 12 §3. Aktierna skall betalas enligt bestämmelserna i 15-19 §4. Stiftarna skall färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden.5. Styrelsen skall anmäla bolaget för registrering enligt bestämmelserna i 22-23 § Efter att ni upprättat en stiftelseurkund ska det undertecknas av samtliga stiftare, dvs. du och din man. Bolaget anses därefter bildat. För att ta reda på vad som en stiftelseurkund måste innehålla, se ABL 2 kap 5 §. En förutsättning för att bolaget ska bildas är däremot att ni registrerar det hos Bolagsverket, se ABL 2 kap 22 §. För att registreringen ska godkännas ska aktierna ha blivit tecknade och betalade, samt att ni kan uppvisa ett intyg för sådan betalning, se ABL 2 kap 23 §. Intyget ska normalt lämnas av den bank eller kreditinstitut som satt upp ett konto för insättning av betalning för aktierna, se ABL 2 kap 17 §.För att besvara din fråga. Det finns inget hinder enligt aktiebolagslagen mot att bilda ett aktiebolag trots att man har betalningsanmärkningar. För att Bolagsverket ska godkänna en registrering är det dock nödvändigt att kunna uppvisa ett intyg från den bank eller kreditinstitut som hanterat insättningarna av betalning för tecknade aktier. Ett krav på att det inte får finnas några betalningsanmärkningar hos stiftarna, dvs. din man, är inget som följer av lag, utan är ett krav som banken i sådana fall ställer för att bistå med ett företagskonto. En rekommendation är kontakta olika banker för att kontrollera så att inte det enbart är ett villkor som den nu berörda banken uppställer.Med vänlig hälsning,