Vad kostar en bodelningsförättare?

2019-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Vi har blivit tillade en bodelningsförrättare av tingsrätten. Har betalat in 900 kr för det. Kommer advokatbyrån att ta mer betalt av oss utöver det?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!En bodelningsförättare utses av tingsrätten efter att en skriftlig ansökan lämnats in. Ansökningsavgiften uppgår för nuvarande till 900 kr, och stämmer överens med dina uppgifter. En bodelningsförättare har också rätt till arvode eller ersättning för sin utgifter. Kostnaderna ska betalas av er med hälften vardera, men i förhållande till bodelningsförättaren svarar ni solidariskt. Det senare innebär att en av er kan krävas på att betala hela ersättningen. Den överskjutande betalningen får sedan krävas av andra parten. I vissa undantagssituationer går det ansöka om en s.k. ersättningsgaranti, som innebär att högst fem timmar av bodelningsförrättarens ersättning betalas med allmänna medel. Förutsättningar för att en ansökan ska beviljas är att det är skäligt med hänsyn till en parts ekonomiska eller personliga förhållanden samt omständigheter i övrigt. För mer information och lagstöd, se Äktenskapsbalken 17 kap 7-7a § eller Sambolagen 26 §. För att besvara din fråga: Ja, det är möjligt att bodelningsförättaren (vanligtvis en advokat) kommer att begära mer betalt av er för dennes tjänster. Hoppas det besvarar din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur lång tid efter kan man kräva ersättning efter separation?

2019-11-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Hur lång tid efter en samboseparation (utan samboavtal) kan man kräva ersättning för till exempel en bil eller andra saker? Jag vet att bilar står utanför sambolagen men undrar ändå hur lång tid efter en separation som den andre personen kan komma att kräva pengar. 1 år ...5 år...?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!En begäran om bodelning kan göras av vardera sambo senast ett år efter samboförhållande upphörde (se, 8 § sambolagen). Vid en separation upphör samboförhållandet normalt när samborna flyttar isär (se, 2 §). Har tiden för att framställa en begäran om bodelning utlöpt går det inte längre att använda detta lagtekniska verktyg för hävda sin rätt till viss egendom eller ersättning. Ur en praktisk synvinkel begränsas således möjligheterna att efter denna tidpunkt komma med krav.Det utsläcker emellertid inte helt och hållet möjligheterna för att en tidigare sambo kommer med krav om ersättning. Det går t.ex. att skicka in en s.k. stämningsansökan till tingsrätten och hävda sin rätt, eller ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det stora skillnaden är däremot att den sambo som får ett krav riktat mot sig kan avfärda det, vartill den som skickat kravet måste styrka att den har rätt till det den begär.Hoppas du har fått vägledning i din fråga! För mer information om hur det går att resonera kring frågan om en bil i ett samboförhållande, se en kollegas tidigare svar här.Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid separation om bostaden ägs av ena sambon?

2019-11-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Flyttade till min sambos hus för 6 1/2 år sedan. Han har 3 barn på halvtid jag har 1 på heltid. Jag har fått underhåll för mitt barn. Han har betalat räkningarna och jag all mat, kläder och allt löpande till alla. Vi har köpt allt bohag ihop. Vi har levt som gifta. Vi köpte en bil för 2 år sedan som vi har tillsammans. Vi har haft gemensam ekonomi. Vi ska nu separera. Jag anser att jag har varit med och amorterat på huset och bilen pga gemensam ekonomi. Hans barn har varit som mina egna. Han vill bara räkna in bohaget vid separationen. Är det ens lönt för mig att anlita en juris för att få ut en större del än halva bohaget?
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vägledning och regler om vad som gäller i samboförhållande återfinns i sambolagen. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör i regel samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 §). Enligt din beskrivning har mestadels av bohaget, men inte bostaden, förvärvats under förhållandet och för er gemensamma användning. Som utgångspunkt utgör därmed inte bostaden samboegendom och ska därmed inte heller ingå i en bodelning vid separation. Det motsatta gäller däremot för bohaget som bör fördelas jämt till er båda.Din fråga är däremot en "het potatis" i den juridiska sfären. I ett mål som Högsta domstolen avgjort tidigare år kom en liknande frågeställning att prövas. I målet hade två personer levt i ett samboförhållande i drygt fem år och bott tillsammans i fastighet som en av samborna ägt sedan tidigare. Den sambo som inte ägt fastigheten hade emellertid betalat för bl.a. utbyggnad av fastigheten, en braskamin och målningsarbeten. När samboförhållandet upphörde hävdade sedan betalande sambo att det 1) utgjort ett lån och skulle betalas tillbaka, eller alternativt 2) skulle betalas tillbaka på grund av att det annars skulle uppstå en obehörig vinst för sambon som inte betalat, men ändå fick behålla hela fastigheten.Domstolen prövade både punkter och kom i dess korthet fram till det att 1) om det utgjort ett lån måste den som hävdar det styrka det genom bevisning, och 2) att det inte går att få ersättning för en sådan obehörig vinst som kan anses uppstå genom att den ena sambon efter separationen har kvar fastigheten vars värde ökat i och med de installationer som den andra sambon betalat för.Som du ser har domstolen antagit ett synsätt som gör det mycket svårt för sambor att kräva ersättning för sådant som inte kan härledas under begreppet samboegendom. Det ska dock tilläggas att det är inget som förhindrar sambor från att i en separation komma överens om att en annorlunda fördelning. Avslutningsvis, när ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom en bodelning (8 §). Vanligtvis sker det genom att ett avtal upprättas och skrivs under, utifrån en tidigare utförd bouppteckning över det som ska fördelas. En jurist kan givetvis hjälpa till med detta och även företräda dig i en eventuell tvistighet. Hoppas du fått vägledning i din fråga! Mer information om rättsfallet hittar du på HD:s hemsida (https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2019/20110/) eller genom att trycka på länken till NJA 2019 s. 23. Önskar du kontakt med en jurist, se https://lawline.se/contact.Med vanlig hälsning,

Tidpunkt för gåva av fastighet

2019-10-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag vill ge bort mitt hus till mina två barn. Vi håller just nu på och renoverar huset. Ska jag ge bort huset när det är renoverat eller innan, vilket är förmånligast. Husets värde ligger på 5-6 miljoner.
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns flera omständigheter som kan få betydelse. Jag tolkar däremot din fråga som att du önskar ta reda på när det är lämpligt att genomföra en gåva till dina barn. Mitt svar kommer därmed framförallt att berörda vilka skattemässiga regler som gäller i situationen och hur det kan förstås mot vad som är förmånligt. Enligt 44 kap 26 § inkomstskattelagen (IL) är huvudregeln att beskattningstidpunkten för kapitalvinster är det beskattningsår när tillgången avyttras. I samma kapitel regleras att med avyttring avses försäljning, byte eller liknande överlåtelse av tillgång (44 kap 3 § IL).Det betyder att en gåva som utgångspunkt inte utgör en avyttring och aktualiserar därigenom inte heller någon beskattning vid själva gåvotillfället. Istället inträder gåvomottagaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL). Med det senare begreppet avses normalt att gåvomottagaren tar över den tidigare ägarens omkostnadsbelopp (anskaffnings- och förbättringsutgifter) som utgör underlag för en beräkning av en framtida kapitalvinst (44 kap 13-14 § IL). För dig innebär det att dina barn kommer att ta över ditt omkostnadsbelopp för huset. Till omskostnadsbeloppet räknas priset för vad du förvärvat huset för och eventuella förbättringar sedan dess. Om du genomför en renovering och sedan ger bort huset, kommer utgifterna därmed att ingå i dina barns omkostnadsbelopp. Om dina barn i ett senare skede väljer att sälja huset kommer kapitalvinsten beräknas genom att försäljningspriset minskas med omkostnadsbeloppet och utgifter för försäljningen (mäklararvode etc.). I övrigt kan det tilläggas att det gäller vissa formkrav vid gåva av fast egendom. Ett gåvobrev måste bl.a. vara skriftligt och undertecknat av båda parter. Det kan också skrivas in villkor som att dina barn ska ta över huset såsom enskild egenom. Om du önskar hjälp med att upprätta ett gåvobrev eller upplever att du behöver mer rådgivning är du välkommen att kontakta en av våra duktiga jurister på https://lawline.se/contact. Med vänlig hälsning,

Är det brottsligt att försöka köpa narkotika?

2019-11-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har beställt narkotika via brev till mig själv för att bruka själv och betalat på swich. Narkotikan kom aldrig fram detta har åklagaren upptäckt i chattar( hans bevis mot mig) Han vill ge mig ett strafföreläggande om ringa narkotikabrott vid 2 tillfällen. Polisen vill nu att jag ska erkänna. Annars går det till rättegång. Är det ett brott jag begått ?Med vänlig hälsning,
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!För att besvara din fråga får man titta i narkotikastrafflagen. Enligt 1 § 1st 6p föreskrivs att det straffbart såsom narkotikabrott att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika. För att dömas till ansvar krävs att gärningen skett med uppsåt (se, 3a §). Det ovanstående gäller när brottet fullbordats, dvs. vanligtvis om narkotikan hittas på dig eller kan härledas till dig genom ett blodprov. I andra situationer rör det sig snarare om ett försök till en brottslig gärning. Enligt 4 § föreskrivs att det går att döma till försök eller förberedelse till narkotika, om gärningen avser annan befattning än avses i 1 § 1st 6p. Det innebär med andra ord att ett försök till att inneha eller bruka narkotika som utgångspunkt inte är straffbart. Det bör dock påminnas att övriga punkter i 1 § 1-5p är straffbara i försök och förberedelse.Med vänlig hälsning,

Vad krävs och vad händer när ett aktiebolag försätts i konkurs?

2019-11-11 i Bolag
FRÅGA |hej, jag har ett aktiebolag som jag i denna text kommer kalla Bolaget AB, bolaget AB har under en längre tidsperiod gått bra men plötsligt efter några dagar kommer det inga kunder. jag blir orolig och vill försätta bolaget i konkurs. Skulle en sådan ansökan kunna gå igenom? Om tingsrätten skulle fatta beslut att försätta Bolaget AB i konkurs vad kommer då att hända?
Christoffer Edvardsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som gäller vid konkurs kan du hitta i konkurslagen. En konkurs innebär att aktiebolaget avvecklas och samtliga tillgångar används för att betala företagets skulder (se 1 kap 1-2 §). Aktiebolaget upphör med andra ord att existera och avregistrerades i Bolagsverkets register.En konkursansökan kan göras av antingen aktiebolaget (vanligtvis genom styrelsen) eller av en utomstående borgenär med en fordran mot bolaget, till den tingsrätt på den ort bolaget är registrerat (se 2 kap 1 §). För att tingsrätten ska godkänna ansökan måste däremot aktiebolaget vara på obestånd. Företaget ska med andra ord inte kunna betala sina skulder och betalningsproblemen ska inte vara tillfälliga. Försätts företaget i konkurs kommer tingsrätten att utse en konkursförvaltare. Det är sedan konkursförvaltarens uppgift att ta reda på vilka tillgångar och skulder som finns, samt upprätta en lista över i vilken ordning skulderna ska betalas. När det är klart överlämnar sedan konkursförvaltaren sitt underlag till tingsrätten som tar beslut och avslutar konkursen. En förutsättning för att tingsrätten ska ta ett beslut om en sådan utdelning som beskrivits ovan, är att skulderna överstiger tillgångarna. Om det är det motsatta måste bolaget likvideras, vilket är ett annat typ av förfarande (se tidigare svar på hur ett aktiebolag kan likvideras).Det är svårt att avgöra hur det ser ut i ditt fall, men det kan vara bra att veta att det finns andra alternativ vid sidan av konkurs som leder till ett liknande resultat, dvs. att aktiebolaget upphör. Det kanske vanligaste alternativet är att man begär en s.k. frivillig likvidation hos Bolagsverket. Det viktiga är emellertid som du delvis uttrycker, att man är uppmärksam ifall verksamheten börjar gå sämre. Ett exempel är när det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Då måste man agera och upprätta en s.k. kontrollbalansräkning för att undvika att själv bli ansvarig för skulder som bolaget drar på sig efter att bristen upptäckts (se, 25 kap 13-20a § aktiebolagslagen).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ett tips är att gå in på Bolagsverkets hemsida och läsa deras vägledningar i hur du bör agera i ditt fall. Du är givetvis välkommen att ställa ytterligare frågor här på Lawline. För annan kontakt, t.ex. telefon eller möte, se här. Med vänlig hälsning,

Avveckling av ett aktiebolag

2019-10-28 i Bolag
FRÅGA |Hej. Mitt aktiebolag har inte haft någon intäkt från verksamhet sedan 2016. Det har av mig "avslutats", men eftersom bolagsverket är sugna på pengar så är det inte officiellt avslutat ännu. Som pensionär vill jag inte betala vad verket pådyvlar mig, men hur "blir jag av" med detta bolagsverk? Frivillig likvidation? gåva till annan ägare?, Ja.....Det verkar som om jag är fast i något som liknar en "mardröm". Några tips? Vänligen
Christoffer Edvardsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När en verksamhet inte bedrivs i ett aktiebolag kallas det ibland för vilande. Begreppet har däremot ingen omedelbar juridisk betydelse, utan registreringen i aktiebolagsregistret finns kvar hos Bolagsverket som ett aktivt aktiebolag.För att avveckla aktiebolag brukar det istället talas om fem olika alternativ: 1) försäljning av samtliga aktier, 2) likvidation, 3) fusion, 4) delning och 5) konkurs. Resultatet blir att bolagsregistreringen upphör på ett eller annat sätt.I många fall är det däremot svårt att hitta en köpare för aktierna när det inte längre bedrivs en verksamhet i bolaget. Som du beskriver återstår då att besluta om en frivillig likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen 1-12 § (ABL). En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman efter att styrelsen eller aktieägare kommit med ett förslag om likvidation. Förslaget ska innehålla: 1) skäl för likvidation, 2) från vilken dag likvidation ska gälla, 3) beräknad tidpunkt för skifte och 4) det beräknade skiftesbeloppet (de tillgångar som finns kvar efter att bolagets skulder har reglerats).För att genomföra likvidationen behöver det också utses en likvidator, som antingen kan föreslås av bolagsstämman eller förordnas av Bolagsverket. En utgångspunkt är att likvidatorn ska vara oberoende mot bolaget. Likvidatorns uppgift är att genomföra likvidationen och ser bl.a till att bolagets skulder regleras. För att kontrollera att inga skulder förblir oreglerade måste likvidatorn ansöka om en kallelse på okända borgenärer. Kallelsen utfärdas av Bolagsverket genom att den kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Kallelsetiden är sex månader och går inte att ändra.Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att likvidationens kostnader ska betalas av aktiebolagets tillgångar. Om tillgångarna inte räcker ska likvidatorn begära bolaget i konkurs. Efter att likvidationen är genomförd kommer Bolagsverket att avregistrera aktiebolaget. Jag förstår om du uppfattar förfarandet som omständigt. Det förenklas däremot om du är ensam aktieägare i bolaget. Du kan då besluta om frivillig likvidation på bolagstämma och redovisa ovanstående punkter för Bolagsverket. Om du inte vill föreslå en likvidator kommer Bolagsverket förordna en åt dig (vanligtvis en advokat). Likvidatorn sköter sedan processen och reglerar bolagets skulder. Likvidatorns arvode betalas av bolagets tillgångar och om dessa inte täcker allt ska bolaget begäras i konkurs. Likvidatorn har då möjlighet att i vissa fall begära betalning av Bolagsverket. Dina personliga tillgångar ingår inte i bolagets konkurs. Med vänlig hälsning,

Kan en suppleants skulder drabba aktiebolaget?

2019-10-19 i Bolag
FRÅGA |Jag funderar på att ombilda min enskilda firma till ett aktiebolag där jag är ensamägare av alla aktier. Min sambo har skulder hos Kronofogden och utmätning på pension. Om han blir suppleant i företaget utan annan medverkan - kan Kronofogden "ställa till det" för aktiebolaget då?Undrande företagare
Christoffer Edvardsson |Hej, tack för du vänder dig till Lawline!Du har säkert hört det förut, men ett aktiebolag är en egen juridisk person. Det betyder att aktiebolagets förmögenhet är skild från delägarnas. Som exempel kan tas att en utmätning av en delägares tillgångar kan ske mot dennes andel i bolaget. Det får däremot inte ske mot aktiebolagets tillgångar.Att vara suppleant i en bolagsstyrelse innebär kort att denna ska träda in om någon ordinarie ledamot inte kan sköta sitt uppdrag. En suppleant tar däremot inte över rollen som aktieägare (delägare). En utmätning av suppleantens tillgångar ska därigenom inte påverka aktiebolagets verksamhet eller för den delen aktieägarna. En annan sak är att eventuellt arvode för rollen som suppleant kan komma att utmätas av Kronofogden.Med vänlig hälsning,