Penningtvättsbrott när den misstänkte inte känt till var pengarna kom ifrån samt varit hotad

2019-12-27 i Övriga brott
FRÅGA |Hej mitt barn som är 15 fick medans vi satt och fikade hemma Swish från en okänd på två belopp, sammanlagt 14000. Han visade mig direkt och blev orolig, sen kom det två personer i en bil hem till oss och krävde att han skulle följa med och ta ut pengarna, då var klockan 23.30, och vi alla upplevde situationen som hotfull, jag lyckades få iväg personerna, genom att säga att banken har spärrat hans konto, nu var det jag som gjorde det direkt, efter det när vi trodde han lagt sig, har dessa personer skrivit till honom på Messenger och fått honom att swisha över 5000 av dessa pengar, maxgränsen för Swish, tydligen blev inte Swish spärrat när jag spärrade kontot och kort, värt att tillägga är att han har en uttagsgräns på 1000 kronor om han skulle ha följt med. Direkt på morgon ringer jag polisen, ger regnummer på bilen samt namn på de som skrivit till honom på Messenger. Visade sig att en äldre halv-bekant tidigare hade frågat om hon kunde föra över en mindre summa pengar som han kunde ta ut, så hon påstått sig tappat sitt bankkort. Sambandet här är oklart, då pengarna inte kom från henne. Även hennes namn har vi gett till polisen, pengarna visade sig komma från ett bedrägeri med avsevärt större summa än det som kom in på hans konto. Polisen jag pratade med ett par gånger tyckte att han inte borde bli åtalad för något, men nu långt senare, blev vi kallade till förhör och han är nu misstänkt för penningtvättsbrott. Vad kan hända?
Gustav Östlund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att ta ut eller skicka pengar åt någon som har fått pengarna genom bedrägeri kan utgöra penningtvättsbrottDen som överlåter, förvärvar, omsätter, förvarar eller vidtar annan åtgärd med egendom som härrör från brottslig verksamhet, med syfte att dölja pengarna eller annars deltar i transaktioner som utförs för skens skull, gör sig skyldig till penningtvättsbrott (3 § lagen om straff för penningtvättsbrott). Att en person tar ut pengar åt en person som har fått pengarna genom ett bedrägeri, är en gärning som faller inom ramen för penningtvättsbrott. Att "swisha pengarna vidare" istället för att ta ut dem, skulle även det kunna ses som en handling i ett led som syftar till att dölja pengarna.För att en gärning ska vara brottslig krävs uppsåtEn förutsättning för att någon ska fällas för brott, är att personen har haft uppsåt att begå brottet. För det krävs antingen avsikt att begå brottet, eller insikt om vad det är för handling man vidtar. Det är därför som utgångspunkt i sig inte brottsligt att ta ut någon annans "smutsiga" pengar, om man inte känner till var pengarna kommer ifrån. Att en person får pengar på sitt konto, vilka denne ska ta ut åt en "halv-bekant" är dock en omständighet som kan tala för att den misstänkte har uppsåt att begå penningtvättsbrott, eftersom denne kan ha insikt om, eller vara likgiltig inför förverkligandet av brottet.Otillåtna gärningar begångna under tvång är inte brottsliga om de är försvarligaDet ska också tilläggas att otillåtna gärningar begångna under tvång inte alltid är att se som brottsliga. Om en person är tvingad att begå ett brott aktualiseras brottsbalkens bestämmelser om nöd och nödvärn, vilket kan rättfärdiga att en person har begått en brottslig gärning (24 kap. 4 § brottsbalken). I fråga om nöd är det tillåtet att begå en brottslig gärning, så länge det inte är oförsvarligt. Att swisha pengar till någon annan och därmed eventuellt göra sig skyldig till penningtvättsbrott, efter att personer har kommit hem och hotat en, bör beroende på omständigheterna kunna ses som försvarligt. Däremot verkar inte en sådan nödsituation ha förelegat när ditt barn gick med på att ta emot pengarna.SammanfattningDet är många komplexa omständigheter i fallet som gör det väldigt svårt att utan någon större utredning bedöma vad som kommer att ske. Det finns dock en beaktansvärd risk för att det inträffade kan leda till åtal. Med hänsyn till ditt barns låga ålder och omständigheterna i övrigt bör dock, om det leder till åtal och fällande dom, straffet bli mycket lågt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Rätt till sänkning av hyra på grund av brist på varmvatten

2019-12-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag flyttade in i en ny lägenhet för några månader sedan, jag spenderade ca 10 års köpoäng för att få den så att flytta är inte ett alternativ. För några dagar sedan så pajade varmvattenberedaren, och en ny installerades. Den nya är på 55 liter och då vi är två personer så räcker det knappt till en dusch, än mindre två, och faktorerar man då in disk och liknande så är det lätt att se att varmvattnet tar slut i princip hela tiden. Kan vi lagligt sett driva en fråga om sänkning av hyran ifall de inte går med på att byta ut den till en större variant? Mvh, kall person
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresvärden ska hålla lägenheten i fullt brukbart skickHyresvärden har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla lägenheten i ett "sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet" (12 kap. 9 § jordabalken och 12 kap. 15 § jordabalken).Det är naturligtvis en bedömningsfråga att avgöra om lägenheten är i brukbart skick, men mycket talar för att om en hyresvärd inte kan tillhandahålla så mycket varmvatten som är nödvändigt för personerna i lägenheten rimligen ska kunna tillgodose grundläggande behov som dusch och diskning, lever hyresvärden inte upp till sin skyldighet att hålla lägenheten i brukbart skick.Om lägenheten inte är i fullt brukbart skick har hyresgästen rätt till sänkning av hyranDet är svårt att säga med säkerhet hur mycket varmvatten hyresvärden måste tillhandahålla och om ni skulle ha rätt till en sänkning av hyran. Men det finns i vart fall inget hinder i sig mot att en brist på varmvatten skulle kunna utgöra grund för sänkning av hyran, och som jämförelse är brukligt att en total avsaknad av varmvatten leder till ungefär 20 procents sänkning av hyran.Om lägenheten är i bristfälligt skick, har hyresgästen en rad rättigheter. Bland har hyresgästen rätt att själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad eller rätt till nedsättning av hyran (12 kap. 11 § jordabalken och 12 kap. 16 § jordabalken). Mitt råd är att du, om du inte redan har gjort det, kontaktar hyresvärden och ber denne att byta ut varmvattenberedaren mot en större, eller att du annars förhandlar med hyresvärden om en sänkning av hyran. Annars har du möjlighet att föra talan i domstol om det.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Straff för innehav av 145 gram cannabis

2019-12-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Vad är det för straff på 145g hasch?
Gustav Östlund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som innehar mellan 50 gram och 5 kg cannabis brukar vanligtvis göra sig skyldig till narkotikabrott av normalgraden. I straffskalan för narkotikabrott av normalgraden ingår fängelse i högst tre år (1 § narkotikastrafflagen). Det är svårt att säga med säkerhet vilket straff du kommer få, eftersom det är en domstol som ska göra den bedömningen och en helhetsbedömning ska göras. Du bör dock ligga relativt lågt i straffskalan. Regelmässigt ligger straffvärdet för ett innehav av 150 gram cannabis på ungefär 2 månader, men det kan variera beroende på omständigheter i det enskilda fallet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Får hyresvärd neka att borgensman säger upp sitt åtagande, för att hyresgästen inte sköter sig?

2019-11-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Min bror blev borgensman för hans ex hyreslägenhet för ca 4 år sedan. Han vill nu säga upp det då vi läst att han efter 2 år har rätt att göra det med 9 månaders uppsägningstid. Vi hittade en mall här på lawline om hur man kan skriva när man vill säga upp sitt borgensåtagande, vi skrev ett brev och postade sedan det till hyresvärden. Nu har han fått svar från dem att hans uppsägning som borgensman avslås och att de inte tänker gå med på det. De skrev även i svarsbrevet att hans ex missköter sig och inte betalar sina hyror i tid och att de därför inte kan gå med på det. Jag undrar därför om hyresvärden har rätt att neka min bror att säga upp sitt borgensåtagande endast för att hans ex som bor i lägenheten missköter sig?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En borgensman får säga upp sitt borgensavtalDen som har gått i borgen för annan avseende hyra av en bostadsrätt, får säga borgensåtagandet. För att säga upp borgensåtagandet ska viss uppsägningstid iakttas. Borgensåtagandet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsgningen, dock tidigast två år från det att borgensåtagandet började gälla (12 kap. 28a § första stycket jordabalken). Efter att åtagandet har sagts upp har borgensmannen inte längre något ansvar för de förpliktelser som uppkommer för hyresgästen.Borgensmannens rätt att säga upp avtalet får inte inskränkasParagrafen ger borgensmannen en rätt att säga upp sitt åtagande. Bestämmelsen är tvingande till borgensmannens fördel och går inte att avtala bort så att det blir svårare för borgensmannen att säga upp avtalet. Alla villkor och förbehåll som inskränker borgensmannens rätt att säga upp borgensavtalet är ogiltiga (12 kap. 28a § andra stycket jordabalken). Det finns inte heller något lagstöd för att borgensmannen endast skulle få säga upp sitt borgensåtagande om hyresgästen sköter sig.SammanfattningHyresvärden kan med andra ord inte neka att du säger upp borgensåtagandet, med den anledningen att hyresgästen missköter sig.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Får en myndighet sprida falska uppgifter?

2019-12-26 i Myndigheter
FRÅGA |om man lämnar pisseprov hos polisen och får på plats veta att det var negativt. kan polisen då göra fel med att säga att det var positivt till socialen? och kan socialen få information från polisen innan man själv har blivit dömd eller fått någon information?
Gustav Östlund |Hej!Tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga.En myndighet får inte sprida falska uppgifterPolisen är en myndighet. Det finns en skyldighet för myndigheter att agera sakligt och opartiskt och att inte medvetet sprida falska uppgifter (5 § förvaltningslagen). Polisen får med andra ord inte meddela Socialtjänsten att provet var positivt om det i själva verket var negativt. Beslut som har fattats på oriktiga grunder är ogiltiga. Det kan till och med vara brottsligt av en person som jobbar på en myndighet att sprida falska uppgifter (20 kap. 1 § brottsbalken).Du har rätt att få veta vilka uppgifter en myndighet har tillgång tillOm ärendet gäller ditt prov, är du part i ärendet. Som part i ärendet har du rätt att få del av allt material och all information som hör till ditt ärende, förutom det som är sekretessbelagt (10 § förvaltningslagen). Socialtjänsten kan med andra ord inte lägga några uppgifter till grund för ett beslut utan att du själv har fått möjlighet att ta del av uppgifterna.Om du vill veta vilka uppgifter Socialtjänsten har, kan du kontakta Socialtjänsten och be om att få ta del av uppgifterna.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Ersättning för person- och sakskada efter bussolycka

2019-12-23 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Jag behöver ett råd. Igår var jag med i en trafikolycka. Jag åkte buss med min niomånaders när bussen krockade med en bil. Jag blev skadad, barnvagnen gick sönder men barnet är oskadad. Vem ska jag vända mig för skadestånd? Jag har varit på en undesökning och allt finns i min hälsojournal
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har rätt till ersättning för personskadorEftersom du råkade ut för en personskada i trafiken har du rätt till ersättning för dina skador. Ersättningen ska utgå från bussbolagets trafikförsäkring (10 § 1 st. trafikskadelagen). Ersättningen tar sin utgångspunkt i skadeståndslagens regler och du har då rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförluster och annat fysiskt och psykiskt lidande, såsom sveda och värk och även mer bestående skador om sådana finns (5 kap. 1 § skadeståndslagen).För att framföra din begäran om ersättning bör du kontakta bussbolaget och göra en anmälan om det inträffade. De kan då antingen hjälpa dig med ersättningen direkt eller hänvisa dig vidare till deras försäkringsbolag.Sakskador ersätts endast om busschauffören varit försumligSakskador (i det här fallet barnvagnen) ersätts endast om busschauffören varit vårdslös (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Att bussen har krockat behöver inte nödvändigtvis innebära att busschauffören har varit vårdslös, utan det krävs att busschauffören har agerat på ett sätt han eller hon inte borde (såvida inte bussbolaget har som policy att ersätta sådana skador). Om busschauffören har varit vårdslös, är det bussbolaget som ska ersätta skadan (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Du får, om du anser att busschauffören varit vårdslös, kontakta bussbolaget och framställa ett anspråk på skadestånd och, om de inte vill utge sådan ersättning, föra en skadeståndstalan i domstol.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Vilka brott aktualiseras när någon tvingas ge ifrån sig pengar, ingå avtal och låta person bo i ens hem

2019-12-14 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |En person i vår närhet har blivit utnyttjad av två personer som under hot om konsekvenser förmått honom att dels låta dem bo tillsammans med honom i hans lägenhet och dels fått honom att ta lån, köpa bil, köpa mobiltelefoner samt tvingat till sig hans bankkort och systematiskt tömt hans bankkonton ( ca 270 000:-). Båda personerna missbrukar heroin.Vad räknas detta som för typ av brott och vilka straffsatser är aktuella?Vilka möjligheter kan det finnas för vår son att slippa betala alla skulder?
Gustav Östlund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att veta säkert vilka brott som aktualiseras, skulle behöva tittas närmare på vad som har hänt. Jag kommer dock nämna några av de brott som verkar ha förelegat.BrottAtt personerna med hot om "konsekvenser" har tvingat din sån att ge dem pengar och egendom kan innebära att brottet rån föreligger. Enligt lagbestämmelsen gör sig den som stjäl något genom våld, eller hot mot någon som framstår som trängande fara, skyldig till rån (8 kap. 5 § brottsbalken). Är det så att personerna har hotat honom, så att det har framstått som direkt och trängande fara, har de gjort sig skyldiga till rån. Straffskalan för rån är lägst ett och högst sex år. För grovt rån ingår fängelse i lägst fem och högst tio år.Om en person genom hot tvingar någon att göra något, utan att det skulle röra sig om rån, kan brottet olaga tvång föreligga. Olaga tvång uppstår när någon med våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon att göra eller inte göra något (4 kap. 4 § brottsbalken). Straffsatsen för olaga tvång är böter eller fängelse i högst två år. Om hoten har varit särskilt allvarliga, kan grovt olaga tvång föreligga, där straffskalan går från lägst nio månader och högst sex år.Om det olaga tvånget innebär skada för brottsoffret och vinning för gärningsmännen, kan brottet utpressning föreligga (9 kap. 4 § brottsbalken). I straffskalan för fängelse ingår fängelse i högst två år. Är brottet ringa, ingår böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, ingår fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år.Brottsoffer kan få ekonomisk ersättningDen som har blivit utsatt för ett brott kan få ekonomisk ersättning för sina skador. I första hand ska gärningspersonen betala skadestånd, vilket är något en åklagare kan föra talan om i samband med rättegången för brottet. I annat fall kan det finnas möjlighet att få ersättning från sitt försäkringsbolag och i vissa fall brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.Avtal som ingåtts under tvång kan vara ogiltigaOm en person har ingått avtal under tvång, kan det innebära att avtalen är ogiltiga (28 § avtalslagen och 29 § avtalslagen). Har personen därför tvingats köpa saker eller ta lån, kan det finnas möjligheter att avtalen förklaras ogiltiga och att din son därmed inte behöver betala skulderna. Det krävs dock i sådant fall att din son snarast berättar det för motparten i avtalet, eller att motparten känt till att han var tvingad.SammanfattningAtt personerna har tvingat din son att han skulle låta dem bo hos honom, köpa saker samt tömma hans bankkonton, aktualiserar främst brotten rån, olaga tvång och utpressning. Om personerna innehar heroin gör de sig skyldiga till narkotikabrott.Det är möjligt att även andra brott föreligger och för att kunna avgöra säkert måste någon närmare utreda vad som har hänt. Detta är naturligtvis något som måste polisanmälas och då kan polis, åklagare och eventuellt målsägandebiträde ge den hjälp din son behöver. Jag hoppas dock att detta var lite inledande information för vad som gäller och jag beklagar det inträffade. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Ångerrätt och reklamation för juicepress, där konsument efter att ha använt varan två gånger varit missnöjd med den

2019-11-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag gjorde en retur på en citruspress som jag endast använde 2 gånger. Nu hävdar företaget att de vill att jag betalar 25% värdeminskning för att jag använde pressen. De sa aldrig att jag inte kunde använda den och deras policy säger "kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion." och "kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion."Juicepressen har någon konstig smak/lukt så jag är inte intresserad av att behålla den, och jag vill inte betala 25% för en maskin som jag använda två gånger. Vad kan jag göra här?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som din fråga är ställd utgår jag från att du har beställt juicepressen via internet eller på något annat sätt från distans, vilket innebär att distansavtalslagen är tillämplig. Jag utgår också från att du är konsument.ÅngerrättEnligt distansavtalslagen har en köpare av en vara ångerrätt i 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Det innebär att du har rätt att undersöka varans egenskaper och funktion, och om du inte vill ha den kan du skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka.Däremot får du inte undersöka varan mer än nödvändigt. Om du gör det kan du bli skyldig att betala säljaren för värdeminskningen på varan (2 kap. 15 § andra punkten distansavtalslagen). Däremot krävs för att du ska bli ersättningsskyldig att du har fått information om att du inte får använda varan.Ångerrätten gäller dock inte för varor som av hälso- eller hygienskäl inte lämpligen kan återlämnas om det har använts (2 kap. 11 § distansavtalslagen). Som exempel på detta brukar underkläder nämnas. Det är oklart om en juicepress faller in under bestämmelsen. Du bör dock ha fått information om att du inte kunnat ångra köpet i sådant fall (2 kap. 2 § distansavtalslagen).ReklamationDu kan också slippa betala genom att du gör en reklamation där du påstår att varan är felaktig. En vara är felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, inte kan användas för det den är avsedd för, köparen inte har fått information om en viktig egenskap eller om varan annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen).Att du har fått hem juicepressen och då märkt att den gör så att juicen smakar eller luktar konstigt, kan vara något som innebär att varan är felaktig. Det kan dock behöva göras en närmare bedömning.Om varan är felaktig, kan du ha rätt att få en ny maskin, prisavdrag eller, om det inte skulle hjälpa, häva köpet och få pengarna åter (22 § konsumentköplagen).Mitt förslagDu kan hävda tre saker, som alla innebär att du inte skulle behöva betala för juicepressen:1. Du har bara använt varan så mycket som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion.2. Du har inte fått information om att du inte fick använda varan på det sättet.3. Varan är felaktig, eftersom den gör att juicen smakar eller luktar konstigt.Om företaget inte går med på dina krav, men du är övertygad om att du har rätt, kan du göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att du hör av dig!Vänligen,