Fel i köp av begagnad bil

2020-02-27 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan! Jag köpte en bil på blocket för några månader sedan som jag haft väldigt mycket problem med. Den har minst sagt varit brandfarlig att köra. Hade ingen aning om detta när jag köpte bilen. Jag har kollat igenom annonsen och märkte att bilen inte heller har den utrustning som skrevs. Vad kan jag göra åt de? Tack o hej!
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga.Eftersom du har köpt bilen på Blocket utgår jag från att du har köpt bilen från en annan privatperson. Det är då köplagen som är tillämplig på ditt köp.Varan är felaktigEnligt köplagen är en vara felaktig, om den avviker från vad som följer av avtalet. Om det inte följer av avtalet, är varan också felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet (17 § köplagen).Starka skäl talar för att en bil som är brandfarlig att köra (även om jag inte vet närmare exakt vad det innebär i ditt fall) är felaktig enligt köplagens regel. Om bilen inte heller har den utrustning som skrevs, innebär det också att den är felaktig.Du får inte som fel åberopa det du borde ha märktDet finns en begränsning vad gäller att åberopa en avvikelse som fel. Köparen får inte som fel åberopa vad han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Om du undersökte bilen före köpet, eller om säljaren uppmanade att undersöka den, men du utan goda skäl lät bli, får du inte åberopa som fel vad du borde ha märkt vid undersökningen. Det gäller inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § köplagen).En köpares undersökningsplikt är omfattande och det räcker inte med en snabb okulär besiktning. Särskild noggrannhet är krävs vid köp av begagnade bilar, eftersom sådana sällan är helt felfria. Det bör kunna krävas att en köpare startar motorn och eventuellt provkör bilen. Om felet inte skulle visa sig vid en sådan provkörning, kunde du som köpare inte ha känt till felet vid köpet och kan i sådant fall åberopa det mot säljaren som fel. Undersökningsplikten ska vägas mot den upplysningsplikt som ankommer på säljaren, som inte får undanhålla väsentliga fel säljaren känner till.Du har rätt till reparation, prisavdrag eller hävningOm det befinns vara fel i varan aktualiseras en rad påföljder som kan göras gällande; du kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (30 § köplagen). Säljaren har i första hand rätt att välja att reparera felet (34 § köplagen). Om säljaren inte vill reparera felet eller om det skulle ta för lång tid, har du rätt till ett prisavdrag (37 § köplagen). Du kan också ha rätt att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för dig och köparen måste ha insett det vid köpet (39 § köplagen). Att bilen är farlig att köra, talar för att felet är väsentligt, såvida det inte utan större svårigheter kan åtgärdas.Mitt rådJag är inte insatt i ärendet så jag kan inte säga exakt vad som gäller i ditt fall.Mitt råd är dock att du kontaktar säljaren och påpekar att bilen är felaktig, därför att den har allvarliga brister som inte säljaren påtalat, och att det är inget du kunde ha upptäckt vid en undersökning av bilen (om så är fallet). Du kan då ha rätt att kräva reparation, prisavdrag eller häva köpet. Om personen inte går med på dina krav får du stämma personen i domstol för att få rätt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ogiltighet och skadestånd för avtal som har ingåtts under tvång

2020-02-23 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |En person i vår närhet har blivit utnyttjad av två personer som under hot förmått honom att ta lån och att köpa mobiltelefoner. Polisutredning pågår o förundersökningen är nästan klar. Vi hoppas på en rättegång inom kort med fällande domar.När det gäller skulderna för SMS-lån samt telefoner har vi haft dialog med företagen. Flera av dem har pausat sina fakturor, i andra fall har vi bestridit fakturorna. Vi hänvisar till att de avtal som skrivits inte är giltiga då det skett under hot och tvång.Från ett av företagen har vi nu fått ett brev. De erbjuder att skulden minskas med abonnemangskostnaden så att det som ska betalas endast är telefonerna. En minskning från 22 000 kr till 12000 kronor. Dock anges att detta erbjudande enbart gäller i 14 dagar. Accepteras detta inte krävs hela skulden in.De skriver: "I detta ärende ser vi således dig betalningsskyldig för hårdvaran eftersom avtalet tecknats av dig. På grund av omständigheterna så rekommenderar vi dig att meddela åklagaren ditt skadeståndskrav. Åklagaren kan då i de flesta fall driva skadeståndskrav mot gärningsmannen/männen för din räkning om du anmält ditt skadeståndsanspråk till Polisen."Vi är tacksamma för råd. Vår inställning är skulden ska föras över på de som hotat och tagit både telefoner och pengar. Finns det skäl att betala den lägre summan eller ska vi stå på oss? Vad händer vid en fällande dom? Förs skulden över på den som döms?MVH
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller frågan om avtal som har ingåtts under hot/tvång aktualiseras 28 och 29 §§ i avtalslagen.Vid råntvång är avtal oftast ogiltiga28 § avtalslagen, som avser vad som brukar betecknas som råntvång, anger att en rättshandling inte är giltig om den som har ingått ett avtal har gjort det under hot som innebär trängande fara. Bestämmelsen är tillämplig endast under särskilt allvarliga hot, då den tvungne personen i princip inte har något annat val än att ingå avtalet. Råntvång åsyftar ett så starkt våld eller hot, att det brukar beskrivas som "med pistolen för pannan".Har den som ingått avtalet utsatts för ett sådant tvång, krävs också att personen "utan oskäligt uppehåll" efter att tvunget upphört informerar motparten i avtalet, om att denna var utsatt för ett sådant tvång. Gör personen inte det, har ett avtal kommit till stånd, trots att personen agerade under råntvång.Är kriterierna uppfyllda, är avtalet ogiltigt, även om motparten inte kände till att personen ingick avtalet under tvång. Personen måste i sådant fall inte betala.Vid lindrigt tvång är avtalet ogiltigt endast om motparten var i ond troEnligt 29 § avtalslagen gäller att, om personen likväl var tvungen att ingå avtalet, men inte under sådan trängande fara som åsyftas enligt 28 § avtalslagen, föreligger det som brukar betecknas som lindrigt tvång. Det kan röra sig om situationer då en tvungne personen upplever ett visst obehag och det kan vara genom hot eller utpressning, men ändå har möjlighet att avstå från att vidta handlingen.Enligt denna regel är ett avtal ogiltigt endast om motparten kände till att den personen var under tvång. Detta ska betraktas objektivt, innebärande att inte endast om motparten faktiskt insåg tvånget föreligger ogiltighet, utan även om motparten objektivt sett borde ha insett det. Det är sällsynt att detta ondtrosrekvisit är uppfyllt, varpå det ofta är så att den som har ingått avtal under lindrigt tvång blir bunden av avtalet.Om avtalet inte kan ogiltigförklaras går att få skadestånd från gärningsmännenOm förutsättningarna för ogiltighet inte är uppfyllda, är personen bunden av avtalet och är därför skyldig att i sådant fall fullgöra sin del av avtalet, trots att personen kan ha varit tvungen att ingå det. Betalningssansvaret förs inte utan vidare på gärningsmännen, utan det som får göras är att kräva dem på skadestånd.Genom att ingå avtalen har personen lidit en ren förmögenhetsskada. En sådan skada ska ersättas av den som har orsakat skadan genom brott (2 kap. 2 § skadeståndslagen). Eftersom gärningsmännen genom brottsliga gärningar har förmått personen att ingå avtalet, är de ersättningsskyldiga för de förluster personen lider på grund av avtalet och ska betala skadeståndet till den utsatte personen.Mitt rådDet är svårt att säga precis hur ni ska göra, eftersom jag inte är insatt i ärendet.Men är det så, att det är sannolikt att kraven för att att avtalet ska vara ogiltigt inte är uppfyllt, enligt vad jag har beskrivit ovan, är personen bunden av avtalet. Personen bör då betala företaget och sedan kräva gärningsmännen på skadestånd för den förlust personen har lidit genom att ingå avtalet.Om ni anser att avtalet bör vara ogiltigt på grund av tvånget, därför att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda, är personen inte betalningsskyldig. Då kan det däremot krävas att personen får föra en civilrättslig process mot företaget som kräver betalning, för att fastställa att personen inte är betalningsskyldig och prestationerna ska gå åter.Sannolikt kommer gärningsmännen att bli skadeståndsskyldiga, och den bästa lösningen är då att betala företaget och sedan kräva att gärningsmännen betalar skadestånd till personen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Har anhöriga rätt att närvara vid förhandling bakom stängda dörrar?

2020-02-16 i Domstol
FRÅGA |Min dotter ska stå som åklagad i en rättegång. Hon är 20 år. Om det blir bakom lyckta dörrar. Har jag som mamma rätt att vara med då? Samma fråga om hennes storebror.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om förhandlingen hålls bakom stängda dörrar har endast domstolen och parterna tillträdeHuvudregeln i Sverige är att domstolsförhandlingar är offentliga, vilket innebär att vem som helst får sitta med som åhörare (5 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken).Om rätten beslutar att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar har allmänheten inte tillträde till sammanträdet (5 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken). Det är då endast domstolen och parterna som får befinna sig i rättssalen. I sådant fall har ni som anhöriga ingen rätt att närvara vid förhandlingen.Rättens ordförande kan tillåta även andra att närvaraFinns det särskilda skäl, kan domstolens ordförande tillåta att även andra personer än parterna får närvara vid en förhandling (5 kap. 3 § rättegångsbalken). Bestämmelsen syftar i första hand till att tillåta en tilltalads föräldrar närvara vid en rättegång, vilket kan vara särskilt angeläget om den tilltalade är ung och vågar vara mer öppen om t.ex. en förälder är närvarande. Det är mer troligt att domstolen låter en förälder, än ett syskon, närvara i ett sådant fall.SammanfattningOm förhandlingen hålls bakom stängda dörrar, har ni som anhöriga ingen rätt till tillträde i rättssalen. Däremot kan rättens ordförande besluta att i sådant fall låta er närvara ändå.Har du frågor om hur förhandlingen går till rekommenderar jag att du vänder dig till Sveriges Domstolar.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Återkallelse av körkort efter misstanke om rattfylleri

2020-02-09 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag blev misstänkt för rattfylla vet inte om det är rattfylla eller grov rattfylla. Dom tog mig inte i bilen vid bilen eller med bilnycklarna på mig, jag har inte framfört bilen det var en kompis vi bråka och hon ville sätta dit mig. Jag hamnade i fyllecell och dom omhändertog mitt körkort. Har prövotiden kvar, kommer jag få tillbaka mitt körkort?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du inte har kört alkoholpåverkad ska du inte få körkortet återkallatOm en person har gjort sig skyldig till rattfyller eller grovt rattfylleri, ska körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslagen).Den som för ett motordrivet fordon med en alkoholhalt på minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften gör sig skyldig till rattfylleri (4 § körkortsstrafflagen). Är det så att du inte körde bilen med alkohol i blodet, har du således inte gjort dig skyldig till rattfylleri och ska därför inte få körkortet återkallat. Avgörande för om du kan fällas för rattfylleri är om det går att bevisa att du körde bilen alkoholpåverkad. Det krävs hög bevisning för att någon ska bli fälld för rattfylleri och avgörande är i första hand om åklagare vill väcka åtal för förseelsen och sedan hur en domstol skulle uppfatta omständigheterna i ditt fall. Är det så att din kompis försökte sätta dit dig trots att du inte har gjort dig skyldig till rattfylleri, är det osannolikt att du skulle fällas och få körkortet återkallat. När du inte längre är misstänkt för brottet ska du få ditt körkort tillbaka.LOB-ingripanden kan leda till att körkortet dras inJag vill också nämna att under vissa förutsättningar kan en persons körkort dras in, om han eller hon har uppvisat "opålitlighet i nykterhetshänseende" och därför inte bör ha körkort (5 kap. 3 § körkortslagen). Så kan bli fallet om personen vid upprepade tillfällen har blivit omhändertagen på grund av berusning. Att bli omhändertagen under prövotiden är förstås negativt, men det bör inte, såvida det inte har skett vid flera tillfällen tidigare, leda till att du får körkortet återkallat. Jag vet inte om det är aktuellt i ditt fall och vad det verkar som är det just misstanke om rattfylleri som är orsaken till att ditt körkort blivit omhändertaget.SammanfattningOm du inte körde bilen alkoholpåverkad har du inte gjort dig skyldig till rattfylleri och du ska förstås inte få körkortet återkallat. Du får då tillbaka körkortet när du inte längre är misstänkt för brottet. Om domstol finner att du faktiskt har gjort dig skyldig till det, kan du räkna med att få körkortet återkallat. Det är upp till en åklagare att i sådant fall bevisa att du är skyldig, vilket, som du beskriver vad som har hänt, är osannolikt.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Går det att testamentera bort förälders rätt till arv om man inte har några barn?

2020-02-27 i Testamente
FRÅGA |Hej,Jag är 24 år och jag har funderingar kring att upprätta ett testamente. Jag har i dagsläget inga barn så som jag förstår det kommer mina föräldrar att ärva mig om jag går bort. På grund av frånvarande pappa skulle jag önska att han ej ärvde. Hur ser möjligheterna ut att testamentera bort en förälder till förmån för resterande familj.Familj består av: Sambo, Mamma, Syster, Halvbror (på pappans sida) och en pappa.Vänliga hälsningarAnonym
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En laglott kan inte testamenteras bortI Sverige har bröstarvingar något som kallas för laglott, vilket innebär att de har rätt till hälften av det arv som skulle tillfalla arvingen enligt den legala arvsordningen (7 kap. 1 § ärvdabalken). Vad någon har rätt till i sin laglott går inte att testamentera bort.Föräldrar har ingen laglottDet är enbart bröstarvingar, alltså egna barn, som sådan laglottsrätt. Andra arvingar, inklusive din pappa, går att med hjälp av ett testamente göra helt arvslösa. Du kan i sådant fall skriva i ditt testamente att din kvarlåtenskap ska tillfalla din resterande familj.SammanfattningDet går utmärkt att testamentera bort din pappas rätt till arv till fullo i ett testamente.Vill du ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist via Lawlines hemsida.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Skadestånd för brott som har preskriberats

2020-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hejsan,Jag blev misshandlad, grov misshandel från att jag var liten. Ca 5år till och från tills senast 2014, av min äldre bror. Jag kunde inte göra något åt det och mina närstående gjorde inget åt det, när jag idag efter att ha träffas en trauma psykolog försökte se om man kunde anmäla honom fick jag som svar av polisen att preskriberings tiden är 5 år. Och det sista var över 5 år sen, finns det något jag kan göra för att straffa honom, dvs rättsligt ? Civilrättsligt ?Mvh
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En skadeståndsfordran preskriberas enligt huvudregeln efter tio årDen allmänna preskriptionstiden för en fordran är tio år (2 preskriptionslagen). För brott som har längre preskriptionstid än tio år kan även den skadeståndsrättsliga preskriptionen vara längre än tio år (3 § preskriptionslagen). Preskriptionsregeln gäller bland annat för civilrättsliga skadeståndsanspråk. Att brottet straffrättsligt är preskriberat utgör inte hinder för att du civilrättsligt kan göra gällande anspråk på ersättning för de skador du har orsakats.Du kan få ersättning för de skador du har liditDu kan alltså i ett civilrättsligt mål väcka en skadetåndstalan mot din bror. Du kan där yrka skadestånd för de skador du har utsatts för och för vilka brotten begicks under de senaste tio åren. Du kan få skadestånd för personskada avseende bl.a. fysiskt och psykiskt lidande (2 kap. 1 § skadeståndslagen och 5 kap. 1 § skadeståndslagen) och du bör kunna få kränkningsersättning, eftersom du har utsatts för ett brott av allvarlig natur (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Det krävs inte att personen har dömts för brottet, utan det är tillräckligt att ett brott har begåtts.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Ska egendom min make har köpt i sitt företag ingå i bodelningen vid skilsmässa?

2020-02-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej !Jag och min man har varit gifta i 24 år. Nu håller vi på att skiljas. Min man har ett eget företag som sidobuisness till sin vanliga löneinkomst. Via sitt företag har han bla köpt en skåpbil, instrument samt en mängd ljud och ljusutrustning.Hur blir det med de sakerna delas de lika vid en skilsmässa ?Jag har ju inte alls varit inblandad i hans företag men vi har ju varit gifta medan han haft sitt företag.Mvh
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Giftorättsgods ska delas mellan makarnaVid en skilsmässa ska det göras en bodelning där makarnas giftorättsgods delas lika mellan makarna. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Som enskild egendom räknas endast sådant som till följd av ett äktenskapsförord m.m. ska betraktas som enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).Företag och egendom i företaget är giftorättsgods om inget annat är särskilt föreskrivetEtt företag och egendom en make har köpt i företaget är giftorättsgods i den mån inte annat är särskilt föreskrivet i ett äktenskapsförord (eller följer av ett testamente eller gåva m.m.). Det din make har köpt i sitt företag ska således ingå i bodelningen mellan er. Din make dock rätt att i första hand få sin egendom, om han själv önskar få den (11 kap. 7 § äktenskapsbalken). Han kan alltså välja att behålla skåpbilen och utrustningen m.m. men värdet av det ska fortfarande räknas in i hans andel i bodelningen.SammanfattningDet din make har köpt i sitt företag ska ingå i bodelningen, om inte annat är särskilt föreskrivet i exempelvis ett äktenskapsförord. Han har rätt att behålla just den egendomen, men då ska värdet av den räknas in i hans andel.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ärver mitt särkullbarn efter min make om min make inte har andra barn?

2020-02-09 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag och min make har 1 gemensamt barn och jag har även 1 barn sen tidigare. Vad händer om jag, min make och vårt gemensamma barn dör samtidigt i en olycka? Är mitt barn sedan tidigare automatiskt ensam arvinge till allt eller blir min makes syskon inblandade?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Särkullbarn ärver inte förälderns nya partnerNär någon avlider ska i första hand arvlåtarens bröstarvingar ärva den personen (2 kap. 1 § ärvdabalken). Med bröstarvingar avses arvlåtarens egna barn, och en makes barn är därför inte berättigad till arv enligt den legala arvsordningen. Det innebär att ditt barn inte ärver något från din make, utan endast från dig.Om en arvlåtare inte har egna barn, ärver arvlåtarens syskonOm en arvlåtare inte har några barn, tillfaller arvet istället arvtagarna i arvsklass två. Till arvsklass två hör arvlåtarens föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ärvdabalken). Det innebär att i den situation du beskriver, och om din make inte har några levande föräldrar, är det din makes syskon som har rätt till arvet efter din make och inte ditt barn. Ditt barn kommer fortfarande ensamt ärva den kvarlåtenskap just du lämnar efter dig.Med ett testamente kan förordnas så att ditt barn ärver efter din makeOm ni vill att ditt barn ska ärva efter din make, är det möjligt att förordna om det i ett testamente. Genom testamentet kan din makes syskons arvsrätt testamenteras bort helt samt förordnas att ditt barn ska ärva din make, vid ditt frånfälle.SammanfattningEftersom ditt barn inte är din makes barn, ärver barnet inget från din make. Det är istället din makes syskon som gör det. Om ni vill att det istället är ditt barn som ska ärva från din make, och stå som ensam arvinge till allt, kan det förordnas genom ett testamente.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,