Får Kronofogden utmäta skadestånd?

2020-01-31 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Ska få skadestånd för hot och intrång. Men vill inte att kronofogden ska ta dessa pengar. Hur gör jag? Har nämligen skulder hos dem
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får Kronofogden utmäta skadestånd?Även om viss egendom uppfyller de allmänna kraven för att vara utmätningsbar, är det inte säkert att Kronofogden får utmäta alla sådan egendom. Viss egendom är nämligen undantagen från utmätning på grund av gäldenärens behov. Egendomens beskaffenhet eller särskilda föreskrifter kan också medföra att egendomen ska vara undantagen från utmätning. I 5 kap utsökningsbalken (här) finns sådan egendom som inte får utmätas. Skadestånd med anledning av personskada, frihetsberövande, falskt åtal, ärekränkning eller liknande får inte utmätas innan skadeståndet betalats ut. Efter utbetalningen av skadeståndet får det utmätas men med vissa begränsningar, se 5 kap 7 § utsökningsbalken (här).Jag tolkar din fråga som att det inte framgår vilken typ av skada som gett dig rätt till skadestånd. Jag kan därför inte göra en bedömning om det är fråga om en sådan skada som undantas från utmätning. Jag antar dock att åtminstone en del av skadeståndet beror på personskada. Nedan kommer jag därför att gå igenom vad man kan göra för att undvika att Kronofogden utmäter skadestånd.Hur undviker jag att Kronofogden utmäter skadestånd?Av 5 kap 7 § andra stycket i utsökningsbalken (här) framgår att Kronofogden får utmäta skadeståndet om man inte har avskiljt det från sina andra ekonomiska tillgångar. Om man har skadeståndet blandat med andra pengar på ett konto går det inte att urskilja vilka pengar som hör till skadeståndet och vilka pengar som inte hör till skadeståndet. För att undvika att utmätning av skadeståndet sker bör man förvara skadeståndet på ett separat konto. När det gäller privatpersoner kan det dock vara så att utmätning av skadestånd som finns på samma konto som övriga tillgångar ändå kan vara otillåtet. I praxis han man sagt att privatpersoner ofta endast har ett disponibelt konto och att det därför kan vara försvarbart att ha skadeståndet tillsammans med övriga tillgångar under en kortare tidsperiod, se RH 2009:57 (här). Man har sagt att det är tiden mellan utbetalningen av skadeståndet och utmätningen som spelar roll vid bedömningen av om skadeståndet sammanblandats med andra tillgångar. Om det exempelvis endast gått några dagar mellan utbetalningen och utmätningen, och om det inte varit mycket pengar som flyttats till och från kontot, kan man urskilja skadeståndet från övriga tillgångar trots att det ligger på samma konto. Om det däremot gått flera månader och det exempelvis inkommit flertalet löneutbetalningar på kontot anser man att skadeståndet sammanblandats.Min rekommendation är att du separerar skadeståndet från övriga tillgångar genom att lägga över skadeståndet på ett annat konto. Detta bör ske så fort som möjligt från det att utbetalningen sker för att inte riskera att skadeståndet sammanblandas med övriga tillgångar, och på så vis blir utmätningsbart för Kronofogden.Vänligen,

Är jag återbetalningsskyldig när arbetsgivaren betalat ut för mycket lön?

2020-01-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag sa upp mig i från mitt arbete i november och jobbade halva december 2019. Jag sa upp mig pga enorm personalbrist och helt orimliga krav från min chef. Jag blev otroligt deprimerad och fick panikattacker på jobbet. Chefen har låtit mig arbeta utan rast vid 2 tillfällen då vi inte har haft personal som kan byta av mig. Jag fick en lönespec som vanligt i december och hade ingen anledning att tro att lönen inte stämde, det var ju min slutlön. Så jag tog emot pengarna i god tro då jag även hade arbetat extra och tagit på mig extra ansvar som skulle generera i extra betalt. Dessutom hade jag komp-timmar kvar som jag trodde betalades ut.Nu i januari får jag ytterligare en lönespec men denna vet jag inte stämmer (jag ska ju inte ha någon lön alls denna månad), så jag hör av mig till min chef som säger "konstigt, jag skrev till dem i november att du slutat". Jag ringer därför lönekontoret och frågar vad som hänt, varpå de säger att de inte hade någon aning om att jag slutat och att min chef aldrig hört av sig och gett dem den informationen. Nu har de därför kommit fram till att jag fick för mycket lön i december och blir återbetalningsskyldig både för december och januari. 10400kr för januari och 3800kr för december.Jag hade som sagt ingen tanke på att lönen kunde vara fel då jag var helt säker på att de på lönekontoret fått rätt information och hade betalat ut rätt summa. Jag har inga pengar att betala tillbaka för december månad. Vad har jag för rättigheter?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du är återbetalningsskyldig för den lön du fick i december månad. Din fråga handlar om en misstagsbetalning och huvudregeln är att pengarna ska återbetalas. I praxis har man dock fastslagit undantag från huvudregeln. Mottagaren kan få behålla betalningen om hen i god tro inrättat sig efter betalning. God tro innebär att mottagaren inte märkte att det rörde sig om en felaktig utbetalning och inte heller hade anledning att märka det. Att mottagaren ska ha inrättat sig efter betalningen innebär t.ex. att personen ifråga använt pengarna. Om man upptäcker misstaget direkt efter utbetalningen har man exempelvis inte hunnit konsumerat beloppet och betalningen ska då gå åter. Mottagaren har i det fallet alltså inte hunnit inrätta sig efter betalningen.I ditt fall finns det goda grunder att hävda att du varit i god tro gällande decemberlönen. Vad jag förstår hade du ingen anledning att misstänka att det överhuvudtaget var ett felaktigt belopp som utbetalades eftersom det var ett belopp som motsvarade dina förväntningar på din sista lön. Huruvida det var rimligt att du förväntade dig ungefär det beloppet kan jag tyvärr inte ta ställning till eftersom jag inte har tillräckligt med information. Förutsatt att det inte var en helt otänkbar summa för att vara din slutlön har du förmodligen varit i god tro. Vidare förstår jag det som att det tog ungefär en månad innan misstaget upptäcktes och att du konsumerat pengarna. Detta talar alltså för att du också hunnit inrätta dig efter betalaningen och allt detta sammantaget talar för att du inte är återbetalningsskyldig för decemberlönen. Vänligen,

Förfalskning av namnteckning till Skatteverket

2020-01-30 i Övriga brott
FRÅGA |Mitt ex har skrivit min namnteckning ang.våran dotters folkbokförings adress
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att ditt ex har ändrat er gemensamma dotters folkbokföringsadress utan ditt samtycke. För att kunna ändra folkbokföringen utan ditt samtycke har ditt ex förfalskat din namnteckning.Att förfalska en annan persons underskrift kan enligt svensk lag vara ett brott. Brottet heter urkundsförfalskning och finns 14 kap 1 § brottsbalken (här). Man har gjort sig skyldig till urkundsförfalskning om man band annat har framställt en falsk urkund genom att antingen obehörigen skrivit under eller angett en annan persons namn. Det skulle även kunna vara fråga om brottet olovlig identitetsanvändning, se 4 kap 6 b § brottsbalken (här). Brottet innebär att man olovligen använder sig av en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara denna person på så sätt att personen orsakas skada eller olägenhet. Du bör kontakta Skatteverket och informera om att ditt ex har förfalskat din namnteckning. Du bör även göra en polisanmälan om urkundsförfalskning och eventuell olovlig identitetsanvändning. Vänligen,

Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?

2020-01-29 i Laglott
FRÅGA |Hej! Finns det något att göra efter det att 6 månader gått från och med att en person skrivit på ett testamente och därmed ger bort sin laglott?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns någon möjlighet att klandra ett testamente, på grund av att det kränker laglotten, efter man blivit delgiven testamentet. Eftersom din fråga handlar om arv och testamente är det reglerna i ärvdabalken (här) som gäller. Jämkning av testamentet måste ske inom sex månaderDen bröstarvinge som fått sin laglott kränkt genom ett testamente har möjlighet att begära jämkning av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken (här). Bröstarvingen måste begära jämkning inom sex månader från och med att bröstarvingen tagit del av testamentet. Jämkningen begärs genom att bröstarvingen informerar testamentstagaren, dvs. den som fått ärva genom testamentet, eller genom att väcka talan i domstol mot testamentstagaren. Om det har gått längre tid än sex månader sedan bröstarvingen blivit delgiven testamentet har rätten att kräva sin laglott gått förlorad.Vänligen,

Vad händer om man lånar/lånar ut sin kompis pass för att resa?

2020-01-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Jag har en tjejkompis som har lånat hennes kompis pass för att åka utomlands eftersom hon är asylsökande och kan inte åka utomlands då men hon är myndig. Vad händer om man kommer på henne? Hon ska dit på semester i 3-4 dagar då och är det böter man får isåfall ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom att resa på en annan persons pass kan man göra sig skyldig till missbruk av urkund som är ett brott i Sverige, se 15 kap 12 § brottsbalken (här). Även den som lånar ut sitt pass för att någon annan ska resa med det kan göra sig skyldig till missbruk av urkund. Straffskalan för missbruk av urkund sträcker sig mellan böter och fängelse i upp till sex månader. Om brottet bedöms som grovt kan man dömas till fängelse i högst två år. Det är dock en mängd faktorer som tas med i bedömningen när man bestämmer vilken påföljd som ska delas ut. Jag har inte tillräckligt med information för att avgöra vilken påföljd som eventuellt skulle kunna dömas ut i det här fallet, så jag kan därför inte säga säkert om det skulle bli fråga om böter eller någon annat. För att överhuvudtaget kunna göra en kvalificerad gissning gällande vilken påföljd som skulle kunna bli aktuell skulle man bland annat behöva känna till händelseförloppet, gärningspersonernas ålder och huruvida gärningspersonerna är dömda för brott sedan tidigare. Vänligen,

Vilka rättigheter har man som hyresvärd när hyresgästen vill ångra hyresavtalet innan tillträde skett?

2020-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Min dotter ska hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand då hon ska bo utomlands under 1 år. Hon hade hittat hyresgäst och de hade skrivit kontrakt. Två veckor innan tillträde hoppar hyresgästen av och vill inte längre hyra bostaden. Vilka rättigheter har min dotter? Det här ställer ju till en hel del problem. Flyttfirma och flygresa beställt, samt att det kan ta tid att få tag i ny hyresgäst, så med all sannolikhet förlorar hon både hyresintäkt för minst en månad samt behov av att köpa nya flygbiljetter och flytten försenas. I kontraktet stod det angivet att uppsägningstiden var 3 månader från bägges håll.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka rättigheter din dotter har när hennes hyresgäst väljer att bryta mot det redan påskrivna hyresavtalet, innan hyresgästen fått tillträde till lägenheten. Lägenheten är en bostadsrätt och din dotter och hyresgästen har avtalat om att det är tre månaders uppsägningstid som gäller oavsett vem av parterna som säger upp kontraktet. I mitt svar kommer jag utgå från att din dotter inte äger fler bostadsrätter som hon hyr ut samtidigt, samt att hon inte hyr ut bostadsrätten i egenskap av näringsidkare. Jag utgår även från att hyresgästen inte sagt upp lägenheten på grund av brister i lägenheten som visats innan tillträde eller liknande, och på så vis kan haft rätt att frånträda avtalet omedelbart.Vilken lag gäller?När det gäller hyresavtal avseende bostadslägenheter finns det två olika lagar att känna till. Den första är 12 kap i jordabalken (här) som brukar kallas "hyreslagen". Den andra är lag om uthyrning av egen bostad (här) som brukar kallas "privatuthyrningslagen". Privatuthyrningslagen gäller framför hyreslagen när det är fråga om en privatperson som hyr ut en bostadsrätt. Hyreslagen är i dessa fall endast ett komplement till privatuthyrningslagen vilket betyder att dessa bestämmelser endast ska användas om det inte finns någon motsvarande regel i privatuthyrningslagen. I din dotters fall är det alltså i första hand privatuthyrningslagen som gäller.Hyresgästen har alltid en månads uppsägningstidFörst och främst kan hyresvärden och hyresgästen inte avtala om sämre villkor för hyresgästen än vad som gäller enligt lagen, se 2 § privatuthyrningslagen (här). Sådana avtalsvillkor blir alltså ogiltiga. Enligt lagen har hyresgästen alltid en månads uppsägningstid, se 3 § andra stycket i samma lag (här). Detta betyder att även om din dotter och hyresgästen avtalat om att hyresgästen ska ha tre månaders uppsägningstid är det avtalsvillkoret ogiltigt och hyresgästen har därmed en månads uppsägningstid. Din dotter har därför rätt till en månadshyra. Jag förstår att uppsägningen leder till olägenheter för din dotter men man har som bostadshyresgäst alltid möjlighet att säga upp ett hyresavtal, även om det leder till olägenheter för hyresvärden. Jag har därför svårt att se någon möjlighet för din dotter att få ersättning för andra kostnader än själva hyran under uppsägningstiden.Vänligen,

Får jag resa till USA om jag är dömd för brott?

2020-01-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Blev för 12år sedan dömd för bokföringsbrott, med fängelse 5år. Kan jag resa till USA trots att jag inte finns med i belastningsregistret? ( Har för mig att det är 10år )
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När gallras en fängelsedom ur belastningsregistret?Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Är påföljden fängelse kommer uppgiften finnas kvar i belastningsregistret fram tills 10 år efter frigivningen, enligt 17 § p.1 (här). Detta betyder alltså att din fängelsedom gallras först när 10 år gått sedan du sattes på fri fot.Ansöka om inresetillståndSvenska medborgare som vill resa in till USA behöver i regel inte ansöka om visum eftersom Sverige är en del av Visa Waiver Program. Istället för att ansöka om visum krävs istället att man ansöker om ett inresetillstånd genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man tidigare har dömts för något brott. Om man är dömd för ett brott och detta brottet anses vara av "moral turpitude" (moralisk skändlighet) kan man bli nekad inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moralisk skändlighet och jag kan inte utesluta att bokföringsbrott skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd.Även om bokföringsbrott skulle omfattas av "moral turpitude" finns ändå vissa undantag som gör att ansökan ändå beviljas. Det första undantaget är att man var under 18 år när brottet begicks och att det har gått mer än fem år sedan dess., men jag antar att du var över 18 år när du begick brottet. Det andra undantaget är att maxstraffet för brottet man dömdes för inte överstiger ett års fängelse och att man inte dömts till mer än sex månaders fängelse. Av din fråga framgår att detta undantag inte heller kan användas. Även om inget av undantagen kan användas är det inte säkert att du skulle nekas inresetillstånd, eftersom bokföringsbrott kanske inte omfattas av de brott som anses vara av moralisk skändlighet.Min rekommendation är att du ansöker om ett ESTA i god tid innan du planerar att resa till USA. Om du skulle få avslag kan du istället ansöka om ett turistvisum men denna process bör påbörjas i mycket god tid. Vid ansökan om turistvisum genomför man nämligen en intervju på den amerikanska ambassaden där man får möjlighet att berätta om sitt brott. Sedan görs en bedömning i varje enskilt fall för att bestämma om personen ändå kan anses lämplig att få åka till USA.Vänligen,

Måste ett gåvobrev mellan sambos registreras för att vara giltigt?

2020-01-29 i Gåva
FRÅGA |Hej,Jag vill ge min sambo en bostadsrätt. Bostads rätten är helt och hållet betald.Vad måste jag tänka på.Sambon har inga anmärkningar och har inga problem med att bli medlem i föreningen.Ska gåva brevet det registreras nånstans? Hos vem ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har en obelånad bostadsrätt som du vill ge till din sambo. Du undrar därför om gåvobrevet måste registreras för att vara giltigt.Din sambo måste godkännas som medlem i bostadsrättsföreningenDet finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att gåvan ska anses vara fullbordad. När det gäller gåvor om bostadsrätter anges dessa krav i bostadsrättslagen (här). Ett gåvobrev om en bostadsrätt ska vara skriftligt och skrivas under av både dig och din sambo samt innehålla vilken lägenhet som avses, se 6 kap 4 § bostadsrättslagen (här). Om gåvotagaren nekas medlemskap i föreningen blir gåvan ogiltig vilket betyder att din sambo måste godkännas av föreningen för att gåvan ska bli giltig, se 6 kap 5 § bostadsrättslagen (här). Gåvobrev mellan sambor behöver inte registrerasGåvobrev registreras hos Skatteverket. Skatteverket kan endast registrera gåvor mellan makar. För att gåvan om bostadsrätten ska vara giltig mellan er behöver ni alltså inte registrera gåvobrevet. Däremot bör detta förvaras på ett säkert ställe, t.ex. i ett bankfack.Min rekommendation är att ni upprättar ett skriftligt gåvobrev och att din sambo ansöker om medlemsskap i föreningen för att gåvan ska bli giltig. Använd gärna vår avtalsmotor för att säkerställa att gåvobrevet uppfyller formkraven. Använd den här länken för att komma direkt till avtalsmotorn.Vänligen,