Ångerrätt på presentkort?

2019-12-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag köpte en upplevelse i form av ett presentkort på nätet. Efter köpet gick det inte att utföra aktiviteten på önskad ort som det stod på hemsidan. Därför vill jag nyttja min ångerrätt. Efter djupare undersökningar misstänker jag att det är blufföretag då fler har drabbats av liknande händelser där man inte kunnat nyttja dessa presentkort och inte heller fått pengarna tillbaka. Jag mailade företaget för att nyttja ångerrätten inom min ångerfrist. Företaget godkänner inte min ångerrätt. De anser att min misstro inte är ett giltigt skäl för ånger. Har näringsidkare rätt att kräva en anledning till ånger? Korten är köpa till rabatterad pris, har företaget rätt att avtala bort ångerrätt på reavaror som man köpt på nätet?Tack på förhand!
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande ångerrätt förekommer i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).Vad innebär ångerrätten?Ångerrätten är ett skydd för konsumenter som handlar på distans utanför affärslokalen, detta innefattar att man handlar över telefon, internet eller liknande, 1 kap. 2 § DAvtL. Skyddet innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar till näringsidkaren (försäljaren), 2 kap. 10 § DAvtL.När börjar ångerfristen löpa?Om det är fråga om en fysisk vara börjar ångerfristen löpa den dagen som konsumenten får varan i sin besittning. Är det däremot fråga om ett avtal börjar ångerfristen löpa den dagen då avtalet ingås, 2 kap. 12 § första stycket DAvtL. Är det fråga om ett avtal som avser digitalt innehåll börjar ångerfristen löpa den dagen då konsumenten ingår avtalet, 2 kap. 12 § tredje stycket DAvtL. Det finns däremot ett undantag som medför att om konsumenten inte har fått information gällande ångerfristen i samband med köpet så kommer ångerfristen aldrig börja löpa utan istället börjar ångerrätten löpa då konsumenten får informationen om ångerrätten, däremot upphör ångerrätten att gälla ett år efter köpet, 2 kap 12 § fjärde stycket DAvtL.Vilka undantag gäller för ångerrätten?I lagen där ångerrätten regleras förekommer det en del undantag som medför att ångerrätten inte gäller. Exempelvis är några av dessa undantag; att köpet avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten eller en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Slutligen förekommer det i lag inte några undantag som säger att "reavaror" inte omfattas av ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL.Måste man ångra sig på ett speciellt sätt?Om konsumenten vill ångra sitt köp krävs det att konsumenten utan dröjsmål lämnar ett meddelande till näringsidkaren om att konsumenten ångrar köpet. Detta ska ske inom 14 dagar från den dagen som ångerfristen börjar löpa och näringsidkaren som tar emot meddelandet ska utan dröjsmål bekräfta att denne har tagit emot meddelandet. Om det skulle vara fallet att meddelandet försenas, förvanskas eller inte kommer fram alls, gäller ångerrätten ändå om konsumenten har sänt meddelandet i rätt tid, 2 kap. 10 § DAvtL. Det förekommer inte någon bestämmelse som säger att konsumenten måste ha ett giltigt skäl för att ångra sitt köp, detta innebär att det för konsumenten räcker med att endast ange att man ångrar köpet för att utnyttja sin ångerrätt. Sammanfattnings måste konsumenten skicka meddelande i rätt tid och lämna tillbaka varan för att utnyttja sin ångerrätt, något krav på anledning eller att näringsidkaren inte godkänner ångerrätten finns inte.Kan näringsidkaren avtala bort ångerrätten?Lagen om distansavtal är till konsumentens fördel och av denna anledning finns det inte möjlighet för näringsidkaren att avtala bort villkor som är till konsumentens nackdel, 1 kap. 4 § DAvtL. Av denna anledning kan inte näringsidkaren ställa villkor som exempelvis att ångerrätten inte ska gälla på reavaror eller att konsumenten måste ange speciella skäl för att ångra köpet.Hur blir det i ditt fall?I ditt fall har jag uppfattat det som att du har köpt presentkort på nätet. Dessa presentkort har du köpt till rabatterat pris och nu vill du lämna tillbaka presentkorten eftersom dessa inte går att använda till det som var tänkt. Jag har dessutom uppfattat att du har mailat näringsidkaren som säljer dessa presentkort och meddelat att du ångrat ditt köp, och som svar har du fått att de inte godkänner din ånger eftersom du inte har angett ett godtagbart skäl. Utifrån omständigheterna är min slutsats att du har rätt att ångra dig och att du har gått till väga på rätt sätt. I och med att du har sänt meddelande till näringsidkaren i rätt tid och på rätt sätt innebär att du har agerat inom ångerfristen, detta innebär att även om det går längre än 14 dagar när du läser detta svar så har du fortfarande rätt att ångra köpet eftersom meddelandet har sänts till säljaren inom tidsfristen. Dessutom gäller som jag nämnt ovan att du inte behöver ange något specifikt skäl till att du ångrar köpet, och därmed har du även i denna aspekt gjort på rätt sätt genom att endast ange att du ångrar köpet. Mitt slutliga råd till dig är att om företaget fortfarande inte accepterar din ångerrätt, bör du kontakta ARN (allmänna reklamationsnämnden), och därefter fortsätta ärendet därifrån. Vill du få hjälp med att ta ärendet vidare kan du kontakta en av våra jurister här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fel i fastighet om ritningar inte stämmer överens med fastighet?

2019-11-28 i Fel i fastighet
FRÅGA |Har precis köpt en lägenhet. När vi var på visning fanns en stor bokhylla som täckte en hel vägg från golv till tak. När vi nu fått tillgång till lägenheten visar det sig vara en dörr bakom vilket vi inte räknat med och köpt möbler som nu inte fungerar. På ritningen finns denna dörr inte med och vi har inte blivit informerade om detta av varken mäklare eller säljare. Kontaktar då mäklare men han hänvisar till att vi har undersökningsplikt. Vi kan väl inte bara anta att det är någon dörr bakom och undersöka detta då hela väggen var täckt och ingen dörr framgick vid ritningarna. Har jag någon möjlighet till ersättning för detta? Tacksam för svar!
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande fast egendom finner du i Jordabalken (JB), specifikt gällande fel i fastighet förekommer i 4 kap. 19 § JB.Vad är definitionen av fel i fastighet?I lagen framgår det att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, har köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet, 4 kap. 19 § JB. Det som menas med att fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet benämns som ett konkret fel, och om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta benämns felet som ett abstrakt fel.Vid konkreta fel görs en bedömning utifrån avtalet och om egenskaperna på fastigheten avviker från avtalet föreligger det ett konkret fel, med förutsättning att andra omständigheter som friskrivningar inte föreligger. Det som är avgörande för om ett abstrakt fel föreligger beror på en avvägning mellan köparens undersökningsplikt och säljarens utfästelser, enkelt förklarat är köparen skyldig att undersöka fastigheten innan köpet men om säljaren utfäster att fastigheten har en viss egenskap förmildras köparens undersökningsplikt gällande just den egenskapen. Jag kommer nedan att försöka redogöra lite djupare kring innebörden av dessa två typer av fel för att ge en klarare bild.Vad innebär ett konkret fel?Vid konkreta fel bör en felbedömning göras utifrån avtalet, annonsen, fastighetsbeskrivningen, garantier eller muntliga uppgifter som lämnats i och med köpet. Skulle någon av dessa uppgifter inte stämma med fastigheten föreligger det ett konkret fel, med förutsättning att felet inte är tydligt upptäckbart. Ett rättsfall likt ditt fall hade en köpare av en fastighet fått en utfästelse om att arealen för fastigheten var 1080 m2, denna utfästelse förekom i fastighetsbeskrivningen men också muntligt av en representant för mäklarbolaget. När köparen förvärvat fastigheten visade sig att fastigheten hade en areal på 891 m2. Rätten framhöll att det inte krävdes av köparen att undersöka om arealen för fastigheten stämde eftersom både beskrivningen och mäklarens utfästelser var tillräckliga för köparen att förlita sig på och som befriade köparen från undersökningsplikten, men också eftersom felet var av väsentlig betydelse. Detta resulterade i att köparen fick göra ett prisavdrag på köpeskillingen, (se NJA 1983 s. 858). Ett liknande rättsfall hade en person köpt en fastighet där denne hade fått ritningar på hur vattenledningarna hade dragits. Ledningarna hade dragits på ett annat sätt än som angavs i ritning, i ritningarna angavs det att ledningarna hade dragits i taket men som i som i verkligheten hade dragits i golvet. Ledningarna hade efter en tid orsakat vattenskador och köparen av fastigheten gjorde gällande att säljaren hade utfäst genom överlämnandet av ritningarna att ledningarna skulle vara felfria. Högsta domstolen avgjorde fallet och framhöll hade ledningsdragningen inte varit på tal vid förhandlingarna och köparna hade inte verkat fästa någon uppmärksamhet på hur dessa var dragna. Av denna anledning ansåg rätten att någon utfästelse inte förelåg, men att i vissa speciella fall kan överlämnandet av ritningar anses som en utfästelse att fastigheten är uppbyggd på ett visst, (se NJA 1978 s. 307)Vad innebär ett abstrakt fel?Huvudpunkten gällande dolda fel är sådana fel som avviker från vad en köpare med fog kan förutsätta vid köpet. Detta innebär att ett abstrakt fel föreligger om köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt men att det ändå har förelegat fel, exempelvis skulle dessa typer av fel kunna vara mögel i källare som vid köpet inte upptäcks men som senare blir tydligare. Av praxis framgår det att köpare av fastighet i allmänhet har att själv bära risken för fel, som han väl inte känt till men bort upptäcka vid en "med tillbörlig omsorg och sakkunskap företagen undersökning" av fastigheten. Denna undersökningsplikt kan sträcka sig långt och omfatta även utrymmen som är svårt tillgängliga för undersökning, dock ska det inte krävas av köparen att göra ingripanden i fastigheten för att komma åt utrymmen och uppfylla sin undersökningsplikt. Man kan alltså säga att köparen står för upptäckbara fel och säljaren står för dolda fel, (Se NJA 1984 s. 3).Vad är det för typ av fel i ditt fall?I detta fall utgår jag från att du har gått på en visning för en lägenhet och under visningen har du kollat på en vägg som täckts av en bokhylla. Eftersom du hade tillgång till ritningarna har du antagit att det inte är någon dörr placerad bakom bokhyllan och gått vidare med köpet. Frågan i fallet är om det har sagts något om dörren mellan er och säljaren vid visningen, eftersom om det har utfästs av säljaren att det inte är en dörr bakom bokhyllan betraktas det som ett konkret fel. Den andra frågan i fallet är om det har varit möjligt att flytta på bokhyllan för att undersöka om det är en dörr bakom bokhyllan. Om bokhyllan exempelvis var förankrad eller alldeles för tung för att flytta på för att uppfylla undersökningsplikten kan det här betraktas som ett abstrakt fel, det ska alltså inte krävas att du som köpare ska göra ingripanden i fastigheten för att komma åt utrymmen och uppfylla sin undersökningsplikt. Om det skulle vara fallet att det föreligger fel i fastigheten som nämnts ovan har ni som köpare rätt till prisavdrag eller hävning om felet är av väsentlig betydelse, däremot är det viktigt att vara medveten om att om man inte väcker talan inom ett år förlorar man rätten till att åberopa felet. Vill ni ha hjälp med att ta detta vidare får ni gärna boka en tid med en av våra jurister som ni finner här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att begära extra bolagsstämma?

2019-11-24 i Bolag
FRÅGA |Hur många medlemmar behövs att begära extra årsstämma ? Är det 1/5 del ? Vi är 88 hushåll, dvs. 18 hushåll.Kan styrelsen och revisor vägra svara på frågor ang.resultat rapport om kostnader och kvarvarande lån och räntesats, samt lån som inte har godkänts under tidigare årsstämman ?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga presumerar jag att frågan gäller ett aktiebolag och inte en förening, däremot är reglerna väldigt lika och därför kommer jag även att förklara vad som gäller för föreningar.Regler gällande Aktiebolag förekommer i Aktiebolagslagen (ABL).Regler gällande föreningar förekommer i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (EFL).När blir det aktuellt med en extra bolagsstämma?För att det ska bli aktuellt med en extra bolagsstämma krävs det att styrelsen anser att det finns skäl för att hålla en extra bolagsstämma innan nästa ordinarie bolagsstämma, 7 kap. 13 § ABL. Det kan även bli aktuellt med en extra bolagsstämma om revisorn i bolaget skriftligen begär det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier skriftligen begär detta, 7 kap. 13 § andra stycket ABL. Här är det inte fråga om antalet aktieägare utan antalet aktier som gäller, detta innebär att ett hushåll som äger 10% av aktierna i bolaget kan begära en extra bolagsstämma. Om det är fråga om en förening gäller samma regler som nämnts ovan med däremot är det istället en tiondel av antalet röstberättigade som kan begära en extra bolagsstämma, 6 kap. 13 § EFL.Kan styrelsen och revisorn vägra svara på frågor?I ett aktiebolag har styrelsen och den verkställande direktören en upplysningsplikt. Upplysningsplikten medför att om en aktieägare begär upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av bolagets ekonomiska situation ska styrelsen eller verkställande direktören lämna dessa upplysningar på bolagsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, 7 kap. 32 § ABL. Om en aktieägare har begärt upplysningar men som inte är tillgängliga vid bolagsstämman, ska dessa upplysningar skickas senast två veckor efter bolagsstämman i skriftlig form till den aktieägare som begärt dessa och även hållas tillgängliga för andra aktieägare hos bolaget, 7 kap. 33 § ABL. Är det fråga om en förening gäller samma bestämmelser som nämnts ovan, 6 kap. 29-30 §§ EFL.Vad gäller i ditt fall?Gällande hur många medlemmar som krävs för att begära en extra bolagsstämma är inte beroende på hur många medlemmar som begär det, utan hur många aktier som begär en extra bolagsstämma. Detta medför att ett hushåll av 88 st. kan begära en extra bolagsstämma om hushållet äger minst en tiondel av aktierna, och om denne skriftligen begär att ett angivet ärende ska behandlas. Gällande styrelsens vägran att svara på frågor angående resultatrapport om kostnader och kvarvarande lån och räntesats, samt lån som inte har godkänts tidigare, gäller som ovan nämnt styrelsens upplysningsplikt. Detta innebär att bolaget är skyldiga att lämna ut information till den aktieägare som begär det, med förutsättning att informationen inte skadar bolaget.Jag hoppas att min redogörelse har gett svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan man ångra en gåva?

2019-10-26 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag har fått en bil, alltså utan kostnad av min förra hyresvärd. Nu har vi kommit i en rejäl konflikt och hyresvärden vill därför inte ge mig bilen. Jag har bevis när personen har skriftligt skrivit till mig att personen ger mig bilen. Får personen göra såhär eller kan jag på något sätt kräva min rätt?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande frågor om gåvor tillämpas lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen (GåvoL)).Vad gäller för gåvor?För att en överföring av pengar eller lösöre (föremål) ska räknas som en gåva krävs det att vissa kriterier är uppfyllda;1. Det sker en förmögenhetsöverföring,2. överföringen är frivillig, och3. Det finns en gåvoavsikt: givaren vill berika mottagaren.Om dessa kriterier är uppfyllda kan överföringen betraktas som en gåva, men för att denna gåva ska vara giltig krävs det att vissa andra villkor är uppfyllda.Huvudregeln är att en gåva endast är giltig när tradition har skett, vilket betyder att gåvotagaren har fått gåvan i sin besittning. Detta innebär att en muntlig utfästelse om att gåvotagaren ska få något blir inte giltigt förens gåvan faktiskt har hamnat i gåvotagarens besittning (1 och 2 §§ GåvoL). Däremot finns det undantag som gör att en gåva kan bli giltig ändå; det ena undantaget är om utfästelsen har skrivits ned av gåvogivaren i ett skuldebrev eller liknande urkund som i sin tur kommit i gåvotagarens besittning, och det andra undantaget är om utfästelsen kommer till allmänhetens kännedom (1 § GåvoL). Vid exempelvis utfästelse om att gåvotagaren ska få en bil så måste gåvogivaren skriva över bilen på gåvotagaren, med förutsättning att utfästelsen är giltig, det krävs alltså att gåvogivaren inte kan råda över föremålet för att äganderätten ska gå över. Kan man ångra en gåva?Om en överföring av pengar eller lösöre betraktas som en gåva och gåvan är giltig, det vill säga att den är i gåvotagarens besittning eller det finns en utfästelse i form av ett nedskrivet dokument eller skuldebrev, så har gåvotagaren äganderätten över gåvan. Att man har äganderätten över en egendom innebär att du äger föremålet och den kan inte tas tillbaka eller att gåvan ångras. Vad gäller i ditt fall?Utifrån din fråga uppfattar jag det som att din förra hyresvärd har utfäst (sagt/skrivit) att du ska få en bil av denne. Utfästelsen om gåvan har du fått skriftligt, genom ett skriftligt avtal, mail eller sms. Därefter har ni hamnat i en konflikt som gjort att hyresvärden inte längre vill ge dig gåvan. Utifrån din fråga finns det en del omständigheter som måste förtydligas för att ge dig ett bra svar, men jag kommer att redogöra så gott jag kan. Om du har fått bilen i din besittning och denna värdeöverlåtelse betraktas som en gåva innebär detta att gåvan har fullbordats och du har äganderätten, vilket gör att hyresvärden inte kan ångra sin gåva. Om det däremot är fallet att hyresvärden endast har skrivit utfästelsen i ett skriftligt avtal, mail eller sms och du fortfarande inte har fått bilen i din besittning kan detta ge ett annat utfall. Beroende på hur den skriftliga utfästelsen ser ut, och hur det är skrivet kan det ge olika betydelse för om gåvan är bindande eller inte, i min mening är gåvan bindande om det är nedskrivet på papper (urkund) och det är speciellt utfäst att du ska få en bil av gåvotagaren. Om det är fallet att utfästelsen är bindande har du även i detta fall äganderätten och behöver inte lämna tillbaka gåvan. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur gör sambor en bodelning och vad gör man om en sambo vägrar?

2019-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och mitt ex sambo har separerat. Vi står på en gemensam förstahandskontrakt, men där vi har bestämt att han ska ta över kontraktet. Vi har ännu inte gjort detta, står kvar på adressen och betalar ännu en del av hyran fast jag inte bor kvar. Nu till min fråga hur gör man med fördelningen av sakerna som vi har gemensamt har köpt till lägenheten? Jag har försökt att vi ska komma överens om en fördelningen, men som han vägrar. Hur gör jag för att få min del som jag har rätt till?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande samboförhållanden finner du i Sambolagen.Jag kommer nedan försöka redogöra grunderna för hur samboförhållanden betraktas i svensk lag, och därefter försöka förklara hur man fördelar sakerna som man gemensamt har köpt till lägenheten.Kravet på samboförhållandets varaktighet.Med ett samboförhållande i lagens mening menas att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, 1 § sambolagen. Definitionen av att samboförhållandet ska vara av stadigvarande karaktär framgår av förarbeten till lagen som anger att mer eller mindre tillfälliga förbindelser kan normalt inte anses utgöra ett samboförhållande. Däremot ska det betraktas som ett samboförhållande om parternas gemensamma uttryckliga vilja är att deras förhållande skall betraktas som ett samboförhållande. Om någon av parterna i ett samboförhållande neka till att parterna lever i ett samboförhållande ser man ett riktmärke på sex månader, det vill säga att om parterna bott tillsammans minst sex månader ska dess förhållande betraktas som ett samboförhållande, prop. 2002/03:80, s. 43-44.När ett samboförhållande upphör.Ett samboförhållande kan upphöra på tre olika sätt;1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,2. om samborna flyttar isär eller3. om någon av samborna avlider.Detta innebär att ett samboförhållande pågår fram tills att något av dessa kriterier uppfylls, 2 § sambolagen. När ett samboförhållande upphör av annan anledning än att samborna ingår äktenskap med varandra ska samboegendomen på begäran av någon av samborna fördelas genom bodelning. Begäran på bodelningen får ske senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, 8 § sambolagen. Vad är samboegendom?Samboegendom utgör sambornas gemensamma bostad och bohag om det har förvärvats för gemensamt bruk, 3 § sambolagen. Med sambornas gemensamma bohag menas möbler, hushållsmaskiner och alla andra lösören som har förvärvats för gemensamt bruk, däremot ska sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk inte räknas som gemensamt bohag, 6 § sambolagen, även egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål heller inte räknas med till det samboegendom, 7 § sambolagen. Det är viktigt att vara medveten om att andra föremål som bilar, båtar och andra liknande föremål inte betraktas som bohag eftersom det inte är inre lösören i bostaden och dessa räknas därför inte med i samboegendomen. Slutligen är egendom som en sambo erhållit genom testamente, gåva eller arv med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda egendom inte heller samboegendom, 4 § sambolagen. Nämnvärt är att det finns möjlighet för sambor att avtala om att en viss egendom ska förbli enskild egendom eller att bodelning inte ska ske ifall samboförhållandet i framtiden skulle upphöra. Detta innebär att det är fritt att avtala hur man vill göra, 9 § sambolagen.Hur ska samboegendom fördelas?Samboegendom ska som nämnt ovan på begäran av en av samborna, senast efter ett år, fördelas genom bodelning. Vid bodelningen ska sambornas andelar i samboegendomen beräknas, 12 § sambolagen, och därefter fördelas mellan dem på lotter, 16 § första stycket sambolagen. Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde, 13 § sambolagen. Skulderna som får dras av måste hänföra sig till bohag eller bostad som köpts för gemensamt bruk, det vill säga att billån eller andra lån som inte hör till samboegendomen inte får dras av. Gällande bostaden ska den som tar över bostaden göra avdrag på sin lott med motsvarande värde, vilket innebär att den som tar över bostaden kommer erhålla mindre efter fördelningen, 16 § 2 st. sambolagen. Det som återstår efter att avdrag gjorts för att skulderna skall täckas, läggas samman och värdet därefter ska delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen. Även vid fördelningen finns det möjlighet att fritt avtala om hur man vill fördela bostaden och bohaget fritt, man kan exempelvis avtala om att A erhåller en speciell tavla och B får då pengar i utbyte eller behålla någonting i bohaget som B vill behålla. Vad kan man göra om en sambo vägrar göra en bodelning?En bodelning ska genomföras på begäran av en av samborna, det är alltså inte möjligt att förhindra en bodelning endast genom en vägran. Om det skulle vara fallet att någon av samborna vägrar göra en bodelning kan man antingen anlita en jurist som kan hjälpa till med att genomföra en bodelning, eller anlita en bodelningsförrättare som förordnas av domstol. Bodelningsförrättaren sköter bodelningen och bekostas normalt av samborna hälften var. Hur blir det i ditt fall?I ditt fall har jag förstått att du och din sambo har separerat och ert samboförhållande har upphört. Ni har avtalat om att din sambo ska ta över bostaden och din fråga är hur du ska gå tillväga för att få din del av bohaget och vad du kan göra i samband med att din sambo vägrar. I min mening ska ni fördela värdet på bohaget till lika lotter, därefter göra avdrag för eventuella skulder som hänför sig till inköp av bohaget och även avräkna värdet på lotten för den sambon som erhåller bostaden. Om det är fallet att sambon absolut vägrar att genomföra en bodelning anser jag att det är lämpligt att kontakta en av våra jurister som kan hjälpa till med bodelningen, du hittar kontaktinfo här. Du kan även kontakta din lokala tingsrätt för att få en bodelningsförrättare förordnad som kan hjälpa till med bodelningen. Jag hoppas att denna information var till hjälp och att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Muntliga avtal vid byte av fordon

2019-11-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej!Min son gjorde ett byte av sin A-traktor med en kompis A-traktor. De skickade in papper för ägarbyte. Ägarbytet gick igenom för min son men kompisens papper gick inte igenom, eftersom han hade gamla papper. Till saken hör att han skulle beställa nya papper och göra om proceduren, men han har dragit ut på tiden. Nu nästan 4 veckor senare ringer min sons kompis pappa och säger att han vill ha tillbaka A-traktorn annars anmäler han oss för stöld samt hotar med att behålla båda bilarna. Vi hade kunnat gå med på att byta tillbaka om det inte var för att bilen som vi bytte bort är totalt sönderkörd. Det skrevs inget byteskontrakt dem emellan, men ett munligt. Min son hade även med sig 2 andra kompisar som hört hela bytesaffären. Måste vi lämna tillbaka A-traktorn nu och få tillbaka en trasig?. Om vi skulle polisanmäla honom, hur stor chans har vi att vinna detta i domstol.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande avtal förekommer i Avtalslagen (AvtL).Regler gällande skadestånd förekommer i Skadeståndslagen (SkL)Är muntliga avtal bindande?Ett avtal innebär att en part ger ett anbud (erbjudande) och motparten ger en accept, om båda parter har kommit överens innebär detta att ett avtal har kommit till stånd. Ett avtal är bindande även om det är muntligt och dessutom ska avtal hållas, 1 § AvtL. Det finns en del undantag för att ett avtal inte skulle vara bindande, dessa undantag är exempelvis avtal som måste ingås på ett visst sätt, vanligtvis i skriftlig form, för att vara giltigt. De typer av avtal som måste vara skriftliga är främst avtal gällande försäljning av fastighet och arrendeavtal, gällande bilar finns det inga bestämmelser som framhåller att det måste vara skriftligt.Vad händer om en avtalspart drar sig ur ett avtal?Huvudregeln är att avtal ska hållas och om någon part i ett avtal inte håller sin del av avtalet har denna avtalspart begått ett avtalsbrott. Vid avtalsbrott utgår man i första hand från avtalet, det vill säga om parterna avtalat om eventuella avtalsbrott ska dessa sanktioner gälla i första hand. Exempelvis kan båda parter komma överens om att om någon bryter mot avtalet kommer denne bli skyldig att fullgöra avtalet eller utge ersättning för avtalsbrottet. I andra hand har den skadelidande avtalsparten rätt till skadestånd, som ger den skadelidande parten rätt till skadestånd, 2 kap. 1 § SkL.Vad gäller i ditt fall?I ditt fall uppfattar jag det som att din son har tillsammans med en vän kommit överens om att de ska byta A-traktorer med varandra, och din son har då skrivit över sin A-traktor men hans kompis har dragit ut på det och inte skrivit över fordonet. Din son har fått nycklarna och kör vännens fordon och likaså kör vännen din sons A-traktor. Pappan till din sons vän har nu ringt dig och sagt att fordonen ska bytas tillbaka och dessutom hotar han med att behålla din sons A-traktor och även att anmäla er för stöld. I detta fall anser jag att det har uppkommit ett avtal mellan din son och din sons kompis. Det finns inga regler som säger att byte av fordon måste vara skriftligt, vilket innebär att avtalet är giltigt och din sons kompis är skyldig att skriva över fordonet på din son för att inte begå ett avtalsbrott. Det finns dessutom som du har nämnt vittnen som kan påvisa att båda parterna har avtalat om att byta fordon. Om det skulle vara fallet att motparten väljer att bryta mot avtalet har ni rätt till skadestånd för den skada som sonens vän har orsakat er. Mitt slutliga råd är att kräva fullgörelse av avtalet och om motparten vägrar fullgöra sina förpliktelser har ni möjlighet att väcka talan i domstol för att kräva fullgörelse eller skadestånd för avtalsbrottet. Vill ni ha hjälp med att ta detta vidare får ni gärna boka en tid med en av våra jurister som ni hittar här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Köpa butterfly-kniv från utlandet

2019-11-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan jag har tänkt att köpa en butterfly kniv från utlandet. Jag är en samlare på knivar har lite olika i min samling men ännu inte den så kallade butterfly. Jag är 21 år vilket om jag inte minns fel får jag innehav och äga stileter springknivar och dolkar. Så jag undrar om det är helt lagligt att köpa och importera en butterfly kniv och bara ha den hemma i sin samling av knivar
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande knivar och andra farliga föremål finner du i Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen)Regler gällande införsel av knivar till landet finner du i Förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremålVad är en "butterflykniv"?I lag förekommer inte någon benämning av butterfly-kniven, utan själva knivtypen har avgjorts i praxis att vara likställt en springkniv eller stilett. Trotts att kniven inte fälls ut med hjälp av en fjäder ansåg domstolen att den likställes denna sorts kniv, NJA 1998 s. 604. Vad gäller vid innehav av en "butterfly-kniv"?Knivar och andra stick- och skärvapen som är ägnade eller kan användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmänna platser. Med allmänna platser innefattas även skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs och även i fordon på allmän plats. Det finns däremot undantag som kan medföra att det kan vara tillåtet att bära kniv på en allmän plats. Dessa undantag är exempelvis att man bär på kniv eftersom det krävs i yrket eller att man ska ut och plocka svamp och en kniv skulle vara nödvändigt, Knivlagen 1 §. Däremot gäller särskilda regler för stickvapen eller knivar som snabbt kan fällas ut, det vill säga stiletter, butterfly-knivar och springknivar. Dessa typer av vapen får inte innehas av någon som är under 21 år, Knivlagen 1 § tredje stycket.Vad gäller vid inköp av en butterflykniv? Knogjärn, kaststjärnor, stiletter, springknivar och butterflyknivar får inte säljas eller överlåtas till personer under 21 år, Knivlagen 2 §. Om man ska införa en liknande kniv till landet gäller särskilda regler som regleras i förordning om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål. För att få föra in knivar i landet krävs särskilt tillstånd som prövas av polismyndigheten, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 1 och 3 §§. För att få tillstånd för att införa dessa typer av vapen krävs särskilda skäl, det vill säga att vapnet skulle ingå i en vapensamling eller liknande ändamål, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 2 §. Vad gäller i ditt fall? I ditt fall är mitt råd till dig att ansöka om tillstånd för att få införa butterfly-kniven från utlandet. Om du har ett stort intresse för knivar och endast i syfte att samla på dessa olika typer av knivar borde en ansökan om att få införa denna kniv bli beviljad om inte andra omständigheter föreligger. Med detta sagt kan det vara lagligt att ha en butterfly-kniv hemma i sin samling om man har haft tillstånd för att införa denna kniv från utlandet. Skulle man föra in en kniv till landet utan tillstånd kan det leda till att man döms för smuggling, förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål 5 §.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för fel när varan skickas med posten?

2019-10-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt ett nätaggregat begagnat på Facebook marketplace för 300kr i annonsen framgår inte att det skulle vara några problem med produkten men när jag har testat den märker jag att den är trasig, kan jag be säljaren att göra ett återköp? Varan har skickats med posten så jag har inte fysiskt haft möjlighet att testa produkten innan ja fick hem den och då hade jag ju redan betalat via swish.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande köp av lös egendom mellan två privatpersoner tillämpas köplagen (KöpL).Vad gäller vid fel på varan?Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst (3 § KöpL). Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att du som köpare får förvänta dig att varan inte är helt felfri. Detta medför inte att varan får vara helt Vem bär ansvaret om det är fel på varan?Köp på exempelvis Facebook Marketplace, Blocket eller på något annat sätt där säljaren ska skicka varan med post eller annan transport benämns som ett transportköp (7 § KöpL). Beroende på varifrån säljaren skickar varan gäller olika regler. Om säljaren skickar varan inom en och samma ort som mottagaren anses varan vara avlämnad när köparen tar emot varan (7 § 1 st. KöpL). Om varan däremot ska transporteras till en annan ort än där säljaren befinner sig anses varan överlämnad när säljaren har lämnat varan till transportören, med förutsättning att ni inte avtalat om något annat. Om säljaren själv transporterar varan anses varan överlämnad när köparen tar emot varan (7 § 2 st. KöpL). Detta är viktigt att veta för att veta vem som bär ansvaret/risken för varan. Att bära risken innebär att man är skyldig att betala för varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § KöpL). Detta innebär att om säljaren som bor i en annan stad har överlämnat varan till transportören och varan förstörs under transporten kommer köparen ändå behöva betala för varan, som köpare kommer man heller inte kunna göra gällande att fel föreligger. Vad kan man göra om man bär risken för varan och varan är felaktig?Om man bär risken för varan och det visar sig att varan är felaktig kommer man ändå behöva betala för varan, om det inte beror på säljarens försummelse (12 § KöpL). I detta fall bör man som säljare vända sig till transportbolaget för att försöka kräva ersättning för skadan på varan. Någonting viktigt att vara medveten om är att köplagen är dispositiv, vilket innebär att det är fritt att avtala om vad som helst. Detta medför att det finns en möjlighet för parterna att avtala om att säljaren ska stå för skador som uppkommer under transport. Vad gäller om säljaren bär risken för varan?Om säljaren väljer att transportera varan inom samma ort eller transporterar varan själv, kommer säljaren bära risken för varan. Detta innebär att om varan är förstörd vid avlämnandet kommer andra regler att gälla, eftersom det är säljaren som bär risken i detta fall. I det fall då säljaren bär risken har köparen rätt att kräva olika påföljder som avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, och hävning av köpet (30 § KöpL). Vad kan du göra i ditt fall?Utifrån din fråga förutsätter jag att säljaren på Facebook Marketplace befinner sig i en annan ort och ni har kommit överens om ett köp där du swishar säljaren och därefter kommer säljaren att skicka varan när denne har tagit emot din swish. Eftersom säljaren har valt att skicka varan med posten förutsätter jag att säljaren befinner sig i en annan stad. När du då har tagit emot varan har det visat sig att varan är trasig, och att säljaren har utfäst att varan är felfri. Eftersom säljaren har skickat varan med posten har risken för varan gått över på dig och du har inte möjlighet att göra fel gällande mot säljaren. Att du inte haft möjlighet att undersöka varan fysiskt innan köpet är naturligtvis inte möjligt utan det är efter avlämnandet som det är viktigt att undersöka varan för att se om det är fel på varan. Det är även viktigt att se vad ni har avtalat om eftersom det är avtalet som sätter grunden för köpet. Slutligen är mitt råd till dig att så fort som möjligt reklamera felet till posten som är transportören av varan för att försöka få ersättning för varan. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,