Bestrida parkeringsböter?

2020-06-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hejsan!Jag fick hem en påminnelse faktura på en parkeringsböter som jag inte fått. Det står på parkeringsboten att jag inte haft synlig p-skiva. Vilket jag har haft & har även vittne på detta. Men har inte varken fått en parkeringsbot på min bil eller hemskickad förens nu då jag fick hem en påminnelse avgift på 600kr + 60kr påminnelse. Står att jag fått boten 02-06-2020 och fick hem denna påminnelse avgift 15-06-2020. Kan jag bestrida detta? Det är ett privat företag som utskickat p-boten.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande parkeringsböter regleras i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKop) och Lag (1976:206) om felparkeringsavgift (LF). Jag kommer nedan att förklara skillnaden mellan dessa två lagar och redogöra för när dessa tillämpas.Vad är skillnaden mellan en felparkeringsavgift och en kontrollavgift?En felparkeringsavgift får delas ut till fordon som stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter gällande gatumark och dessa delas ut av antingen en polisman eller en kommunal parkeringsvakt, 1 och 5 §§ LF. En kontrollavgift delas vanligtvis ut av ett bolag som en fastighetsägare anlitat för att efterleva förbud eller villkor som gäller på tomtmarken. Därmed innebär detta att kontrollavgifter endast delas ut på privat mark av bolag som markägaren anlitar, 1 § LKop.Hur överklagar man en felparkeringsavgift respektive kontrollavgift?Föraren eller ägaren till fordonet som fått en felparkeringsavgift kan hos polismyndigheten ansöka om rättelse, och om ansökan bifalls behövs inte felparkeringen betalas. Om ansökan däremot inte bifalls kan den som ansökt om rättelse överklaga ärendet till tingsrätt, 8-10 §§ LF. En kontrollavgift ska däremot bestridas till bolaget som utfärdat avgiften, och därefter får bolaget bestämma om betalningsskyldigheten ska kvarstå eller ej. Om bolaget ej godkänner bestridandet kan föraren eller fordonsägaren väcka talan hos tingsrätten i den ort där kontrollavgiften utfärdades, 9 § LKop. Den väsentliga skillnaden är att en felparkeringsavgift ska betalas i rätt tid även om det begärs rättelse hos polismyndigheten, 7 § LF, och en kontrollavgift bestrids innan betalning sker. Sammanfattning och rådUtifrån frågan är min uppfattning att du har fått en kontrollavgift på en plats där det krävs P-skiva och dessutom har du haft P-Skiva. Dessutom förmodar jag att du inte har parkerat i strid med något annat villkor angivet på platsen. I detta fall är min bedömning att parkeringsvakten missat eller inte förstått att det har funnits en P-skiva i bilen. Mitt råd till dig i detta fall är att bestrida kontrollavgiften genom att dokumentera väl, både genom fotografier på platsen, på fordonet och på identifieringsmärket men också genom kopior på parkeringsbiljetten och kvitto. Bestridning görs vanligtvis på parkeringsbolagets hemsida, eller annars genom att kontakta bolaget på telefon eller mail. Om bolaget fortfarande vill kräva betalning bör du därefter vända dig till tingsrätten, eftersom det i min mening inte föreligger skäl för kontrollavgift i detta fall. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Reklamationstid - Bilköp?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en beg. BMW för 190.000 på en VW firma. Den skulle enligt annonsen ha dieselvärmare och det stoppade då säljaren in en sån efter att vi klagat/reklamerat detta. Vi märker att brånslemätaren på bilen inte visar rätt alla gånger vi tankar efter detta ingrepp men tänker inte så himla mycket på detta första tiden. Köpet gjordes i oktober 19 och nu har vi verkligen märkt att det fel på själva bränslemätaren vilket då även gör att hela datasystemet påverkas. Vi har reklamerat detta till försäljaren vilken hävdar att garantin redan gått ut (3 månader). Då vi anser att detta fel har funnits sedan vi köpte bilen men säljaren på detta stora bilföretag säger att det är ord mot ord och inte något väsentligt fel. Vad säger lagen? Är det inte 2 år som vi har på oss? Enligt BMW som vi pratat med så uppstod detta troligen när värmaren sattes dit men de kan inte svara på det innan de undersökt bilen. (Dyrt)Hur lång tid har man på sig att reklamera såna här diffusa men dock stora fel när man handlar från stora bilföretag? Vore tacksam för svar
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt korta svar på din fråga är att som konsument ska man reklamera upptäckta fel inom skälig tid, och en reklamation som inkommer inom två månader från att felet upptäcktes ska alltid anses vara inom skälig tid. Reklamationsrätten går förlorad tre år efter köpet, vilket innebär att köparen inte kan göra gällande att fel föreligger efter tre år om inte varan täcks av garanti eller liknande utfästelse.Frågor gällande köp mellan konsument och näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKöpL).Vad gäller vid fel i vara?För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL. Dessutom föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL.Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL. Vad som anses vara oskälig tid beror på olika omständigheter, men i huvudregel ska säljaren lämna besked om hur länge reparationen kan tänkas att dröja. Om säljaren inte lämnar något besked är det då köparens behov som sätter grund för tidsramen. De omständigheter som spelar roll är bland annat köparens behov av varan i felfritt skick, det vill säga att om det är en vara som ändå inte kan användas på grund av säsong kan säljaren få en längre tid på sig. I huvudregel ska säljaren reparera varan så fort som möjligt, och en längre tidsram kan vara acceptabel om köparen får en ersättningsvara till sitt förfogande. (prop. 1989/90:89 s. 120)Vad gäller i ditt fall?Utifrån omständigheterna du angett i frågan är min bedömning att om ni upptäckte felet tidigare än för två månader sedan kan detta innebära att reklamationen per automatik inte anses inkommen inom skälig tid, därmed måste man göra en bedömning i det enskilda fallet för att se om reklamationen inkommit inom rätt tid. I övrigt är bilen köpt i oktober 2019 vilket innebär att ni har rätt att reklamera fel fram till och med oktober 2022. Gällande försäljaren som hävdar att det är ord mot ord gäller följande: Om ni har reklamerat felet innan april 2020 innebär detta att det inte kan vara ord mot ord eftersom fel som visar sig inom 6 månader ska alltid anses vara ursprungliga fel. Om felet är reklamerat 6 månader efter köpet innebär det att köparen måste kunna bevisa att felet fanns redan vid köpet, däremot är kraven för att bevisa detta lågt ställda. Mitt råd till dig är att i första hand försöka komma överens med försäljaren och göra gällande att ni reklamerar felet och att ni fortfarande har reklamationsrätt fram till oktober 2022, samt att (om ni reklamerat felet innan april 2022) påpeka att ord mot ord inte gäller vid fel som visar sig inom 6 månader. Om firman fortfarande står fast är det därefter möjligt att kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att avgöra tvisten. Mitt råd i andra hand att anlita en av våra jurister för att avgöra målet hos en domstol. Ifall ni vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem vänder man sig till vid en fastighetstvist?

2020-06-29 i Skadestånd
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo har köpt ett nyproducerat hus och det blev kraftigt försenat pga oklara omständigheter i samband med först tänkta grundläggning mellan husleverantör och markägare. Nu har vi fått flytta in men har ett interimistiskt intyg då våning 3 inte uppfyller kraven för brandsäkerhet. Vi har läst att allt ska vara klart 20 veckor efter första leverans, därefter kan vite bli aktuellt. Var ska vi vända oss för att (kostnadsfritt) ansöka o vite?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga är mitt korta svar att den tingsrätten, i den stad där tvisten/objektet avser, den behöriga domstolen för att avgöra tvisten. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller vid fel i fastighet och även vad som gäller och kostnader vid tvistemål. Frågor gällande fastighetsköp regleras i Jordabalken (JB). Frågor gällande köp, byte och gåva av fastighet regleras i 4 kap. Jordabalken. Vad gäller när säljaren inte avträder fastigheten i rätt tid?Om parterna har kommit överens om att köparen ska tillträda fastigheten en viss tidpunkt, och säljaren är i dröjsmål innebär detta att säljaren ska ersätta köparen dennes skada. Om felet är av väsentlig betydelse har köparen rätt att häva köpet samt kräva skadestånd, 4 kap. 13 § JB. Vad gäller vid fel i fastighet?Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, har köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet, 4 kap. 19 § JB. Att fastigheten inte skulle stämma överens med vad som följer av avtalet skulle detta betraktas som ett konkret fel. Vid konkreta fel görs en bedömning utifrån avtalet och om egenskaperna på fastigheten avviker från avtalet föreligger det ett konkret fel, med förutsättning att andra omständigheter som friskrivningar inte föreligger.Var vänder man sig vid en tvist?Vid en tvist avseende fastighetsköp är tingsrätten, i den stad där tvisten/objektet avser, den behöriga domstolen för att avgöra tvisten. Däremot kan det vara värdefullt att vara medveten om kostnaderna för tvistemål, vilka är följande: Huvudregeln är att den förlorande parten ska betala både sina egna kostnader men även motpartens kostnader, 18 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Om värdet av vad som yrkas överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 650kr för år 2020) ska hela kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande samt arvode till ombud eller biträde ersättas. Dessutom ska ersättningen omfatta partens arbete och tidspillan i anledning av rättegången och även ränta på rättegångskostnadsbeloppet från den dag tvisten avgörs tills dess betalning sker, 18 kap. 8 § RB.Om det är fallet att det som i målet yrkas är lägre än ett halvt prisbasbelopp kommer inte alla kostnader att täckas av den förlorande parten. Sammantaget är de kostnader som ersätts följande, 18 kap. 8a § RB: 1. rättslig rådgivning under en timme,2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,3. resa och uppehälle för en part, ställföreträdare och/eller ombud4. vittnesbevisning,5. översättning av handlingar.Sammanfattning och rådUtifrån din fråga är mitt råd till er att undersöka avtalen mellan er och utgå därifrån, därmed är det svårt att ge ett tydligt och korrekt svar på vilket tillvägagångssätt som passar er bäst. Vidare är ett fel i fastigheten som ni angett i frågan, i min mening tydligt tecken på att ett fel föreligger i fastigheten samt/eller att säljaren är ersättningsskyldig för skada till följd av att ni inte fått tillgång till fastigheten i rätt tid. Mitt andra råd är att undersöka om det i första hand är möjligt att uppnå en överenskommelse mellan er och säljare innan ni vänder er till domstol för att undvika en tidskrävande och kostsam process. Om det är fallet att ni inte kommit överens är därmed tingsrätten den myndighet som ni bör vända er till för att lösa tvisten.Jag hoppas att ni fick svar på er fråga! Med vänliga hälsningar,

Rättegångskostnader för "småmål"

2020-05-29 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej köpte en bil av en men skulle prova den ett par dagar men det fanns mycke fel på bilen så jag ville häva köpet bilen har blivit stående hos mig en längre tid och nu har han hotat med rättsliga åtgärder men till min fråga vem får stå för rättegångskostnader summan för bilen är 5 tusen?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande rättegångar regleras i Rättegångsbalken (RB). Vem står för rättegångskostnader?Huvudregeln är att den förlorande parten ska betala både sina egna kostnader men även motpartens kostnader, 18 kap. 1 § RB. Om värdet av vad som yrkas överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 650kr för år 2020) ska hela kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande samt arvode till ombud eller biträde ersättas. Dessutom ska ersättningen omfatta partens arbete och tidspillan i anledning av rättegången och även ränta på rättegångskostnadsbeloppet från den dag tvisten avgörs tills dess betalning sker, 18 kap. 8 § RB.Om det är fallet att det som i målet yrkas är lägre än ett halvt prisbasbelopp kommer inte alla kostnader att täckas av den förlorande parten. Sammantaget är de kostnader som ersätts följande, 18 kap. 8a § RB: 1. rättslig rådgivning under en timme,2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,3. resa och uppehälle för en part, ställföreträdare och/eller ombud4. vittnesbevisning,5. översättning av handlingar.Detta innebär att ingen av parterna kan begära ersättning för ombudsarvoden, med undantag för en timmes rådgivning, vilket brukar vara den största kostnaden i tvistemål. Ansökningsavgiften för ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp är 900 kr och för ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp; 2 800 kr.Sammanfattning och rådUtifrån din fråga är min uppfattning att ni vill ta eran tvist till rättegång och din fråga är vad det kommer att kosta. I ditt fall utgår jag från att det enda yrkandet som kommer att göras är hävande av bilköpet, vilket värdet på bilen uppgår till 5000 kr. I detta fall är det ett belopp som understiger ett halvt prisbasbelopp och därmed kommer kostnaderna begränsas jämfört med mål som överstiger ett halvt prisbasbelopp. I ditt fall kommer den förlorande parten ersätta dig för det som nämnts ovan och om du har anlitat ett ombud kommer du att behöva betala själv för ombudet, detta innebär att det i princip inte blir några kostnader för den vinnande parten. Om det däremot är fallet att du förlorar målet kommer du behöva ersätta motparten med det som angetts ovan, samt dina egna kostnader i form av ansökningsavgift, rättslig rådgivning, resa och uppehälle. Men eftersom det rör sig om ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp kommer det vara mycket billigare jämfört med om det hade varit ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?

2020-06-30 i Köplagen
FRÅGA |HejDet är så att min brorson har köpt en (vad han trodde var) a-traktor av en ung kille i Dalarna. Ca 50 mil hemifrån. Han skickade sin halvbror som driver en bärgningsfirma att plocka upp a-traktorn eftersom det inte är att tänka på att köra en traktor i 50 mil. Bilen är nybesiktigad som en a-traktor och har enligt pappren gått igenom. Det sitter en LGF skylt på bilen och det har hela tiden varit tal om att det är det affären handlar om. Väl hemma så märker dom att traktorn går som en vanlig bil. Killen som sålde bilen hävdar att han skrev i annonsen att det satt en m50 pet, vanlig låda i den. Men om det nu gjorde det så kan man väl inte sälja den som en nybesiktigad a-traktor. Lagligt registrerad. Eftersom den aldrig skulle gå igenom som det med en sådan växellåda. För mig verkar det som ett bedrägeri. För även om det stod så i annonsen så va det en a-traktor affären handlade om och inte en bil. Den går inte att köra som en a-traktor i det skick den står. Det den är registrerad som enligt polisen. Går köpet att häva? Eller vad ska man ta sig till? Tacksam för svar. Mvh
Arian Shadmehr |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Mitt korta svar på er fråga är att det i mening bör gå att häva köpet. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller i detta fall.Regler gällande köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL).Vad gäller vid fel på varan?Vid ett köp mellan två privatpersoner är det avtalet som sätter grund till vad som gäller mellan köparen och säljaren, det vill säga att det är fritt att avtala om vad som helst, 3 § KöpL. Detta innebär att säljaren kan avtala om att sälja varan i befintligt skick och att som köpare får man då förvänta sig att varan inte är helt felfri. Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande. Om en vara säljs i befintligt skick genom att säljaren anger ett speciellt fel i varan eller uttrycker att varan säljs i "befintligt skick", innebär detta att säljaren friskriver sig från ansvar för felet. Däremot finns det undantag som anger att det föreligger fel i varan trotts att varan sålts i befintligt skick. Undantagen är följande;1. Om säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet.2. Om säljaren underlåtit sig att upplysa köparen om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. Om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Gällande tredje punkten innebär det att köparen måste inse att varan är i väsentligt sämre skick än vad denne kunnat förutsätta, 19 § KöpL.Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen 20 § KöpL.Sammanfattning och rådUtifrån omständigheterna angivna i frågan är min bedömning att ni har rätt att häva köpet, på den grunden att säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet. Det kan även vara fallet att säljaren underlåtit sig att upplysa er om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som ni med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Dessa omständigheter är grund för att fel i varan föreligger och som därmed är skäl för hävning av avtalet. Däremot bör man undersöka huruvida ni som köpare kände till att A-traktorn var en bil vid köpet, eller att ni undersökte varan i tillräckligt stor utsträckning för att kunna hävda att fel föreligger i varan. Däremot är det i detta fall svårt att undersöka vilken typ av växellåda som sitter i en bil, och därför bör säljarens utfästelser om bilens egenskaper vara tillräckligt. Mitt råd till er i första hand är att kontakta säljaren och påpeka att varan som sålts inte överensstämmer med avtalet, alltså att ni köpt en A-traktor och att ni istället fått en bil. Vidare är mitt råd i andra hand, om säljaren vägrar komma överens med er och häva avtalet, att vända er till tingsrätt för att lösa tvisten. Ifall ni vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där.Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Störningar från grannar - skäl för nedsättning av hyran?

2020-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! har mycket problem med nyinflyttade grannar som dunkar, hoppar, hasar möbler dygnet om och rycker i våran lägenhetsdörr men varken Poseidon, Hyresgästföreningen eller störningsjour kan hjälpa oss, varken jag,sambon eller våran dotter får någon ro det har nu gått så lång att jag blivit dålig av stressen kring detta och ingen sömn. Men poseidon kan fortfarande inte hjälpa oss varesig med grannarna ovanför oss eller hjälpa oss med att byta lägenhet.. Kan tillägga att det är hyresrätt vi bor i! Nu har vi fått tag i en lägenhet som kostar 13400 kr i månaden (den enda vi lyckats få ta på och vi behöver kommer härifrån för vårat mående skull) men vi har inte rätt till bostadsbidrag pga sambons lön på 20000 (efter skatt) i månaden och min låga föräldrapenning på 3700 (efter skatt) då dom räknar på lön och föräldrapengen före skatten är dragen och vi får ingen hjälp av socialtjänsten pga att sambon har en bil som vi e beroende av när sambon jobbar så dumma tider och för att kunna ta oss till bvc, handla mm. Är det verkligen så att vi ingen hjälp kan få någonstans för att kunna flytta och få lugn och ro och slippa stressen och sömnlösheten?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt korta svar på din fråga är att det finns möjlighet att kräva nedsättning av hyran från hyresvärden retroaktivt, för den tid då de störningarna i fråga har ägt rum. Någon annan hjälp för att flytta är tyvärr ingen lösning som jag ser möjlig, utan den enda formen av hjälp skulle i detta fall kunna vara en form av ersättning för den tiden då störningarna ägt rum. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller för fallet.Frågor gällande störningar mellan grannar i hyresrätter regleras i 12 kap. Jordabalken (JB).Vad gäller vid brister och störningar i boendet?Hyresvärden har skyldighet att tillhandahålla hyresgästen lägenheten i ett skick som överensstämmer med den allmänna uppfattningen i orten om vad som anses som en fullt brukbar lägenhet. Med förutsättning att det inte avtalats om något annat, 12 kap. 9 § JB. Dessutom ska lägenheten hållas i det skicket under hela hyrestiden, 12 kap. 15 § JB. Om det uppkommer skador eller men i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande innebär detta att hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran och/eller rätt till att säga upp hyresavtalet i förtid, 12 kap. 16 § JB. Detta innebär att hyresvärden har skyldighet att se till att grannar inte stör andra grannar och kan komma att bli ersättningsskyldiga om hyresvärden underlåter att uppfylla sin skyldighet. RådUtifrån frågan är min bedömning att störningarna som du angett ett tillräckligt stort men i nyttjanderätten för att nedsättning av hyran ska vara aktuellt. Detta är i min mening den enda formen av ekonomisk hjälp som kan utgå, men däremot kan detta bli en tidskrävande process. Mitt råd till dig för att få ut ersättning till följd av störningarna är att i första kontakta hyresvärden och framställa ert krav på nedsättning av hyran. Om det är fallet att ni inte kommer överens kan ni i andra hand kontakta hyresnämnden för att medla i ärendet och komma överens därefter. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kräva betalt för att avhjälpa ett fel hos tjänsten?

2020-05-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en moppe för något år sedan och den har nu felat på något sätt. Jag lämnade in den på reparation och jag fick tillbaka den och fick betala en summa för att få den lagad. På vägen hem från verkstaden så stannade de. På grund av samma problem och jag är nu orolig att de ska ta mer pengar för att laga den igen trots att de inte gjorde rätt från början. Hur ser det ut här?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån de angivna omständigheterna förutsätter jag att du som konsument har lämnat din moped till en verkstad som skulle reparera mopeden. När reparationen var slutförd uppkom samma problem på vägen hem från verkstaden. Utifrån dessa omständigheter är min bedömning att du inte behöver betala extra för detta fel. Jag kommer nedan att utveckla och beskriva vad jag grundar min bedömning på.Vilken lag är tillämplig?Regler gällande tjänster som utförs av näringsidkare för en konsuments räkning finns i Konsumenttjänstlagen (1985:716) (KTjL). Vad gäller vid fel hos tjänsten?Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen, 4 § KTjL. Om tjänsten avviker från detta eller att tjänsten annars avviker från avtalet anses det att ett fel föreligger i tjänsten, 9 § KTjL. Om tjänsten anses vara felaktig utan att det beror på konsumenten innebär detta att konsumenten får hålla inne betalning, kräva avhjälpande, göra avdrag på priset eller häva avtalet, 16 § KTjL. För att konsumenten ska ha rätt att få göra en påföljd gällande ställs det krav på att konsumenten reklamerar felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation som sker inom två månader från att konsumenten upptäcker felet ska alltid anses skett i rätt tid, och vidare får reklamation inte ske senare än tre år, 17 § KTjL. Vad kan konsumenten göra om det är fel hos tjänsten?Om fel föreligger har konsumenten rätt att i första hand håll inne betalning för tjänsten som säkerhet för hans krav på grund av ett fel hos tjänsten, 19 § KTjL. Vidare har konsumenten rätt att kräva avhjälpande av felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Detta innebär att ju slarvigare som näringsidkaren har varit desto större ansvar har denne för att felet avhjälps, 20 § första stycket KTjL. Även om konsumenten inte kräver avhjälpande har näringsidkaren rätt att avhjälpa felet om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpandet ska dessutom ske utan kostnad för konsumenten, Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse 20 § andra stycket och fjärde stycket KTjL. Om näringsidkaren inte avhjälper felet har konsumenten rätt att göra avdrag på priset, men om syftet med tjänsten är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet. Ett prisavdrag ska motsvara vad felet hade kostat att åtgärda hos en annan näringsidkare, men om kostnaden skulle bli oskäligt stor i förhållande till den betydelse som felet har för konsumenten, ska prisavdraget i stället svara mot felets betydelse för konsumenten, 21 och 22 §§ KTjL. Om konsumenten häver avtalet på grund av att tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta innebär detta att näringsidkaren inte har rätt till betalning. Däremot har näringsidkaren rätt att få tillbaka material, om det kan ske utan att konsumenten åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse. I den mån det är skäligt ska konsumenten ersätta näringsidkarens kostnader för vad som ej kan återlämnas, dock högst med ett belopp som motsvarar dettas värde för konsumenten.Sammanfattning och rådUtifrån din fråga är min uppfattning att du lämnat in din moped på en verkstad, där syftet med tjänsten var att reparera ett fel som gjorde att mopeden stannar. På väg hem från verkstaden inser du att felet fortfarande föreligger och i min bedömning är det fallet att näringsidkaren/verkstaden inte har åtgärdat felet och det föreligger ett fel hos tjänsten. Detta innebär att du har rätt att göra påföljd gällande med förutsättning att du reklamerar felet i rätt tid. Detta innebär att du kan hålla inne betalning, kräva avhjälpande, prisavdrag eller häva avtalet. Mitt råd till dig i detta fall är att du först och främst reklamerar felet hos verkstaden och därefter påpekar att du kräver avhjälpande av felet. En annan väg att gå är att är att häva avtalet om det inte är möjligt att avhjälpa felet, oavsett påföljd ska verkstaden i regel inte kräva betalning för att avhjälpa fel som inte utförts korrekt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bestrida parkeringsböter?

2020-05-29 i Trafikbrott
FRÅGA |Hejsan, jag parkerade i Göteborg i Frölunda. Jag betalade med appen som är angivet på parkerignskylten parkster skrev in min registreringsskylt men har även personligt skylt men har alltid parkerat och skrivit in min riktiga då det finns klistermärken på högra sidan vid passagerare sittplatsen. Har aldrig varit med om att jag fått böter däremot fick jag denna gången. Står inget på skylttavlan eller deras hemsida att man ska skriva personlig registrerningsnamn. Vad kan jag göra i detta läget?i normalfall så bruka det stå polis bakom boten men nu gör det inte det. Utan det är en annan bolag som ha hand om detta hojab parkeringsservice kan jag ändå vända mig till polisen
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande parkeringsböter regleras i Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKop) och Lag (1976:206) om felparkeringsavgift (LF). Jag kommer nedan att förklara skillnaden mellan dessa två lagar och redogöra för när dessa tillämpas.Vad är skillnaden mellan en felparkeringsavgift och en kontrollavgift?En felparkeringsavgift får delas ut till fordon som stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter gällande gatumark och dessa delas ut av antingen en polisman eller en kommunal parkeringsvakt, 1 och 5 §§ LF. En kontrollavgift delas vanligtvis ut av ett bolag som en fastighetsägare anlitat för att efterleva förbud eller villkor som gäller på tomtmarken. Därmed innebär detta att kontrollavgifter endast delas ut på privat mark av bolag som markägaren anlitar, 1 § LKop.Hur överklagar man en felparkeringsavgift respektive kontrollavgift?Föraren eller ägaren till fordonet som fått en felparkeringsavgift kan hos polismyndigheten ansöka om rättelse, och om ansökan bifalls behövs inte felparkeringen betalas. Om ansökan däremot inte bifalls kan den som ansökt om rättelse överklaga ärendet till tingsrätt, 8-10 §§ LF. En kontrollavgift ska däremot bestridas till bolaget som utfärdat avgiften, och därefter får bolaget bestämma om betalningsskyldigheten ska kvarstå eller ej. Om bolaget ej godkänner bestridandet kan föraren eller fordonsägaren väcka talan hos tingsrätten i den ort där kontrollavgiften utfärdades, 9 § LKop. Den väsentliga skillnaden är att en felparkeringsavgift ska betalas i rätt tid även om det begärs rättelse hos polismyndigheten, 7 § LF.Sammanfattning och rådUtifrån frågan är min uppfattning att du har fått en kontrollavgift på en plats där du betalat för parkering och dessutom angett ditt fordons "riktiga" registreringsnummer. Dessutom förmodar jag att du inte har parkerat i strid med något annat villkor angivet på platsen. I detta fall är min bedömning att parkeringsvakten missat eller inte förstått att bilens "riktiga" registreringsnummer är angivet i form av ett klistermärke (identifieringsmärke) på bilens bakre högra sidoruta. Mitt råd till dig i detta fall är att bestrida kontrollavgiften genom att dokumentera väl, både genom fotografier på platsen, på fordonet och på identifieringsmärket men också genom kopior på parkeringsbiljetten och kvitto. Om bolaget fortfarande vill kräva betalning bör du därefter vända dig till tingsrätten, eftersom det i min mening inte föreligger skäl för kontrollavgift i detta fall. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,