När ska man upprätta en framtidsfullmakt?

2019-11-28 i Alla Frågor
FRÅGA |HejSka sälja min pappas hus är det enda barnet. Min pappa har fått diagnos alzheimer . Så han ska flyttas in på ett äldreboende. Här är mina frågorMin mäklare säger att jag måste göra en Framtidsfullmakt med en jurist. Jag undrar varför jag är ensambarn ?Räcker det inte med att jag använder demensförbundens dokument Framtidsfullmakt funkar inte den att användas.Känns som det är en riktig djungel och alla säger olika. Tacksam för svar
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om framtidsfullmakt regleras i lagen om framtidsfullmakter. Allmänt om framtidsfullmaktEn framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).Upprättandet av en framtidsfullmakt Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt (3 § lag om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 § lag om framtidsfullmakter).Vad innebär detta för dig? Som det framgått ovan ska den som upprättar en framtidsfullmakt ha förmågan att ha hand om sina angelägenheter. Med hänsyn till din fars försvagade hälsotillstånd kan det antas att han inte lägre är kapabel till att sköta sina angelägenheter. Om så är fallet kan han inte i efterhand upprätta en framtidsfullmakt, då det är viktigt att han förstår innebörden av fullmakten. Framtidsfullmakter används således enbart i förebyggande syfte. Mitt tips är att du istället ansöker om en förvaltare. Du har även möjlighet att ansöka om att du själv ska utses till förvaltare åt din far. Utses en förvaltare förlorar han sin rättsliga handlingsförmåga, vilket bland annat innebär att han inte längre kommer kunna ingå avtal (och bland annat sälja huset). För mer information om detta se här. Vid försäljning av huset krävs dessutom samtycke från överförmyndarnämnden. Detta gäller även om din far får en förvaltare. Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förvaltaren. Med detta som bakgrund hoppas jag att du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Vad innebär den nya tobakslagen?

2019-11-08 i Övriga brott
FRÅGA |Är det olagligt för elever att röka på skolans skolgård?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om den nya tobakslagen Från och med 2019 gäller den nya lagen om tobak och liknande produkter (nya tobakslagen). Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter (1 kap. 1 § tobakslagen).Denna lag förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Med rökning avses här rökning av tobak, inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak, användning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter för rökning, och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (6 kap. 1 § tobakslagen).Rökförbudet gäller bland annat vid barn- och ungdomsverksamhet, restauranger och andra serveringsställen, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik (6 kap 2 § tobakslagen).Begreppet barn- och ungdomsverksamheter omfattar bland annat skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem (6 kap. 2 § p.1 tobakslagen). Här definieras begreppet skolgårdar som gårdar i anslutning till grund- eller gymnasieskolor. Även ett särskilt iordningställt inhängt område som klart uppfattas tillhöra en förskola eller ett fritidshem omfattas av förbudet. Likaså allmänna lekplatser (prop. 1993/94:98, s. 12 och 26).Ansvar för att upprätthålla rökförbudet har den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet (6 kap. 8 § tobakslagen). Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas (6 kap. 9 § tobakslagen)SlutsatsSammantaget är det förbjudet att röka på skolgårdar. Detta framgår av den nya tobakslagen, vilket har redogjorts för ovan. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Kan man anmäla Polismyndigheten?

2019-11-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Hejsan om man har gjort 3 st olika anmälningar och pratat med polisen och dom inte göra något kan man då stämma dom / anmäla dom?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du känner att du har blivit felaktigt behandlad av myndighet har du möjlighet att göra en anmälan mot de. Polismyndigheten står under tillsyn av ett antal andra myndigheter. Dessa tillsynsmyndigheter har till uppgift att granska polisens arbete. Du har möjlighet att vända dig till en tillsynsmyndighet för att göra en anmälan. De viktigaste tillsynsmyndigheterna i detta fall är justitieombudsmannen (JO), justitiekanslern (JK) och säkerhets- och integritetskyddsnämnden. För att kunna göra en anmälan krävs det inte att en enskild polis har agerat felaktigt, utan det räcker med att ditt ärende har hanterats felaktigt. På JO:s hemsida kan du direkt göra en JO-anmälan. Anmälan ska innehålla vilken myndighet som anmälan riktar sig mot, här Polismyndigheten. Vidare ska den innehålla en kort beskrivning av ärendet, motivering till varför du anser att myndigheten har agerat felaktigt och ett eventuellt diarienummer.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Hur ser den legala arvsordningen ut?

2019-10-30 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Min mor var omgift och har ett barn med sin nye make.Maken avled för ett antal år sedan och nu har min mor sålt huset de hade gemensamt och tänker fördela ut en del av det hon fått för huset till oss barn.Så min fråga är hur arvsordningen ser ut? Deras gemensamma barn ärver väl allt efter sin far och den andra halvan av deras kvarlåtenskap fördelas mellan oss samtliga syskon, är det rätt så eller ärver vår mor allt efter sin make och när hon går bort så fördelas allt lika mellan samtliga syskon?Rimligt borde väl vara att deras gemensamma barn ärver sin far fullt ut och att samtliga sedan ärver vår mors del lika.
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Allmänt om arvsordningenDen första arvsklassen utgörs av arvlåtarens egna barn, sk bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Då ni övriga syskon inte är bröstarvingar till den avlidne har ni ingen legal arvsrätt. Det är alltså bröstarvingen, deras gemensamma barn (som nedan kommer att benämnas som A), som ärver kvarlåtenskapen efter sin far. Om föräldern är gift tillfaller all kvarlåtenskap den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Detta är aktuellt här, då er mor är vid livet. Hon kommer då att ärva med fri förfoganderätt, vilket innebär att hon inte får testamentera bort egendomen. I sådana fall har A rätt att få ut sin del av arvet först efter att den andra föräldern också har gått bort (3 kap. 2 § ÄB). Då får A ut sin del av arvet i form av ett sk efterarv. Efterarvets storlek bestäms av kvotdelen den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennes totala förmögenhetsmassa vid den första makens död. Det väsentliga vid beräkningen av efterarvet är alltså hur stor andel av A:s fars kvarlåtenskap som utgjorde makarnas gemensamma egendom. Det är denna andel som sedan kommer att bli efterarvet och som A kommer att få ut efter moderns bortgång. Resterande del av kvarlåtenskapen efter er moder kommer att delas lika mellan alla bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB), såvida det inte framgår annat av ett eventuellt testamente eller dylikt. Vad innebär detta för dig? Som det har redogjorts för ovan, och som du själv nämner, är det A som ärver efter faderns bortgång, men då det finns en efterlevande make kvar vid liv kommer A att få ut sin andel (efterarvet) först efter att er mor har gått bort. Resterande andel av kvarlåtenskapen efter er mor kommer att fördelas lika mellan alla bröstarvingar, om inte ett testamente eller en dylik handling stipulerar något annat. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

När behövs en framtidsfullmakt?

2019-11-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Behövs en framtidsfullmakt? Jag hjälper i dagsläget min gamla mor med hennes bankärenden. Behöver hon skriva en framtidsfullmakt? Jag är enda barnet och det finns inga andra nära släktingar. Hon har inga tillgångar, endast ett bankkonto för att hantera pension, räkningar m m.
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om framtidsfullmakt regleras i lagen om framtidsfullmakter.Allmänt om framtidsfullmaktEn framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lagen om framtidsfullmakter). Det är fullmaktshavaren som avgör när en framtidsfullmakt ska träda i kraft.Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § lagen om framtidsfullmakter). Upprättandet av en framtidsfullmakt En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter, (4 § lagen om framtidsfullmakter).Av en framtidsfullmakt ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (5 § lagen om framtidsfullmakter.). Vad innebär detta för dig?För att företräda en annan person i dennes namn krävs en fullmakt. Fördelen med en framtidsfullmakt är att din mor i förväg kan bestämma vem som ska företräda henne i framtiden när hon längre inte är kapabel till det. Framtidsfullmakten fungerar som ett alternativ till god man och förvaltare och kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter. Mot bakgrund av detta är det en god idé att upprätta en framtidsfullmakt, även om det här är fråga om mindre ekonomiska angelägenheter.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Skatt på arv från utlandet?

2019-11-06 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, Jag är svensk men har utemigrerat till Irland för 20 år sedan. Min man har just fått ett arv från en avliden morbror i U.S. Om vi sätter in arvet på svenskt bank konto, måste vi betala arvsskatt på Irland då?Tusen Tack
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen arvsskatt i Sverige I inkomstskattelagen finns det inget krav på att man ska betala arvsskatt, oavsett om arvlåtaren var bosatt i Sverige eller i utlandet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta beror på att man i samband med upphävandet av lagen om arvsskatt och gåvoskatt, den 1 januari 2005, slopade arvsskatten i Sverige. Däremot kan det bli aktuellt med arvsskatt i det land där den person din man ärver ifrån levde. Vilka regler som gäller i USA kan jag tyvärr inte svara på. Mitt tips är att du kollar upp vilka regler som gäller där.Vad innebär detta för dig?Sammanfattningsvis finns det ingen arvsskatt i Sverige. Dock uppmanar jag dig till att kolla upp vilka regler som gäller i USA, då det kan bli aktuellt med arvsskatt i det land där personen man ärver ifrån levde. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Skatt på arv från utlandet?

2019-10-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag är på väg att ärva en större summa pengar av en svensk medborgare bosatt i england.hur blir det med arvskatten ?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingen arvsskatt i Sverige I inkomstskattelagen finns det inget krav på att man ska betala arvsskatt, oavsett om arvlåtaren var bosatt i Sverige eller i utlandet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta beror på att man i samband med upphävandet av lagen om arvsskatt och gåvoskatt, den 1 januari 2005, slopade arvsskatten i Sverige. Däremot kan det bli aktuellt med arvsskatt i det land där den person du ärver ifrån levde. Vilka regler som gäller i England kan jag tyvärr inte svara på. Mitt tips är att du kollar upp vilka regler som gäller där.Vad innebär detta för dig?Sammanfattningsvis finns det ingen arvsskatt i Sverige. Dock uppmanar jag dig till att kolla upp vilka regler som gäller i England, då det kan bli aktuellt med arvsskatt i det land där personen man ärver ifrån levde. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

När kommer lagen om hemlig dataavläsning att träda ikraft?

2019-10-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kommer lagförslaget hemlig dataavläsning att gå igenom?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kommer lagförslaget om hemlig dataavläsning att gå igenom? Mycket riktigt finns det ett förslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel, sk hemlig dataavläsning. Syftet är att ge brottsbekämpande myndigheter möjlighet att använda det nya tvångsmedlet vid misstankar om allvarligare brott. Det nya tvångsmedlet bedöms leda till bättre och effektivare möjligheter att ta del av information som idag inte är tillgänglig. Lagförslaget har varit under utredning av statens offentliga utredningar och därefter skickats ut på remiss. För en mer information om utredningen hänvisar jag till Delbetänkande av utredningen om hemlig dataavläsning (SOU 2017:89).Av lagrådsremissen Hemlig dataavläsning (24 oktober 2019) (se här) framgår att förslaget om möjligheten till hemlig tvångsavläsning ska införas i en ny särskild, tillfällig, lag. Det föreslås att lagen ska träda ikraft den 1 mars 2020. Vad innebär detta för dig?Sammantaget kommer lagförslaget om hemlig dataavläsning att gå igenom och den nya tillfälliga lagen föreslås träda ikraft den 1 mars 2020. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,