Kan arbetsgivaren säga att jag ska påbörja min visstidsanställning senare än avtalat?

2020-02-28 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Har lite problem med min arbetsgivare.Jag har skrivit på ett anställningsavtal som lokalvårdare. Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader. Enligt avtalet skulle anställningen börja den 10/2-2020, men ett par dagar innan jag skulle börja så skrev dom att dom inte kunde starta avtalet då objekten som jag skulle städa har tagits bort. Avtalet är redan påskrivet av chefen och mig.Har dom rätt att göra så?Om inte vad ska jag göra?Mvh
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kollektivavtal eller bestämmelse i ditt anställningsavtalDin fråga rör arbetsrätt, mer specifikt vilka rättigheter du har efter att du har skrivit på ett avtal om visstidsanställning i sex månader. Det framgår inte av din fråga om arbetsplatsen är kollektivavtalsbunden, något som skulle kunna påverka svaret på din fråga. Jag råder dig därmed att i första hand undersöka om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som reglerar din situation. I andra hand bör du även dubbelkolla om det i anställningsavtalet står att arbetsgivaren har rätt att senarelägga starttiden för din anställning. Skulle det finnas en sådan bestämmelse i anställningsavtalet kan din arbetsgivare ha rätt att låta anställningsavtalet börja senare än 10/2-2020.Om inget kollektivavtal finns och saken inte regleras i anställningsavtaletFörutsatt att det inte finns ett kollektivavtal eller en bestämmelse i ditt anställningsavtal som reglerar denna situation, gäller som utgångspunkt att avtal ska hållas. Detta gäller även anställningsavtal. Eftersom du och din arbetsgivare har kommit överens om att du ska börja arbeta den 10/2-2020, gäller detta. Din arbetsgivare har inte rätt att ensidigt ändra avtalet så att din anställning börjar senare än vad ni kommit överens om. Det innebär att din arbetsgivare då är skyldig att låta dig påbörja ditt arbete det datum ni avtalat om. Eftersom det inte har skett, bör du ha rätt att kräva arbetsgivaren på lön för de dagar du missat i början av anställningsperioden, även om du inte utfört något arbete. Din arbetsgivare är skyldig att uppfylla sin del av anställningsavtalet, vilket i grund och botten rör sig om skyldigheten att betala ut lön i enlighet med avtalet. Denna skyldighet påverkas inte av att du inte har kunnat arbetat de första dagarna av anställningen, eftersom det beror på att din arbetsgivare inte har gett dig arbetsuppgifter i enlighet med avtalet. Din arbetsgivare har alltså begått avtalsbrott genom att inte låta dig arbeta och få lön i enlighet med anställningsavtalet. Sammanfattande råd i ditt fallDu bör i första hand vända dig till din arbetsgivare och diskutera situationen och försöka nå en lösning tillsammans. Är du medlem i facket kan det även vara en god idé att ta kontakta dem och se om de kan hjälpa till att nå en lösning med arbetsgivaren. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Dubbelbestraffningsförbudet i relation till körkortsåterkallelse

2020-02-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Kan man dömas för samma fortkörning två gånger?Min man fick en fortkörningsbot i mars 2018, med böter och indraget körkort, först i 3 månader, som sedan minskades till 1 månad pga överklagande från hans sida. Både hans jobb (säljare) och vårt boende kräver körkort, inga kommunala färdmedel.I augusti blev han påkörd i en korsning, där man menar att han inte följde väjningsplikt. Efter ett väldigt summariskt utlåtande, både från polis och försäkringsbolag, blev det böter, 2000:-. Korsningen kör vi i mer eller mindre dagligen och den trafikeras även av 60-ton tunga lastbilar, som korsar vår färdväg, det är en korsning som man väljer att ha koll på.Korsningen har från höger sett en kulle 150 m bort och den som körde på påstod att man höll en hastighet av 50 km i timmen, på 70-väg. Krocken var så kraftig att båda bilar skrotades.Noteras kan att min mans bil träffades vid och bakom bakhjulet, dvs ca 75 % av bilen var redan över vägen.Nu sex månader senare anser man honom vara en dålig bilförare och drar körkortet i två månader, då även med hänvisning till fortkörningen 2018.Så till min fråga, kan dom hänvisa till domen 2018?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om det är möjligt att "dömas" för samma fortkörning två gånger, genom att Trafikverket vid en återkallelse av körkort även beaktar en tidigare dom på fortkörning. Dubbelbestraffningsförbudet (ne bis in idem) Inom straffrätten finns en princip som innebär att man inte får straffas två gånger för samma brott, det så kallade dubbelbestraffningsförbudet eller principen om ne bis in idem. Principen innebär mer specifikt att man inte får lov att dömas för samma brott i ett nytt straffrättsligt förfarande. Principen finns exempelvis upptagen i ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen om mänskliga rättigheter och gäller i svensk rätt. Högsta domstolen har dock i rättsfallet NJA 2015 s. 587 slagit fast att det svenska systemet med dels åtal för trafikbrott i domstol och dels återkallelse av körkort inte strider mot dubbelbestraffningsförbudet. Detta på grund av att det anses finnas ett tillräckligt nära sakligt och tidsmässigt samband mellan domen och återkallelsen för att åtalet för trafikbrott att de kan anses utgöra samma straff. Det sker dessutom hos Transportstyrelsen ingen ny prövning av de omständigheter som lett fram till domen, varför det inte anses vara i strid mot dubbelbestraffningsförbudet att återkalla körkortet. Så som svar på din fråga har Transportstyrelsen alltså möjlighet att titta på den tidigare domen på fortkörning när man nu fattar beslut om att återkalla körkortet. Det kan nämnas att det i körkortslagen särskilt anges att upprepad trafikbrottslighet är en sak som ska tas i beaktande när Transportstyrelsen beslutar om att återkalla körkort (5 kap. 3 § tredje punkten körkortslagen). Det ligger därmed lite i prövningens natur att Transportstyrelsen för att göra en sådan bedömning måste titta på tidigare domar, men det innebär som sagt inget brott mot dubbelbestraffningsförbudet. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan man bli bunden av en försenad accept?

2020-02-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Om jag skickar ett anbud till en person om att köpa varor och uppger i mitt anbud att jag ska ha svar inom en vecka men han svarar mig efter 10 dagar pga. att han har varit på studieresa, är jag inte bunden av något avtal väl?Vilka lagar i AvtL användar man för att bevisa om det är bunden avtal eller inte?Tack på förhand!
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör allmän avtalsrätt och svar på din fråga finner vi i avtalslagen (AvtL). Som utgångspunkt gäller att den som avgett ett anbud är bunden av sitt anbud, 1 § AvtL. Anbudsgivaren har rätt att i anbudet föreskriva en svarstid inom vilken tid som anbudet måste accepteras för att ett avtal ska uppstå, 2 § AvtL. Svarar motparten efter den angivna svarstiden, uppstår ingen avtalsbundenhet. Det försenade svar som motparten ger betraktas istället som ett nytt anbud, som det sedan står den ursprunglige anbudsgivaren (dig) fritt att acceptera eller tacka nej till, 4 § AvtL. Skulle det vara som så att det är anbudsgivarens fel, det vill säga ditt fel, att din motpart inte har kunnat nå fram med sitt svar inom den angivna svarsperioden, kan avtalsbundenhet ändå uppstå. Det skulle exempelvis kunna vara fallet om du har angett en felaktig mailadress eller postadress till vilken du har begärt svar till. I ditt fall verkar det snarare som att det är din motpart som har struntat i att svara på grund av att han varit på resa. Det är därför inte ditt fel att svaret kom fram för sent, och svaret är att betrakta som ett nytt anbud som du kan välja att acceptera eller tacka nej till. Hoppas detta besvarade din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag bli åtalad innan jag yttrat mig över förundersökningen?

2020-01-19 i Förundersökning
FRÅGA |HejJag är misstänkt för ekonomisk brott, idag ringde förundersökningsledaren och sagt att uträdning är klar hos dem och åklagare och jag och min advokat ska få nu del av det på påsten, jag fick 3 veckor att yttra mig om uträdningen. Min fråga är: Kan jag bli åtalad innan jag yttrar mig?Mvh Josef
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du om du kan bli åtalad för ett brott innan den tid som du har fått på dig att yttra dig över utredningen har löpt ut. Eftersom förundersökningsledaren har gett dig och din advokat tre veckor för att gå igenom förundersökningen och yttra er över den, har ni rätt att ta hela denna tid i anspråk för att gå igenom materialet och sammanställa ett yttrande. Åklagaren får inte lov att väcka åtal innan de tre veckorna löp ut, 23 kap. 18 a § rättegångsbalken. Skulle du och din advokat dock välja att inte alls yttra er över utredningen inom den utsatta tiden, kan åklagaren ändå väcka åtal därefter. Det kan dock vara bra för dig och din advokat att tillsammans gå igenom förundersökningsmaterialet för att se om ni tycker att någon ytterligare utredning bör göras, exempelvis om ni vill att något vittne ska höras eller liknande. Jag rekommenderar dig att rådgöra vidare med din advokat angående hur ni ska göra med yttrandet och eventuella kompletteringar av utredningen. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Påskynda beslut i sjukpenning-ärende hos Försäkringskassan?

2020-02-25 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har varit sjukskriven sen 26 november 2019 och försäkringskassan har fortfarande inte beslutat om min rätt till sjukpenning. Hur lång tid får försäkringskassan ta på sig för att handlägga ett ärende? Jag har ringt de varje dag och får till svars att de utreder min sgi och jag borde ansöka om bistånd om jag inte klarar mig ekonomiskt. Kan jag vända mig till en annan myndighet eller göra något annat för att påskynda processen? Tack på förhand
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga rör handläggningstider på försäkringskassan i ditt ärende om sjukpenning. Handläggningstid hos Försäkringskassan Det finns ingen lagstadgad tidsram inom vilken Försäkringskassan måste fatta beslut om din sjukpenning. På Försäkringskassans hemsida anger man att den förväntade handläggningstiden i ett ärende om sjukpenning brukar vara omkring 30 dagar. Handläggningstiden kan dock bli längre om mer utredning krävs och om Försäkringskassan exempelvis måste inhämta mer underlag. Du nämner att det är din SGI som håller på att utredas, vilket i vissa fall kan kräva en ganska omfattande utredning av tidigare arbeten och förväntad arbetsinkomst. Om du inte fått ett beslut inom sex månader Om handläggningen av ditt ärende skulle dröja mer än sex månader, har du möjlighet att skriftligen begära att Försäkringskassan avgör ditt ärende, 12 § första stycket förvaltningslagen. Försäkringskassan ska efter en sådan begäran antingen avgöra ditt sjukpenning-ärende inom fyra veckor, eller avslå begäran om att avgöra ärendet inom denna tid. Enligt Försäkringskassans egen hemsida kommer ärendet att avgöras inom fyra veckor efter en sådan begäran om Försäkringskassan har tillräckligt med underlag för att fatta beslut i frågan. Skulle Försäkringskassan avslå begäran om att ärendet ska avgöras inom fyra veckor, exempelvis för att det saknas tillräcklig information, kan detta beslut överklagas till förvaltningsrätten, 12 § andra stycket förvaltningslagen. Avslutande råd Eftersom det i dagsläget inte har gått sex månader sedan du inledde ditt ärende om sjukpenning har du ännu inte möjlighet att begära att Försäkringskassan avgör ditt ärende inom fyra veckor. Mitt främsta råd till dig är att se till att du har lämnat alla uppgifter som Försäkringskassan har begärt av dig för att kunna fatta ett beslut. Du kan kontakta din handläggare och dubbelkolla om du behöver göra några kompletteringar av din ansökan. Hoppas du fick svar på frågan! Med vänliga hälsningar,

100 000 kr i undandragen skatt – grovt skattebrott?

2020-02-23 i Övriga brott
FRÅGA |Om en person inte betalar 100,000 kronor i skatt över 5 år räknas dessa som 5 skattebrott av normalgraden eller ett fall av grovt skattebrott?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör skattebrott och relevanta lagregler för att besvara din fråga finner vi i skattebrottslagen (SkBrL). Enligt 2 § SkBrL är att underlåta att betala korrekt skatt, exempelvis på grund av att i deklaration ange oriktiga uppgifter, att betrakta som ett skattebrott. Jag har tyvärr inte möjlighet att ge ett definitivt svar på din fråga om underlåtenheten att betala skatt kommer att räknas som ett brott eller som flera brott, då jag saknar tillräckligt med underlag för att göra en sådan bedömning. Som utgångspunkt görs dock denna bedömning utifrån om det är ett eller flera beskattningsbeslut som har fattats. Eftersom underlåtenheten att betala skatt i ditt fall sträcker sig över flera beskattningsår, är det troligt att saken skulle bedömas som flera skattebrott. Andra faktorer kan dock inverka på bedömningen, såsom olika oriktiga lämnats vid olika tillfällen. Grovt skattebrott Även om saken skulle betraktas som ett enda brott, är det inte säkert att brottet kommer att betraktas som grovt skattebrott enligt 4 § SkBrL. Enligt 4 § andra stycket SkBrL ska man vid bedömningen av om brottet är grovt särskilt beakta:om det rör ett mycket betydande belopp, om gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring,om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, ellerom brottsligheten i annat fall varit av synnerligen farlig art. Jag inte har någon information om omständigheter som i ditt fall skulle kunna påverka denna bedömning utöver summan det rör sig om. För att enbart den undandragna summan ska göra att brottet betraktas som grovt har i praxis krävts att summan uppgår till ca 460 000 kr. Finns det inga andra omständigheter som skulle kunna tala för att brottet i ditt fall är att betrakta som grovt, är det därför inte särskilt troligt att brottet kommer att rubriceras som grovt. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Vad kan hända om jag bestrider inkassobolagets krav?

2020-01-19 i Inkasso
FRÅGA |Hej ! Har bestridit en kontrollavgift utfärdad av HOJAB/Europark, dels då de utfärdat den på en felaktig adress samt att parkeringsreglerna är mycket otydliga på aktuell plats. Har inlämnat detta ärende till ARN för ställningstagande, och även meddelat HOJAB detta skriftligt. HOJAB har ändå valt att gå vidare med inkassokrav, och hotar med rättsligt tvist. Vad har jag för rättigheter i denna tvist? Om denna inkasso lämnas till kronofogden, vad gäller då ?HOJAB hotar med rättsligt tvist i domstol, vilka rättigheter / rättskydd har jag?kan jag få rättshjälp? eller för jag min egen talan i domstolen? och vad kan kostnaden för mig bli, om jag mot förmodan förlorar tvisten i domstol.
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar din situation så har kontrollavgiften ännu inte inkommit till Kronofogdemyndigheten utan ligger kvar hos ett inkassobolag. Jag uppfattar det även som att du har bestridit kontrollavgiften till parkeringsbolaget, och att parkeringsbolaget trots detta har överlämnat fordran till ett inkassobolag. Då fordran ligger hos inkassobolaget eller KronofogdemyndighetenFörst och främst är det viktigt att du även bestrider betalningsansvaret som du nu har fått, eller kommer få, från inkassobolaget, och detta ska du då göra till inkassobolaget. Skulle inkassobolaget därefter välja att begära Kronofogdens hjälp för att driva in skulden kommer inte Kronofogden göra någon bedömning av om kravet är korrekt eller inte. Det är därför viktigt att du även här bestrider betalningsansvar, vilket du kommer att få möjlighet att göra då Kronofogden begär in ett yttrande från dig över kravet. Bestrider du betalningsansvar och parkeringsbolaget/inkassobolaget står fast vid att du ska betala kontrollavgiften kommer Kronofogden att överlämna ärendet till domstol för avgörande.Om tvisten överlämnas till domstolSkulle tvisten hamna i domstol har du möjlighet att anlita ett ombud om du inte vill föra din egen talan i domstol. En del hemförsäkringar täcker i olika grad sådana kostnader, så ett första tips är att kontakta ditt försäkringsbolag och se om du har möjlighet att få hjälp med ombudskostnader. Skulle du på egen hand bekosta ett juridiskt ombud, är rätten till att få ersättning för denna kostnad från motparten i det fall du vinner rättegången avsevärt begränsad, om tvisten rör ett belopp under 23 650 kr, vilket jag utgår ifrån att tvisten gör. Du har då enbart rätt till ersättning för en timmes rättslig rådgivning samt en del kring-kostnader enligt 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. Det kommer troligtvis bli svårt för dig att beviljas statligt bekostad rättshjälp i en tvist som denna, då det enbart i undantagssituationer beviljas rättshjälp för en tvist som rör belopp som understiger 23 650 kr, 11 § rättshjälpslagen. Vad kostnaden kan bli för dig för det fall du inte vinner tvisten i domstol är omöjlig att besvara då det beror på vilka kostnader din motpart har haft, men utgångspunkten är återigen de kostnader som anges i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken: en timmes rättslig rådgivning och diverse kring-kostnader. Sammanfattande rådJag råder dig att i första hand försöka nå en lösning på tvisten direkt med inkassobolaget/parkeringsbolaget. Är detta inte möjligt och tvisten överlämnas till domstol bör du överväga möjligheten att företräda dig själv, något som vanligt att göra i mindre tvister. Du kan även kontrollera om din hemförsäkring eventuellt skulle kunna täcka kostnader för ombud. Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till med ditt ärende.Med vänliga hälsningar

Behöver gåvomottagare betala inkomstskatt när gåvan avser en bostadsrätt?

2019-12-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag vill ge en bostadsrätt i gåva till min syster. Blir det någon inkomstskatt att betala för min syster? Tack på förhand.
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från att du vill ge din bostadsrätt i gåva till din syster, utan att din syster ska betala dig någon ersättning alls. Jag utgår också från att gåvan är en genuin gåva och inte förtäckt betalning för något annat. Behöver ni betala någon skatt till följd av gåvan?Svar på din fråga hittar vi i inkomstskattelagen, IL. Sådant som man får i gåva behöver man som gåvomottagare, i detta fall din syster, inte betala någon skatt på (8 kap. 2 § IL). Förutsatt att du som gåvogivare inte heller får någon form av ersättning från din syster för bostadsrätten, kommer du inte heller att behöva betala någon inkomstskatt till följd av gåvan eftersom du inte har gjort någon vinst på den. Formkrav vid gåva av bostadsrättDet kan också vara viktigt för dig att uppmärksamma att det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda när man ger bort en bostadsrätt i gåva. Kraven finns i 6 kap. 4 § bostadsrättslagen och är följande:Det ska upprättas ett skriftligt gåvobrev.Det ska i gåvobrevet framgå att det rör sig om en gåva, det vill säga att ingen ersättning ges från gåvomottagaren till gåvogivaren.Det ska i gåvobrevet klart och tydligt framgå vilken bostadsrätt som gåvan avser och vem som blir mottagaren.Gåvobrevet ska skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren. Det är också viktigt att din syster ansöker om medlemskap i bostadsrättsföreningen och blir godkänd av styrelsen. Godkänns inte din syster som medlem i bostadsrättsföreningen blir gåvan ogiltig. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,