Behöver jag betala en sent skickad faktura?

2020-11-21 i Fordringar
FRÅGA |Hej!När jag sålde mitt hus regnade det in och ett kontrakt skrevs att det skulle vara lagat och att jag skulle få en faktura senast 1 augusti!Sen förlängde vi det till 1 september!Men dom skickade ingen faktura förän dag!Vad gäller då behöver jag betala ändå?Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad jag uppfattade det som handlar din fråga om vilka dina rättigheter och skyldigheter är gällande betalning av en faktura för en avtalad tjänst. Jag utgår ifrån att du i egenskap av privatperson har anlitat en näringsidkare för att utföra arbetet eftersom ingen ytterligare information framgår utav frågan. Ditt ansvar för att betala fakturanDu som har köpt en tjänst är alltid ansvarig för att fakturan betalas inom förfallodagen. Får du inte fakturan inom överenskommen tid bör du kontakta företaget för att se vad som kan ha hänt. Att du inte får fakturan inom överenskommen tid är alltså ingen grund för att du inte skulle behöva betala fakturan.Preskribering av fakturanFöretaget har möjlighet att skicka fakturan till dig som privatperson inom tre år från ditt köp, efter att den tiden har passerat så preskriberas skulden, (2 § 2 st preskriptionslagen). Att skulden preskriberas innebär att du inte behöver betala fakturan och att företaget inte har rätt att få skulden betald. Har företaget inom tre år skickat en påminnelse om att du ska betala under den tiden, så förlängs preskriptionstiden. Detta kallas för preskriptionsavbrott, (5 § preskriptionslagen), och innebär att företaget har fortsatt rätt att få skulden betald efter tre år. Förfallodagen för fakturanDet finns ingen lag som reglerar hur långt fram ett förfallodatum får sättas. Det innebär att förfallodagen kan framgå i ert avtal eller på fakturan efter att företaget har utfört tjänsten, (41 § konsumenttjänstlagen). Förfallodatumet är den dagen företaget senast ska ha fått pengarna, inte den dag du senast kan betala. Företaget bör därför skicka fakturan till dig i tillräckligt god tid före förfallodagen, eftersom du ska ha tid att kontrollera att fakturan är riktig och meddela om du har några anmärkningar gällande fakturan.Slutsatsen i ditt fall Företaget har nu skickat fakturan, inom tre år från köpet, vilket innebär att du har en skyldighet att betala fakturan. Det är ditt ansvar som privatperson (konsument) att företaget får betalningen i tid, senast på förfallodatumet efter att företaget har utfört tjänsten eller det datum som eventuelltförekommer i ert avtal. Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma med fler frågor till oss. Med vänliga hälsningar,

Varför fick jag en varning för min fortkörning?

2020-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,Jag körde för fort på en 30 sträcka, jag körde 47 km/h. På plats erkände jag mitt brott och gick böter på 2800kr som jag betalde. Idag fick jag hem ett brev om Preliminärt beslut om varning från Transportstyrelsen. Jag har inte fått böter tidigare, iaf inte de senaste 3-4 åren. Har haft körkort i ca 10 år. Hur kan jag få en varning ? Bara en fortkörning. Tips på vad jag ska skriva för att slippa varningen? Tycker det låter konstigt att jag får en varning. Hade haft mer förståelse om jag tex kört för fort några gånger inom de närmaste 2-3 åren.Tack på förhand!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Indraget körkortKörkortslagen reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-20 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen upp till 30 km/h. Normalpåföljden vid en överträdelse med 16-20 km/h är en varning. Överskrider föraren hastighetsgränsen med 21 km/h eller mer återkallas körkortet vanligtvis. En samlad bedömning av hastighetsöverträdelsen görs från fall till fall, då beaktas inte bara din tidigare historik utan även hur området där du körde såg ut och liknande omständigheter.Du körde på en väg med hastighetsbegränsning 30 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 17 km/h. Av den anledningen fick du en varning eftersom det har ansetts vara en tillräcklig åtgärd för din hastighetsöverträdelse. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera ringa fortkörningar.Det är alltid bättre att vara försiktig och visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter. Det är nämligen inte bara du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken.Om du vill klaga på varningenOm du godkänner Transportstyrelsens preliminära varning vinner den laga kraft, vilket innebär att beslutet därefter inte kommer gå att överklaga och du får då varningen utfärdad till dig.Om du inte godkänner varningen kommer ärendet att handläggas som andra ärenden. Du får då möjlighet att yttra dig över händelsen och ge din inställning innan Transportstyrelsen fattar ett beslut efter en mer ingående prövning. Det du skulle kunna framhäva då är just hur du inte har haft en hastighetsöverträdelse på mer än två år, att överträdelsen var ringa och kanske eventuellt hur området såg ut där du överskred hastighetsgränsen. Var området tätbebyggt eller utanför en skola eller liknande blir det dock svårt att vinna framgång med en sådan typ av argumentation, eftersom en hastighetsöverträdelse då inte blir lika försvarbart. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När gallras kombinerad påföljd ur belastningsregistret?

2020-10-27 i Påföljder
FRÅGA |Hej för ca 4 år sedan begick jag en stöld som jag ångrade grovt. Påföljden blev dags böter och villkorligt. Det har varit tuffare att få jobb då de flesta kräver ett rent belastnings register. Men min fråga är det kommer domen stå i belastnings utdraget i 5 eller 10år?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidpunkten för när ett brott tas bort från belastningsregistret beror på vilket straff man har blivit dömd till. Regler för när en uppgift om ett begånget brott ska gallras (tas bort från belastningsregistret) regleras i lagen om belastningsregister.Vid villkorlig dom gallras uppgiften från belastningsregistret 10 år efter domen, (17 § 4 a punkten lagen om belastningsregister). Om du var under 18 år när brottet inträffande gallras den istället efter 5 år, (17 § 4 b punkten lagen om belastningsregister). Uppgiften om böter i registret gallras 5 år efter domen, (17 § 9 punkten lagen om belastningsregister).Kombinerad påföljdBåde villkorlig dom och dagsböter är två straffrättsliga påföljder. När en domstol dömer ut en kombinerad påföljd, det vill säga villkorlig dom i kombination med dagsböter, kommer dessa påföljder att gallras samtidigt, då den påföljd som ger längst gallringstid ska gallras. I detta fall är det tills att den villkorliga domen gallras efter 10 år (eller 5 år beroende på hur gammal du var när brottet begicks), (18 § första stycket lagen om belastningsregister). Observera här att dagsböter och penningböter enligt paragrafen inte är samma typ av påföljd.Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig med arbete för dig!Med vänliga hälsningar,

Vad är straffvarning?

2020-09-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Om jag får frågan: "har du begått ett brott ( blivit dömd i tingsrätten eller fått beslut från åklagare om strafföreläggande (böter eller villkorlig dom) eller åtalsunderlåtelse)", räknas då en straffvarning som att jag har blivit dömd?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär en straffvarning?Om någon har begått ett enklare brott och inte har fyllt 18 år kan åklagaren besluta att inte väcka åtal. Man får alltså ingen påföljd för brottet, utan man får då en såkallad straffvarning, (16 § lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Om man begår ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla brottet och det nya. Utfärdande av straffvarning innebär alltså att åklagaren väljer att inte väcka åtal för ett misstänkt brott och att den unge därmed slipper en påföljd. Liksom en dom registreras dock en straffvarning i belastningsregistret. Straffvarningen bort ur belastningsregistret 3 år efter det att den utfördes, (17 § 11 punkten b i lagen om belastningsregister). Vad innebär en åtalsunderlåtelse?Åtalsunderlåtelse är en typ av åtgärd som åklagaren kan besluta om som också innebär att åtal inte väcks, och att man inte får något straff. Det krävs att man erkänner brottet för att kunna få åtalsunderlåtelse och det förutsätter inte någon specifik ålder på den misstänkte. Likt vid straffvarning ska inget enskilt eller allmänt intresse åsidosättas genom åtalsunderlåtelsen. Den får meddelas om straffvärdet inte är mer än böter eller villkorlig dom, eller om den misstänkte begått ett annat brott som i sig innebär att det aktuella brottet straffvärde inte kommer göra något skillnad i det totala straffet, (20 kap. 7 § rättegångsbalken). Skillnaderna mellan dessa åtgärder är helt enkelt i stort att straffvarning är en åtgärd som endast kan vidtas mot ungdomar, medan åtalsunderlåtelse inte har någon åldersbegränsning. I praktiken innebär det samma sak, att åklagaren underlåter/låter bli att väcka åtal.Svaret på frågan är då alltså ja, straffvarning räknas som att du har fått ett beslut från åklagaren om att inte väcka åtal mot dig, vilket är att jämställa med en åtalsunderlåtelse. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gör jag om mitt ex inte betalar tillbaka pengar som han lånat av mig?

2020-10-31 i Fordringar
FRÅGA |Hej ! Jag har en fd pojkvän som lånade pengar av mig när han bodde och jobbade i Sverige (har medborgarskap i Storbrittanien) när vi gjorde slut skulle han betala resterande men åkte tillbaka hem och blockerade mig överallt . 6 mån senare får jag tag på hans mamma som gör 2 mindre betalningar men sedan 3 månader tillbaka inget mer . Det har nu gått lite mer än ett år och jag får ingen respons från varken mamman eller sonen . Vad kan jag göra ? Har jag andra möjligheter om han befinner sig och arbetar i Sverige igen ?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta hur du kan gå tillväga för att få tillbaka de pengar du lånat ut till någon. Svaret är beroende på hur skulden har reglerats mellan er. Återkrav av skuld framgår dels i ett eventuellt skriftligt skuldebrev, eller avtal (även muntligt), och dels i lag. Det finns möjlighet att genom Kronofogdemyndigheten (KFM) driva in din skuld. Om han bor utomlandsAtt han flyttar utomlands medför inte att hans skulder per automatik försvinner. Det som försvinner är din förmåga som borgenär att indriva dem, eftersom svenska KFM enbart kan utmäta de tillgångar som någon har i Sverige, och inte utomlands. KFM kan dock ansöka om att få hjälp med skuldindrivningen hos den andra staten. Du har även möjlighet att anlita internationella inkassobolag för att försöka driva in skulderna trots att han har bosatt sig utomlands.Om han bor i SverigeBevis på skuldens existensHar du ett skuldebrev som bevis på skuldens existens, kan du kräva betalning enligt det. I situationer då det inte finns något förfallodatum angivet för en skuld förfaller skulden till betalning när borgenären, i detta fall du, kräver betalning, (1 kap. 5 § lag om skuldebrev). Det gör att ditt ex blir betalningsskyldig när du kräver återbetalning. Detta förutsätter att du har något typ av bevis på skuldens existens. Muntliga överenskommelser är desto svårare att bevisa. Vägrar ditt ex att betala pengarna kan du vända dig till KFM eller ett inkassoföretag. Om ditt ex skulle hävda att det inte finns någon bevisning som styrker ett avtal om lån mellan er, måste frågan avgöras av domstol. Om domstolen kommer fram till att det finns en skuld bör ditt ex betala tillbaka summan som han är skyldig dig. Om han ändå inte göra det kan KFM hjälpa dig driva in skulden genom verkställighet, (3 kap. 3 § utsökningsbalken). Se sista stycket i svaret. Ansök om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenDu kan ta ärendet vidare till KFM, mer information om det får du här. Det du kan göra då är att ansöka om ett avgiftsbelagt betalningsföreläggande. Då kan KFM hjälpa dig att fastställa skulden, som ett bevis på att ditt ex faktiskt är skyldig dig pengar. KFM skickar då ett föreläggande till personen du vill få betalt av (ditt ex). Ansökan om betalningsföreläggande kan ske om förfallodatumet har passerat, skulden avser pengar och att förlikning är tillåtet i saken, (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Om ni inte bestämt en betalningsdag anses skuldens förfallodatum vara den dagen när du kräver betalning, vilket du har gjort inom preskriptionstiden på 10 år, (2 § 1 st. preskriptionslagen). Om 10 år löper utan att du vidtar åtgärder för återkrav på betalning går din rätt att återkräva skulden förlorad.Om han betalar därefter är tvisten löst. Då måste du meddela KFM detta så ärendet kan läggas ned. Du måste även meddela myndigheten om han endast skulle betala en del av skulden. Om han ändå vägrar att betala, får du avgöra om KFM ska överlämna frågan till domstol för att slutligen få fastställt att han är skyldig att återbetala pengarna som du lånat ut till honom. Ansökan därefter om verkställighet hos KronofogdemyndighetenEfter fastställelse från KFM eller dom från domstol på skulden kan du ansöka om verkställighet hos KFM, vilket innebär att KFM ger ditt ex en viss tid på sig att betala innan hans ekonomi undersöks efter utmätningsbara tillgångar, ex: lön eller tillgångar av större värde som kan säljas, för att du i slutändan ska kunna få tillbaka dina utlånade pengar. Om det inte finns några utmätningsbara tillgångar finns skulden kvar tills dess att du återkallar ärendet, (4 kap. utsökningsbalken).Att tänka på gällande dessa alternativ är att de är förenade med olika kostnader, mindre avgifter hos KFM och större kostnader för att genomgå en domstolsprocess, speciellt om du förlorar målet. Du bör alltså i första hand försöka lösa det med din före detta pojkvän, i andra hand vända dig till inkassoföretag eller Kronofogdemyndigheten och i tre hand finns möjligheten att stämma i domstolen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kommer jag bli av med körkortet pga fortkörning när jag fortfarande har prövotid?

2020-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej. Till att börja med. Har aldrig åkt dit för något lagbrott över huvud taget och aldrig varit annat än respektfull mot och överens med polisen. Cleant register och jobbar för staten. Imorse på en rak lansväg med bra sikt och ingen trafik blev jag fotad i 82km/h på en 70-sträcka. Jag hade solskyddet nerfällt och var 100% osynlig för kameran. Min prövotid går ut om en månad och detta är min första hastighetsöverträdelse. Jag var ensam i bilen och kan inte synas på fotot. Vad kommer att hända?Får fordonet/fordonets ägare (mig) boten eller försöker dem identifiera mig och ge mig boten?Blir jag av med körkortet?Kommer jag undan boten då jag inte går att identifiera? INGENTING av mig som syntes på bilden går att koppla till mig. Helt svart jacka, inga klockor eller smycken syns på bilden. Nada...Är supernervös över att bli av med lappen. Vad kommer att hända??
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innebörden av prövotid på körkortPrövotiden gäller i två år från det att du har tagit körkortet (3 kap. 18 § körkortslagen). Det som prövotiden främst innebär är att du måste göra om både teori- och förarprov ifall du skulle få ditt körkort indraget under dessa två år. Vägrar du att genomföra dessa prov på nytt, förblir körkortet indraget.Det innebär att du får samma straff som de med körkort utan prövotid. Det som skiljer åt är att du måste göra om ditt teori- och förarprov för att få tillbaka ditt körkort, medan de som har körkort utan prövotid får tillbaka körkortet efter påföljden.Indraget körkortKörkortslagen reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har du fått ett körkort så ska du följa de trafikregler som är uppställda.Enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Vid körkortsåterkallelse bestäms en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det vill säga spärrtid (5 kap. 6 § 1 st. körkortslagen). Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).Ringa fortkörningEnligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 30 km/h.Du körde på en väg med hastighetsbegränsning 70 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 12 km/h. Jag skulle därför tro att påföljden endast blir böter, förutsatt att du inte tidigare fått en varning, vilket du skriver att du inte har. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera ringa fortkörningar.Därför ser jag ingen anledning att oroa dig för att mista ditt körkort för just den här trafiköverträdelsen. Med det sagt bör du dock tänka på att det oavsett återkallelse av körkort eller inte är viktigt att du följer de trafikregler som finns. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att du inte är ensam i trafiken, därför bör du visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter.Gällande att du inte syntes i bilenDet är endast bilens förare som kan bötfällas, om denne själv körde bilen vid fortkörningstillfället. Om polisen inte på egen hand kan identifiera föraren skickar de en förfrågan till bilens ägare om vem som har kört fordonet. Får polisen ingen information om vem som kört bilen är det svårt för polisen att fortsätta med utredningen.Eftersom det i Sverige inte finns en angivningsplikt, det vill säga krav på att bilens ägare måste upplysa om vem det var som körde bilen vid fortkörningstillfället, skulle du kunna komma undan skyldigheten att betala fortkörningsboten. Med detta sagt bör man alltid göra rätt för sig då det skulle bli skadligt för samhället om alla kör över hastighetsbegränsningar bara för att de tror att de kan komma undan fortkörningsavgifter. Det är aldrig okej att överträda trafikregler eftersom det inte bara är du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken.Syftet med fartkameror kan du läsa mer om på Trafikverkets hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

2020-10-26 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Om man blir dömd för brott i utlandet (Norge) kommer det synas i svenska belastningsregistret? Och om det skulle vara ett straff som innefattar fängelse som man få, syns det i belastningsregistret? Gäller detta även Svalbard (som litter utanfför schengern)???Tack på förhand
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Syns en utländsk dom i ett svenskt belastningsregister? Alla som begår brott och blir dömda till påföljd i ett land som är medlem i Interpol (en mellanstatlig polisorganisation) ska registreras i belastningsregistret. Norge är medlem i Interpol och därför kommer en norsk fängelsedom att synas i ditt svenska belastningsregister förutsatt att du är svensk medborgare eller har din hemvist i Sverige, (3-4 §§ lagen om belastningsregister). Detsamma gäller för brott som begåtts på Svalbard då Svalbard är en norsk ögrupp som tillhör Norge. Hur länge kommer påföljden attfinnas i ditt svenska belastningsregister?Din fängelsedom kommer att "gallras" ur ditt svenska belastningsregister tio år efter frigivning, (17 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

2020-09-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag bor i en hyresrätt och handtaget till torktumlaren som ingår i lägenheten gick av efter en halkolycka, de skickade en reparatör som tittade på det och beställde en ny lucka, nu har jag fått en faktura på luckan från hyresvärden, jag fick ingen information överhuvudtaget att jag behövde stå kostnaden, är det rätt av dem att fakturera mig?Tacksam för svar
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyresgästen har vårdpliktHyresgästen har en så kallad vårdplikt av sin hyreslägenhet under hyrestiden, (12 kap. 24 § jordabalken). Detta innebär helt enkelt att hyresgästen ska under hyrestiden ta hand om lägenheten och hålla lägenheten ren. Om det uppkommer en skada i lägenheten under hyrestiden som hyresgästen varit vållande till eller att den skett genom vårdslöshet eller om den skett genom försummelse ska denne ersätta skadan.Av den anledningen är det rätt att du får stå för kostnaden om du orsakat skadan, trots att man kan tycka att hyresvärden borde ha kommunicerat detta med dig redan tidigare.Vänd dig till ditt försäkringsbolagEtt tips kan vara att vända dig till din hemförsäkring om det rör sig om en högre kostnad. Som kund hos vissa försäkringsbolag har man en automatisk ansvarsförsäkring. Du kan kontakta ditt försäkringsbolag och höra med dem om summan är något de skulle kunna hjälpa till med mot din självrisk.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,