Riskbedömning vid ställningstagande i umgängesfråga

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Min sambo får inte träffa sina barn av sitt ex, de har gemensamvårdnad, hon har vid flera tillfällen även nekat träff med barnen när de har bestämt träff, hennes anledning är att jag som hans nya sambo är dömd för olagahot och hon känner att barnen far illa om de kommer hem till oss. Han har sökt hjälp via familjerätten men mamman vill inte sammarbeta och nu har min sambo skickat in en stämningsansökan om umgängesavtal till tingsrätten. Min fråga är kan min dom för olagahot vara en anleding till att hans barn inte får komma hem till oss? att tingsrätten kan besluta att barnen far illa hos oss pga min dom?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att att du vänder dig till Lawline med din fråga!När rätten beslutar i umgängesfrågan utgår man ifrån barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Vid bedömningen av barnets bästa fäster rätten avseende vid om barnet skulle fara illa, en så kallad riskbedömning görs. Att du har en tidigare dom om olaga hot är i sig inte ensamt avgörande för att tingsrätten ska anse att barnen far illa hos er och därför neka din sambo umgänge. Förutsatt att situationen i nuläget är sådan att barnen har en bra och stabil boendemiljö hos er är min uppfattning att domen ensam inte kommer tillmätas en stor betydelse i umgängesfrågan, främst om det rör sig om en dom från längre bak i tiden. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Relevans av en tidigare dom i en vårdnadstvist

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag är skild och har två barn med min exman, vi har gemensam vårdnad. Min nya sambo är dömd för misshandel av sin föredetta flickvän. Kan hans dom påverka min lämplighet som förälder, säg om min exmake skulle vilja ha ensam vårdnad pga detta?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle din exmake i rätten begära att få ensam vårdnad och som skäl ange din sambos föregående dom kommer rätten att göra en riskbedömning för att utreda om barnen skulle kunna fara illa när de vistas hos er. Att vistas i våldsamma miljöer är självklart inte förenligt med barnets bästa och påverkar därför utgången i exempelvis en vårdnadstvist (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Att din sambo är dömd för misshandel långt tillbaka i tiden men i nuläget inte är våldsam och uppträder på ett bra sätt inför barnen och när han är tillsammans med dig tyder på att det inte föreligger någon risk för att barnen far illa. Det bör då inte heller föreligga några skäl att göra en ändring i vårdnaden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Ändring i vårdnaden och umgänge

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej igenTack för erat svar det hjälpte mig väldigt mycket, dock så undrar jag nu vad gör jag om rätten till och med ger vårdnaden till pappan även om han misshandlade mig som gravid i 7 e månaden blev dömd och gick aldrig 1 år hos psykolog vilket var hans dom. Och han fick vårdnaden för han hade bostad och jag bode i annan stad. Vem ska jag vända mig till då? Polisen vet om detta socialen vet om detta. Barnet vill träffa mig men får inte för pappan rätten kommer inte hjälpa mig häller. Vad gör jag då?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det så att tingsrätten ger pappan vårdnaden kan du överklaga domen till hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelades, för att domen ska kunna överklagas krävs det att du har fått ett beviljat prövningstillstånd (50 kap. 1, 7 a §§ rättegångsbalken). Skulle det i framtiden föreligga förändrade omständigheter kan du hos rätten begära om att få vårdnadsfrågan prövad igen. Barnet ska som huvudregel ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Är pappan boendeförälder med vårdnaden ensam och det inte finns något umgänge reglerat kan du begära om att få umgänget fastställt i en dom. Rätten kommer att ta hänsyn till barnets vilja i umgängesfrågan med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 b § föräldrabalken). Om inte barnets bästa talar emot ska du i vart fall få umgänge med barnet, oavsett om du inte tilldelas vårdnaden. Exakt hur umgänget ser ut beslutas beroende på din enskilda situation. Du och pappan kan även om ni mot förmodan skulle kunna komma överens i frågan få umgänget fastställt i ett avtal, avtalet får samma rättsverkan som en dom om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Familjerätten kan via samarbetssamtal hjälpa er att komma överens i frågan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Hämta barn efter nekat umgänge

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad över mitt barn, en släkting till mitt barn (2 år) hotar att komma hit och hämta barnet om jag inte kör dit hen själv. Ska tillägga att barnet inte mått bra av att träffa denna person.Vad kan jag göra?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn har som huvudregel rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Rätten kan även på talan av socialnämnden besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder, detta kan exempelvis vara en mor eller farförälder (6 kap. 15 a § 2 st. föräldrabalken). Umgänge får bara ske om det är förenligt med barnets bästa, barnets åsikt ska tillmätas betydelse i umgängesfrågan med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a, 2 b §§ föräldrabalken)Du skriver inte i din fråga om släktingen har någon umgängesrätt reglerat i en dom. Finns det ett reglerat umgänge mellan barnet och släktingen riskerar du att göra dig skyldig till umgängessabotage om du motsätter dig umgänget. Finns det inget reglerat umgänge har du ingen skyldighet att låta barnet träffa släktingen, släktingen kan inte heller komma till dig och hämta barnet utan att göra sig skyldig till brott. Även vid ett reglerat umgänge måste den umgängesberättigade begära verkställighet om du nekar umgänget, det går inte att åka hem till en förälder och hämta barnet utan att man riskerar och göra sig skyldig till brott. Verkställighet söks hos tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. (21 kap 1 a § föräldrabalken). Verkställighet beviljas enbart om det är förenligt med barnets bästa. Barnets åsikter i frågan ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (21. Kap 1 § föräldrabalken). Tingsrätten försöker i första hand se till att barnet överlämnas frivilligt, i andra hand kan rätten besluta att barnet ska överlämnas med tvång. Slutsatsen är att din släkting inte kan komma och hämta barnet. Finns det ett umgänge fastställt mellan släktingen och barnet kan släktingen begära att umgänget verkställs, verkställighet kommer inte att beviljas om det inte anses förenligt med barnets bästa. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Nekad att träffa barnet av boendeföräldern

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |6 kap. 15 a § föräldrabalkenHejsan. Jag och min exfru har en son på 2 år. Vi ligger just nu i en vårdnadstvist och skall på utredning nr 2 med familjerätten. Denna gången med hembesök mm..Vi hade i april en förhandling hos tingsrätten och blev där dömda till interimistiskt boende. Det står INGET om besöken utan endast att vi skall fortsätta genom familjerätten. Vi har gemensam vårdnad men ja får endast träffa grabben när hon vill.. men det sista så har jag börjat få ha honom själv och under lite längre tid (några timmar) Jag har sen i december inte fått ha honom helt själv och saknar det massor. Får hon neka mig att ha honom övernattandes 1-2gånger u månaden? Hittar inget om det på nätet samt damerna på familjerätten ge mig 0 i raka svar..Vad kan jag göra för att få ett beslut på de utan familjerätten? Jag håller på att gå under totalt av olycka pga detta.. Min son saknar mig så han knappt släpper mig när vi ses.. han frågar massor efter mig.. han har tillgång till alla nödvändiga saker hos mig. Har ett komplett rum för honom, han har dock aldrig varit i det
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att det inte finns något umgänge reglerat och att du blir nekad att träffa din son av den nuvarande boendeföräldern. Eftersom du och din exfru inte kommer överens i frågan kan du begära att få umgänget fastställt i en dom, hon kan då inte neka dig att träffa din son utan att göra sig skyldig till umgängessabotage samtidigt som du kan begära verkställighet av domen (6 kap. 15 a § föräldrabalken, 21 kap. 1 a § föräldrabalken).Det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, att din exfru hindrar dig från att träffa din son kan vara till hennes nackdel när vårdnadsfrågan avgörs (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnet ska även ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Eftersom ni inte kommer överens i umgängesfrågan är det enklast att få en dom som reglerar umgänget, rätten har även en möjlighet och besluta att ni ska ha barnet boende hos er varannan vecka.Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Träffa barnet med kort varsel vid gemensam vårdnad

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Mitt ex/pappan till mitt barn förhindrar att jag o min son kan träffas. Vi har delad vårdnad.Jag blev riktigt sjuk för lite mer än ett år sen. Jag har kämpat hårt i vården för att bli utredd o få rätt hjälp. Har felbehandlats i vården o blivit utsatt för flera vårdskador som förvärrat mitt tillstånd avsevärt. Har kämpat lika hårt för att mitt barns o min relation ska fungera så bra som möjligt trots att jag varit o är så sjuk. Har försökt samarbeta med pappan/mitt ex gällande detta eftersom vi har delad vårdnad. Men han motarbetar istället. Jag har gjort allt för att få pappan visa förståelse och flexibilitet eftersom jag är sjuk. Vi bor bara ett stenkast ifrån varandra. Det borde vara enkelt löst att jag o mitt barn ska kunna träffas när mitt hälsotillstånd tillåter. Mitt barn behöver mig o jag behöver honom. Men när pappan motarbetar glider jag o mitt barn bara längre ifrån varandra. Jag kämpar samtidigt mot min sjukdom o för rätt vård. Det är otroligt svårt.Jag vill träffa mitt barn o vara delaktig i hans liv trots att jag är sjuk. Jag kan dock inte ha mitt barn boende hos mig varannan vecka längre pga sjukdomen. Vi har haft varannan vecka i vanliga fall. Sonen är därför hos pappan trots delad vårdnad. Pappan svarar inte när jag ringer gällande sonen. Han åker bort med sonen på helgerna då jag har lite mer kraft och kan träffa mitt barn. Han meddelar inte mig om att han åker bort med min son. Han delger ingen info om mitt barn. Han blockar ut mig.Vad kan jag göra?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken)Det mest praktiska för att du ska få ut din umgängesrätt är att ha umgänget fastställt, då måste pappan låta dig träffa din son för att inte göra sig skyldig till umgängessabotage. Det är möjligt att enbart få ett umgänge fastställt under helgerna. Umgänget kan även ske på andra sätt än fysiska träffar, till exempel samtal via Skype eller liknande. Du måste alltså inte träffa din son fysiskt om det inte fungerar på grund av din sjukdom, samtidigt kan du fortfarande ha en kontakt med barnet. Umgänget kan fastställas antingen genom att ni ingår ett skriftligt avtal som efter godkännande av socialnämnden får samma rättsverkan som en dom, eller så vänder du dig till rätten för att få umgänget fastställt (6 kap. 15 a § föräldrabalken).Är det inte möjligt att få ett umgänge fastställt eller ha ett växelvis boende på grund av din sjukdom blir det svårare att spontant "kräva" att få träffa sonen specifika dagar med kort varsel. För att få samarbetet att fungera bättre mellan dig och pappan kan du pröva att vända dig till familjerätten i din kommun för att via samarbetssamtal få hjälp att komma överens i frågan. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Begära gemensam vårdnad

2021-09-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |6 kap. 5 § föräldrabalkenHej, Jag och mitt ex har 2 barn tillsammans och vi gick isär ungefär en månad efter att vi fick reda på att jag var gravid med andra barnet. Äldsta barnet bor då med mig och träffar honom varannan helg, och han föreslog att jag kunde få alla föräldradagar för yngsta barnet som var beräknat i slutet av februari i år, och att vi därefter skriver på gemensam vårdnad efter min föräldraledighet är över. Efter barnet föddes så har han knappt träffat barnet mer än vid hämtning och lämning av stora barnet och han har inte betalat något underhåll. Vi skrev på faderskaps papper när barnet var nån månad och jag fick fortsatt ha ensam vårdnad för att på så sätt få alla dagar som vi fortfarande var överens om. Men nu precis när han har blivit 6 månader dyker han upp och har bestämt sig för att han ska ha sina föräldradagar och han ska börja ta barnen varannan vecka från och med yngstas 1 års dag. Detta kom bara någon vecka efter att jag bett honom börja betala underhåll för yngsta barnet, han har inte visat något intresse innan trots att jag bett honom komma och lära känna yngsta barnet. Han utgår enbart utifrån sin ekonomi och inte alls vad som är bäst för barnen. Kan han kräva gemensam vårdnad nu även fast vi kommit överens muntligt att vi ska ha gemensam vårdnad efter föräldraledigheten? kan han bara ta barnen varannan vecka trots att yngsta då bara kommer vara 1 år och har bott med mig från födseln och nu precis efter 6 månaders dagen börjat träffa sin pappa några gånger i veckan?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt ex kan hos rätten begära att vårdnaden ska ändras från ensam till gemensam vårdnad. Att ni har en muntlig överenskommelse om att vårdnaden ska vara din enskilda fram tills en viss tidpunkt hindrar inte ditt ex från att begära detta 6 kap. 5 § föräldrabalken. Det är även möjligt att enbart begära att få umgänge med barnet även fast vårdnaden är din enskilda (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Som huvudregel har barnet rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Situationen i ditt fall är således sådan att ditt ex kan vända sig till rätten för att begära att vårdnaden blir gemensam. Han kan även enbart begära att få umgänge fastställt. Däremot kan han inte innan ett umgänge är fastställt hämta barnet utefter sitt egna tycke. I normala fall vill man att barnet ska kunna träffa båda sina föräldrar, därför är det sannolikt att ditt ex i vart fall kommer att få ett fastställt umgänge. Hur ofta ett umgänge kan ske beslutar rätten utefter situationen i ditt enskilda fall. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är det umgängessabotage om jag nekas att träffa mitt barn?

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Har ej fått träffa min dotter på snart 2 år och nu påstår mitt ex efter ja lämnat in en stämning att jag har missbruksproblem.Jag kan intyga att jag inget pågående missbruk sedan 1,5 år och trots detta nekar hon mig umgänge. Detta anser jag vara umgängessabotage.har jag fel i detta och kan jag använda detta mot exet i familjerätten??
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn har huvudregel rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans förutsatt att umgänget är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a, 15 §§ föräldrabalken). Missbruk hos en förälder är en aspekt som gör att umgänge mellan barnet och den föräldern kan vara oförenligt med barnets bästa. Har du ett umgänge reglerat i dom eller avtal kan du hos tingsrätten begära att umgänget ska verkställas. Verkställighet kommer inte medgivas om umgänget inte anses förenligt med barnets bästa. Barnets åsikt i frågan ska tillmätas betydelse med hänsyn till barnets ålder och mognad (21 kap. 1 § föräldrabalken)Nekar ditt ex dig att träffa barnet utan en godtagbar anledning kan det vara att anse som umgängessabotage. Istället för att direkt vända dig till rätten kan du via samarbetssamtal hos familjerätten i din kommun få hjälp att komma överens med ditt ex i umgängesfrågan. Samarbetssamtal är frivilliga men ett bra första steg istället för att direkt vända sig till domstol. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar