Vilken ersättning har man rätt till om man suttit häktad?

2021-08-19 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, en kompis till mig satt häktad i 14 dagar. Kort tid efter att häktningen hävdes lade åklagaren ned förundersökningen. Min kompis vill nu ansöka hos JK om ersättning för lidande enligt frihetsberövandelagen. Hur mycket pengar kan han få för de 14 dagarna han var häktad?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Den som suttit häktad på grund av misstanke om brott har rätt till ersättning om förundersökningen avslutas utan att åtal väcks (se 2 § första punkten lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder). Vad den enskilde i ett sådant fall kan få ersättning för räknas upp i lagens 7 § och gäller utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande. Närmare förklaring av de olika potentiella ersättningsposterna kan du läsa om på Justitiekanslerns hemsida här. Vad gäller ersättning för lidande är Justitiekanslerns praxis att den enskilde ersätts med 30 000kr den första månaden, detta borde då innebära att din kompis har rätt till cirka 15 000kr i ersättning för lidande för de två veckor han satt häktad. Exakt hur stor ersättning din kompis kan vara berättigad till kan jag emellertid inte svara på eftersom det är Justitiekanslern som bedömer det i varje enskilt fall.För att få ersättning måste den enskilde själv ansöka om det, något som görs via en nedladdningsbar ansökningsblankett på Justitiekanslerns hemsida här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?

2021-08-18 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej, Ang dröjsmålsränta som är definierad som "dröjsmålsränta uppgår till 35 procent". På ett år blir ju 1 MSEK skuld 1.350.000. Men på två år, blir 1 MSEK skuld 1.700.000 ELLER 1.822.500?MVH/Företagare
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämplig lag på frågor som rör penningfordringar inom förmögenhetsrättens område är räntelagen (RänteL), se 1 § första stycket. Enligt 3 § RänteL utgår dröjsmålsränta på fordringen från förfallodagen. Lagen innehåller vidare bestämmelser om vilken dröjsmålsränta som ska gälla för parterna, men eftersom lagen är dispositiv (se 1 § andra stycket RänteL) står det parterna fritt att själva avtala om vilken räntesats som ska gälla.Din fråga är om dröjsmålsränta enbart ska beräknas på själva kapitalunderlaget som lånet avsåg eller om dröjsmålsränta även ska beräknas på obetald dröjsmålsränta. HD har i NJA 1994 s. 3 besvarat denna fråga; dröjsmålsränta ska inte beräknas på tidigare dröjsmålsränta utan enbart på själva kapitalunderlaget som lånet avsåg. Således kan en borgenär som utgångspunkt inte ta ut dröjsmålsränta på dröjsmålsränta.Observera dock som sagt att räntelagen är dispositiv och parterna kan därför avtala om att dröjsmålsränta får tas ut på dröjsmålsränta. Men om inget sådant är avtalat får det inte ske.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att låta en person folkbokföra sig hos en när hen inte bor där?

2021-08-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Är det brottsligt att den som bor och är skriven på enadress tillåter en person att skriva sig på den adressen utan att bo där.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Att uppsåtligen folkbokföra sig på en adress där man inte bor kan utgöra ett folkbokföringsbrott. Detta är fallet om det föreligger en fara i bevishänseende (se 42 § folkbokföringslagen). Faran ska i fallet vara konkret, vilket innebär att den oriktiga uppgiften om folkbokföringsadressen sannolikt inte skulle upptäckas vid en normal rutinmässig kontroll.Att bo någon annanstans än där man är folkbokförd kan alltså utgöra ett brott. För ett sådant folkbokföringsbrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Eftersom fängelse ingår i straffskalan för folkbokföringsbrott kan någon som medverkar till ett sådant också göra sig skyldig till brott (se 23 kap. 4 § första stycket BrB). Det kan således vara brottsligt om en person låter en annan person folkbokföra sig hos denne, utan att personen bor där. Detta förutsätter emellertid även att den medverkande har uppsåt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Rätt till OB och rätt till rast?

2021-07-26 i Rast
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på ett bageri och där har jag ingen rast och jag får inte heller någon OB. Jag jobbar från klockan 6:30-14:00 varannan lördag. Har jag rätt till rast? Jag måste väl ändå ha rätt till OB också? Jag undrar också om företaget bryter mot några lagar när dom inte låter sina anställda få rast och OB? Jag har inte heller skrivit på något anställningsavtal. Innebär det i praktiken att jag kan säga upp mig när jag vill och gå på dagen isåfall?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Rätten till OBEventuell rätt till ersättning för obekväma arbetstider (OB) är ingenting som framgår av någon lag och därmed är det inget som en arbetsgivare måste betala ut. Rätten till OB är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan arbetsgivaren och en arbetstagarorganisation, där ersättningens storlek och för vilka tider den i så fall gäller framgår. Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal är det upp till den enskilde arbetstagaren att komma överens med arbetsgivaren om eventuell OB i det enskilda anställningsavtalet. Du bör därmed kolla upp om din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal och det kan även vara en god idé att kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant.Rätten till rastEn rätt för arbetstagaren att ta raster finns emellertid reglerad i lag. Enligt 15 § tredje stycket arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till rast efter fem timmars arbete. Det framgår vidare av 15 § första stycket arbetstidslagen att arbetstagaren inte behöver kvarstanna på arbetsplatsen under rasten. Lagen innehåller ingen reglering avseende rastens längd men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer bör den vara minst 30 minuter lång. Du har alltså en rätt enligt lag att få minst en rast under dina arbetsdagar och den bör vara åtminstone 30 minuter lång.AnställningsavtalEtt anställningsavtal behöver precis som vanliga avtal inte vara skriftliga för att vara giltiga, det finns således inga särskilda formkrav för anställningsavtal utan de kan även ingås muntligt och genom konkludent handlande. I och med att du arbetar hos din arbetsgivare får det åtminstone anses som att ni har ett avtal genom konkludent handlande. För alla anställningsavtal som gäller tills vidare (vilket är fallet om inte annat har överenskommits, se 4 § första stycket LAS) har arbetstagaren en lägsta uppsägningstid om en månad (se 11 § första stycket LAS). Även om du inte har något skriftligt anställningsavtal gäller alltså en uppsägningstid från din sida på en månad.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När inträder preskription på arv?

2021-08-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan min man få ut sitt arv efter sin far han gick bort 23.02-2019 och vid tidpunkten gjorde vi inget anspråk på arvet efter hans far.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln vid preskription av arv är att den sker tio år efter dödsfallet, eller om rätten till arv inträder senare, tio år från denna tidpunkt. Preskription inträder om arvingen inte gjort sin rätt gällande (se 16 kap. 4 § ärvdabalken). Preskription av arvet innebär att arvingen förlorar sin rätt att kräva ut arvet (se 16 kap. 7 § ärvdabalken).Vid vissa särskilda fall gäller emellertid andra preskriptionstider. Om Skatteverket har kungjort om arv enligt 16 kap. 1-3 §§ ärvdabalken måste arvingen göra sin rätt gällande inom fem år från dagen då kungörelsen skedde. Skatteverket kan även förelägga en arvinge att göra anspråk på ett arv. Om detta sker måste arvingen göra sin rätt gällande inom sex månader från det att hen delgavs föreläggandet (se 16 kap. 5 § ärvdabalken).Det är alltså inte för sent för din man att göra anspråk på ett arv där arvlåtaren gick bort för cirka två och ett halvt år sedan. Din mans rätt till arvet har inte preskriberats.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När blir en skatteskuld preskriberad?

2021-08-18 i Preskription av skatteskuld
FRÅGA |Om jag säljer mitt hus, köper en husbil och bosätter mig nånstans i Europa utan att betala realisationsskatten på huset när blir då den skatteskulden preskriberad.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regleringen avseende preskription av fordringar återfinns i preskriptionslagen (PreskL). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (se 8 § första stycket PreskL).Utgångspunkten är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 § första stycket PreskL). För skatteskulder gäller emellertid särskilda preskriptionsregler (jämför 1 § PreskL). Enligt 3 § lag om preskription av skattefordringar m.m. preskriberas en skattefordran fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning.Observera dock att detta gäller så länge inte ett preskriptionsavbrott skett, t.ex. genom att du blir delgiven skatteskulden (se 5 § PreskL). Då nollställs "klockan" som räknar preskriptionen. Att ytterligare observera är att du under dessa fem år och även efter dessa år inte kan få någon skatteåterbäring. Denna dras istället av mot skatteskulden. Detta beror på att preskription enbart innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran, men det innebär inte att fordran helt försvinner. Preskriptionstiden på skatteskulder kan även i vissa fall förlängas efter en ansökan av skatteverket (se 7 § lag om preskription av skattefordringar m.m.).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Utgör det ett barnpornografibrott att fotografera ett sexuellt poserande barn?

2021-08-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har en fråga avseende brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Frågan avser den situation att någon olovligen förmår ett barn till sexuell posering och denne även fotograferar barnet när det utför poseringen. Jag undrar om gärningsmannen i sådana fall även gör sig skyldig till barnpornografibrott?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Barnpornografibrottet regleras i 16 kap. 10 a § BrB. Av lagrummet kan utläsas att det högsta straffet för brottet är fängelse i två år och att som barn räknas antingen den som är under 18 år eller den som är över 18 år men vars pubertetsutveckling inte är fullbordad. För barnpornografibrott döms exempelvis den som skildrar barn i pornografisk bild. Med att skildra ett barn i pornografisk bild avses att bilden framställs, exempelvis genom att ett verkligt barn fotograferas, filmas eller avtecknas. Att ta ett foto av ett barn som utför en sexuell posering räknas således som ett barnpornografibrott.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad ska jag göra när hyresgästen vägrar flytta?

2021-07-24 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag har hyrt ut mitt hus och skrivit kontrakt på 3 år med uppsägning på 6 månader men hyresgästen vill inte flytta, hur gör jag för att få tillbaka mitt hus ?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det absolut vanligaste att göra som sista utväg när man har en hyresgäst som vägrar flytta är att ansöka om avhysning hos kronofogden. Avhysning är en form av vanlig handräckning som avser ett åläggande för en nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom när besittningsrätten har upphört (se 3 § första punkten lag om betalningsföreläggande och handräckning). Mer specifikt hur en ansökan om avhysning ska göras kan du läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida här.Du kan även alltid försöka få din hyresgäst att flytta ut självmant ytterligare en gång innan du blandar in myndigheterna. Men om personen vägrar trots dina uppmaningar råder jag dig att göra en ansökan om avhysning till kronofogden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,