Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?

2021-07-24 i Anställningsformer
FRÅGA |Får man använda en provanställd som ordinarie personal, samma uppgifter och samma ansvar
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En provanställning är en tidsbegränsas anställning som får vara i maximalt sex månader (se 6 § LAS). Denna anställningsform finns för att arbetsgivaren ska få en möjlighet att pröva en person i anställningen innan den eventuellt övergår i en tillsvidareanställning. Det är alltså tänkt att det ska finnas någon typ av prövobehov hos arbetsgivaren, men samtidigt finns det inget krav på att arbetsgivaren ska ha ett objektivt godtagbart skäl för att pröva arbetstagaren.Syftet med provanställningen är alltså att pröva arbetstagaren innan en eventuell tillsvidareanställning och av detta följer att den provanställde absolut får användas exakt likadant som "ordinarie" personal med avseende på arbetsuppgifter och arbetsansvar. Dessa komponenter ingår även i arbetsgivarens ensidiga arbetsledningsrätt.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad är det längsta straffet för en 15-åring?

2021-07-22 i Påföljder
FRÅGA |Jag har förstått det så att det krävs "synnerliga skäl" för att någon som begått brott innan han fyllt 18 år ska dömas till fängelse i stället för sluten ungdomsvård. I rättsfallet NJA 1996 s. 509 dömdes en ungdom till fyra års fängelse för ett mord han begick vid 16 års ålder. Jag undrar: Vad är det längsta fängelsestraffet som en person som är 15 år gammal kan dömas till?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i brottsbalken (BrB). En given utgångspunkt är att personer som begår ett brott innan man fyller 15 år inte kan ådömas någon påföljd (se 1 kap. 6 § BrB). Om någon begår ett brott mellan åldern 15–18 år får rätten döma till fängelse enbart om synnerliga skäl föreligger (se 30 kap. 5 § BrB). "Synnerliga skäl" i lagtexten tar således sikte på klara undantagsfall, i första hand när brottets straffvärde anses motivera ett fängelsestraff trots personens unga ålder. Straffvärdet är helt enkelt det värde som brottet har eller med andra ord hur allvarligt brottet är i relation till andra brott. Ju allvarligare brott, desto högre straffvärde.Att observera är sedan 29 kap. 7 § BrB, den så kallade straffrabatten för unga lagöverträdare. Lagrummet innebär att om en ungdom väl skulle dömas till fängelse kan rätten utdöma en lägre påföljd än vad som annars är föreskrivet. Rätten kan genom detta lagrum alltså utdöma t.ex. ett fängelsestraff för mord på 4 år, trots att straffskalan för mord börjar på 10 år. Det framgår även av lagrummet att livstids fängelse inte får utdömas för personer under 21 år. Vidare får inte en ungdom inte dömas till ett svårare fängelsestraff än 10 år som utgångspunkt. Om det är föreskrivet fängelse på längre tid än 10 år och på livstid för brottet får en ungdom dock dömas till fängelse i högst 14 år (se 29 kap. 7 § andra stycket BrB).Teoretiskt kan alltså en person mellan 15-21 år dömas till 14 års fängelse, exempelvis för mord. Det är emellertid väldigt osannolikt att en person som är blott 15 år skulle dömas till ett sådant långt straff. I brottsbalkens lagkommentar ges som exempel att en person strax under 21 år bör kunna dömas till ett längre fängelsestraff än 10 år, förutsatt att en vuxen person som begått samma brott skulle ha dömts till 18 års fängelse eller livstids fängelse. Vad det längsta fängelsestraff en 15-åring skulle kunna dömas till kan jag inte svara på utan det beror som alltid på omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid förskott på arv?

2021-06-28 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Jag har ett några frågor avseende "förskott på arv".1) Hur är praxis avseende summor ? Är 40.000 kr/ år under 2 år att anse som förskott på arv ?2) Har summorna per "gåvotillfälle" betydelse ? - om antalet gåvotillfällen per år är 15-20 exempelvis?3) Kan givaren genom något dokument eller dylikt förhindra att gåvan bedöms som förskott på arvMed vänlig hälsning
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB). Det framgår av 6 kap. 1 § första stycket ÄB att vad en arvlåtare i sin livstid har gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller av omständigheterna måste anses ha varit avsett. När det gäller gåvor till bröstarvingar råder alltså en presumtion om att gåvornas värde ska avräknas som förskott på arv. Arvlåtaren kan dock bryta denna presumtion genom att tillkännage att gåvan inte ska avräknas, detta kan exempelvis skrivas in i eventuella gåvobrev.Det finns inte någon begränsning i vare sig belopp eller antalet gåvor som en arvlåtare kan ge utan att det ska avräknas som förskott på arv. Ju större värdet är på gåvan, desto viktigare är det dock att gåvogivaren tydligt tillkännager att den inte ska avräknas som förskott på arv eftersom presumtionen är just att den ska avräknas.När det gäller andra arvingar än bröstarvingar är presumtionen den omvända; gåvor som arvlåtaren ger under sin livstid kommer inte att avräknas förutom om arvlåtaren föreskriver det (se 6 kap. 1 § första stycket ÄB).Svaret på din fråga är således att varken belopp eller antalet gåvor är avgörande; istället kollar man på arvlåtarens vilja. Det smidigaste sättet att förhindra att en gåva avräknas som förskott på arv är att skriva in det i gåvobrevet. Det finns dock inget krav på en skriftlig föreskrift utan avsikten kan även framgå muntligt. Ur bevishänseende är emellertid självklart skriftlighet att föredra.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivaren avbryta en provanställning innan den påbörjats?

2021-06-28 i Övrigt
FRÅGA |Hej jag jobbar som timvikarie på ett privatobolag, jag har fått skrivet på mitt anställningsavtal och underskrivet att jag var LOVAD en provanställning från och med den 1 juni. Men det fick jag sen höra att jag inte skulle få.Räknas detta som ett kontraktbrott då det står underskrivet på mitt avtal?vågar inte skriva på nytt avtal innan jag vet vad som gäller osv mvh Emelie
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Arbetsrätten är en del av avtalsrätten och följer därmed samma grundläggande principer. Det råder fri anställningsrätt samt avtalsfrihet med visst skydd för arbetstagaren som den svagare parten. Ett anställningsavtal tillkommer på samma sätt som alla avtal genom ett anbud och en accept. Avtalet behöver inte vara skriftligt utan kan även ingås muntligt eller genom konkludent handlande.Det framgår av din fråga att du och din motpart har haft ett skriftligt avtal om anställning. Detta avtal är alltså gällande och din motpart kan som utgångspunkt inte ensidigt avbryta det utan skäl. I ditt fall gäller det emellertid en provanställning. Provanställningar är mycket osäkra för arbetstagaren och kan avbrytas när som helst av arbetsgivaren om inte annat avtalats (se 6 § tredje stycket LAS). Arbetsgivaren behöver inte heller ange några skäl för avbrytandet. I ditt fall kan man se det som att arbetsgivaren avbröt din provanställning redan innan den började. Vid provanställningar finns heller ingen uppsägningstid, om inte en sådan avtalats.Din arbetsgivare har således inte begått något kontraktsbrott när hen avbröt din provanställning i förtid och du har inte rätt att erhålla din provanställning. Arbetsgivaren måste emellertid i ett sådant fall underrätta arbetstagaren om avbrytandet två veckor i förväg samt, om du är fackligt ansluten, varsla den lokala arbetstagarorganisation som du är medlem i (se 31 § LAS). Om detta inte har skett i ditt fall kan du vara berättigad till skadestånd (se 38 § LAS).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Från vilken dag krävs sjukintyg under corona?

2021-07-23 i Sjuk
FRÅGA |Hejsan! vad gäller egentligen nu avseende sjukdom och sjukintyg. Kan intyg krävas från arbetsgivare trots regeringsbeslut. För att göra en lång historia kort så kräver min arbetsgivare sjukintyg fom dag 8. Har varit i kontakt med fack samt min företagshälsovård som säger att det inte behövs pga regeringsbeslutet. Blir inte klok på dethär.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Med anledning av coronaviruset genomförde regeringen under 2020 en rad åtgärder på socialförsäkringsområdet. En av dessa åtgärder var att slopa kravet på sjukintyg under sjuklöneperioden, vilken varar i 14 dagar. Regeringens åtgärd innebar alltså att den som var sjuk kunde vara hemma från arbetet och enbart behöva tillhandahålla ett sjukintyg på dag 15. Denna åtgärd har sedermera förlängts ett antal gånger och är i dagsläget sagd att gälla till och med den 30 september 2021. Du kan läsa mer om åtgärderna här.Svaret på din fråga är således att du inte behöver visa upp ett sjukintyg redan dag 8, det räcker att du kan göra det den femtonde dagen in i din sjukdom.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Utgör det förtal att varna andra från att bli lurade?

2021-07-21 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag är samlare och köpte en äldre bok av en person på Tradera, annonsen består av en bild och en kort beskrivning "från 97, säljes i befintligt skick".Vad bilden eller texten inte beskrev var att det saknades cirka 40 sidor i den och det var lösa och trasiga sidor i den. Jag blir missnöjd och känner mig lurad då säljaren eller bilden inte beskrev skicket på boken. Jag kontaktar säljaren och försöker att lämna tillbaka boken och få pengarna tillbaka.Säljaren vägrar och säger att jag får skylla mig själv.Nu till min fråga: Om jag sedan skulle varna andra i samlarkretsarna att de bör undvika att handla från säljaren (har bara säljarens internet alias inte riktiga namn) för att personen inte är ärlig kan detta räknas som förtal? OBS jag har inte spridit detta ännu till någon.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Förtal är ärekränkningsbrott som regleras i 5 kap. 1 § första stycket BrB. Brottet begås genom att man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. När det gäller att lämna uppgift kan det ske både genom framställning och fortspridning och brottet är fullbordat så fort uppgiften kommer till tredje mans kännedom. I ditt fall skulle din eventuella handling uppfylla kravet på ett uppgiftslämnande.Lagtexten talar vidare om att uppgiften ska var ägnad att utsätta personen för andras missaktning, någon bevisning om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning krävs således inte. Ordet "missaktning" i lagtexten innebär att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet och inte bara ett värdeomdöme. Att observera är även att det kan röra sig om förtal även om uppgiften som lämnas är sann.Huruvida ditt eventuella uppgiftslämnande skulle utgöra förtal kan jag inte ge något exakt svar på, det beror lite på hur du eventuellt skulle uttrycka dig. Att enbart varna andra genom att säga att du blev lurad av personen torde inte vara förtal eftersom uppgiften då ej är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, men hur en domstol skulle bedöma situationen kan jag som sagt inte svara helt säkert på.Det finns även en försvarlighetsbedömning som ska göras vid frågan om förtal har skett; om man visar att uppgiften är sann eller att man har skälig grund för den, döms man ej till ansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften (se 5 kap. 1 § andra stycket BrB). Att varna andra från att bli lurade skulle kunna falla in under detta försvarlighetsundantag.Oavsett om ditt eventuella uppgiftslämnande skulle kvalificera sig som förtal är det att observera att brottet förtal är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att åtal som utgångspunkt enbart kan väckas av målsäganden i form av enskilt åtal, men åklagaren får även väcka åtalat om målsäganden är under 18 år eller om målsäganden anger brottet till åtal och åklagaren bedömer att åtal är påkallat ur allmän synpunkt (se vidare 5 kap. 5 § BrB).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka rättigheter har man som hyresgäst när tvättmaskinen är sönder?

2021-06-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Min tvättmaskin är sönder nu och har varit i 1,5 vecka, hyresvärden har fortfarande inte ens tittat på den. Vad har jag för rättigheter o vad kan jag göra?Med vänlig hälsning, Li da
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regleringen avseende förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd återfinns i 12 kap. jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.Under hyrestiden har hyresvärden en underhållsplikt, vilken innebär att hen ska se till att hålla lägenheten i fullt brukbart skick (se 12 kap. 9 § JB och 12 kap. 15 § JB). Att se till att vitvaror som tvättmaskiner fungerar ingår i denna underhållsplikt (se 12 kap. 18 a § sjunde stycket första punkten JB). Om hyresvärden inte fixar bristen har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran (se 12 kap. 16 § första punkten JB jämfört med 12 kap. 11 § tredje punkten JB).Mitt råd till dig är alltså att fortsätta kontakta hyresvärden och informera hen om skyldigheten att reparera tvättmaskinen. Du kan även påtala att du annars har rätt till en nedsättning av hyran. Om hyresvärden inte går med på en nedsättning av hyran finns en möjlighet att deponera ett belopp hos Länsstyrelsen, i ett sådant fall råder jag dig att först ta kontakt med dem så att du inte deponerar ett för stort belopp. Det kan även vara en bra idé att ta kontakt med hyresnämnden om hyresvärden skulle vägra reparera tvättmaskinen eller gå med på en hyresnedsättning. Mer information om en ansökan till hyresnämnden kan du se här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om ena maken vid bodelning undanhåller tillgångar?

2021-06-28 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning: båda parter är skyldiga att redovisa skulder o behållning. Om den ena parten inte redovisar t. ex. Pensionspengar eller andra konton, vem kan då kräva att få insyn i dessa? Jurist, advokat el bodelningsförrättare kan det inte. Vilka möjligheter finns det att få fram dessa konton, vem har befogenhet till det?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Från den dag att talan om äktenskapsskillnad väcktes fram tills att bodelning sker har makarna mycket riktigt en redovisningsplikt för sina tillgångar och skulder (se 9 kap. 3 § ÄktB). Denna redovisningsplikt omfattar både makarnas giftorättsgods och enskilda egendom.Om makarna inte kan enas om bodelningen eller om man misstänker att den andra maken försummar sin redovisningsplikt kan maken ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare (se 17 kap. 1 § ÄktB). Bodelningsförrättaren ska vid behov se till att en bouppteckning förrättas. Om en make där undanhåller uppgifter om sina tillgångar kan bodelningsförrättaren till tingsrätten yrka på att de ska förelägga och döma ut vite mot den maken (se 17 kap. 5 § första stycket ÄktB). En make kan även begära att den andra maken ska bekräfta riktigheten av sin bouppteckning inför domstol under ed (se 17 kap. 5 § andra stycket ÄktB). Även detta kan göras med föreläggande om vite.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,