Varför sitter man endast 2/3 av sitt fängelsestraff?

2020-04-11 i Påföljder
FRÅGA |https://lagen.nu/1962:700Hej! Efter många år med missbruk och kriminalitet fick min son fängelse. Först sa dom 2 månader, men det blev 3 till. Så 5 månader totalt. Jag och min son var glada för vi båda såg det som en ny chans för honom. Bli drogfri och ordna upp sitt liv! Han hinner bara in dit och får då höra, att om han sköter sig så blir han fri om 40 dagar, om han missköter sig 60 dagar! Hur ska han lyckas vända sitt liv på 40 dagar! Varför ens få ett straff? Är inget straff alls! Varför inte sitta av sina 5 månader? Det är ju ändå ett milt straff. Varför är det så här? Känns helt hopplöst nu, han kommer börja om där han slutade förmodligen. 40 dagar avskräcker knappast någon! Besviken på lagen i det här fallet. Ger dessutom fel signaler till ungdomarna.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som så att du inte förstår varför man endast avtjänar en del av sitt fängelsestraff och inte hela. Jag kommer därför att förklara lite kring hur lagstiftningen ser ut idag och syftet bakom detta. Med detta hoppas jag att du får en lite klarare bild om varför det ser ut som det gör idag, trots att man kan ha olika åsikter kring detta. Regler kring detta finner vi i brottsbalken (BrB).LagstiftningenHuvudregeln är att man sitter i fängelse 2/3 av det dömda straffet, och därefter sker en villkorlig frigivning (26 kap 6 § BrB). Att notera är att man även får räkna av tiden man har suttit häktad från fängelsestraffet.När den dömde friges villkorligt, börjar en så kallad prövotid att löpa. Prövotiden motsvarar den tid som återstår av straffet. Prövotiden är dock alltid minst ett år (26 kap 10 § BrB). Notera att det finns undantag för villkorlig frigivning.Under prövotiden ska den frigivne vara skötsam, försöka försörja sig efter sin förmåga och rätta sig efter vad hen är skyldig att göra (26 kap 14 § BrB). Om den frigivne begår ett brott under prövotiden, kan detta innebära att domstolen dömer till en ny påföljd. Den tidigare påföljden blir dock oförändrad och den dömde ska då verkställa båda påföljder parallellt (34 kap 1 § BrB).Sammanfattningsvis anses ett fängelsestraff pågå dels under anstaltsvistelsen och dels under den följande prövotiden om den dömde blivit villkorligt frigiven. En fängelsedom anses därför vara fullbordad vid prövotidens utgång.Syftet bakom lagstiftningenJag kommer att förklara kort vad syftet bakom lagstiftningen är. Mitt svar är alltså inte uttömmande, men jag hoppas att det ger dig en lite klarare bild av läget.Syftet med reglerna om villkorlig frigivning anges i förarbetena bl.a. vara att genom en mer individualiserad verkställighet främja de intagnas motivation att förändra sitt beteende och skapa förutsättningar för dem att själva medverka till sin anpassning i samhället. I detta ligger att ge incitament till skötsamhet under verkställighet och till att de intagna själva aktivt verkar för en positiv utveckling och till förbättrade frigivningsförhållanden. I slutändan syftar åtgärderna till att minska risken för återfall i brott (se prop. 2005/06:123 s. 54).Du kan läsa mer om politiken bakom detta här.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det lagligt att lämna tonåringar ensamma hemma under en längre tid?

2020-03-11 i Barnrätt
FRÅGA |Är det verkligen lagligt att lämna 3 tonåringar 13,14 och 15 år hemma själva i 2 veckor
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Frågan är inte reglerad i lagFrågan om hur länge och under vilka omständigheter man får lämna sina barn ensamma hemma regleras inte i lag, utan är snarare en fråga om barnuppfostran och moral. Att lämna tonåringar hemma under två veckor strider därför inte mot någon lag.Vårdnadshavares ansvarDäremot kan frågan uppkomma om vårdnadshavares ansvar och barnets bästa. Bestämmelser som rör förhållandet mellan vårdnadshavare och barn regleras i föräldrabalken (FB). Det som utifrån juridikens synvinkel kan sägas är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap 1 § FB). Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs (6 kap 2 § 2 st FB). Det är inte reglerat hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt och fel, utan det är upp till dig som vårdnadshavare att bedöma hur du på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.SammanfattatSom jag ovan nämnt är det inte olagligt att lämna tonåringar hemma under två veckor. Det är upp till vårdnadshavaren och dennes ansvar att besluta om detta. Men det viktiga att komma ihåg är att vårdnadshavaren är ansvarig för att tillgodose barnets behov etc

Hundägares ansvar

2020-03-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Min lilla Pomeranian vart biten av en jakt hund trots att den var kopplad och min hund stod en bit bort och vänta på mig han var okopplad min hund var inte ens fram till den hunden som flög på han. Ägaren till jagkthunden hade koppel som en löp lina och släppte efter, men hade inte koll på hunden att den fakto flög på min hund. Vem står ansvarig? Dom menar att jag får skylla mig själv för jag hade hunden o kopplad. Min hund var ju inte ens fram till deras hund. Utan anledning flög på min hund som nu ligger på djursjukhuset i Uppsala.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem är ansvarig?Hundägare har så kallat strikt hundägaransvar. Detta innebär att ägaren är skyldig att ansvarar för skadan trots att det inte är denne personligen som har orsakat skadan, samt ersätta de skador som hunden orsakar, oavsett om hunden blivit provocerad eller inte. Detta regleras i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. En hundägare eller innehavare av hund ska ersätta en skada som har orsakats av en hunden. Skadar hunden en annan hund är ägaren skyldig att betala eventuella veterinärkostnader för den andra hundens skador. Att du inte hade din hund kopplad utesluter inte den andra hundägarens ansvar för. Men det jag kan nämna är att skadeståndet i vissa fall kan jämkas enligt skadeståndslagens bestämmelser, exempelvis om den som lidit skada varit medvållande till skadan (6 kap 1 § skadeståndslagen). För att den skadelidande ska anses ha varit medvållande krävs att denne agerat oaktsamt. Det är inte säkert att det faktum att din hund var okopplad bör ses som oaktsamt av dig, men det kan vara bra att ha i åtanke. Oavsett är den andra ägaren skyldig att ersätta skadan, men frågan återstår om du kommer att få full ersättning. Hur du ska gå till vägaJag skulle rekommendera dig att i första hand ta kontakt med hundägaren för att prata och förklara med denne om att du har rätt till skadestånd. I andra hand kan du skriva ett skadeståndskrav. Om hundägaren inte vill betala skadeståndet kan du i tredje hand skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att kräva ut skadeståndet genom domstol. Hoppas du fick svar på din fråga!

Garanti enligt konsumentköplagen

2020-03-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en skoter för c:a 80 000 hos ett företag. Nu efter 3 månader har den skurit. När jag köpte skotern skrev försäljaren in att ingen garanti lämnades. Men efter lite efterforskning om Konsumentköplagen och Reklamationsrätten så förstår jag det som att det finns stöd där. Min fundering är vad som kan göras? Kan jag kräva någon form av kompensation? Mvh
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om konsumentköp finns i Konsumentköplagen (KKöpL), eftersom du köpt en skoter som privatperson av ett företag (1 § KKöpL). Jag tolkar din fråga att din skoter har fått ett problem efter tre månader som gör att den inte fungerar som vanligt, och nu vill du få felet åtgärdat. Fel i varaTill att börja med kan vi konstatera att det föreligger fel i skotern, då den har skurit (16 § KKöpL). Vidare måste man måste ta hänsyn till tidpunkten för felet. Företaget är ansvariga för fel som funnits när dom lämnade varan till dig, även om det upptäcks senare (20 § KKöpL). För fel som uppkommer inom sex månader från avlämnandet, får det antas ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKöpL). Det vill säga i ditt fall visade sig felet på skotern efter tre månader, vilket innebär att vi får anta att felet fanns när du köpte den. Det är därmed butiken som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet, för att inte bli ansvariga. Med andra ord om de kan bevisa att skotern skurit sig på grund av ditt egna handlade blir de inte ansvariga. Hur du ska gå tillvägaDet jag rekommenderar dig att göra nu är att reklamera felet till företaget, vilket du måste göra inom två månader från att du upptäckt felet (23 § KKöpL). Innan hävning av ett köp kommer på tal, det vill säga att få pengarna tillbaka, har säljaren rätt att försöka avhjälpa felet eller omleverera (27 § KKöpL). I första hand har alltså företaget rätt att till exempel reparera skadan på skotern eller ge dig en ny. Om de inte skulle göra det kan du häva köpet för att få pengarna tillbaka (29 § KKöpL). Jag rekommenderar dig att så fort som möjligt reklamera detta till företaget. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller lämna in en stämningsansökan mot företaget. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man göra enskilt egendom genom arv till giftorättsgods?

2020-04-10 i Alla Frågor
FRÅGA |En stuga är ärvd av två bröder från sin mamma som enskild egendom.Nu vill den ena brodern upphäva det och ge sin fru halva sin del. Hur gör man?Tacksam för svar
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande enskild egendom och giftorättsgods finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som så att du äger en stuga på 50% som du fått i arv och som är din enskilda egendom. Men som du nu vill dela med din fru och därför göra det till giftorättsgods istället.Enskild egendom till giftorättsgods?En makes egendom är giftorättsgods om det inte är föreskrivet att det är enskilt egendom (7 kap 1 § ÄktB). Den egendom som en av makarna fått genom testamente som är villkorat att det ska vara enskilt arvtagarens är enskild egendom (7 kap 2 § 3 p. ÄktB). Det förtydligas även att det som maken ärvt genom den legala arvsordningen efter testator ska vara makens enskilda egendom om testatorn har villkorat det (7 kap 2 § 4 p. ÄktB).Detta innebär att man inte kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att exempelvis upprätta ett äktenskapsförord. Undantaget är om det finns föreskrivit i testamentet att det finns möjlighet att kringgå villkoret. Funktionen enskild egendom i testamente ses som ett villkor för att man ska få ärva och således har man som arvtagare inte möjlighet att bortse från villkoret.Hur du ska gå tillvägaDen möjlighet som finns är att du ger bort fastigheten i gåva till din make och således utgör en del av dennes giftorättsgods som sedan vid eventuell bodelning tas upp och kan delas lika på. För att en gåva ska vara bindande mellan makar och dess borgenärer måste gåvan registreras (8 kap. 1 § ÄktB). Detta görs hos Skatteverket enligt 16 kap. ÄktB.Lycka till!Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur länge sitter man i fängelse?

2020-03-11 i Påföljder
FRÅGA |Om en person har fått 1 år fängelse hur länge ska den personen sitter inne
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att man sitter i fängelse 2/3 av det dömda straffet, och därefter sker en villkorlig frigivning (26 kap 6 § Brottsbalken). Att notera är att man även får räkna av tiden man har suttit häktad från fängelsestraffet.Som svar på din fråga är 2/3 av 1 år (12 månader) är 8 månader. Sammanfattat innebär detta att en person som har fått fängelse i 1 år kommer att sitta i fängelse i 8 månader, innan villkorlig frigivning sker.Hoppas du fick svar på din fråga!

Adoption av makes barn

2020-03-07 i Adoption
FRÅGA |Hej!Min fru och jag gifte oss i November 2015. Hennes man dog 2008 och hon har tre barn med honom. Hennes yngsta dotter var 12 år när vi gifte oss och nu funderar jag att adoptera henne innan hon fyller 18 år nästa år. Dottern och min fru vill det också. Dom har redan tagit mitt efternamn. Jag undrar hur man går tillväga för att lämna in om adoption och hur lång handläggningstid det är. Måste jag anlita advokat eller kan jag lämna ansökan själv. Skulle bli glad för svar. Med vänliga hälsningar
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om adoption finns i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB). Allmänt om adoptionJag ska börja med att nämna några regler för vad som gäller vid adoption av en makes barn. Till att börja med ska barnets bästa vara görande vid adoption (4 kap 1 § FB). Vid ansökan om adoption kommer även en lämplighetsbedömning att göras av den blivande adoptionsföräldrar, du i detta fall (4 kap 2 § FB). Det krävs vidare att den personen som ska adoptera är över 18 år (4 kap 5 § FB). Adoption av makes barnJa, du kan adoptera din makes dotter (4 kap 6 § 2 st FB). Det krävs ett samtycke av vårdnadshavaren för att detta ska ske (4 kap 8 § FB). I ditt fall är det endast ett samtycke från din fru som krävs då jag tolkar det som att hon har ensam vårdnad om dottern. Innan du lämnar ditt samtycke har din fru som vårdnadshavare rätt att få information om vad adoptionen och ett samtycke innebär (4 kap 8 § 3 st FB). Hur du ska gå tillvägaFör att du ska kunna adoptera dottern krävs det att det är du som ansöker om detta. (4 kap 11 § FB). I ansökan ska du ange bland annat personuppgifter, anledningen till adoptionen, samtycke från vårdnadshavare etc. En ansökan sker till den tingsrätt där ni bor (4 kap 12 § FB). Du behöver alltså inte anlita en advokat, utan kan ansöka själv. Handläggningstiden kan variera. Att notera är att ansökan kostar 900 kr. Men all information finner du via domstolens hemsida, där även ansökan skickas in. Du hittar mer information här: https://www.domstol.se/amnen/familj/adoption/ Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

2020-02-14 i Testamente
FRÅGA |TESTAMENTEVi har ett testamente upprättat 2015 som reglerar arvsfördelningen mellan våra barn, men också våra barnbarn. Om det, oss ovetande, skulle tillkomma ytterligare barnbarn innan vårt frånfälle vill vi även ha med dom i arvsskiftet. Kan vi skriva ett tillägg till ursprungstestamentet där det framgår att nya barnbarn, efter att ursprungstestamentet skrevs men innan den siste av oss avled, skall ha motsvarade del som redan namngivna barnbarn. Eller bör vi skriva om testamentet och namnge de nya barnbarnen, förutsatt att vi fått reda på något.Ex: Idag 5 barnbarn, vilka är upptagna i testamentet, som var och en av dom får 1/5-del av arvslotten avsatt till barnbarnen. Om det tillkommer ex 2 nya barnbarn skall motsvarande arvslott istället fördelas med 1/7-del var.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor som rör testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga så som att du vill ha hjälp med vilket tillvägagångssätt som är det bästa för att kunna uppta framtida barnbarn i ert testamente. Jag kommer här nedan att redogöra för de två alternativen du har: Tillägg till testamenteDet första alternativet är att göra tillägg till ert nuvarande testamente. När du gör ett tillägg till ett testamente ska samma form som för upprättande av ditt första testamente användas (10 kap 6 § ÄB). Det innebär att ditt tillägg måste vara 1) skriftligt, och 2) bevittnas av två personer. Dessa vittnen måste 3) båda bevittna när du skriver under tillägget (alternativt bevittna när du intygar att en redan nedtecknad underskrift är din), och 4) själva skriva under tillägget. Vittnena måste 5) känna till att det de bevittnar är ett testamente, men de behöver inte få läsa vad som står i det (10 kap 1 § ÄB). Det behöver inte vara samma vittnen som bevittnade det först upprättade testamentet. Men notera att vittnena måste vara över 15 år, får inte ha en psykisk störning och att vissa personer får heller inte vittna (testators make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag) (10 kap 4 § ÄB). Uppfylls inte kraven är tillägget inte giltigt. Jag rekommenderar även att tänka på att vara så tydlig som möjligt för att utesluta att eventuellt tolkningsutrymme för tillägget uppkommer. För att tillägget inte ska kunna ses som ett återkallande av det första testamentet är det klokt att ange att det först upprättade testamentet fortfarande ska gälla och att tillägget är just ett tillägg. Återkalla och upprätta ett nytt testamenteDet andra alternativet är att återkalla ert nuvarande testamente för att upprätta ett nytt och skriva att testamentet även ska gälla framtida barnbarn. Utgångspunkten är att ett testamente bara är giltigt om personen som upprättat testamentet vill att det ska vara giltigt. Det finns inget speciellt formkrav för att återkalla ett testamente, men det räcker inte heller med att man bara inte vill att det inte ska vara giltigt längre. Man måste vidta någon form av handling för att ett testamente ska bli ogiltigt (10 kap 5 § ÄB). För att återkalla ett testamente kan man alltså riva det eller upprätta ett nytt testamente. Jag rekommenderar er därför, för att vara på den säkra sidan så att eran vilja inte tolkas på fel sätt, att ni upprättar ett nytt testamente och river det gamla. Viktigt då är att vid upprättandet av det nya testamentet att ni iakttar formkraven (de punkter jag förklarat ovan) (10 kap 1 § ÄB). SammanfattningsvisBåde att göra tillägg till testamente och att återkalla ditt nuvarande för att sedan skriva om det fungerar lika bra. Jag skulle rekommendera att göra det du tycker känns enklast. Men viktigt är att se till så att alla formkrav är uppfyllda, så att testamentet blir giltigt. Om du skulle ha några fler frågor eller vill ha hjälp med testamentet så är du välkommen att kontakta oss igen eller boka en tid med en av våra jurister (här). Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga!