Gäller istadarätten vid testamente?

2019-12-04 i Testamente
FRÅGA |https://lagen.nu/1958:637#K11P6S1https://lagen.nu/1958:637#K11P6S1Min mor har levt tillsammans med en man i 40 år, de var inte gifta. Mannen äger ett radhus där de bott under alla år. Han har testamenterat huset till henne. Min mor avled nyligen. Gäller istadarätten mig och min syster? Vi ärver naturligtvis vår mor, men har inget släktskap med mannen hon levde tillsammans med. Vi ser honom som vår bonuspappa.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För regler gällande arv och testamente gäller ärvdabalken (ÄB). I ditt fall rör det sig om ett testamente, men där testamentstagaren har avlidit innan testatorn. Tolkning av testators viljaDet man får göra är att försöka tolka testamentet enligt testators, det vill säga er bonuspappas, faktiska eller hypotetiska vilja (11 kap 1 § ÄB). Det innebär att man ska tolka testamentet utifrån testators yttersta vilja. Frågan man får ställa sig då är om er bonuspappa har en vilja att ni ska få ärva huset eller inte, vilket är svårt för mig att avgöra. Om hans vilja är att ni ska ärva har ni en chans att ärva, annars inte. I de fall det inte går att tolka testators vilja av olika skäl, får man gå över till presumtionsreglerna för en tolkning istället. Istadarätten är en presumtionsregel som behandlar fall som dessa (11 kap 6 § ÄB). Det innebär att testamentstagarens barn träder in istället för sin förälder om denne har avlidit. Dock gäller enbart istadarätten om barnet till testamentstagaren skulle haft rätt att ärva efter testatorn enligt de vanliga arvsregelnera. En sambo har inte arvsrätt enligt svensk rätt, och då inte heller sambons barn. Detta innebär att varken du eller din syster har arvsrätt och då gäller inte heller istadarätten. SammanfattatIstadarätten gäller inte för dig och din syster. Men om testators vilja är att du och din syster ska ärva så har ni chansen att ärva huset som er mor fick testamenterat till sig. Hoppas du fick svar på din fråga!

Enskild egendom vid bodelning genom gåva

2019-11-05 i Bodelning
FRÅGA |Jag har fått en gåva (en stor summa pengar) som enligt gåvobrevet ska vara min enskilda egendom. I gåvobrevet står "Gåvan skall utgöra mottagarens i äktenskap/samboförhållande enskilda egendom. Även avkastningen av denna egendomen, liksom vad som träder i stället för enskild egendom samt avkastningen därav, skall utgöra enskild egendom. Gåvotagaren har rätt att genom äktenskapsförord bestämma att egendomen skall utgöra giftorättsgods eller ingå överenskommelse om att egendomen får ingå i bodelning. Substitut för enskild egendom skall vara undantagen från reglerna om rådighetsinskränkningar och övertaganderätt." Behöver vi ändå skriva ett äktenskapsförord för att detta inte ska ingå i en bodelning vid skilsmässa och vad avses med sista meningen i gåvobrevet?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om bodelning och äktenskapsförord finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Till din första fråga gäller att egendom som genom gåva ska utgöra enskild egendom är det vid eventuell skilsmässa (7 kap 2 § 2 p. ÄktB). Detta innebär alltså att du inte behöver skriva äktenskapsförord för att gåvan inte ska ingå i framtida bodelning, utan gåvobrevet räcker.Gällande din andra fråga kommer jag att dela upp meningen för att kunna förklara på ett sådant tydligt sätt som möjligt. Substitut Substitut innebär ifall något annat trätt i stället för gåvan. Det kan till exempel vara pengar eller annan egendom om du säljer gåvan, eller byte av gåvan.Reglerna om rådighetskränkningarHuvudregeln är att ägaren över en egendom har full rådighet över egendomen. Detta innebär att man får sälja den, ge bort, ändra och så vidare. Man får fritt förfoga över egendomen helt enkelt. En rådighetskränkning innebär att denna rättighet kränks och finns blanda annat i 7 kap 5 § ÄktB.ÖvertaganderättDetta gäller vid bodelning (exempelvis 11 kap 8 § ÄktB). Övertaganderätten gäller makarnas gemensamma bostad och innebär att den make som är i störst behov av egendomen har rätt att överta en gemensam bostad trots att denna tillhör den andra maken.Som svar på din andra fråga innebär den sista meningen i gåvobrevet att om ett substitut till gåvan förekommer, så ska inte reglerna om rådighetskränkning eller övertaganderätt gälla på den egendomen som utgör substitutet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Reklamation av vara som gått sönder efter två månader

2019-11-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en gräsklippare på ett stort trädgårdsvaruhus. Under två månader fungeradeklipparen fint men plötsligt vägrar den att ens starta. Jag tog med mig klipparen tillförsäljningsstället och bad att få felet åtgärdat. Butiksbiträdet frågar om jag har garantiför gräsklipparen. Efter att ha noggrant läst igenom köpedokumenten tvingades jag svaraatt dokumenten inte säger någonting om garanti. "Synd för dig då!" sa biträdet. "Gräsklipparen fungerade ju när du fick den, så då finns det inget jag kan göra för dig." "Dessutom är det väl du själv som använt klipparen på fel sätt. En ny går inte sönder av sig själv sådär snabbt", tillägger han innan han snabbt skyndar vidare till nästa kund som väntar. Jag vill allra helst lämna tillbaka den trasiga gräsklipparen och få pengarna tillbaka,så att jag slipper ha mer att göra med företaget som sålde den. I annat fall vill jag få en nygräsklippare eller åtminstone få den trasiga reparerad på säljarens bekostnad.Vad har jag för möjligheter med mitt fall?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om konsumentköp finns i Konsumentköplagen (KKöpL), eftersom du köpt en gräsklippare som privatperson av ett företag (1 § KKöpL).Jag tolkar din fråga att din gräsklippare har slutat fungera efter två månader och nu vill få felet åtgärdat.Fel i varaTill att börja med kan vi konstatera att det föreligger fel i gräsklipparen, då den inte längre startar (16 § KKöpL). Vidare måste man måste ta hänsyn till tidpunkten gräsklipparen slutade fungera. Trädgårsvaruhuset är ansvariga för fel som funnits när dom lämnade gräsklipparen till dig, även om det upptäcks senare (20 § KKöpL). För fel som uppkommer inom sex månader från avlämnandet, får det antas ha funnits vid avlämnandet (20 a § KKöpL). Det vill säga i ditt fall visade sig felet på gräsklipparen efter två månader, vilket innebär att vi får anta att felet fanns när du köpte den. Det är därmed butiken som måste bevisa att felet inte fanns vid köpet, för att inte bli ansvariga.Hur du ska gå tillvägaDet jag rekommenderar dig att göra nu är att reklamera felet till butiken, vilket du måste göra inom två månader från att du upptäckt felet (23 § KKöpL). Innan hävning av ett köp kommer på tal, det vill säga att få pengarna tillbaka, har säljaren rätt att försöka avhjälpa felet eller omleverera (27 § KKöpL). I första hand har alltså butiken rätt att till exempel reparera skadan på gräsklipparen eller ge dig en ny. Om de inte skulle göra det kan du häva köpet för att få pengarna tillbaka (29 § KKöpL).Jag rekommenderar dig att så fort som möjligt reklamera detta till butiken. Vid eventuell tvist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller lämna in en stämningsansökan mot företaget.Hoppas du fick svar på din fråga!

Uppsägningstid vid provanställning

2019-11-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan. jag har en provanställning och vill avbryta den den pga nytt jobb. har jobbat där i 2 veckor och min chef säger att jag har 2 veckors uppsägningstid. när man läser om lagen så verkar ju inte detta stämma?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om provanställning och uppsägning finns i Lagen om anställningsskydd (LAS).En provanställning kan avslutas av både arbetsgivaren och du som arbetstagaren innan den upphör och övergår till en tillsvidareanställning (6 § LAS). En provanställning saknar uppsägningstid enligt LAS, vilket innebär att om du avbryter provanställningen upphör den omedelbart. Om det framkommer avtalad uppsägningstid är utgångspunkten att den är ogiltig, då anställningsavtalet inte får inskränka dina rättigheter som arbetstagare (2 § 2 st LAS). Nu vet jag inte om du har ett kollektivavtal på din arbetsplats, då det inte framgår av din fråga. Om det skulle finnas ett kollektivavtal och det innehåller regler om uppsägningstid vid provanställning så gäller reglerna i kollektivavtalet, trots att det är en provanställning (2 § 3 st LAS). Detta innebär att arbetsgivaren har möjlighet att avtala om uppsägningstid genom kollektivavtal. Det är viktigt att du först kollar upp om det finns något kollektivavtal och vad som sägs om provanställning.Men som sagt, om det inte finns något kollektivavtal som reglerar detta så gäller inte de två veckors uppsägningstid som din chef säger, utan du har rätt att avbryta provanställningen och lämna arbetsplatsen direkt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Testamentera bort makes arvsrätt

2019-12-02 i Make
FRÅGA |Hej,Jag är gift med en 16år yngre person. Vi upprättade ett äktenskapsförord när vi gifte oss. Men när det kommer till testamente så har vi inget nytt och jag undrar om min partner automatiskt ärver mig även om jag upprättar ett testamente och inte inkluderar hen i det? Kan jag testamentera bort mina tillgångar till någon annan 100% fastän jag är gift?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som så att du vill testamentera bort din makes arvsrätt. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Testamentera bort arvsrättHuvudregeln är att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap (3 kap 1 § ÄB). Men du kan genom testamente göra din make arvslös, då utgångspunkten är att man har rätt till att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente samt att man ska följa testators vilja (11 kap 1 § ÄB). BegränsningDet finns däremot en begränsning av din rätt att testamentera bort din makes arvsrätt, vilket är den så kallade basbeloppsregeln (3 kap 1 § 2 st ÄB). Det är en skyddsregel för efterlevande make som inte går att testamentera bort. Basbeloppsregeln säger att efterlevande make har rätt att inneha egendom till ett värde om minst fyra prisbasbelopp efter bodelning i samband med dödsfall. Om din makes egendom totalt inte uppnår detta värde har hen rätt att få kvarlåtenskap motsvarande det saknade värdet från den dig, oavsett vad som står i ett testamente. Prisbasbeloppet år 2019 ligger på 46.500 kr. SammanfattatKort svar är ja, du får testamentera bort din makes arvsrätt. Men det finns en skyddsregel (basbeloppsregeln) och den kan inte inskränkas genom testamente. Hoppas du fick svar på din fråga!

Ingår enskild firma i bodelning?

2019-11-04 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag ska skilja mig och driver enskild firma. Vad händer med den när vi nu ska gå åt olika vägar? Går hälften av allt som ingår i firman henne?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skilsmässa och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Ska enskild firman ingå i bodelningen?Vid en skilsmässa ska en bodelning göras där både din och din makes giftorättsgods ska läggas ihop och delas (10 kap 1 § ÄktB). Vid skilsmässa ska all egendom ingå i bodelningen som inte utgör enskild egendom. Detta innebär att din enskilda firma måste antingen genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente ha gjorts till enskild egendom för att den inte ska delas lika mellan er (7 kap 2 § ÄktB). Vem som står som ägare på egendomen spelar alltså ingen för bedömningen om det är giftorättsgods eller enskild egendom. Detta innebär att den enskilda firman kommer att ingå i bodelningen om det inte framgår att det är din enskilda egendom.LottläggningNär en bodelning har gjorts ska lottläggningen ske, vilket innebär att man bestämmer vilken make som ska få vilken egendom (11 kap 7 § ÄktB). Utgångspunkten är att varje make ska få den egendom som den äger och önskar att få på sin lott.SammanfattningsvisOm din enskilda firma inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, arv eller liknande är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, det vill säga delas mellan dig och din make. Men du kan sedan begära att få den enskilda firman på din lott, det vill säga att du får den. Men värdet på den kommer fortfarande ingå i bodelningen. Sedan kan den av er som äger störst andel av giftorättsgodset kan behöva köpa ut den andra maken.Hoppas du fick svar på din fråga!

Övertagande av hyresrätt vid äktenskapsskillnad

2019-11-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har varit tillsammans med samma person i 20 år, gifta i 7 år av dessa. Vi har ett gemensamt barn på 12 år. Min man vill skiljas. Vi har en hyresrätt där han står ensam på kontraktet. Sonen vill bo med mig. Har jag någon rätt till lägenheten?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande skilsmässa och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar frågan som att ni har haft hyresrätten för gemensamt bruk under ert äktenskap. Då utgör hyresrätten eran gemensamma bostad och ska ingå i bodelning (7 kap 4 § ÄktB). Sedan kommer frågan om hur denna ska fördelas. I ditt fall behöver man göra en behovsprövning för att se ifall du eller din exman har störst behov till hyresrätten. Den som är i störst behov av bostaden makarnas gemensamma bostad eller bohag rätt att få denna egendom i avräkning på sin del vid bodelningen (11 kap 8 § ÄktB). Men viktigt att tillägga är att en hyresrätt brukar vanligen inte tillmätas något värde, vilket innebär att du eller din exman kommer att få hyresrätten utan avräkning på eran del vid bodelning.BedömningsfrågaVid bedömningen av vem som har störst behov ska man ta hänsyn till olika omständigheter, bland annat om vem som kommer att fortsätta att bo med barnet. Den som ska bo med barnet anses som utgångspunkt ha större behov. Men omständigheter som vem som har lättast att skaffa ny bostad, avstånd till arbete, eran hälsa och så vidare är även relevanta. Att den ena maken står på hyreskontraktet spelar ingen roll i bedömningen. Det blir alltså en bedömningsfråga om vem som har störst behov av att behålla lägenheten och det kan ibland vara svårt att säkert säga vem som ska få bo kvar. Om det blir så att eran son kommer att bo med dig finns det starka skäl till varför du skulle ha större behov av hyresrätten.Om man inte är överens måste man i värsta fall tvista om det i domstol eller låta det avgöras av en bodelningsförrättare. I dessa fall blir det viktigt att visa varför just du har det största behovet av att behålla bostaden.Lycka till!Hoppas du fick svar på din fråga!

Byta efternamn på barn vid ensam vårdnad

2019-10-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har ensamvårdnad måste pappan samtycka om byte av efternamn på min son?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om namn och namnbyte av efternamn finns i Lag om personnamn.Ett barn kan byta sitt efternamn till ett efternamn som föräldrarna eller någon av dem bär (9 § 1 st 1 p. Lag om personnamn). Du nämner inte om din son har ditt efternamn eller hans pappans efternamn för tillfället, jag kommer därför att förklara båda situationerna. Om din son har ditt efternamn behöver du inget samtycke från pappan. Om din son däremot bär pappans efternamn krävs det hans samtycke (34 § 1 st Lag om personnamn). Det spelar alltså ingen roll att du har ensam vårdnad.Som svar på din fråga beror det alltså på vad din son har för efternamn idag. En anmälan om efternamn kan du göra hos Skatteverket (3 § Lag om personnamn). Det hittar du här!Hoppas du fick svar på din fråga!