Vilka rättigheter har jag som köpare om jag köpt en vara i befintligt skick?

2020-11-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Min pojkvän köpte i förrgår (5 november) en båt (plåtbåt,Buster)inkl motor för 40 000kr av en privatperson i Stockholm. I köpekontrakt står det att båten säljs i befintligt skick. Säljaren har inte använt båten regelbundet på tre år. Säljaren sa att båten fungerar felfritt.Idag (7 november) la vi i båten för att åka ut på en fisketur och märker att motorn kyls inte och båten piper oavbrutet. Vad kan han göra?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om köp av lös egendom (exempelvis en båt) mellan två privatpersoner finns i köplagen (KöpL). Vad innebär det att köpa något i befintligt skick?Att en vara säljs i befintligt skick är ett sätt för säljaren att begränsa sitt ansvar för fel i varan. Befintligt skick innebär med andra ord att varan säljs i det skick den befinner sig i vid köpetillfället. En vara anses trots försäljning i befintligt skick felaktig om: 1. Den inte stämmer överens med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas haft inverkan på köpet, 2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper som säljaren känt till eller borde känt till, 3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till pris om övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL). Om någon av punkterna ovan är uppfyllda är varan felaktig, vilket resulterar i att köparen kan göra vissa påföljder gällande under förutsättning att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt samt reklamerat felet inom skälig tid.Vilka skyldigheter har köparen?Köparen får inte åberopa fel som han kände till eller borde känt till vid köptillfället (20 § första stycket KöpL). Köparen har en skyldighet att undersöka varan innan köpet för att kunna göra fel gällande.Köparen har även en skyldighet att undersöka varan efter avlämnande så snart köparen får tillfälle (31 § första stycket KöpL).Köparen måste reklamera felet inom skälig tidKöparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte meddelar säljaren om felet inom skälig tid efter det att felet upptäcktes (32 § första stycket KöpL). Reklamationen kan vara både muntlig eller skriftlig, men den måste ske inom senast två år från det att köparen mottagit varan (32 § andra stycket KöpL).Vilka påföljder kan jag göra gällande om varan är felaktig?Om varan är felaktig och felet inte beror på köparen får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Avhjälpande innebär att säljaren avhjälper felet utan extra kostnad för köparen, och är den påföljd som jag finner mest lämplig i ert fall (34 § första stycket KöpL). SammanfattningEftersom båten inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet föreligger fel i varan trots att båten såldes i befintligt skick. Detta eftersom säljaren sagt att båten fungerar felfritt. Båtens låga pris talar för att köparen borde varit lite misstänksam före köpet och gjort en utförlig undersökning av båten. Det framgår inte av frågan huruvida din pojkvän undersökt båten och på så sätt uppfyllt sin undersökningsplikt. Under förutsättning att undersökningsplikten är uppfylld är varan felaktig, vilket innebär att din pojkvän snarast bör kontakta säljaren och reklamera felet.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

2020-11-07 i Preskription
FRÅGA |Om jag som privat näringidgare har glömt att fakturera kommunen för utförd tjänst, hur lång tid efter har jag rätt att fakturers.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar hur lång preskriptionstid som gäller den fordran du har på kommunen för den utförda tjänsten. Eftersom du i egenskap av näringsidkare utfört en tjänst åt kommunen och inte fått betalt, har du således en fordran på kommunen. Regler om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL).Hur lång preskriptionstid gäller för fordringar?Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan (2 § första stycket PreskL). Preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år, om fordringen avser en vara eller tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller en konsument för i huvudsak enskilt bruk (2 § andra stycket PreskL). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § första stycket PreskL).Vad innebär preskriptionsavbrott?Preskription avbryts antingen genom att gäldenären erkänner fordan, eller att gäldenären får ett skriftligt krav på betalning från borgenären (5 § PreskL). Preskriptionsavbrottet innebär att en ny preskriptionstid börsar löpa från dagen för avbrottet (6 § PreskL). SammanfattningEftersom kommunen inte är en konsument gäller tio års preskriptionstid, om ni inte avtalat om en kortare preskriptionstid än tio år (12 § PreskL).Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?

2020-11-07 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej jag åkte nyligen med spårvagn i Göteborg och köpt biljett i automaten ombord och hade alltså papoersbiljett.Jag lider av stark ptsd, ångestproblematik, socialfobi.Kontrollanter går ombord och med min problematik försöker jag gå av trots köpt biljett men blir stoppad och ombedd visa biljett. När jag börjar leta efter min biljett går den inte att hitta, medans jag letar efter den börjar nu fler kontrollanter ställa sig runt mig och jag börjar få panik och försöker förklara min situation och sjukdomsbild så gott jag kan. Vid nästa hållplats slänger jag mig i rejäl panik av vagnen och blir fasthållen av flertalet kontrollanter. Jag blir ombed visa legitimation vilket jag inte har med mig. Att bli omringad och till viss del fasthållen för med min problematik att jag mår extremt dåligt och försöker bryta mig loss och blir nu nedbrottat av minst 3 kontrollanter. Polis anländer snart till platsen och lugnar situationen och lugnar mig så gott det går när jag fått lite utrymme och tid lyckas jag hitta min biljett som åkt in i en reva i linningen på jacka och får således inga böter. Incidenten har fått mig att må mycket sämre sedan dess och jag undrar helt enkelt om kontrollanterna i det här fallet agerat inom sina befogenheter och lagens utrymme eller begått något brott.Mvh
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar om kontrollanterna agerat inom sina befogenheter, och om en kontrollant med lagligt stöd kan be en resenär att visa legitimation, alternativt hålla fast denne i väntan på polis. Regler om kontrollanters befogenheter finns i lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Regler om bedrägeri och annan oredlighet finns i 9 kap. brottsbalken (BrB). Regler om häktning och anhållande finns i 24 kap. rättegångsbalken (RB).Det är bedrägeri att resa utan giltig biljettAtt resa utan giltig biljett är ringa bedrägeri, och kan leda till böter eller fängelse (9 kap. 2 § andra stycket BrB). Eftersom ringa bedrägeri kan leda till fängelse, har en kontrollant möjlighet till ett envarsgripande, om gärningsmannen påträffas på bar gärning (24 kap. 7 § andra stycket RB). Den gripne ska överlämnas till polisman skyndsamt. För att en kontrollant ska påträffat dig på bar gärning, måste kontrollanten exempelvis följt efter dig och uppmärksammat att du inte betalat för biljetten när du steg på spårvagnen. Om du uppvisar en falsk biljett eller ett ogiltig färdbevis blir du också tagen på bar gärning, vilket ger kontrollanten befogenhet att hålla kvar dig på platsen tills dess att en polis kommer dit. Vad händer om jag inte blir tagen på bar gärning?Den som reser med kollektivtrafik och inte kan uppvisa giltig biljett, kan bli förpliktigad att betala en tilläggsavgift (1 § lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik). Tilläggsavgift kallas i vardagligt språkbruk för böter. Detta är felaktigt då tilläggsavgift är en så kallad administrativ sanktionsavgift. I lagen framgår ingenstans att en kontrollant har rätt att kräva att passagerare uppger namn, personnummer eller visar legitimation. En kontrollant har däremot befogenhet att avvisa en resenär med ogiltig biljett, eller som vägrar betala tilläggsavgift, från färdmedlet (5 § lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik).SammanfattningDet är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp biljetten, vilket innebär att kontrollanterna inte hade rätt till ett envarsgripande i fallet. Eftersom du inte begått något brott, då du hade en giltig biljett, hade kontrollanterna inte rätt att hålla fast dig och brotta ner dig i väntan på polis. Kontrollanterna hade inte heller rätt att avkräva dig på legitimation, sådan rätt har endast polisman. Kontrollanterna kan ha begått olaga frihetsberövande genom sitt agerande (4 kap. 2 § BrB). Däremot är det osannolikt att kontrollanterna blir dömda för olaga frihetsberövande, eftersom brottet kräver uppsåt (1 kap. 2 § första stycket BrB).Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

2020-10-12 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag och min man har tänkt att skriva en framtidsfullmakt. Vad är skillnaden på en framtidsfullmakt och en generalfullmakt? Finns det något digitalt arkiv som kan spara denna sedan?Är det något övrigt vi ska tänka på?Tack!
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tokar frågan som att du undrar vad som är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt. Regler om generalfullmakter finns i 2 kap. avtalslagen (AvtL). Regler om framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter. Vad är en generalfullmakt?En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, vilket innebär att fullmaktshavaren har rätt att företa samma rättshandlingar som fullmaktsgivaren har rätt att företa. Om fullmaktsgivaren förlorar sin förmåga att ingå avtal eller företa rättshandlingar, exempel till följd en psykisk sjukdom, förlorar även fullmaktshavaren rätten att företa rättshandlingar å fullmäktsgivarens vägnar. I samband med att fullmaktsgivaren inte länge kan ha hand om sina angelägenheter förlorar alltså fullmaktshavaren samma rätt för fullmaktsgivarens räkning.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för de fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte länge har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).Framtidsfullmakten får omfatta personliga och ekonomiska angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket lag om framtidsfullmakter).Vilka formkrav måste vara uppfyllda för att fullmakten ska vara giltig?För att kunna upprätta en framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter).Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § första stycket lag om framtidsfullmakter). Fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i två vittnens samtidiga närvaro. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).Av framtidsfullmakten ska det framgå: 1) Att det är fråga om en framtidsfullmakt, 2) vem eller vilka som är fullmaktshavare, 3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar, 4) vilka övriga villkor som gäller (5 § lag om framtidsfullmakter).SammanfattningDen stora skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en generalfullmakt är att generalfullmakten förlorar sin verkan när fullmaktsgivaren blir oförmögen att ha hand om sina angelägenheter, medan framtidsfullmakten börjar gälla först i denna situation. Utifrån omständigheterna i din fråga är det svårt att avgöra vilken typ av fullmakt som passar bäst i ert fall, men förhoppningsvis har skillnaden mellan de båda formerna blivit klarare, och därmed också vilken form som passar er bäst!Om ni behöver hjälp att upprätta en framtidsfullmakt eller en generalfullmakt kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vad händer med enskild egendom vid dödsfall respektive skilsmässa

2020-11-07 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej,Om man är skild och har 2 minderåriga varn, Vad händer med enskilld egendom om man dör? Får båda barnen allt som ingår i detta eller vad händer?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar hur enskild egendom fördelas vid dödsfall respektive skilsmässa.Regler om arv finns är ärvdabalken (ÄB). Regler om bodelning finns äktenskapsbalken (ÄktB).Vad händer med min enskilda egendom vid bodelning?Att egendom är enskild betyder att den inte kommer att ingå i en bodening när ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller den ena makens dödsfall. I bodelningen ingår endast giftorättsgods, som delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB och 11 kap. 3 § ÄktB). Det är alltså endast giftorättsgods som ingår i bodelningen, medan båda makarna behåller sin respektive enskilda egendom.Vad händer med min enskilda egendom om jag dör som skild?Enligt den legala arvsordningen är det bröstarvingarna (d.v.s. den avlidnes barn) som ärver i första hand (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Arvet ska fördelas lika mellan bröstarvingarna (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Finns det inga bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta innebär att det är barnen som delar lika på egendomen, under förutsättning att det inte finns testamente. SammanfattningOm en person som är skild och har två barn avlider, förledas kvarlåtenskapen lika mellan barnen, under förutsättning att den avlidne inte har något testamente. Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vilket ansvar har jag för min utekatt?

2020-11-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |HejMin granne kom just och knackade på och säger att min katt vistas i hans carport. Han har en suddig bild på en katt på sin motorhuv och en tydligare bild på min katt utanför carporten. Han säger att jag ska se till att katten inte går dit och repar hans "dyra" bil. När jag svarar att jag inte kan förhindra katten att gå dit säger han "joho du kan låsa i dom." ( äger tre ute katter.) "Jag får ju inte ha hunden lös." När jag frågar om han är 100% säker på att det är just min katt som gjort "repor" på hans bil säger han. "Kom ska du få se." "Ja , svarar jag men är det min katt som gjort skadorna? " ( finns ett 10-tal katter i våran by.) Då säger han:"Du ska se till att detta inte händer igen annars."Och den blicken han gav mig fick mig att tro att han sådana fall kommer avliva min katt.Vad har jag för rättigheter och skyldigheter som utekattägare?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar vilka rättigheter och skyldigheter du har som ägare av en utekatt.Regler om tillsyn av katter finns i lag om tillsyn över hundar och katter. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).Föreligger det strikt ansvar för kattägare?Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Regeln innebär att hundens eller kattens ägare har ett ansvar för att djuret inte orsakar problem för omgivningen. För skador orsakade av hundar föreligger det ett så kallat strikt ansvar för hundägaren, vilket innebär att hundägaren blir ersättningsskyldig oberoende av vilken part som vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).Det föreligger inte strikt ansvar för kattägare. Detta innebär i ert fall att den skadelidande (grannen) måste bevisa att ni orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet (2 kap. 1 § SkL). Eftersom bevisningen om att er katt orsakat skadan på grannens bil är begränsad blir detta svårt för grannen att bevisa.Om ni väljer att inte ersätta skadan kan grannen vända sig till allmän domstol för att få ersättning från er. Eftersom bevisningen är svag hade grannen med stor sannolikhet inte nått framgång i en sådan process. Är det oaktsamt att låta min katt gå ute trots risken att den orsakar skador för andra?Det är mindre klandervärt att handla med oaktsamhet är att handla med uppsåt. Uppsåt innebär enkelt uttryckt att man gör något med flit. För att avgöra om en person agerat oaktsamt får man göra en fri culpabedömning, vilket innebär att man tar ställning till risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheten att förebygga skada, samt möjligheten att inse risken för skada. För att avgöra om du agerat oaktsamt genom att släppa ut katten får man göra en bedömning utifrån dessa fyra punkter. Att du borde låsa in dina katter är inget hållbart argument från grannen, då dina katter har rätt att vistas ute. Argumentet att "grannen inte får ha sin hund lös" är inte heller hållbart, då det föreligger strikt ansvar för hundägare.Det finns ett rättsfall från Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt om att kattägarens ansvar för skada är begränsat, eftersom det anses svårt för kattägaren att ha tillsyn över sin katt när den är ute (Mål-nr M 1199-17).Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

2020-10-13 i Polis
FRÅGA |Min sin begick ett brott innan han fyllde 18 år men dömdes efter att fyllt 18 år.Vilka gallringsregler gäller.Han blev dömd för 3 sexuellt ofredande på samma tjej under en kväll.Hur länge kommer denna dom att synas på MrKoll och andra siter ?När kommer han att kunna fortsätta vara tränare för ungdomar.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar hur länge uppgifterna om din son kommer finnas registrerade belastningsregistret innan de gallras. Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister.Vad avgör hur länge en uppgift finns registrerad belastningsregistret?De uppgifter som finns i belastningsregistret är bland annat uppgifter om den person som fått en straffpåföljd för ett brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. När gallras en uppgift ur belastningsregistret?Eftersom det av frågan inte framgår vilken påföljd din son fick, kan jag inte svara på hur många år hans uppgifter kommer finnas sparade i registret. Däremot kan jag ge en allmän överblick kring gallringsreglerna. Nedan följer några exempel på utdrag ur 17 § lag om belastningsregister, för att exemplifiera när en uppgift gallras ur registret.Uppgift om fängelse eller förvandlingsstraff gallras tio år efter frigivningen (17 § punkten 1 lag om belastningsregister).Uppgift om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet, eller fem år efter domen eller beslutet om gärningsmannen var under 18 år när brottet begicks (17 § punkten 4 lag om belastningsregister). Uppgift om sluten ungdomsvård gallras tio år efter att det att påföljden verkställts (17 § punkten 5 lag om belastningsregister). Uppgift om överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen (17 § punkten 7 lag om belastningsregister). Uppgift om böter gallras fem år efter domen (17 § punkten 9 lag om belastningsregister).Du kan även läsa mer om belastningsregistret på Polismyndighetens hemsida här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Kan man ha flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?

2020-10-11 i Avtal
FRÅGA |Jag är 74 år o har tänkt skriva en framtidsfullmakt. Jag har fyra barn o har funderingar på att alla fyra ska vara fullmaktshavare. Det finna en formulering "var och en för sig" eller "tillsammans". Vad är innebörden i dessa formuleringar?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tokar frågan som att du undrar om det går att ange flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Regler om framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för de fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte länge har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).Framtidsfullmakten får omfatta personliga och ekonomiska angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket lag om framtidsfullmakter).Vilka formkrav måste vara uppfyllda för att fullmakten ska vara giltig?För att kunna upprätta en framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren ha fyllt 18 år och ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter).Framtidsfullmakten ska vara skriftlig (4 § första stycket lag om framtidsfullmakter). Fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i två vittnens samtidiga närvaro. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).Av framtidsfullmakten ska det framgå: 1) Att det är fråga om en framtidsfullmakt, 2) vem eller vilka som är fullmaktshavare, 3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar, 4) vilka övriga villkor som gäller (5 § lag om framtidsfullmakter).Kan det finnas flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?Det är möjligt att ange flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt (5 § andra punkten lag om framtidsfullmakt). I förarbetena till lagen (Proposition 2016/17:30 s.35-36) sägs: "I en framtidsfullmakt ska en eller flera fysiska personer anges som fullmaktshavare. Även om det i en framtidsfullmakt ska anges vem som är fullmaktshavare, kan man tänka sig flera olika konstellationer av fullmaktshavare." "Regeringen anser att det bör vara möjligt för fullmaktsgivaren att utse flera personer som fullmaktshavare. För en sådan lösning talar fullmaktsgivarens självbestämmande och hans eller hennes behov av att få utforma fullmakten så att en uppgift kan tilldelas den som är bäst lämpad. Fullmaktsgivaren kan t.ex. vilja låta en person ha hand om de ekonomiska angelägenheterna och en annan sköta de personliga angelägenheterna. Ytterligare ett skäl är att det med flera fullmaktshavare kan finnas möjlighet till avlastning, vilket i sin tur kan leda till att fler personer är villiga att åta sig ett fullmaktsuppdrag. Med en möjlighet att utse flera fullmaktshavare undviker man också att fullmaktsgivaren hamnar i en besvärlig situation och t.ex. tvingas välja endast ett av flera barn som företrädare.""Om fullmaktsgivaren så önskar, bör han eller hon kunna ange i framtidsfullmakten att flera fullmaktshavare endast ska få utöva uppdraget tillsammans, exempelvis beträffande vissa särskilt angivna frågor. Det får dock förutsättas att detta sker endast undantagsvis eftersom det riskerar att leda till att framtidsfullmakten förlorar sin verkan om en av flera utpekade faller ifrån. Dessutom måste risken för konfliktsituationer tas i beaktande av fullmaktsgivaren.""Det bör också vara möjligt att låta en framtidsfullmakt innefatta subsidiära, dvs. alternativa, förordnanden. Om den först påtänkte inte kan eller vill fullgöra uppdraget, kan fullmaktsgivaren vilja att någon annan ska inträda i den först utpekades ställe.""För det fall flera fullmaktshavare utses är det lämpligt att fullmaktsgivaren tydligt anger om de har behörighet att företräda fullmaktsgivaren var för sig, i förening (dvs. tillsammans) eller subsidiärt (dvs. i andra och tredje hand osv.)."SammanfattningSom fullmaktsgivare kan du utforma en framtidsfullmakt på flera olika sätt, och det är möjligt att ange flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Kom ihåg att tydligt ange vem eller vilka som är fullmaktshavare och hur du vill att konstellationen ska se ut. Ange namn och personnummer så att det blir riktigt tydligt.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar