Vilken lag gäller vid försäljning av lös egendom (båt) mellan två privatpersoner genom båtmäklare och vilket ansvar har mäklaren vid ev. fel på varan eller tvister mellan parterna?

2021-09-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Vilken lag gäller vid försäljning av lös egendom (båt) mellan två privatpersoner genom båtmäklare och vilket ansvar har mäklaren vid ev. fel på varan eller tvister mellan parterna? Är det Köplagen eller Konsumentköplagen som gäller? Mäklaren står ju varken som köpare eller säljare på Köpekontraktet så min uppfattning är att det borde vara Köplagen som gäller. Rätt eller fel?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen eller konsumentköplagen?Utgångspunkten vid köp mellan två privatpersoner är som du nämnt köplagen. Huvudregeln är dock inte som du kommer se nedan undantagslös.Svaret finner du i konsumentköplagen (1990:932) (KkL) 1 §, dels första stycket där lagen anges tillämplig för lösa saker (båt är en lös sak) och dels andra stycket, vari anges att KkL gäller i fall säljaren är privatperson men då den lösa saken förmedlats av en näringsidkare (t.ex. genom båtmäklare eller bilförsäljare). I sammanhanget förstärker det faktum att mäklaren varken står som säljare eller köpare endast dennes roll som förmedlare. Eventuella överenskommelser som att köplagen ska tillämpas eller annars villkor oförenliga med KkL är utan verkan, lagen är tvingande till köparens fördel, sämre villkor för köparen än vad KkL är inte rättsligt bindande (3 § KkL)Mäklarens ansvar för eventuella fel i båtenSäljaren och näringsidkaren (mäklaren) svarar solidariskt gentemot köparen (Håstad, 2009, s. 228 f.). Med konsekvensen att köparen kan rikta sitt anspråk mot endera part, skulle fel visa sig. Allmänna regler bör dock leda till att mäklaren normalt har regressrätt mot säljaren, dvs. mäklaren kan efter att svarat köparens krav t.ex. i form av prisavdrag eller dylik felpåföljd i sin tur kräva igen pengarna från säljaren enligt förarbetet till lagen (prop. 1989/90:89 s. 61)Hälsningar,

Vem äger vad makar emellan?

2021-09-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |2012 köpte jag en lägenhet ensam, står som ensam ägare och är ensam låntagare. 20XX flyttade min sambo in. Hon hade inte möjlighet att köpa in sig i lägenheten. Hon har ända sedan hon flyttade in endast betalt halva kostnaden till BFR, andra halvan samt lånekostnaderna har jag betalt 100% själv. 2017 gifte vi oss och nu råder delade meningar om vem som äger vad?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig statusVarje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Du råder alltså över lägenheten och svarar för skulderna förknippade med ägandet. Vilket, precis som vid allt annat ägande, bland annat innebär att pengarna är dina vid försäljning.Ovanstående ger dock inte en helt rättvisande och nyanserad bild av rättsläget då ni är gifta. Med giftermål följer en viss rättsligt förankrad ekonomisk gemenskap som framför allt kommer till ytan först vid skilsmässa. När äktenskapet upplöses, ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår giftorättsgods och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, något som av uppräkningen framgår kan t.ex. föreskrivas i äktenskapsförord, 10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. All giftorättsgods går, något förenklat, till delning mellan makarna (11 kap. ÄktB). Vid oskäliga resultat efter bodelning, eller oskäliga villkor i äktenskapsförord, kan jämkning som en slags skälighetsventil komma på tal (12 kap. ÄktB). I praktiken används den regeln för äktenskap som varat kortare tid än fem år och makarna får då regelmässigt behålla 20% av sin, i och för sig giftorättsgods, egendom, ökat per år. Ett äktenskap som varat i två år innebär då att makarna kan undandra vars 60% av varderas giftorättsgods som annars skulle gått till delning och som i ditt fall blir fyra år 20%.SammanfattningKontentan är att din make kan komma att få del av det ekonomiska värdet lägenheten betingar vid en skilsmässa med hänsyn till bodelningsmekanismen. Noga taget spelar det ingen roll om pengarna är i lägenheten eller om du säljer den och har samma summa i likvida medel, egendomen går till delning ändå. I dagsläget äger och råder du dock över lägenheten.Hälsningar,

Kan ett företag sätta pris hur högt de vill och ta ut hur stor vinstmarginal de vill?

2021-08-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Finns det något vinstmarginal för företag? Kan företag säljer produkter för 3x vanlig pris ? Finns det något lag i konsumentverket som skydda konsumenten ?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det rättsligt tillåtet för företag att ta ut en stor vinstmarginal?Jag misstänker att lagen du efterfrågar är konsumentköplagen, denna finns inte i konsumentverket, den finns i lagboken, fysiskt eller digitalt, som egentligen är en samling (SFS) bestämmelser som röstats i genom i Riksdagen. Nej något sådan marknadsingripande bestämmelse finns inte i konsumentköplagen.Svaret är kort: Ja, det är tillåtet för företaget att sätta vilket pris de vill. Ekonomiska teorier förklarar i vissa fall varför likadan vara skiftar i pris, vilket beror på efterfrågan beroende på vilken tid och plats etc. En viss vara kan vara mer värd om du kan köpa den på natten när alla andra butiker är stängda. Därför vore det orimligt att lagstifta om ett vinstmarginaltak. Tanken är att konsumenterna skyddas av den ekonomiska marknaden själv. De företag som tar för mycket betalt slås ut när kunder väljer dess konkurrenter istället. Med det sagt finns dock en bestämmelse som skyddar konsumenter och alla andra för den delen, från så kallade oskäliga villkor, däribland priset och den finns i 36 § avtalslagen. Företag kan alltså sälja produkter för tre gånger vanligt pris, så länge det inte är oskäligt, i det beaktas samtliga omständigheter så som om det kan finnas en särskild ekonomisk anledning. Utgångspunkten är att rättsordningen inte lägger sig i företags prissättning och marknadens prisbild, det sköter marknaden bäst själv. Undantaget är marknadsdominerande företag som har monopol på en viss marknad. Dessa får inte utnyttja sin position hur som helst, men det är en annan fråga.Hälsningar,

När preskriberas en skuld?

2021-08-17 i Preskription
FRÅGA |Hej,mitt ex har fiskat fram en "original" skuldförbindelse mellan oss från 2001 på drygt 100 000:- kronor. Jag fick en kopia dock finns endast min underskrift med. Det rörde sig om ett kortare lån i form av en postväxel som skulle återbetals av mig: "när jag mottagit handpenning vid försäljning av min lägenhet xx, vilket beräknas ske inom ett par månder. Vid dröjsmål utöver överenskommet erläggs ränta beräknad efter riksbankens diskonto + 8%".Skulden betalades tillbaka av mig enligt skuldbrevets överenskommelse, vid försäljningen av bostaden (huruvida jag har något kvitto som kan bevisa det idag, vet jag inte ännu; jag vet inte heller om bankerna har kvar överföringar så långt tillbaka i tiden).Vår relation avlutades 2003. Att han kontaktar mig 20 år senare och plötsligt hävdar att skulden inte betalats är både absurt och olustigt. Han hävdar att han hittade pappret och inte kan minnas att jag betalat skulden. Han är 15 år äldre än jag, idag 75 år.Det är olustigt att han sparade "originalet", trots att skulden reglerades. Han var ju så noga med allt, medans jag endast "litade" på allt han gjorde.Har han möjlighet att driva in skulden igen, eller är det preskriberat?vänliga hälsningar
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om skuldebrevAv informationen du lagt fram drar jag slutsatsen att skuldebrevet är ett s.k enkelt skuldebrev ställt till dig personligen, 26 § lag om skuldebrev (SkbrL). När skulden betalas av ska, överlåten eller ej, helst anteckning föras på skuldebrevet och när skulden är slutligen reglerad bör gäldenären kräva originalet åter för att riva skuldebrevet. PreskriptionI alla händelser lär fordran, som du är inne på, vara preskriberad eftersom fordran i huvudregel preskriberas tio år efter tillkomsten. Undantaget är om preskriptionen avbryts (2 § preskriptionslag (PreskL)). Preskriptionen har inte avbrutits såvitt du inte betalat, erkänt fordringen, fått skriftligt krav eller erinran efter 2003 (5 § PreskL). Och skulle han invända att ni har avtalat om att fordran inte ska preskriberas, är sådant villkor ogiltigt (12 § PreskL), och skulle preskriptionen bestämmas till t.ex. 20 eller 30 år kan det angripas med hjälp av 36 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område så som oskäligt villkor. Ditt ex förlorar därav rätten att kräva ut sin fordran (8 § PreskL).Hälsningar,

Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?

2021-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag besökte en butik för att beställa en bröllopsklänning. Jag provade ut rätt storlek och beställde en klänning via butiken. Klänningen beställdes till deras leverantör i en storlek som fanns med i leverantörens storlekstabell, inga specialmått. Jag beställde denna på en lördag, men har nu tre dagar ändrat mig och vill avbeställa klänningen. Jag skrev däremot på ett avtal med butiken där det framgår att jag betalade handpenning på 50% av klänningens värde. Måste jag verkligen betala hela den summan om jag avbeställer klänningen 3 senare? Jag vill avbeställa klänningen med hänvisning till konsumentköpslagen, är det möjligt?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du vill ångra köpet. Det kan du endast göra, om inte annat föreskrivs i avtalet mellan dig och säljaren, om köpet ingåtts på distans utanför butikslokal enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den lagen är inte tillämplig på din situation eftersom avtalet har träffats i butik ( 2 §). Således gäller konsumentköplagen (1990:932) (KkL) men denna innehåller inga bestämmelser om ångerrätt. Komma ifrån köpet kan du då bara om det föreligger skäl för hävning (29 § KkL). Sådana är skäl hänför sig till fel i varan (16-21 §§) och felet måste vara av väsentlig betydelse. Dessvärre för din del måste du fullfölja avtalet (pacta sunt servanda – avtal ska hållas, en gammal rättsprincip), om det inte av avtalet t.ex. framgår att avbeställning kan ske i förening med att säljaren behåller handpenningen. Hälsningar,

Hur lång är uppsägningstiden för en tidsbegränsad anställning med avtalat slutdatum ett år efter startdatum?

2021-09-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hur lång är uppsägningstiden för ett nystartsjobb med tidsbegränsad anställning och avtalat slutdatum ett år efter tjänsten påbörjas?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig statusHuvudregeln beträffande tidsbegränsad anställning är att både du och din arbetsgivare är bundna vid anställningen tills slutdatum har nåtts. Den är med andra ord som utgångspunkt inte uppsägningsbar överhuvudtaget varför arbetstagaren då är tvungen att följa det avtal man har under hela arbetstiden (5 § lagen om anställningsskydd).Undantaget är om det på arbetsplatsen råder kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden till (täckningsgraden av kollektivavtal är hög i Sverige) och det i kollektivavtalet finns reglerat att arbetstagaren kan säga upp sig i förtid, 2 § tredje stycket lagen om anställningsskydd), t.ex. kan det stå att en månads uppsägning gäller.I alla händelser kan du och arbetsgivaren frivilligt komma överens om att anställningen ska upphöra tidigare, men arbetsgivaren har ingen skyldighet att gå med på förslaget. Det kan vara en idé att börja med att lägga fram ett sådant förslag till arbetsgivaren om du vill avsluta anställningen i förtid.Hälsningar,

Krävs svenskt medborgarskap för att äga en bostadsrätt i Sverige?

2021-08-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har bott i Sverige i många år och köpte därför en bostadsrätt. Jag flyttade sedan tillbaka till Danmark och ska nu fråga om jag fortfarande kan äga en bostadsrätt trots att jag inte längre bor i Sverige och inte heller är svensk medborgare. Mitt ex -maken bor nu i lägenheten och han är också delägare?Tack
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Glädjande nyheter. Det finns inga lagliga hinder mot att du, som icke svensk medborgare, äger en bostadsrätt i Sverige. Bostadsrättslagen hindrar dessutom en bostadsrättsförening från att kräva ett visst medborgarskap som förutsättning för att få bli medlem (2 kap. 2 § första punkten bostadsrättslagen). Det behövs varken svenskt medborgarskap eller svenskt personnummer. Att din ex-make är delägare och bor i lägenheten förändrar inte svaret. Hälsningar,

Rattfylla med 1,0 promille, vad blir straffet?

2021-08-16 i Trafikbrott
FRÅGA |Singelolycka med 1.0 promille i utandningsluften. Ingen annan person skadad. Vad blir straffet?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!RattfylleriBrottet rattfylleri regleras i lag om straff för vissa trafikbrott. Två nivåer återfinns; dels rattfylleri normalgraden (4 §), dels grovt rattfylleri (4a §). Vid bedömningen om brottet är grovt beaktas särskilt att föraren haft en alkoholkoncentration om minst 1,0 promille i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften. Men även om föraren inte uppmäts ha dessa gränser för grov rattfylla kan han eller hon ändå dömas om föraren har varit avsevärt påverkad av alkohol eller framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafikssäkerheten. Sistnämnda kan inte uteslutas eftersom en olycka de facto inträffat. I de fall rattfylleristen har kört på ett sådant sätt att han eller hon ensam eller till huvudsaklig del har varit vållande till en olycka torde det i allmänhet leda till att brottet bedöms som grovt.PåföljdMycket talar således för grov rattfylla. Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år. Enligt förarbetsuttalanden bakom lagtexten, ska fängelse vara normalpåföljd (Prop. 1993/94:44 s. 35). När påföljden bestäms till fängelse mäts regelmässigt ett straff om en månad ut. Försvårande eller förmildrande omständigheter kan medföra ett högre eller lägre straff. Men det är förhållandevis ovanligt att mer än en månad döms ut. När påföljden inte bestäms till fängelse, vilket kan bero på billighetsskäl som exempelvis hög ålder, handikapp, psykiska problem eller liknande svårigheter att kunna avtjäna ett fängelsestraff (29 kap. 5 § brottsbalken). Då kan samhällstjänst tillsammans med skyddstillsyn eller villkorlig dom bli straffet. Hälsningar,