Ångra en försäljning av bostadsrätt

2021-01-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan man ångra försäljning av bostadsrätt
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret beror på vilket skede i köpet som ni befinner er i. Har ni redan skrivit på ett avtal med de formkrav som är uppställda enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen har du ingen rätt att ångra dig. Formkraven är att avtalet ska upprättas skriftligen och skrivas under av både säljare och köpare. Avtalet ska även innehålla uppgifter om bostadsrätten och ett pris. Har detta inte uppfyllts så är avtalet ogiltigt och då kan du dra dig ur. Om ni däremot har ett giltigt avtal blir det svårt eftersom köparen alltid kan kräva fullföljd. Det du kan göra är att kontakta köparen och se om hen är villig att gå med på en hävning av köpet. Köparen har dock ingen skyldighet att göra det. Skulle köparen gå med på det kan hen kräva ersättning för det, detta är dock något som ni får komma överens om sinsemellan.SammanfattningHar ni ett giltigt avtal har du ingen rätt att ångra köpet. Du kan dock kontakta köparen för att försöka komma överens om en hävning. Vänliga hälsningar,

Köp återgå om man inte får bygglov?

2021-01-19 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej!Vi vill köpa en tomt där det idag finns ett positivt förhandsbesked för byggnation av enfamiljshus. Vi önskar föra in ett villkor i avtalet att köpet går tillbaka om vi inte får bygglov. Vi vill ju inte stå med en dyr tomt som vi inte kan bebygga. Säljarna är tveksamma till detta. Vad är rimligt? Rättsligt? Klokt?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förstår att det uppkommer en viss osäkerhet i situationen och det är naturligtvis förklarligt om ni därför vill ha med villkor. Jag kan enbart ge information men i slutändan är det upp till er att avtala något som båda parterna känner sig bekväma med. Först kan det nämnas att byggnadsnämnden under de två åren som det positiva förhandsbeskedet är bindande inte kan avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller. Detta förutsätter dock att ansökan om bygglov helt stämmer med förhandsbeskedet. Det du syftar på i din fråga är en svävarklausul, dvs ett villkor som innebär att köpet går åter om inte villkoret uppfylls. Enligt 4 kap. 3 § punkt 1 jordabalken (JB) är ett sådant villkor giltigt men måste tas med skriftligt i köpehandlingen. Det ska inte gälla i mer än 2 år annars blir hela avtalet ogiltigt (4 kap. 4 § JB). Detta är således ett bra alternativet för er som köpare, dock är det naturligtvis förståeligt om säljarna är tveksamma eftersom de förmodligen bara vill få köpet genomfört. Jag rekommenderar att ni ser över situationerna, som sagt finns det inget facit men vill ni vara på den säkra sidan och inte känner att ni vill ta risken är det bättre att ni står på er angående införande av villkoret. Ovan har du lite information att beakta innan du tar något beslut, kom ihåg att detta är generellt och att jag inte kan säga vad som blir bäst utan ni får överväga om det är värt eller inte. Lycka till!Vänliga hälsningar,

När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?

2021-01-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Hejsan!Jag har ett andrahands hyreskontrakt utan slutdatum.På kontraktet står det inget specifikt om uppsägningstid.Det närmaste som står är: "Hyresavtalet förlängs ytterligare ett år om det inte sägs upp av någon av parterna senast 3 månader innan gällande avtals slut. Uppsägningen skall vara skriftlig."Det handlar väl bara om förlängning av kontrakt? Eftersom det inte finns något slut på avtalet?Borde inte det innebära att det inte finns någon uppsägningstid?Det står ingenting annat på kontraktet som skulle kunna tolkas som uppsägningstid. Tacksam för svar
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras antingen av lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) eller hyreslagen. Av frågan framkommer inte vilken av lagarna som blir tillämplig i ditt fall men av 1 § privatuthyrningslagen framkommer vad som krävs för att den lagen ska vara tillämplig. Lagen gäller när någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen gäller däremot inte upplåtelse av hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen enbart den första upplåtelsen. Om inte privatuthyrningslagen är tillämplig blir hyreslagen tillämplig istället. Jag kommer nedan i svaret att utgå från båda lagarna eftersom jag inte vet vilken som blir tillämplig i ditt fall men utifrån informationen ovan kan du ta reda på det och utgå från det svaret som blir tillämpligt i ditt fall. Om inget specifikt avtalats gällande uppsägningstiden ska den lagstadgade tiden gälla och nedan står det vad som gäller för båda lagarna. Om hyreslagen är tillämplig har du som hyresgäst, i de fall det rör sig om en bostadslägenhet, alltid rätt att säga upp ett avtal att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 5 § hyreslagen). Detta är oberoende av hur lång hyrestid eller uppsägningstid som avtalats. (Jag utgår från att det rör sig om en bostadslägenhet).Om privatuthyrningslagen är tillämplig har du som hyresgäst rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § stycke 2 privatuthyrningslagen).Vänliga hälsningar,

Fördelning av arv efter båda makarnas död

2021-01-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!A och B är gifta och har ett gemensamt barn C. A har ett barn, D, sedan tidigare äktenskap. B avlider. Hur fördelas arvet till C och D när A går bort?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga om arv regleras i ärvdabalken, fortsättningsvis (ÄB). Efterlevande makes arvsrättDu nämner att B, som av frågan inte verkar ha något annat barn än det gemensamma som är C, avlider. Då övergår allt arv till A som är maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. A kommer dock inte erhålla egendomen som kommer från B med full äganderätt utan enbart fri förfoganderätt. Det innebär att A inte får testamentera bort egendom som ska tillfalla B:s arvingar. C är efterarvinge i de här fallet. När båda makarna avliditNär även A avlider ska hälften av boet gå till B:s släktingar ur första eller andra arvsklassen (3 kap. 2 § ÄB). I detta fall går då hälften av A:s förmögenhet till C. När B:s efterarvinge, som är C, fått sin del återstår A:s kvarlåtenskap som ska delas på A:s arvingar. Dessa är då C och D som ska dela lika på A:s kvarlåtenskap. Vänliga hälsningar,

Får man byta till en skola i en annan kommun?

2021-01-19 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej är det okej att byta skola till en i en annan kommun om man har problem med människor? ( social ångest) Jag började få social ångest när vi flyttade till en annan kommun men varje gång jag kommer tillbaka och hälsar på eller något liknande så är det inte alls lika jobbigt. Detta funkar inte med skolan och jag kan inte vara med på lektioner och det förstör min utbildning. Är det okej?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en jobbig situation och du ska inte behöva känna så när du är i skolan. Det är så att du som elev har rätt att gå i en annan kommuns skola om du har särskilda skäl för det utifrån dina personliga förhållanden. Särskilda skäl kan vara t.ex. mobbning och andra allvarliga konfliktsituationer. Innan den andra kommunen ska fatta ett beslut om att ta emot en elev ska den hämta in ett yttrande från elevens hemkommun (10 kap. 25 § skollagen). Om en elevs vårdnadshavare har önskemål om det så kan en kommun också i andra fall ta emot en elev från en annan kommun (10 kap. 27 § skollagen). Finns det dock inte särskilda skäl så är det inte en rättighet utan då får kommunen göra det frivilligt. Min rekommendation är att du ber dina föräldrar att kontakta skolan och framföra det som du nämner. Jag kan inte med säkerhet säga om detta skulle anses utgöra särskilda skäl men det skulle även kunna vara så att skolan går med på det utan särskilda skäl. Jag rekommenderar dock att du ger den nya skolan en chans, det finns effektiv hjälp att få för social ångest och min rekommendation är att du försöker få det att fungera på den nya skolan först. Att byta tillbaka till din gamla skola är en kortsiktig lösning men framöver kommer du förmodligen förväntas anpassa dig till nya situationer, människor och platser. Testa möjligtvis att prata med någon du är bekväm med på din nya skola, en kurator eller dina föräldrar. De kan nog komma med bra lösningar och försöka hjälpa dig bli mer bekväm där. Jag önskar dig ett stort lycka till och hoppas att du hittar en bra lösning!Vänliga hälsningar,

Rätt att ta del av en bostadsrättsförenings årsredovisning?

2021-01-19 i Föreningar
FRÅGA |Vi är medlemmar i en BRF och undrar om vi kan ta del av Årsredovisningar från Föreningens bildande?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Årsredovisningarna är offentliga och ni kan ta del av dem. Vänliga hälsningar,

Skyldig att betala trots att jag inte fått en faktura?

2021-01-18 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag har beställt webbkurs hos HP-Akademin till högskoleprovet våren 2021 där jag enligt avtal skulle få en betalningsavi från Payson (Svea Ekonomi AB) via post som jag aldrig fått. Jag fick för några dagar sedan ett skuldebrev där jag missat betalningsfönstret och står skuld till dem. Jag har alltså skuld hos Svea Ekonomi för en obetald betalningsavi som jag aldrig fått. Jag har kontaktat både HP-Akademin och Svea Ekonomi för att lösa detta, vägrar de tänker jag anmäla de till konsumentverket. Vad mer kan jag göra, hur bör jag gå vidare med detta på smartaste och effektivaste sätt?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en jobbig situation. Du har förmodligen fått en påminnelseavgift i detta fall eftersom du inte betalat fakturan. Det är nämligen så att om du köper något mot faktura så är du ansvarig för att betalningen sker i tid oberoende av om du fått fakturan eller inte. T.ex. skulle det faktum att fakturan kommer bort i posten inte ändra din skyldighet att betala. Om fakturan saknas bör du således kontakta företaget för att be om fakturauppgifter så att du kan betala. Du nämner att du nu har en skuld, jag antar att det är påminnelseavgiften, som inte ska överstiga 60 kr och bör finnas med i avtalet. Du bör betala påminnelseavgiften trots att du inte erhållit fakturan, om företaget kan bevisa att de har skickat originalfakturan. Om företaget inte kan visa detta kan du protestera mot påminnelseavgiften. Du nämner att du har varit i kontakt med båda företagen, om det då visar sig att de skickat originalfakturan rekommenderar jag dig att betala fakturan och påminnelseavgiften så snart som möjligt för att inte riskera att få ett inkassokrav. Vänliga hälsningar,

När börjar hemvisttiden att beräknas?

2021-01-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har bott i Sverige sedan 2010 men fått nej på min ansökan om asyl. Jag har bott lagligt under tiden och fått till slut ja! Räknas hemvisttiden fr 2010 eller fr den dag jag fick ja?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hemvisttiden räknas från den dag du lämnade in din ansökan om uppehållstillstånd och fick ja. I ditt fall förstår jag det som att du inte fått ja på din första ansökan, då räknas istället tiden från den dag du fick ja. Du kan läsa mer om detta här.Vänliga hälsningar,