När är arv ett legat?

2021-01-23 i Testamente
FRÅGA |person A har ett pengalegat på 10.000 person B har ett pengalegat på 10.000 och person C skall ärva dom kontanta medel som finns kvar i dödsboet.Min fråga blir då: Är C.s arv ochså ett Legat ?Leif
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta hur ett legat definieras, samt om C (i ditt exempel) ärver ett legat. Frågan regleras i ärvdabalken (ÄB). Legat Din fråga gäller testamentsförordnande (9 kap., 1 §, ÄB). Den som förordnar om sin kvarlåtenskap kallas testator/testatrix/testamentsgivare. Den som tar emot förordnandet kallas testamentstagare. Ett legat kan antigen vara ett saklegat eller ett penningslegat. Genom saklegat förordnas viss egendom. Ett penningslegat aktualiseras när ett visst penningbelopp förordnas. Slutligen kan nyttjanderätt och avkomsträtt förordnas som legat (11 kap., 10 §, ÄB). Den som mottar ett legat kallas legatarie.I ditt exempel får C ett universellt testamentsförordnande (11 kap., 10 §, 2 stycket, ÄB). Ett universellt testamentsförordnande kan avse en viss kvotdel eller 'resten av kvarlåtenskapen', som i ditt exempel. Mottagaren får, med andra ord, inte någon särskilt utpekad sak eller summa. Den som mottar universellt ett testamentsförordnande kallas universell testamentstagare. Slutsats I ditt exempel är A och B legatarie och C är universell testamentstagare.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Kan jag bli anklagad för förtal?

2021-01-22 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Har en avliden son. Efierlämnde 3 barn som bor i fosterfamilj. Innan han dog berättade han för mig att han troligen inte var far till 2 av barnen och han namngav en misstänkt person. Modern har nekat till att göra en test. Nu är dom myndiga och vill att jag ska uppe den här mannens namn. Om jag gör det kan jag bli anklagad för förtal? Ingen test är gjord.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Först av allt vill jag beklaga din förlust. Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om du kan bli anklagad för förtal, ifall du uppger namnet på mannen som kanske är dina barnbarns pappa. Frågan regleras i brottsbalken (BrB). Förtal För straffrättsligt ansvar måste du uppfylla brottets subjektiva och objektiva rekvisit. För att en handling är straffbar krävs uppsåt, om inget annat föreskrivas (1 kap., 2 §, BrB). Förtal kräver uppsåt, och innebär att vårdslöshet inte räcker för ansvar. Vidare krävs att man utpekar någon såsom brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Om man uppfyller dessa kriterier kan man ändå gå fri från ansvar, om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och uppgiften var sann eller personen som uttalade sig hade skälig grund att tro att uppgiften var sann (5 kap., 1 §, BrB). Det är inte brottsligt att vara förälder. Vidare är det inte klandervärd. Slutligen är ett påstående om att en person kanske är förälder inte en uppgift som typiskt sett ska räcka för att få den utpekade missaktad.Med andra ord uppfyller du inte brottet förtals objektiva eller subjektiva rekvisit, ifall du talar om för barnen vem din son tror är deras biologiska pappa. Därmed är svaret på frågan nej, ett sådant uttalande bör inte anses vara förtal.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Min granne har tagit ner skog på min mark, kan jag få hjälp att begära ersättning?

2021-01-20 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min granne har tagit ner skog på min mark, kan jag få hjälp att begära ersättning?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om du kan få hjälp att begära ersättning. Svaret är ja, vi hjälper dig jättegärna med ditt ärende! Frågan gäller ersättning och skadeståndslagen (SKL) är tillämplig lag. Skadegörelse kan även utgöra brott. I fall är brottsbalken tillämplig. Jag kommer kortfattat att redogöra för den skadeståndsrättsliga delen av frågan. Slutligen kommer jag att hjälpa dig vidare med frågan.Du har lidit en ersättningsbar skada Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (2 kap., 1 §, SKL). För att ansvar kan aktualiseras krävs adekvat kausalitet mellan skadan och den skadegörande handlingen, med andra ord måste skadan vara en förutsebar och naturlig följd av den skadegörande handlingen (eller underlåtenhet). Informationen i frågan är mycket begränsad, men det torde vara möjligt att argumentera för att det föreligger adekvat kausalitet. Sakskada är synonymt med egendomsskada. Även förlust av ett föremål är en sakskada, vilket innebär att du kan ha lidit en sakskada fastän skogen/en del av skogen inte finns kvar. Det finns inget i frågan som indikerar att detta var en olyckshändelse. Därför antar jag att din granne agerade med uppsåt eller av vårdslöshet. Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller värdeminskning (även reparationskostnad kan omfattas men jag antar att det inte vore en bra lösning i ditt fall). Vidare omfattas ersättning för annan förlust till följd av skadan och eventuell inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap., 7 §, SKL). Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Hej hur får man hem sitt barn?

2021-01-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej hur får man hem sitt barn? Kan ta hand om barnet. Älskar min son jättemycket
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du behöver hjälp ett ärende som är relaterad till barnrätten eller familjerätten. Vi hjälpar dig jättegärna med detta men vi behöver mer information. Du kan skicka en ny gratisfråga om du behöver generell information eller kontakta vår juristbyrå för mer individuell rådgivning. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?

2021-01-22 i Testamente
FRÅGA |Kan man överlåta ett testamente mot ersättning
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan överlåta ett testamente mot ersättning. Jag tror du menar att den som köper testamentet i så fall ska få rätt att få egendomen som har testamenterats till en annan. Arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB). Testators vilja ska beaktas Den som upprättar ett testamente kallas testator (maskulinum)/testatrix (femininum). Den som är berättigad enligt testamentet kallas testamentstagaren. Ett testamente är ett personligt förordnande som, enligt huvudregeln, inte kan överlåtas till andra. Vid tolkning av testamente ska testators vilja alltid beaktas (11 kap., 1 §, ÄB). Det finns dock et undantag; s.k istadarätt. Om en testamentstagare dör innan hen har tagit emot det som hen ska erhålla genom testamentet, kan hens avkomlingar (barn) träde i hens ställe, såframt de även är arvsberättigade i fråga om arv efter testator. Med andra ord måste man var släkt när denna rättighet blir aktuell (11 kap., 6 §, ÄB). Svaret på din fråga är därmed att man inte kan överlåta rättigheterna i ett testamente till en annan mot ersättning. Däremot är testamentstagaren fri att sälja egendom erhållas genom testamente, efter testators död, om egendomen testamenteras med full äganderätt. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

När är ett återanställningserbjudande skäligt?

2021-01-20 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Giltigt skäl för att avvisa arbetserbjudande vid företrädesrätt.Jag har haft två anställningar under många år. Arbetsgivare A på 75% och Arbetsgivare B på 25%.Under hösten blev jag uppsagd, pga arbetsbrist, från min anställning på 25% hos Arbetsgivare B.Nu har Arbetsgivare B hört av sig och erbjudit mig en återanställning men på 75 %.För mig blir det omöjligt att kombinera och arbeta 150% då jag ju redan har en anställning hos Arbetsgivare A på 75%.Är det ett giltigt skäl att avvisa arbetserbjudandet utan att förlora företrädesrätten? 27 § 3 st LASDetta då jag anser att arbetserbjudandet är oskäligt med hänsyn till att tjänsten som erbjuds har ett för stort arbetstidsmått som inte går att kombinera med anställningen hos Arbetsgivare A.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om tjänsten på 75 % är ett skäligt erbjudande om återanställning, när du redan har en annan tjänst på 75 %. Detta är en komplicerat juridisk fråga. Det går inte att läsa i lagen och se när ett återanställningserbjudande är skäligt. Därför kommer jag att ge dig en kort utredning kring relevanta delar av lagens förarbeten samt redogöra för relevanta principer som har utvecklats i rättspraxis. Jag kommer även att ge dig råd kring hur du kan gå vidare med din fråga. Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig. När är ett återanställningserbjudande skäligt? Inom arbetsrätten är arbetsgivarens rätt att leda och fördela en grundläggande rättsgrundsats. Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning (22 § & 25 §, LAS). Som du själv skriver, förlorar du företrädesrätten till återanställning om du avvisar ett skäligt återanställningserbjudande (27 §, LAS). Vad som skäligen borde ha godtagits varierar från fall till fall. Här behövs, med andra ord, god juridisk argumentation. Enligt lagens förarbeten bör bedömningen hämta ledning i villkoren för stöd vid arbetslöshet. Ett återanställningserbjudande ska anses lämpligt om skälig hänsyn tas till arbetstagarens yrkesvana och övriga förutsättningar för arbetet. Även personliga förhållanden kan tillmätas betydelse. Vidare ska anställningsförmånerna vara förenliga med de förmåner som betalas enligt kollektivavtal, eller de förmåner arbetsgivaren vanligen betalar arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter, ifall ni inte har kollektivavtal på arbetsplatsen.Jag har läst praxis på området, för att se om din situation har behandlats i ett liknande rättsfall, men jag har tyvärr inte hittat något som ger ett entydigt svar på din fråga. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Ifall du är fackligt kan du även kontakta din fackförening.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

2021-01-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera. Jag står som ensam ägare på bostadsrätten. Men den är anskaffa för gemensamt boende. Inköp 525.000. Värdering 1.400 000. Lån 1.100.000. Om jag ska lösa ut sambon, hur ska jag då räkna ut det?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska beräkna bostadsrättens värde, om du vill lösa ut sambon/din exsambo vid en bodelning. Det framgår inte av frågan vilka övriga tillgångar och skulder som finns. Därför vet jag inte exakt hur bodelningen blir. I nedanstående svar förklarar jag hur bodelningen ska ske och hur egendomen ska värderas och fördelas.Frågan regleras i sambolagen. Samboegendom Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk. Det framgår av frågan att din bostadsrätt har anskaffats för gemensamt bruk. Om den ska ingå i bodelningen ska den även vara avsedd som er gemensamma hem och användas huvudsakligen för detta ändamål (3 §, 5 §, & 7 §, sambolagen). Ni kan avtala att bodelning inte ska äga rum, eller att viss egendom inte ska ingå (9 §, sambolagen).Bodelning: Skuldavräkning och likadelning Samboegendom ska ingå i bodelningen, om inget annat avtalas. Vid bodelningen ska andelarna beräknas. Innan likadelningen har ni rätt att få skuldtäckning. Skulderna som täckas måste vara hänförliga till samboegendomen (12 § & 13 §, sambolagen). Värderingen ska ske så nära till bodelningen som möjligt. Efter skuldavräkningen ska egendomen fördelas enligt likadelningsprincipen (14 §, samboegendomen). Din bostadsrätt ska alltså värderas till 1.400.000 kr (exklusiv latent skatteskuld), men innan likadelningen får du skuldtäckning. Den kvarstående summa är därmed ca. 300.000 kr. Det är summan efter skuldavräkningen som ska delas lika. Därmed ska din exsambo få 150.000 kr. Dock kommer det även finnas andra tillgångar i boet som påverkar den slutgiltiga beräkningen. Men här ser du hur principerna fungerar. Jag vill förtydliga att skuldtäckning inte innebär att du måste betala av skulden direkt, utan det innebär enbart att du får dra av pengarna som behövs för skuldtäckningen, innan likadelningen. Jämkning av bodelningenBodelningen kan jämkas om det anses vara oskäligt att likadela. I bedömningen av en eventuell jämkning ska man ta hänsyn till samboförhållandets längd, parternas ekonomiska förutsättningar och övriga omständigheter (15 §, sambolagen). Det framgår inte av frågan hur länge ni har bott ihop. Vidare framgår det inte hur din exsambos ekonomi ser ut eller hur din ekonomi ser ut i övriga delar. Därför går det inte att säga om jämkning kan bli aktuellt.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?

2021-01-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Min mamma och pappa var gifta när min pappa dog. Vi är totalt 9 syskon med samma mamma och pappa. Nu vill min mor sälja huset på öppen marknad, kan någon av mina syskon sätta sig emot denna försäljning? Varför hon vill sälja detta hus är för att vi syskon ej kommer överens. Enligt påstående av ett av mina syskon kan ej min mor sälja sitt hus utan att alla vi 9 syskon skriver under pappren vid försäljning då vi enligt uppgift ska ha arvsrätten efter våran fader. Kan detta verkligen stämma?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om din mamma kan sälja sitt hus, utan din och dina syskons underskrift, fastän ni har arvsrätt efter din fader. Du skriver inget om ett eventuellt testamente från din fader, så jag antar att ni helt enkelt ärver enligt den legala arvsordningen. Eftersom inget annat framgår av din fråga, antar jag att din mamma har lagfart på fastigheten/huset.Frågan regleras i ärvdabalken (ÄB).Din mor har arvsrätt och ni har efterarvsrättDu och dina syskon är s.k. bröstarvinge till din fader. Därför ska ni dela på arvet efter honom om inget annat framgår av testamente (2 kap., 1 §, ÄB). Eftersom dina föräldrar var gifta, har din mor arvsrätt innan er och ni har istället fått efterarvsrätt. Det innebär att ni helt enkelt ärver efter din fader, när din mor har avlidit (3 kap., 1 §, ÄB). Hur mycket ni ska ärva efter er fader, beräknas utifrån en kvotberäkning. Det betyder att ni inte har rätt till en viss summa, utan istället utgör er arv efter din fader en kvotdel av kvarlåtenskapen efter din mor (3 kap., 2 §, ÄB). Din mor kan fritt sälja egendomen Din mamma har s.k fri förfoganderätt över egendomen hon erhöll i arv efter din fader. Det innebär att hon fritt kan sälja egendomen och på annat sätt disponera över egendomen. Däremot får hon inte råda över egendomen genom testamente. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med din fackförening eller vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. När det gäller arbetsrättsliga tvister är preskriptionstiderna ganska korta, därför är det bra att kontakta en jurist.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,