Kan särkullbarn kräva att egendom säljs för att få ut sin laglott?

2021-03-19 i Särkullbarn
FRÅGA |Måste vi sälja våra gemensamma tillgångar ( bostadsrätt och fritidshus) om våra särkullbarn kräver sina laglotter i det fall att någon av oss avlider före den andre. Vi har ett gemensamt barn, maken har 3 barn från tidigare äktenskap och jag har ett barn från tidigare äktenskap.Tacksam för svar!Benita Wickgren
Atefa Jafary |Hej och stort tack för du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB). Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt. (3 kap. 1 § ÄB) Ett barns laglott är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn kan dock även välja att avstå sitt arv till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB). I denna situation har särkullbarn rätt till sitt arv när båda makarna har gått bort. Särkullbarns rätt till laglott innefattar inte en rätt till en viss egendom, till exempel en rätt till er bostadsrätt eller ert fritidshus. Istället får dödsbodelägarna själva bestämma vilken egendomen som ska fördelas. Under den förutsättningen att en part i samband med arvskiftet får egendom som är värd mer än dennes andel i dödsboet ska denna person erlägga skifteslikvid (23 kap. 3 § ÄB). Den efterlevande maken kan alltså betala skifteslikvid till särkullbarn som motsvarar dennes laglott. Men om det inte finns tillgångar kan särkullbarn kräva att fastigheten säljs för att kunna få ut sin laglott.Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Utgår vinskatt när jag säljer mitt hus som jag fått i gåva?

2021-03-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag får ett hus som gåva med gåvobrev och hela paketet, sedan säljer jag huset, betalar jag vinstskatt då? Och på vilket värde i sådana fall?
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av inkomstskattelagen (IL). I samband med att en gåva mottages inträder mottagaren i givarens skattemässiga situation Eftersom Sverige inte har någon gåvoskatt kommer inte gåvan att beskattas vid själva överlåtelsen. Däremot kommer en kapitalvinst som huset medför vid en vidareförsäljning att beskattas. Detta har sin grund i kontinuitetsprincipen vilket innebär att om en tillgång förvärvas genom bland annat gåva inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas i samband med avyttringKapitalvinster och kapitalförluster ska beräknas för varje avyttring. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för det avyttrade huset minskad med utgifterna för avyttringen. Från ersättningen för det avyttrade huset dras sedan tillgångens omkostnadsbelopp (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning av fastigheten ökade med utgifter för förbättring (44 kap. 14 § IL). Beskattningstidpunkten är då tillgången avyttrasKapitalvinsten ska tas upp när tillgången avyttras. Under förutsättning att summeringen av intäkts- och kostnadsposterna leder till ett överskott ska 30 % statlig inkomstskatt utgå på överskottet (65 kap. 7 § IL). Resulterar istället summeringen i underskott erhåller du en skattereduktion på 30 % av den del av underskottet som inte överskrider 100 000 kr och 21 % av resterande underskott (67 kap. 10 § IL). Reduktion av skatten görs mot statligt och kommunal inkomstskatt. Jag hoppas att du fick svar på dina fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Kan jag få en prick i registret om jag är under 15 år?

2021-03-19 i Påföljder
FRÅGA |Kan man få en prick i registret om man är under femton?
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I samband med att en person blir dömd för brott registreras uppgifter avseende brottet och påföljden i Polisens belastningsregister. Detta kallas att ''få en prick i belastningsregistret''. För att kunna få en prick krävs att den vederbörande vid gärningstillfället varit över 15 år. En person som är under 15 år får inte dömas till någon påföljd och kan alltså inte få en prick i registret (1 kap. 7 § brottsbalken). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag ge gåva till mitt aktiebolag?

2021-03-18 i Bolag
FRÅGA |HejJag äger två fastigheter privat. De är båda fritidshus. Det ena hyr jag ut men jag vill äga det som jag hyr ut genom mitt aktiebolag. Kan jag ge fastigheten i gåva till mitt aktiebolag eller hur går jag bäst till väga?Jag har privata lån på den fastigheten.
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om givaren är ägare av aktiebolaget är gåvan att anse som aktieägartillskottEftersom du samtidigt är ägare av aktiebolaget kommer inte överlåtelsen att räknas som gåva, utan som aktieägartillskott. Detta beror på att det inte sker någon förmögenhetsöverföring då transaktionen inte berikar någon annan, utan endast dig. I denna situation aktualiseras skattereglerna. I ditt fall utgår jag ifrån att aktieägartillskottet är ovillkorat då jag presumerar att inte uppställs krav på återbetalning. Huvudregeln är då att tillskottet inte är en skattepliktig inkomst för ditt aktiebolag. Du har dock i egenskap av utgivare inte avdragsrätt vid den löpande beskattningen, men får dock räkna med värdet som en del av anskaffningsutgiften för aktierna i ditt bolag (Skatteverket). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Vad krävs för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt?

2021-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |vilket är anledningarna till att en äktenskapsförord inte är giltig.which are the reasons why a äktenskapsförord is not valid.Tack så mycket
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och egenhändigt undertecknat av makarna (eller de blivande makarna). Vidare fordras att äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket och det blir gällande från den dag det getts in till Skatteverket. Dessa grundkrav ska vara uppfyllda.Vidare kan ett äktenskapsförord helt eller delvis jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen om ett villkor i ett äktenskapsförordet är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Jämkningsregeln ska dock tillämpas restriktivt. Utgångspunkten är att ingångna avtal ska hållas.Jag hoppas att du fick svar på fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Kan min make ge bort egendom innan skilsmässa för att inte dela?

2021-03-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |SkilsmässaHej, min man och jag har nu gått över betänketiden för skilsmässan vid har en 1åring, vi ska nu lämna in skilsmässa efter betänkte tiden. Min fråga är: Vilka är mina rättigheter? Han har sin restaurang men bara för att jag inte ska ha rätt till den så skrev han sin syster på pappret som ägare och han står om suppleant vet inte vad det innebär. efter skilsmässan ska han ta över restaurangen från hans syster till sig.kan jag kräva något gällande restaurangen även efter skilsmässan? Vad har jag rätt till? Jag får barnets vårdnad 100%
Atefa Jafary |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att du och din man står inför en bodelning och du undrar vilka rättigheter du har med tanke på att din man har ''gett bort'' egendom. I mitt svar kommer jag vidare att utgå ifrån att det inte föreligger något äktenskapsförord mellan dig och din man samt att restaurangen inte är enskild egendom. För att besvara frågan kommer äktenskapsbalken (ÄktB) att tillämpas.I samband med en skilsmässa ska bodelning skeEnligt huvudregeln ska bodelning ske när ett äktenskap blivit upplöst (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap blir upplöst vid bland annat skilsmässa (1 kap. 5 § ÄktB). Bodelning ska vidare göras utifrån egendomsförhållandena den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen (9 kap. 2 § ÄktB). Denna tidpunkt kallas den kritiska tidpunkten eller brytdagen. Det är alltså de tillgångar och skulder som finns på brytdagen som ska bli föremål för bodelning. Som beskrivits ovan är ditt och din makes giftorättsgods på brytdagen som ska delas (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som till exempel på grund av äktenskapsförord är enskild eller arv/villkor med föreskrift att det ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Eftersom du inte angett i frågan ifall restaurangen är enskild egendom eller arv med föreskrift att det ska vara enskild så utgår jag ifrån att den är giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen. Vid bodelning ska vidare era andelar i boet beräknas (11 kap. § 1 ÄktB). Vid beräkningen av era andelar ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det räcker till de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad skickades till domstolen (11 kap 2 § ÄktB och 9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Vad som återstår av ert giftorättsgods, sedan avdrag har gjort för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Värdet av denna beräkning ska sedan delas lika mellan dig och din man. Eftersom du har angett att din make har ''gett bort'' restaurangen till sin syster ska vi nu undersöka vad som gäller. Det finns skyddsregler för att förhindra att en make ger bort egendomSom ovan angivits ska resturangen bli föremål för bodelning. Men eftersom du har skrivit att din make har ''gett'' den i gåva till sin syster blir frågan när detta skedde. Gjordes denna värdeöverföring efter det att talan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen ska restaurangen ingå i bodelningen. Det finns dock fler skyddsregler till förmån för dig.Har din man utan ditt samtycke inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom gåva minskat sitt giftorättsgods ska din makes andel vid bodelning på grund äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans värde hade ingått i din mans giftorättsgods. Din makes del i det sammanlagda giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11 kap. 4 § ÄktB).För att det ska betraktas som i inte obetydlig omfattning ska det handla om ett värde som i relation till restaurangen är mer än 10 % (prop. 1986/87:1 s. 172 och s. 323-324). I ditt fall bedömer jag det som att detta rekvisit är uppfyllt om det inte är så att din man har andra egendom där restaurangen är mindre än 10 % i relation till hans övriga tillgångar. En sista förutsättning för att restaurangen ska kunna delas mellan dig och din man är därmed att han har inom tre år innan ni ansökte om skilsmässa har gett bort den. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med ny fråga!Vänligen,

Hur länge är jag skyldig stanna kvar för förhör?

2021-03-19 i Förundersökning
FRÅGA |HejFinns det praxis eller regler för hur lång tid ett förhör får ta. När anses det inte längre vara rättssäkert, efter t.ex. 2h eller 3h eller 4 h osv?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av rättegångsbalken (RB) och eftersom din fråga inte innefattar några ytterligare detaljer kommer jag att besvara den på ett generellt plan. Inledningsvis bör sägas att förhör får hållas med var och en som kan antas kunna lämna information av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § RB). Upplysningarna lämnas som regel genom att den förhörde inställer sig på en polisstation, men det kan också ske per telefon och skriftligen. Vidare gäller att uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder är förbjudna. Det finns dock inga regler om när på dygnet förhör får hållas. Förhör bör emellertid inte generellt förläggas till den tid som normalt är avsedd för vila (23 kap. 12 § RB). Skyldigheten att kvarstanna för förhör är i regel sex timmarNär det gäller skyldigheten att kvarstanna för förhör stadgas att den som inte är anhållen eller häktad är inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än sex timmar. Men om det är av synnerlig vikt att den som som kan misstänkas för brottet är tillgänglig för fortsatt förhör är hen skyldig att stanna kvar ytterligare sex timmar (23 kap. 9 § första stycket RB). I sammanhanget är det relevant att förklara vad begreppet misstänkt innebär. Att man är misstänkt för brott betyder att det är mer sannolikt att man begått det aktuella brottet än att så inte är fallet. Det krävs alltså 51 % sannolikhet. Barn under 15 år är som huvudregel skyldig att kvartarna för förhör i tre timmarBarn under 15 år är inte skyldiga att stanna kvar för förhör längre än tre timmar. Dock om det är av synnerlig vikt för utredningen är den vederbörande skyldig att kvarstanna ytterligare tre timmar (23 kap. 9 § andra stycket). Sedan förhöret avslutas är den förhörde inte skyldig att stanna kvar (23 kap. 9 § tredje stycket). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,

Är vigsel på distans giltig?

2021-03-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare och bor i Sverige och min flickvän bor i Colombia och är colombianska. Vi har alltså ett distansförhållande och planerar att gifta oss på distans. Vi vill leva ihop och gör allt vi kan för att det ska bli verklighet av det. Vilka hinder har vi framför oss rent juridiskt? Vad behövs för att det ska gälla i Sverige med tanke på att vi vill bo här i Sverige?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara dig fråga kommer jag att använda mig av äktenskapsbalken (ÄktB) och utlänningslagen. Vigsel på distans är inte tillåten i SverigeFör att det ska föreligga en giltig vigsel ska tre krav vara uppfyllda. För det första ska vigseln bevittnas. Detta görs i närvaro av vittnen eller andra släktingar (4 kap. 1 § ÄktB). För det det andra ska vigselförrättaren vara behörig (4 kap. 3 § ÄktB). För det tredje ska makarna vara närvarande samtidigt (4 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att brudparet, vittnen och vigselförrättaren måste vara på samma fysiska plats. Det går dock att ingå äktenskap via videosamtal i Sverige under den omständigheten att vigselförrättaren befinner sig i ett annat land där videokonferensbröllop är giltiga. Bröllopet kan då bli giltigt i Sverige genom att Skatteverket fastställer det i efterhand.Vem kan få uppehållstillstånd?Den som vill resa in i Sverige och stanna här längre än tre månader måste ha ett uppehållstillstånd (2 kap. 4 och 5 §§ utlänningslagen).Uppehållstillstånd kan ges på olika grunder till exempel på grund av arbete, studier, asyl eller på grund av anknytning till familj här i Sverige. I ert fall, anser jag att anknytning med anledning av ert kommande giftermål är mest aktuellt (5 kap. 3a § p1 utlänningslagen).Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som lever i Sverige finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b § utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget annat skäl talar emot att tillstånd ges. En omständighet som talar emot att tillstånd ges är om det uppenbart skulle röra sig om ett skenäktenskap.Hur ansöker ni?Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Dock måste ansökan göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!Vänligen,