Körkort - 2 varningar

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej.Min sambo har fått tilldelat sig en varning på sitt körkort då han överskridit hastighetsgränsen på en 70 väg. Det har skickats ut för ett godkännande men min sambo har ännu inte godkänt. Saken är den att såklart blev han fotograferad idag av en fartkamera där han vad han såg på hastighetsmätaren med ca 10 km. Då han har fått en varning så är risken väldigt stor att körkortet återkallas men....Är hans varning på körkortet gällande idag om beslutet inte är fattat än då min sambo inte har godkänt det än. Vi har inte fått några papper på att beslutet är klart. Däremot har vi fått en påminnelse om att skriva på och skicka in vilket min sambo inte gjort. Min fråga är. Kan hans körkort återkallas på den grund att det ligger en varning på han som inte är klart /beslutat än ?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida din sambo kommer bli av med sitt körkort, trots att inget beslut meddelats er angående den första varningen. Körkortslagen I 5:3 körkortslagen listas grunder för körkortsingripanden. I ert fall blir punkt 3-4 relevanta, som rör upprepad brottslighet och överskridande av hastighetsbegränsning. Istället för återkallelse kan enligt 5:9 varning meddelas. Godkännande av varning Enligt 7:6 körkortslagen får transportstyrelsen utfärda ett preliminärt beslut för godkännande inom viss tid. Om ett sådant beslut utfärdats får ärendet inte tas upp på nytt förrän tiden för godkännande gått ut. Det preliminära beslutet har till syfte att förkorta handläggningstiden och utfärdas när bedömningen är relativt enkel. Om beslutet inte godkänns kommer ärendet utredas vidare och mer ingående av transportstyrelsen.Transportstyrelsen På transportstyrelsens hemsida står följande: En varning kan innebära att vi gör en hårdare bedömning om du skulle göra dig skyldig till fler trafikförseelser eller brott. Risken är då stor att vi återkallar ditt körkort, eftersom praxis är att varning inte beslutas igen inom två år.SlutsatsNär tiden för godkännande löpt ut kommer transportstyrelsen att göra en mer ingående utredning av fallet. Då det rör sig om två fall av fortkörning är risken för indraget körkort tyvärr hög, eftersom två varningar inte enligt praxis delas ut under en tidsperiod om 2 år. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Värdering av fastighet vid gåva

2021-04-30 i Fastighet
FRÅGA |Om jag inför en överlåtelse genom gåva av fastighet till mina barn (två barn, två fastigheter) vill göra en värdering för att kunna utjämna värdet av gåvan, ska värderingen göras av reg. fastighetsmäklare eller av fristående värderingsinstitut?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida du ska låta en mäklare eller ett värderingsinstitut värdera fastigheterna.Mäklare Mäklaren är expert på vad som efterfrågas på marknaden Exempelvis tomt, planlösning, läge och slutpriser på liknande fastigheter i området i tas beaktande vid värderingen. Denna värdering är inriktad på vad en potentiell spekulant i nuläget skulle kunna tänka sig att betala för fastigheten. Värderingsinstitut Ett oberoende värderingsinstitut ägnar sig inte åt mäklaruppdrag, utan endast åt värdering. Exakt hur värderingen går till kan sannolikt variera något mellan olika värderingsinstitut, men generellt brukar ett besök på fastigheten ingå. Tomten mäts, byggnaderna inspekteras grundligt och även omgivningen kan vara föremål för inspektion. Utöver det brukar även bygglov, servitut, hyresnivåer och liknande beaktas. Baserat på inspektionen fastställs fastighetens värde i en rapport, som sedan tillställs kunden. Jämförelse Skillnaden mellan en mäklare och ett värderingsinstitut är att det senare är oberoende och inte har egna partsintressen. Mäklaren fokuserar på vad en potentiell spekulant skulle kunna tänka sig att betala för fastigheten, medan värderingsinstitutet gör en mer noggrann granskning och sammanställer en rapport. Slutsats Det finns sannolikt för-och nackdelar med båda alternativen, men eftersom ett värderingsinstitut gör en grundlig och objektiv undersökning och sammanställer en rapport anser jag att det underlaget är mer användbart i er situation än ett utlåtande från en mäklare. Lycka till och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Ersättning för häktning när man inte blivit dömd

2021-04-25 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, jag satt häktad 2017 -2018 men blev aldrig dömd för brottet. Kan jag söka ersättning för tiden jag satt häktad?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I ditt fall är lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder tillämplig. Enligt 2 § p. 1 har den som varit häktad rätt till ersättning om det meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs alternativt att förundersökningen avslutas utan att åtal väcks. Rätten till ersättningen omfattar enligt 7 § utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande.Du ska själv ansöka om ersättningen. På JK:s hemsida finns en ansökningsblankett och mer information. Svaret på din fråga är således att du kan få ersättning för den tiden du suttit häktad men att du själv måste ansöka om sådan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Spridande av falska uppgifter i vårdnadstvist

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande spridning av falsk information till Skola, sjukvård, socialtjänsten samt till andra människor.Min sambo ligger idag i vårdnadstvist då hennes ex stämt henne på boendet (3:e gången han stämmer henne).Det började med en bunt orosanmälningar till Socialen från personer i Pappans närhet samt några anonyma.Det har även inkommit en från Pappan där dom beskriver att min sambo har munchausen by proxy och att hon gör sitt barn sjukare. Barnet är diagnostiserat av flera olika läkare då hon har flera diagnoser och hon har även en autoimmun sjukdom. Pappan vägrar ta till sig att hon har diagnoser och låter inte barnet gå till BUP.Socialtjänsten startade en utredning som dom lade ned då dom ansåg att orosanmälningarna inte stämde och att det inte fanns något hot mot barnet.Han har även ringt runt till sjukvården och skolan både nuvarande och tidigare, det finns både journal anteckningar samt så har vi begärt ut mail från skolan och det finns dokumenterat att han sagt samma saker där, samt så ser man att rektorn har valt sida och trodde även att läkarintyg samt journaler var förfalskade av min sambo. Detta skapar rätt stora problem när min sambo ska prata med sjukvården eller med skolan då han lyckats manipulera dom att detta är sant. Det finns inget som styrker att hon skulle ha munchausen by proxy.Är det verkligen lagligt att bete sig så, vad kan man göra för att få ett slut på det.Tack på förhand.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så sprider din sambos före detta partner falsk information om din sambo till socialen (genom orosanmälningar), sjukvården och skolan och du undrar därför om något brott har begåtts.Falsk tillvitelse (15:7 BrB) Den som till myndighet sanningslöst påstår besvärande omständighet kan dömas för falsk tillvitelse. Både ageranden med uppsåt och vårdslöshet omfattas. Detta innebär att om din sambos före detta partner påstår till socialen att din sambo lider av MBP och detta inte är korrekt kan förfarandet utgöra falsk tillvitelse, eftersom det får betraktas som en besvärande omständighet i situationen. Förtal (5:1 BrB) Att lämna uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning kan utgöra förtal. Dock föreligger inte förtal om det på grund av omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken och det kan bevisas att skälig grund för uppgiften finns. Eftersom det enligt din fråga inte finns något som stödjer att din sambo lider av MBP samt att barnet fått diagnoser av ett flertal läkare kan det knappast anses föreligga skälig grund för uppgiften. Att sprida sådan information till exempelvis barnets skola kan anses ägnat att utsätta din sambo för andras missaktning. Sammanfattning Om ni anser att orosanmälningarna till socialen saknar grund kan ni anmäla den före detta partnern för falsk tillvitelse. Spridandet av anklagelserna till skolan, sjukvården och andra kan falla in under förtal. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Bodelning - får man ändra det man sagt?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej, får jag ändra det jag sagt i en bodelning om bodelningen inte är klar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga är något svår att besvara eftersom det inte framgår vad du skulle vilja ändra eller vilka omständigheter som i övrigt föreligger. Således blir detta svar av mer generell karaktär.BodelningEnligt 9:2 ÄktB ska ska bodelningen göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som förelåg när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Enligt 9:3 ÄktB inträder därefter en redovisningsplikt, vilken innebär att man ska kunna visa på vilket sätt ens egendom påverkats genom försäljning, byte, reparationer och liknande samt att man ska kunna uppvisa verifikationer på detta (alltså till exempel kvitton). Jämkning I 12 kap ÄktB finns regler om jämkning i det fall att utfallet av bodelningen annars skulle bli oskäligt. SlutsatsOm det är så att dina egendomsförhållanden ändrats (om du exempelvis sålt egendom) ska detta redovisas i enlighet med redovisningsplikten i 9:3 ÄktB. Huvudregeln är i annat fall att väckt talan inte får ändras (13:3 RB), vilket bör gälla även vid mål om äktenskapsskillnad. Återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Nekad att öppna konto hos bank

2021-04-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga gällande att öppna ett bankkonto. Min sambo har haft lite problem i livet med skulder osv o har blivit nekad att ens öppna ett bankkonto, han har förtilfället ingen inkomst men jobbar hårt på att ändra på det o söker jobb i stor utsträckning. Han säger att han har försökt att öppna ett konto men blivit nekad av alla banker, är detta rimligt? Stämmer det att man inte får öppna ett konto ens pga av saker som hände i hans ungdomsår? (Typ åkte fast för snatteri, klottring). Han är svensk medborgare.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Betalkontodirektivet Enligt artikel 16 i betalkontodirektivet (EU-direktivet 2014/92/EU) ska medlemsstaterna säkerställa att konsumenten kan öppna konton med grundläggande funktioner hos en bank. Vad som definieras som "grundläggande funktioner" klargörs i artikel 17 i samma direktiv. Enligt artikeln ska man kunna öppna, inneha och avsluta ett betalkonto, insätta medel på detta samt kunna ta ut medel från kontot. Det är med andra ord en rättighet att få öppna ett konto med basala funktioner hos en bank. Undantag Det finns vissa grunder på vilka banken kan neka en kund att öppna ett konto, exempelvis misstanke om penningtvätt. Däremot ska en kund inte nekas att öppna konto på grund av betalningsanmärkningar eller att kunden inte kommer sätta in lön på kontot. Slutsats Det ska föreligga misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller andra särskilda skäl för att neka en kund att öppna ett konto. Däremot räcker inte betalningsanmärkningar. Brottslighet i ungdomen som inte är av ekonomisk art bör inte heller vägas in. Med andra ord har din sambo sannolikt rätt att få öppna ett konto med grundläggande funktioner hos en bank. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar. Vänligen,

Bodelning - ingår bilar och pengar?

2021-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min man ska skilja oss efter 14 års äktenskap. Han är 66år och jag 44. Under hela äktenskapet har han velat att jag ska endast vara hemma och vara där för honom 100%. Nu när jag vill utbilda mig och äntligen få göra nytta krockar det med hans bild av äktenskap. För att göra det kort. Vi har ett hus värt ca 2 milj och bolån på 1 milj. Jag är inte så insatt men jag tror att vi ska dela som ett äkta par. Han ska bo kvar och vill lösa ut mig. Då borde det vara 500' till båda. Han har köpt en lägenhet till mig för 300'+100' möbler=400' och han tycker att jag redan har fått mer än vad jag ska ha. När jag nu vill ha några få lampor från huset känner han sig väldigt trängd och ska ta dit en värderingsman. Vad gäller där ? En annan sak är att han har flera olika bilar och vad han har på sitt bankkonto vill han inte yttra sig om. Vad gäller där ang bilar och bankkonto ? Jag är inte ute efter hans pengar. Min frihet är värd mycket mer. Jag vill bara att det ska kännas rättvist för mig. Det är jag som kommer stå ensam, ostabil och ska starta ett helt nytt liv. Tusen tack om ni kan hjälpa mig.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått din fundering rätt så undrar du hur uppdelningen av egendom (bodelningen) bör se ut när ni går skilda vägar. Jag kommer utgå ifrån att ni väckt talan om äktenskapsskillnad. När sker bodelning? Enligt 9:1 ÄB ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Bodelningen kan antingen förrättas när äktenskapet upplösts eller direkt om en av er begär det medan mål om äktenskapsskillnad pågår (9:4 ÄB). Du kan alltså begära bodelning även om skilsmässan ännu inte har gått igenom. Vad ingår i en bodelning?Enligt 10:1 ÄB ingår makarnas giftorättsgods i bodelningen. Dock ingår inte enskild egendom, vilket är egendom som undantagits från bodelning genom äktenskapsförord (7:2 p.1 ÄB). All egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen. Det innebär att det allra mesta som ni äger ska anses utgöra giftorättsgods (utom till exempel kläder och liknande personliga föremål). Förenklat ska detta sedan delas på hälften, så att ni får hälften av tillgångarnas värde var.I ditt fallDu kan begära att bodelning ska förrättas genast. Vid bodelningen ska ni (förenklat) dela lika på värdet av den egendom ni har. Förutsatt att inget äktenskapsförord föreligger ska detta även innefatta hans bilar och finansiella tillgångar. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Narkotikabrott och körkortstillstånd

2021-03-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Sonen på 16 år blev dömd i domstol för ett narkotikabrott (intagen på urinprov med positivt svar) förra året. Nu vill transportstyrelsen utfärda en varning efter utredning från socialtjänsten då han brukat narkotika vid ett flertal tillfällen men inget de sista 9 månaderna. Min fråga är bör vi godkänna den eller är det idé att skicka in en motivering? Han läser 1:a året på fordon- och transportprogrammet och är i behov av sina körkortstillstånd.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lämplighet Som ni säkert redan känner till behöver man körkortstillstånd för att få övningsköra och göra körkortsprov. Körkortstillstånd får meddelas endast om den som tillståndet berör anses lämplig och pålitlig i nykterhetshänseende (3:2 körkortslagen). Enligt 3:8 körkortsförordningen får Transportstyrelsen vid handläggning av körtkortstillstånd begära in yttranden från relevanta myndigheter, däribland polisen. En narkotikadom kan alltså tala för att sökande inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket kan påverka möjligheterna att få ta körkort. Omständigheter som vägs in i bedömningen är dock huruvida det rör sig om ett upprepat beteende samt hur långt tillbaka i tiden händelserna ägt rum. Varning En varning från Transportstyrelsen är en mildare form av ingripande och innebär att en hårdare bedömning kommer att göras i det fall att man gör sig skyldig till fler förseelser. På Transportstyrelsens hemsida står det att praxis är att varning inte beslutas igen inom en 2-årsperiod och att detta även gäller för körkortstillstånd. Således riskerar din son att bli av med sitt körkortstillstånd vid ytterligare överträdelse. SlutsatsHuruvida det skulle göra någon skillnad att skicka in ett yttrande om beslutet kan jag inte med säkerhet uttala mig om, men utifrån omständigheterna (att din son vid ett flertal tillfällen brukat narkotika och även blivit fälld för narkotikabrott) verkar det som att varningen är välgrundad. Att din son inte brukat narkotika under de senaste 9 månaderna tyder däremot på en förbättring och chanserna att få behålla körkortstillståndet och kunna ta körkort ser således goda ut. Tanken med en varning är just att ge möjlighet till förbättring och så länge förbättringen kvarstår föreligger inte hinder för att få ta körkort. Jag önskar er lycka till och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,