Nekad att öppna konto hos bank

2021-04-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga gällande att öppna ett bankkonto. Min sambo har haft lite problem i livet med skulder osv o har blivit nekad att ens öppna ett bankkonto, han har förtilfället ingen inkomst men jobbar hårt på att ändra på det o söker jobb i stor utsträckning. Han säger att han har försökt att öppna ett konto men blivit nekad av alla banker, är detta rimligt? Stämmer det att man inte får öppna ett konto ens pga av saker som hände i hans ungdomsår? (Typ åkte fast för snatteri, klottring). Han är svensk medborgare.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Betalkontodirektivet Enligt artikel 16 i betalkontodirektivet (EU-direktivet 2014/92/EU) ska medlemsstaterna säkerställa att konsumenten kan öppna konton med grundläggande funktioner hos en bank. Vad som definieras som "grundläggande funktioner" klargörs i artikel 17 i samma direktiv. Enligt artikeln ska man kunna öppna, inneha och avsluta ett betalkonto, insätta medel på detta samt kunna ta ut medel från kontot. Det är med andra ord en rättighet att få öppna ett konto med basala funktioner hos en bank. Undantag Det finns vissa grunder på vilka banken kan neka en kund att öppna ett konto, exempelvis misstanke om penningtvätt. Däremot ska en kund inte nekas att öppna konto på grund av betalningsanmärkningar eller att kunden inte kommer sätta in lön på kontot. Slutsats Det ska föreligga misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism eller andra särskilda skäl för att neka en kund att öppna ett konto. Däremot räcker inte betalningsanmärkningar. Brottslighet i ungdomen som inte är av ekonomisk art bör inte heller vägas in. Med andra ord har din sambo sannolikt rätt att få öppna ett konto med grundläggande funktioner hos en bank. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar. Vänligen,

Bodelning - ingår bilar och pengar?

2021-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag och min man ska skilja oss efter 14 års äktenskap. Han är 66år och jag 44. Under hela äktenskapet har han velat att jag ska endast vara hemma och vara där för honom 100%. Nu när jag vill utbilda mig och äntligen få göra nytta krockar det med hans bild av äktenskap. För att göra det kort. Vi har ett hus värt ca 2 milj och bolån på 1 milj. Jag är inte så insatt men jag tror att vi ska dela som ett äkta par. Han ska bo kvar och vill lösa ut mig. Då borde det vara 500' till båda. Han har köpt en lägenhet till mig för 300'+100' möbler=400' och han tycker att jag redan har fått mer än vad jag ska ha. När jag nu vill ha några få lampor från huset känner han sig väldigt trängd och ska ta dit en värderingsman. Vad gäller där ? En annan sak är att han har flera olika bilar och vad han har på sitt bankkonto vill han inte yttra sig om. Vad gäller där ang bilar och bankkonto ? Jag är inte ute efter hans pengar. Min frihet är värd mycket mer. Jag vill bara att det ska kännas rättvist för mig. Det är jag som kommer stå ensam, ostabil och ska starta ett helt nytt liv. Tusen tack om ni kan hjälpa mig.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått din fundering rätt så undrar du hur uppdelningen av egendom (bodelningen) bör se ut när ni går skilda vägar. Jag kommer utgå ifrån att ni väckt talan om äktenskapsskillnad. När sker bodelning? Enligt 9:1 ÄB ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses. Bodelningen kan antingen förrättas när äktenskapet upplösts eller direkt om en av er begär det medan mål om äktenskapsskillnad pågår (9:4 ÄB). Du kan alltså begära bodelning även om skilsmässan ännu inte har gått igenom. Vad ingår i en bodelning?Enligt 10:1 ÄB ingår makarnas giftorättsgods i bodelningen. Dock ingår inte enskild egendom, vilket är egendom som undantagits från bodelning genom äktenskapsförord (7:2 p.1 ÄB). All egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen. Det innebär att det allra mesta som ni äger ska anses utgöra giftorättsgods (utom till exempel kläder och liknande personliga föremål). Förenklat ska detta sedan delas på hälften, så att ni får hälften av tillgångarnas värde var.I ditt fallDu kan begära att bodelning ska förrättas genast. Vid bodelningen ska ni (förenklat) dela lika på värdet av den egendom ni har. Förutsatt att inget äktenskapsförord föreligger ska detta även innefatta hans bilar och finansiella tillgångar. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Narkotikabrott och körkortstillstånd

2021-03-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej.Sonen på 16 år blev dömd i domstol för ett narkotikabrott (intagen på urinprov med positivt svar) förra året. Nu vill transportstyrelsen utfärda en varning efter utredning från socialtjänsten då han brukat narkotika vid ett flertal tillfällen men inget de sista 9 månaderna. Min fråga är bör vi godkänna den eller är det idé att skicka in en motivering? Han läser 1:a året på fordon- och transportprogrammet och är i behov av sina körkortstillstånd.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lämplighet Som ni säkert redan känner till behöver man körkortstillstånd för att få övningsköra och göra körkortsprov. Körkortstillstånd får meddelas endast om den som tillståndet berör anses lämplig och pålitlig i nykterhetshänseende (3:2 körkortslagen). Enligt 3:8 körkortsförordningen får Transportstyrelsen vid handläggning av körtkortstillstånd begära in yttranden från relevanta myndigheter, däribland polisen. En narkotikadom kan alltså tala för att sökande inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket kan påverka möjligheterna att få ta körkort. Omständigheter som vägs in i bedömningen är dock huruvida det rör sig om ett upprepat beteende samt hur långt tillbaka i tiden händelserna ägt rum. Varning En varning från Transportstyrelsen är en mildare form av ingripande och innebär att en hårdare bedömning kommer att göras i det fall att man gör sig skyldig till fler förseelser. På Transportstyrelsens hemsida står det att praxis är att varning inte beslutas igen inom en 2-årsperiod och att detta även gäller för körkortstillstånd. Således riskerar din son att bli av med sitt körkortstillstånd vid ytterligare överträdelse. SlutsatsHuruvida det skulle göra någon skillnad att skicka in ett yttrande om beslutet kan jag inte med säkerhet uttala mig om, men utifrån omständigheterna (att din son vid ett flertal tillfällen brukat narkotika och även blivit fälld för narkotikabrott) verkar det som att varningen är välgrundad. Att din son inte brukat narkotika under de senaste 9 månaderna tyder däremot på en förbättring och chanserna att få behålla körkortstillståndet och kunna ta körkort ser således goda ut. Tanken med en varning är just att ge möjlighet till förbättring och så länge förbättringen kvarstår föreligger inte hinder för att få ta körkort. Jag önskar er lycka till och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

God man eller förvaltare till förälder

2021-03-29 i God man
FRÅGA |Hej. Min pappa är 85 år och blev blind för 4-5 år sen pga sjukdom. Jag hjälper honom med att betala räkningar och har en fullmakt från banken att sköta hans ekonomi. Men han har blivit sämre den senaste tiden och har ibland svårt att förstå när man förklarar saker. Jag skulle vilja ha mer "befogenhet". tex att avsluta abonnemang eller byta försäkringar mm. Eller om han blir ännu sjukare och behöver bo på ett hem. Får jag sälja hans lägenhet? Han förstår detta och har sagt att det är ok. Men behöver vi något juridiskt dokument på detta? Han kan tyvärr inte signera pga att han är blind.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått din fundering rätt så vill du kunna hjälpa din far på ytterligare områden utöver ekonomi. I dagsläget har du en fullmakt genom vilken du får sköta hans ekonomi.De alternativ som finns i er situation är (utöver fullmakt) antingen godmanskap eller förvaltarskap. God man Enligt 11:4 FB kan rätten besluta om godmanskap till den som på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Ett sådant beslut får dock inte fattas utan samtycke från den berörde. Vid godmanskap behåller din far sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att endast rättshandlingar som företagits med hans samtycke blir bindande (11:5 FB). Förvaltare Enligt 11:7 FB kan rätten besluta om att förordna förvaltarskap om någon som befinner sig i sådan situation som anges ovan är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Enligt 11:9 FB har förvaltaren ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltarskap får dock inte förordnas om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller om det finns mindre ingripande alternativ - förvaltarskap är alltså det mest ingripande alternativet. Vem kan bli god man eller förvaltare? Till god man eller förvaltare utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (11:12 FB). Om den som godmanskapet eller förvaltarskapet ska avse föreslår en viss person ska denne förordnas om han eller hon är lämplig. I det fall att du anses lämplig för uppdraget kommer du alltså bli god man eller förvaltare om det är vad din far önskar. Hur ansöker man?En ansökan om förordnande av god man eller förvaltare får göras av nära släktingar till den som ansökan avser (11:15 FB), vilket innebär att du kan ansöka. Ansökan ska lämnas till tingsrätten. Formulär för ansökan finns ofta tillgänglig som PDF på din kommuns hemsida, tillsammans med ytterligare relevant information.Sammanfattning Antingen godmanskap eller förvaltarskap kan bli relevant i ert fall. Som nära släkting kan du skicka in en ansökan till tingsrätten. Om din far föreslår dig och du bedöms vara lämplig för uppdraget kommer du att bli din fars gode man eller förvaltare. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Ersättning för häktning när man inte blivit dömd

2021-04-25 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, jag satt häktad 2017 -2018 men blev aldrig dömd för brottet. Kan jag söka ersättning för tiden jag satt häktad?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I ditt fall är lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder tillämplig. Enligt 2 § p. 1 har den som varit häktad rätt till ersättning om det meddelas frikännande dom, åtalet avvisas eller avskrivs alternativt att förundersökningen avslutas utan att åtal väcks. Rätten till ersättningen omfattar enligt 7 § utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande.Du ska själv ansöka om ersättningen. På JK:s hemsida finns en ansökningsblankett och mer information. Svaret på din fråga är således att du kan få ersättning för den tiden du suttit häktad men att du själv måste ansöka om sådan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Spridande av falska uppgifter i vårdnadstvist

2021-03-31 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande spridning av falsk information till Skola, sjukvård, socialtjänsten samt till andra människor.Min sambo ligger idag i vårdnadstvist då hennes ex stämt henne på boendet (3:e gången han stämmer henne).Det började med en bunt orosanmälningar till Socialen från personer i Pappans närhet samt några anonyma.Det har även inkommit en från Pappan där dom beskriver att min sambo har munchausen by proxy och att hon gör sitt barn sjukare. Barnet är diagnostiserat av flera olika läkare då hon har flera diagnoser och hon har även en autoimmun sjukdom. Pappan vägrar ta till sig att hon har diagnoser och låter inte barnet gå till BUP.Socialtjänsten startade en utredning som dom lade ned då dom ansåg att orosanmälningarna inte stämde och att det inte fanns något hot mot barnet.Han har även ringt runt till sjukvården och skolan både nuvarande och tidigare, det finns både journal anteckningar samt så har vi begärt ut mail från skolan och det finns dokumenterat att han sagt samma saker där, samt så ser man att rektorn har valt sida och trodde även att läkarintyg samt journaler var förfalskade av min sambo. Detta skapar rätt stora problem när min sambo ska prata med sjukvården eller med skolan då han lyckats manipulera dom att detta är sant. Det finns inget som styrker att hon skulle ha munchausen by proxy.Är det verkligen lagligt att bete sig så, vad kan man göra för att få ett slut på det.Tack på förhand.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så sprider din sambos före detta partner falsk information om din sambo till socialen (genom orosanmälningar), sjukvården och skolan och du undrar därför om något brott har begåtts.Falsk tillvitelse (15:7 BrB) Den som till myndighet sanningslöst påstår besvärande omständighet kan dömas för falsk tillvitelse. Både ageranden med uppsåt och vårdslöshet omfattas. Detta innebär att om din sambos före detta partner påstår till socialen att din sambo lider av MBP och detta inte är korrekt kan förfarandet utgöra falsk tillvitelse, eftersom det får betraktas som en besvärande omständighet i situationen. Förtal (5:1 BrB) Att lämna uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning kan utgöra förtal. Dock föreligger inte förtal om det på grund av omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken och det kan bevisas att skälig grund för uppgiften finns. Eftersom det enligt din fråga inte finns något som stödjer att din sambo lider av MBP samt att barnet fått diagnoser av ett flertal läkare kan det knappast anses föreligga skälig grund för uppgiften. Att sprida sådan information till exempelvis barnets skola kan anses ägnat att utsätta din sambo för andras missaktning. Sammanfattning Om ni anser att orosanmälningarna till socialen saknar grund kan ni anmäla den före detta partnern för falsk tillvitelse. Spridandet av anklagelserna till skolan, sjukvården och andra kan falla in under förtal. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Näthat i facebookgrupp

2021-03-29 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har kattuppfödning i liten skala och är med i en Facebookgrupp där runt 3000 personer medverkar och kan följa alla typer av diskussioner emellan medlemmarna. Jag har fått upprepade förolämpningar av några medlemmar, speciellt en. Denne skriver bland annat att andra ska akta sig för mig pga av att jag inte kan något om ämnet i fråga. Samt en hel del andra liknande förolämpningar. Detta känns ganska obehagligt, och personen har flera anhängare som hela tiden håller med "likes" eller går in och skriver liknande saker. Det är alltså flera stycken i samma grupp, och jag kan inte försvara mig emot dem alla. Trist att runt 3000 personer också kan följa detta. Jag håller mig alltid till fakta då jag skriver något.Gruppen är relativt viktigt då det är den enda grupp för den rasen jag föder upp. Men människor kan ju börja påverkas av det de skriver.Vad räknas detta som egentligen?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Så tråkigt att höra att du blir dåligt behandlad i facebookgruppen! Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om förfarandet är brottsligt och även vilka brott det i sådant fall rör sig om. Jag kommer nedan att behandla de två brott för vilka ansvar skulle kunna aktualiseras, men med förbehåll för att det blir mycket antaganden och gissning eftersom jag inte har fullständig information. Huruvida ansvar kan anses föreligga kan jag inte med säkerhet uttala mig om.Förtal (5:1 BrB) "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar."Förtalsparagrafen är lite klurigt formulerad. Det första stycket innehåller rekvisit för ansvar, medan det andra stycket behandlar förutsättningar för ansvarsfrihet. Fokuset kommer här att ligga på det första stycket. I ditt fall rör det sig sannolikt om att någon har lämnat uppgift om dig som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Det som talar för en sådan tolkning är att uttalandena sker i en facebookgrupp där andra kan se och att uttalandena handlar om din kunskap och kompetens. Du skriver i frågan att du ägnar dig åt kattuppfödning och att facebookgruppen är inriktad på just den ras som du föder upp. Även dessa faktorer kan anses tala för att uttalandena varit ägnade att utsätta dig för de andra medlemmarnas missaktning. Förolämpning (5:3 BrB)"Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 § riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter." I det fall att rekvisiten för förtal inte är uppfyllda kan ansvar för förolämpning prövas. I ditt fall skulle det kunna röra sig om beskyllningar eller nedsättande uttalanden som varit ägnade att kränka din självkänsla eller värdighet. Avslutning De brott som kan komma i fråga är antingen förtal eller förolämpning. Det kan vara bra att ta bild på kommentarerna så att du har bevis i det fall att du väljer att göra en polisanmälan. Kolla gärna på polisens hemsida - där finns massvis av bra information och tips på hur man kan gå tillväga när man utsatts för näthat. Jag tycker även att det kan vara relevant att skriva till administratören för facebookgruppen och berätta vad som hänt så att denne kan vidta lämpliga åtgärder. Hoppas att det löser sig och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Måste en advokat företräda sig själv i rättegång?

2021-02-28 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej hur funkar det i fall där en advokat blir utsatt för brott som inte är relaterat till personens arbete. Har även advokaten då rätt till en försvarsadvokat eller måste advokaten vara sin egen advokat så att säga eftersom det är hans eller hennes yrke?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tänkte först reda ut vad som gäller när en advokat utsatts för brott och därefter vad som gäller när en advokat åtalats för brott. Som målsägande Vid de flesta typer av brott har åklagaren åtalsplikt, vilket innebär att åklagaren måste väcka åtal om det finns tillräckliga bevis på att brott har begåtts. Om en advokat skulle bli utsatt för ett brott är det alltså åklagaren som för talan om brottet (20:2 och 20:6 RB) och advokaten är målsägande. Advokaten företräder alltså inte sig själv. Som misstänkt Enligt 21:1 RB får den misstänkte själv föra sin talan. Det finns alltså möjlighet för en advokat (eller annan för den delen) att företräda sig själv. En offentlig försvarare förordnas i de fall som anges i 21:3a RB. Detta förutsätter dock att den misstänkte begär det. Man kan också företrädas av en försvarare som man själv valt. Det finns alltså möjlighet att försvara sig själv, begära en offentlig försvarare eller själv välja en försvarare. Slutsats Om en advokat blir utsatt för ett brott är det åklagaren som väcker åtal och för talan. Om advokaten däremot är åtalad kan denne välja att företräda sig själv, men kan likväl välja en annan försvarare.Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,