Kan man ångra ett gåvobrev?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit ett gåvobrev till min fru på min andel av vårt hus, den 2020-10-04 med två vittnar.kan jag ångra mig nu?Vi ansökade om skilsmässan den 2021-03-6.MVH
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När är ett gåvobrev giltigt?För att ett gåvobrev avseende fast egendom ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda (1 och 29 §§ 4 kap Jordabalken. Det är fyra krav som måste uppfyllas för att gåvobrevet ska anses giltigt:1) det måste vara skriftligt2) det måste innehålla förklaring av gåvogivaren att den namngivna fastigheten överlåts genom gåva till gåvomottagaren3) det ska framgå hur stor del av fastigheten som överlåts genom gåva4) gåvobrevet måste slutligen skrivas under av både gåvogivaren och gåvomottagaren.När gåvan fullbordats, det vill säga när gåvobrevet är giltigt och överlämnats till mottagaren kan du som givare inte själv ändra gåvovillkoren, om du inte skrivit med ett villkor om detta då gåvan lämnades.Ingår gåvobrevet i bodelningen?När du och din fru skiljer er genomförs en bodelningdär all egendom delas mellan er. Vid en bodelning ska giftorättsgodset delas upp mellan er. Giftorättsgods är den egendom som är er gemensamma. Även gåvor är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen om inte gåvan överlämnades under villkoret att det skulle vara din frus enskilda egendom. Du skriver inte om du i gåvobrevet angett att andelen i huset ska vara din frus enskilda. Om du inte gjort detta ska gåvobrevet (andelen i huset) i ingå i bodelningen och delas lika mellan er (3 § 7 kap. första stycket Äktenskapsbalken).SammanfattningInget du skriver tyder på att gåvobrevet skulle vara ogiltigt eller att du har rätt att i efterhand lägga till vissa saker. Det finns därför ingen möjlighet för dig att ångra dig nu i efterhand. Gåvan (din andel i huset som du överlåtit till din fru) ska dock ingå i er bodelning om den inte är enskild egendom och kommer då delas lika mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,

När gallras uppgifter i belastningsregistret?

2021-04-30 i Påföljder
FRÅGA |hejjag kom ut 2011 för grovt misshandel.hur länge kommer jag att sitta i belastningsregistret??och jag har åkt fast för att ha användt kokain..vilket jag fick böter och blev av med mitt körkort.hur länge sitter det i registret..jag söker jobb där dem begärd utdrag ur belastningsregistret.?? är tacksam om jag får svar mvh
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!Hur länge ett brott finns kvar i belastningsregistret beror på vilket straff du fått. Jag kommer redogöra nedan för de olika tiderna för gallring baserat på straffet. Gallring innebär att uppgift om brott tas bort från belastningsregistret. Bestämmelser som berör din fråga hittar du i Lag om belastningsregister. Gallringstider Om du blivit dömd till fängelse gallras belastningsregistret tio år efter du blivit frigiven (17 § lag om belastningsregister). Böter gallras efter fem år från domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot. Som du ser är tiderna för gallring fem eller tio år beroende på vad du blivit dömd till. SammanfattningNär det gäller domen för grov misshandel där du avslutade fängelsestraffet 2011 kommer den alltså att gallras i år. Du skriver inte vilken månad du blev frigiven och jag kan därför inte svara på om det redan nu är borta från registret. När det gäller narkotikabrottet där straffet var böter finns detta kvar i belastningsregistret fem år från och med den dag då dom föll eller du godkände ett strafföreläggande. Du skriver inte när narkotikabrottet skedde och jag kan därför inte svara på om uppgift om detta finns kvar i ditt belastningsregister.Vad du kan göra?Du har möjlighet att själv ta del av de uppgifter som finns om dig i belastningsregistret (9 § lag om belastningsregister). Detta kan göras kostnadsfritt en gång per år. Om du först räknar ut när gallring borde ske i ditt fall kan du sedan begära ut uppgifterna för att kontrollera att domen för grov stöld tagits bort från registret. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?

2021-04-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |En farbror är avliden, ingen hustru i livet och inga barn finns. Då tror jag att syskonbarn går in om inga syskon lever heller.Men det finns ett testamente som visar att all kvarlåtenskap skall tillfalla en annan person utanför släktskap.Men vem betalar då advokaten som förväntar bodelningen och arvsskiftet?Tacksam för svar.
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När arvet efter ett dödsfall ska delas ut görs både en bodelning och ett arvsskifte. Detta innebär att det både finns möjlighet att utse en skiftesman och en boutredningsman. Beroende på om man anlitar en skiftesman, en boutredningsman eller båda två fördelas kostnaderna olika. Jag kommer redogöra för båda situationerna nedan. Kostnader för en skiftesmanDet är dödsboet som ska betala arvode och ersättning till skiftesman. Det är alltså inte den enskilda dödsbodelägaren, i ditt fall den person som enligt testamentet ärver all kvarlåtenskap som ska betala för en skiftesman. I praktiken innebär detta att kostnaden tas upp som en utgift dödsboet har haft och ska dras av från kvarlåtenskapen innan arvsskifte görs. Det innebär att i ditt fall att det främst är dödsboet som ska betala arvodet och ersättningen till advokaten. Som enskild dödsbodelägare kan man bli ersättningsskyldig om man genom uppsåt eller vårdslöshet bidragit till att dödsbodelägarna varit tvungen anlita advokaten. Om så inte är fallet, behöver man inte betala för skiftesmannen. Kostnader för en boutredningsmanI första hand ska boutredningsmannens ersättning och kostnader täckas av dödsboet. Kan inte dödsboet täcka dessa kostnader, ska den som ansökte om boutredningsman betala beloppet. Har fler i dödsboet begärt en boutredningsman blir dessa gemensamt ansvariga för kostnaderna för boutredningsmannen. Det innebär att boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de som ansökt om boutredare, och kräva full betalning för sitt arbete. De dödsbodelägare som inte begärt boutredningsman blir alltså inte betalningsskyldiga, utan endast de delägare som ansökt om boutredningsman. SammanfattningDet beror alltså på hur kostnaderna för den som förvaltar dödsboet och arvskiftet fördelas. I de allra flesta fall är det dock dödsboet som står för dessa kostnader och inte de/den som är dödsbodelägare. Bara i vissa undantagsfall kan enskilda dödsbodelägare bli betalningsskyldiga. Har du några fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Vad har varans avlämnande för betydelse vid köp?

2021-03-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vid köp av varor talas om avlämnandet av varan. Vad menas med detta och vilken betydelse kan det få i ett köpavtal? Stor Tack
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att förklara vad ett avlämnande innebär och varför det är viktigt. Sedan kommer jag reda ut när avlämnandet av en vara sker både vid köp mellan företag eller privatpersoner och vid köp mellan företag och konsumenter. Slutligen kommer jag sammanfatta det jag kommit fram till. Regler som berör din fråga hittar du i köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KköpL). Vad innebär ett avlämnande?Varans avlämnande har betydelse för vem av köparen och säljaren som bär risken för varan Den som bär risken för varan är den som är ansvarig för varan. Om varan blivit överlämnad till köparen bär hen risken och måste betala för varan till säljaren om varan blir försämrad eller kommer bort efter avlämnandet, om detta inte beror på säljaren. Om det fortfarande är säljaren som bär risken för varan och det uppkommer kostnader före varans avlämnande som inte beror på köparen ska säljaren ansvara för dessa kostnader. Eftersom risken övergår till köparen först när varan har avlämnats får tidpunkten för avlämnandet betydelse. När har avlämnandet skett?Köp mellan företag eller privatpersonerNär en vara är avlämnad vid köp mellan företag eller mellan privatpersoner beror på hur köparen ska få varan. Det finns tre olika situationer där varan är avlämnad:Om köparen hämtar varan hos säljaren tar köparen över ansvaret för varan när hen har hämtat den (6 § KöpL).Om säljaren transporterar varan till köparen tar köparen över varan när varan har överlämnats (7 § KöpL).Om säljaren skickar varan till köparen med hjälp av ett transportbolag tar köparen över ansvaret för varan när säljaren har lämnat varan till transportbolaget. Köparen är alltså ansvarig för varan under själva leveransen. Men det finns ett undantag från regeln. Om transporten sker inom samma ort så ansvarar säljaren för varan även under transporten till köparen (7 § KöpL).När varan är avlämnad övergår risken till köparen (13 § KöpL) Köp mellan företag och konsumentNär en vara är avlämnad vid köp mellan företag och konsument skiljer sig från ovanstående situation. När det gäller konsumentköp krävs det att köparen fått har fått varan i sin besittning (i sin ägo) för att varan ska anses vara avlämnad (6 § KköpL). Detta innebär att säljaren bär risken ända fram tills dess (8 § KköpL). Alltså bär säljaren risken längre vid konsumentköp än vid andra köp. SammanfattningAvlämnandet av en vara är viktigt eftersom det har betydelse för vem av köparen och säljaren som bär risken för varan och därmed är ansvarig för den. Det kan alltså får stor betydelse när man ska avgöra vem som är ansvarig för till exempel skador som uppkommer under transport av varan eller liknande. När en vara är avlämnad beror på vilket typ av köp det rör sig om vilket jag förklarat ovan. Om du gör ett köp som konsument har du ett större skydd och säljarens ansvar sträcker sig längre. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?

2021-04-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min flickvän vill flytta ihop och jag funderar på att köpa en lägenhet (vi har redan börjat gå på visningar). Vår muntliga överenskommelse är att jag kommer stå som ensam ägare för bostaden då hon inte har möjlighet till att bidra med kontantinsatsen.Uppdelningen där efter är att vi delar på utgifterna för bostaden, alternativt att jag betalar amortering + ränta och hon tar matavgifter etc. Hon har muntligt också gått med på att hon inte kommer äga någon del av bostaden i det fall vårt förhållande tar slut och hon flyttar ut. Hur fungerar detta rent juridiskt och utifrån sambolagen? Jag vill inte köpa en lägenhet för mina pengar som hon sedan kan komma att få ta en del i om förhållandet tar slut trots att hon inte lägger in någon kontantinsats. Skulle uppskatta lite klarhet innan jag genomför ett sånt stort beslut. Känner själv att det här hade varit lättare om hon hade möjlighet att lägga en del av kontantinsatsen, då känns det inte som några konstigheter i det fall förhållandet tar slut med uppdelning osv.. Går det att skriva något avtal för detta exempelvis? Tack på förhand.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vad som skulle hända med den lägenhet som ni eventuellt ska köpa för att bo i tillsammans men som du ska äga fullt ut om ni vid ett senare tillfälle skulle separera. Regler som berör sambor hittar du i sambolagen (SL). SamboegendomSamboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (framförallt möbler och andra gemensamma saker i hemmet). Det viktiga när man ska avgöra vad som är sambogendom är om egendom köpts i syfte för att användas gemensamt. Om ni skulle köpa en lägenhet i syfte att bo där tillsammans skulle denna utgöra samboegendom även fast du äger den fullt ut (3 § SL). BodelningBodelning innebär att samboegendomen fördelas mellan samborna. Huvudregeln vid bodelning är att all samboegendom ska delas lika mellan samborna (8 § SL). Det betyder att oavsett om du på pappret äger lägenheten och betalat allt för denna ska den delas lika mellan er. Vem som äger lägenheten har ingen betydelse eftersom ni köpt den i syfte att bo där tillsammans. Därför ska likadelning ske.SamboavtalDet finns dock all möjlighet att skriva ett samboavtal där ni kan reglera hur en eventuell bodelning ska gå till (9 § SL). Där kan ni reglera hur lägenheten ska fördelas mellan er eller om den inte ska fördelas. Du skriver att ni muntligen kommit överens om att din eventuellt blivande sambo inte ska äga någon del i lägenheten om hon skulle flytta ut. Denna överenskommelse kan inte beaktas vid en eventuell bodelning utan avtalet måste vara skriftligt (9 § 2 stycket SL).Sammanfattning och mina råd till digDet spelar alltså ingen roll vem som äger lägenheten eller vem som betalat för den utan den ska vid separation delas lika mellan er. Det finns dock möjlighet att upprätta ett samboavtal för att kunna reglera eventuell bodelning. Jag skulle råda dig att upprätta ett sådant om du inte vill att lägenheten ska delas lika mellan er. De muntliga överenskommelser som du beskriver är inte giltiga vid en bodelning. Skulle ni vilja ha hjälp med att upprätta ett samboavtal är ni välkomna att ta kontakt med våra jurister här. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Är användandet av tilläggstid en obligatorisk bestämmelse?

2021-04-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om tilläggstiden som en köpare alternativt en säljare kan ge motparten är obligatoriskt enligt KöpL och KKL? Av ordalydelsen följer att "har köparen" eller "har säljaren" varför det låter som att råder en valfrihet. Vad gäller?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tilläggstid är den tid som en köpare eller säljare kan lägga till om någon utav parterna skulle vara försenad med betalning eller leverans av en vara. Precis som du skriver använder man orden har säljaren och har köparen. Detta betyder att det inte finns något krav på att säljare eller köpare måste använda sig av tilläggstid. Tilläggstid är alltså inte obligatoriskt utan helt frivilligt. Hoppas du fick svar på din fråga! Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Ingår min fastighet i arvet som tillfaller särkullbarn?

2021-03-31 i Särkullbarn
FRÅGA |https://lagen.nu/1987:230#K11P1S1Jag är ensam ägare till en fastighet där jag bor tillsammans med min man. Om han skulle dö före mig och hans särkullbarn ska ärva, ingår då min fastighet i särkullbarnets arv?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer börja att förklara hur en bodelning går till och hur arvet kan komma att fördelas. Sedan kommer jag reda ut din fråga om fastigheten. Slutligen kommer jag sammanfatta mina slusatser.Regler som berör din fråga hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). BodelningNär en make/ maka avlider ska först en bodelning upprättas. En bodelning innebär att man delar upp den egendom som båda makarna innehar. I bodelningen ingår det man kallar för giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom förutom enskild egendom. Enskild egendom är sådan egendom som på något vis har avtalats att vara just enskild, till exempel genom äktenskapsförord (7 kap 1 och 2 §§ ÄktB). Du skriver att du är ensam ägare men så länge fastigheten inte enskild egendom kommer värdet på denna räknas in i bodelningen. Vid en bodelning räknar man samman giftorättsgodset efter att båda makar gjort avdrag för sina skulder. Den totala egendomen ska sedan delas lika mellan båda makarna (11 kap ÄB). Enkelt sett kan man alltså säga att ni ska dela lika på fastigheten.ArvGifta par ärver i de flesta fall varandra, detta då man som make/ maka har företräde framför gemensamma barn. När det finns barn som inte är gemensamma, särkullbarn, är dock reglerna annorlunda. Som särkullbarn har man nämligen rätt att få ut sitt arv direkt då särkullbarn som regel inte kan ärva den make/ maka som inte är dess förälder. Hela den delen som tillfaller din man efter bodelningen kommer alltså tillfalla hans barn (3 kap 1 § ÄB). Detta betyder att din mans del av fastigheten kommer att ingå i särkullbarnens arv eftersom du förlorar arvsrätten efter din man när det finns särkullbarn. Dock ska tilläggas att det finns en möjlighet för särkullbarnen att avsäga sig arvet tills dess att även du avlider. I sådant fall ärver du hela den delen din fru erhåller efter bodelning och hennes barn får sedan ta del av sin mors arv när även du avlider (3 kap 9§ ÄB). Vem får fastigheten?Som jag skrivit ovan kommer din mans del av fastigheten tillfalla hans barn. När det dock kommer till makars gemensamma bostad är det maken/makan med bäst rätt till bostaden som efter bodelningen ska få behålla den (11 kap 8 § ÄktB). Detta innebär att du som efterlevande make i bodelningen kan erhålla just fastigheten eftersom du är is tort behov av den. Då allt ska delas lika i en bodelning måste du oftast lösa ut din mans barn från den del av fastigheten som de har ärvt. SammanfattningOm din man dör kommer först en bodelning göras där ni delar lika på er egendom, däribland fastigheten. Om hans barn inte väljer att avstå sitt arv till förmån för dig kommer de ärva hans del av bodelningen i vilken halva värdet av fastigheten ingår. Du kan få behålla fastighet men måste då lösa ut din mans del för att hans barn ska kunna erhålla sitt arv. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan straffrätt, civilrätt och offentlig rätt?

2021-03-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan- Straffrätt- Civilrätt- Offentligrätt ?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Man brukar dela in juridiken i civilrätt respektive offentlig rätt. CivilrättCivilrätt är den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt (det vill säga privata aktörer). Civilrätt är alltså de regler som gäller privatpersoners och/eller företags inbördes förhållanden. Skadeståndsrätt, arvsrätt och fastighetsrätt är exempel på civilrätt.Offentlig rättOffentlig rätt är den del av juridiken som reglerar statens roll gentemot folket. Alltså regleras grundlagarna och reglerna om statsskicket samt rättsregler om myndigheters och kommuners verksamhet av den offentliga rätten.Den offentliga rätten omfattar statsrätten, straffrätten och förvaltningsrätten.StraffrättStraffrätten är en del av den offentliga rätten. Straffrätten reglerar brott och deras påföljder. Straffrätten behandlar sådant som staten vill förhindra exempelvis olika typer av brott. SammanfattningSkillnaden är därför att civilrätten reglera privata förhållanden medans den offentliga rätten och straffrätten berör förhållandet mellan staten och folket.Hoppas du fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att återkomma om du skulle ha fler funderingar!Med vänliga hälsningar,