Får styrelsen i en bostadsrättsförening inspektera lägenheter efter en vattenskada utan innehavarens medgivande?

2021-12-08 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag sitter som ordförande i en bostadsförening. Det har varit en stor vattenskada i vår fastighet, och alla lägenheter i ett trapphus måste inspekteras. Man får dock inte kontakt med alla i fastigheten, och då vill man att två från styrelsen skall vara med då man går in med huvudnyckel. Detta utifrån hänvisning till "skydd av fastighet". Finns det lagstöd för det, kan vi styrelsemedlemmar delta i detta?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går att utläsa ett lagstöd för att ni ska beredas tillträde till lägenheterna. Nedan följer en förklaring.BostadsrättslagenI bostadsrättslagen framgår inte explicit att ni beviljas tillträde till lägenheterna, om det inte gäller utrotande av skadedjur, se 7 kap 13 § bostadsrättslagen. Det finns heller ingenting som hindrar föreningen att skriva in villkor i stadgarna om tillträdesrätt. Om ni inte har reglerat det i stadgarna finns det en annan lösning.FastighetsrättInom fastighetsrätten uppstår ofta komplicerade situationer som inte går att lösa med en lagparagraf. Detta beror till stor del på att en av de fundamentala lagarna, jordabalken, är gammal. Många problem måste därför lösas med stöd av tidigare rättsfall.LagtolkningAv 7 kap 12 § bostadsrättslagen framgår det att bostadsrättshavaren svarar för det inre underhållet. Föreningen svarar för de gemensamma ytorna. Det går också att utläsa av 7 kap 12 a § bostadsrättslagen att en bostadrättshavare kan hållas ansvarig för skada som uppkommer på annans egendom, i det fall bostadsrättshavaren agerat vårdslöst. Vad som sägs i tredje stycket i 7 kap 13 § bostadsrättslagen är att bostadsrättshavaren är skyldig att tåla inskränkningar i nyttjanderätten, vilket ger föreningen tillträde till lägenheten. Detta gäller enligt ordalydelsen bara vid utrotning av skadedjur.I förarbetena (arbetet med lagstiftningens mening och funktion) till bostadsrättslagen framgår det att det går att göra analogier (liknelser) med bestämmelserna i jordabalken. Utgångspunkten för bestämmelserna i bostadsrättslagen kommer alltså från jordabalken.7 kap 13 § bostadsrättslagen tar sikte på 12 kap 26 § jordabalken. 12 kap jordabalken kallas hyreslagen. Av 12 kap 26 § jordabalken framgår det att hyresvärden äger omedelbar tillträdesrätt till lägenheten för att förhindra skada, eller nödvändig tillsyn.Praktisk bedömningDitt problem har prövats i ett tidigare rättsfall. Problemet var detsamma. Föreningens rätt till tillträde. I det fallet var frågan om föreningen hade rätt att tillträda en lägenhet mot nyttjandehavarens vilja. Föreningen behövde komma åt en vindslucka för att komma upp på taket för att skotta snö, vilket åligger föreningen. Målet avgjordes i hovrätten. Domen heter RH 2010:76.Utgången i målet var att domstolens tolkning av förarbeten, 12 kap 26 jordabalken samt innebörden av 7 kap 13 § bostadsrättslagen, kom fram till att föreningen ägde rätten att tillträda lägenheten.SammanfattningBrand och vattenskador räknas typiskt sett till skador som måste åtgärdas omgående. Risken för att den vattenskada ni vill besiktiga kan ge skador på stora delar av fastigheten är överhängande. Med argumentationen som jag redogjort ovan finner du lagstöd i 7 kap 13 § bostadsrättslagen.Om du behöver ytterligare hjälp i ärendet, eller hur ni kan formulera era stadgar är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Hur ska vi göra för att få lagfart på ett hus som vi köpt, när säljaren inte hör av sig?

2021-12-06 i Köpavtal
FRÅGA |Hej, i somras köpte jag och min fru ett hus.Nu när vi ansöker om lagfart så visar det sig att säljaren är gift vilket han uppgav att han ej var och halva huset står på henne.Kvinnan bor utomlands och likaså han idag.Vi har betalt för huset och har lån på banken men vi kan ej få lagfarten.Mäklaren säger att han söker säljaren som bor utomlands samt att vi väntar på kvinnans underskrift som ej kommer.Hur kan vi rädda vårt hem? Tack på förhand
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din situation finns det två vägar att gå. Ni kan välja att häva köpet. Det framgår dock av ditt brev att ni vill rädda ert hem. Ni kan då vända er till inskrivningsnämnden och begära att lagfarten ska vara vilande. Nedan kommer en förklaring.Köpekontrakt och köpebrevVid fastighetsköp krävs det att ett korrekt formalavtal upprättas. Där ska det tydligt framgå vem som är köpare och vem som är säljare, vilken fastighet det gäller, köpeskillingen samt en överlåtelseförklaring, se 4 kap. 1 § jordabalken.När sedan själva överlåtelsen sker ska det upprättas ett köpebrev, vilket är ett kvitto på att ni har betalat, se 4 kap 5 § jordabalken. Sedan ska ni ansöka om lagfarten. Här uppstår ditt problem.Rättsligt felI ditt fall är det inte korrekta uppgifter vad gäller säljaren. Enligt äktenskapsbalken får makar inte sälja en bostad utan den andra makens medgivande enligt 7 kap 5 § äktenskapsbalken. Båda makarnas namn ska alltså stå på köpekontraktet. Detta kan bli ett problem om säljarens fru helt plötsligt hävdar sin rätt till fastigheten. Problemet aktualiserar något som kallas hemulansvar, det vill säga att det inte är rätt ägare som sålt bostaden. I det här fallet är halva bostaden såld av rätt ägare. Om en säljare inte medverkar till att fullfölja köpet, genom att avträda fastigheten, eller som i ditt fall inte medverka till att lagfarten skrivs över, har du rätt att häva köpet, se 4 kap 14 § jordabalken. Det är vad jag rekommenderar. Ni har då även möjlighet för ersättning av eventuella skadekostnader som ni drabbats av, se 4 kap 12 § jordabalkenVilande lagfartDu skriver i ditt brev att ni vill rädda ert hem, vilket betyder att ni hellre vill bo kvar i huset än att häva köpet. Ovan har jag skrivit att äktenskapsbalken innehåller regler om samtycke till bostadsförsäljning. Mannen som sålde huset förnekade att han var gift, vilket innebär att han har sålt huset utan hennes medverkan. Det ger er möjlighet att begära lagfarten vilande, se närmare bestämmelser om makar i lagfartsförhållanden 20 kap 7 § 7p. jordabalken.Det innebär i praktiken att inskrivningsmyndigheten kommer att påbörja en utredning om vem som har rätt till lagfarten. Skulle säljaren inte samarbeta genom att komma till förrättningsmöten, kan säljaren föreläggas med vite.Om säljaren inte vill ha kostnader måste de således infinna sig till utredning.Inskrivningsmyndigheten kan även väcka talan i domstol. Om säljaren inte kommer till rättegången anses de ha förlorat den genom så kallad tredskodom. Ni kan på det sättet erhålla lagfarten.SammanfattningEftersom båda säljarnas inte finns med på köpekontraktet innebär det att mannen har sålt bostaden utan makans medgivande. Du kan därför begära att lagfarten ska vara vilande, tills inskrivningsnämnden har utrett ärendet.Du kan även häva köpet och kräva dina pengar tillbaka, eftersom säljaren inte medverkar till köpet fullt ut. Mäklaren har i det här skeendet avslutat sina förpliktelser, eftersom köpekontraktet är mellan köpare och säljare. Om du behöver hjälp med att gå vidare i ärendet, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?

2021-11-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor med min sambo i ett hus som jag köpte på mina pengar och det står i mitt namn. Båda två har barn från tidigare förhållanden och jag undrar om min sambo ärver huset efter min död. Jag önskar inte detta då jag vill lämna det till mina barn. Tacksam för svar.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sambor ärver inte varandra. I ditt fall ärver dina barn din kvarlåtenskap då de är dina bröstarvingar (barn), se 2 kap 1 § ärvdabalken. För att din sambo ska ha möjlighet att ärva efter dig, måste ni upprätta ett testamente. Huset kan dock utgöra samboegendom, trots att det är du som har köpt det, vilket innebär att din sambo kan ta över huset, mot att han löser ut dina barn med hälften av värdet. Det avgörande för din fråga är när du köpte huset. Nedan följer en förklaring.SamboegendomNi räknas som sambor när ni bor tillsammans stadigvarande i ett parförhållande, se 1 § sambolagen. Som samboegendom räknas bostad och bohag som ni har förvärvat för gemensamt bruk, se 3 § sambolagen. Det spelar ingen om det är du som har betalat för huset om du har köpt det för att ni ska bo där tillsammans. Det räknas då som samboegendom, och tillhör till hälften din sambo.Har du däremot köpt huset innan ni träffades räknas de inte som samboegendom, utan utgör din enskilda egendom. Den ska då inte ingå i en uppdelning i det fall du avlider eller om förhållandet tar slut.BodelningOm huset utgör samboegendom kan din sambo begära en bodelning i det fall du avlider, se 8 § sambolagen. Det innebär att halva huset och det bohag, med avdrag för de skulder ni har tillfaller din sambo. Den andra hälften tillfaller dina barn. Om din sambo vill bo kvar i huset måste han lösa ut dina barn med halva värdet, se 16 § sambolagen.Även om huset inte utgör samboegendom kan din sambo ha rätt att ta över huset. Detta kräver dock synnerligen goda skäl. Regeln finns till för att skydda en sambo som är i en utsatt ställning. Typiskt sett skulle det kunna innebära att ni precis har fått ett gemensamt barn, och sedan avlider du plötsligt. Regeln är tvingande till den behövande parten, vilket innebär att den tolkas till den svagare partens fördel. Regeln tillämpas dock restriktivt, se 22 § sambolagen.För att dina barn ska få huset om du avliderDu och din sambo kan avtala bort reglerna i sambolagen, genom att skriva ett samboavtal, se 9 § sambolagen. Ni kan då skriva att huset ska vara din enskilda egendom även om du köpt det för gemensamt bruk. Huset kommer därmed inte ingå i en eventuell bodelning om förhållandet upplöses, eller om du avlider. All din kvarlåtenskap tillfaller då dina barn med lika delar, se 2 kap 1 § ärvdabalken.SammanfattningSambor ärver inte varandra. Däremot kan huset vara samboegendom. Då tillfaller huset din sambo om han påkallar en bodelning, mot att han löser ut dina barn till halva värdet. För att vara säker på att dina barn ärver huset om du avlider, måste ni skriva ett samboavtal där det framgår att huset är din enskilda egendom, vilket innebär att det inte ska ingå i en bodelning. Om du behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan jag betala tillbaka pengar som jag tillfört mitt bolag utan att det blir ett förbjudet lån?

2021-11-16 i Bolag
FRÅGA |Hej.jag står som ensam ägare till vårt aktiebolag, jag har under en ekonomisk dipp då aktiekapitalet var förbrukat, lånat in 300tusen till aktiebolaget från mig privat.när får jag ta ut dessa pengar till mig privat UTAN att det blir ett förbjudet lån? får återbetalning göras lite då och då eller måste hela beloppet betalas tillbaka som klumpsumma samt måste ränta tas ut på lånebeloppet?Mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AktiekapitalDu skriver i ditt brev att du skjutit till kapital eftersom aktiekapitalet var förbrukat. Jag tolkar det som du menar det bundna aktiekapitalet. Aktiekapitalet får inte understiga hälften av det registrerade värdet, se 25 kap 13 § aktiebolagslagen. Om det gör det måste du upprätta en kontrollbalansräkning, vilket du verkar ha gjort eftersom du tagit beslutet att skjuta till kapital.Form av kapitaltillskottDet går att skjuta till kapital på olika sätt. Om du har gjort ett aktieägartillskott kan det göras villkorat om att du ska få återbetalning när bolaget har likvida medel att göra en vinstutdelning. Det krävs då att det finns tillräckligt med kapital, så du inte återigen understiger hälften av aktiekapitalets registrerade värde, se 17 kap 3 § aktiebolagslagen. En sådan form av återbetalning får du ta upp för beskattning av kapital enligt reglerna i inkomstskattelagen.Du kan även låna ut kapital till ditt aktiebolag. Förutsättningarna för att det ska vara giltigt är att bolaget är i behov av kapital. Eftersom du tar en risk i att låna ut kapital till ditt bolag, har du rätt att ta ut ränta på lånet. Det är dock viktigt att den ränta du tar ut är marknadsmässig. Vad som avses med marknadsmässig ränta har framkommit genom tidigare rättspraxis. Högsta domstolen har godkänt en ränta som motsvarar statslåneräntan + 3%.I det fall du har gjort ett lån till ditt bolag är det viktigt att du har upprättat ett skuldebrev där det framgår kapitalbelopp, amorteringsplan och eventuell ränta.Ränteutgifterna får ditt bolag göra avdrag för, samtidigt som du gör en privat ränteintäkt på lånet. Den ska du ta upp till beskattning. I praktiken innebär det att om du har lånat ut 300 000 kr. till en ränta om 3%, får du en årsränta på 9000kr. Du kommer då beskattas med 30 % på det beloppet, vilket innebär 2700 kr i skatt och 6300 kr i vinst efter skatt till dig.LåneförbudDet framgår inte av ditt brev hur du har tillfört bolaget kapital. Men precis som du skriver är det förbjudet för bolaget att ge så kallade närståendelån, se 21 kap 1 § aktiebolagslagen. Reglerna har kommit till för att skydda borgenärer och andra aktieägare mot att kapital försvinner ut ur bolaget genom lån som aldrig betalas tillbaka. Likväl har det syfte att hindra skatteplanering. Det innebär att om du har gjort ett aktieägartillskott, måste du ta ut kapitalet i form av vinstutdelning. Om du däremot har ett avtalat lån med ditt bolag, har du rätt att få återbetalning enligt amorteringsplan.SammanfattningBeroende på vilken form du har tillskjutit kapitalet kan du antingen få det återbetalat genom ett avtalat lån mellan dig och bolaget. Annars har du gjort ett villkorat aktieägartillskott som du kan ta ut vid vinstutdelning. Du kan däremot inte låna ut summan till dig själv. Om du behöver hjälp med att reda ut situationen mer exakt är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Är vi betalningsskyldiga för en sanering som skett långt efter ett arvskifte?

2021-12-08 i Arvsskifte
FRÅGA |Min pappa avled oväntat och hastigt i sin hyreslägenhet, vilket resulterade i att sanering behövde utföras. Hyresvärden var extremt långsamma med att utföra detta, vilket gjorde så att bouppteckning och arvskiftet redan blivit utfört. Alltså är alla hans konton hos banken avslutade och pengarna insatta på dödsbodelägarnas konton. Nu fick vi en faktura från hyresvärden ang sanering. Den var inte ens adresserad till dödsboet, utan stod i pappas namn. Denna faktura har vi alltså fått EFTER att arvsskiftet är utfört, plus att den inte ens är fakturerad till dödsboet. Man kan väl inte fakturera en död person?Hur gör vi nu? Är vi betalningsskyldiga trots att det inte finns något dödsbo att betala från nu?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dödsbo, en juridisk personEtt dödsbo är en juridisk person som ägs av dödsbodelägarna, se 18 kap 1 § ärvdabalken. Precis som ni har gjort ska en bouppteckning göras, där skulder och tillgångar ska regleras. Det kan komma ett brev från kronofogdemyndigheten som säger vilka skulder som ska betalas. Om täckning för skulderna saknas i dödsboet, ska de inte gå över till arvingarna. Du ärver inte skulder.Dödsboet ska förvaltas av dödsbodelägarna, vilket innebär att de kostnader som följer av boutredning m.m. ska bekostas av dödsboet.ArvskifteOm ett arvskifte sker innan skulderna är betalda, ska arvsskiftet gå åter, för att betala skulderna, se 21 kap 4 § ärvdabalken.Ett dödsbo avslutas när arvsskiftet har genomförts. Därefter går det inte att fakturera dödsboet. Skatteverket avslutar ett dödsbo efter följande deklaration.Din situationProblemet i din fråga blir alltså beställningen av saneringen. Du skriver att det tog extremt lång tid innan saneringen utfördes. Det följer av lagen att en bouppteckning ska ske senast tre månader efter dödsfallet, se 20 kap 1 § ärvdabalken. Sedan avslutas dödsboet i samband med arvsskiftet.Min tolkning av situationen är att hyresvärden har haft tre månader på sig att utföra den beställda saneringen, och skicka en faktura. Det ligger alltså i hyresvärdens intresse att utföra sin prestation innan dessa tre månader. Hyresvärden har agerat vårdslöst, och förlorar därmed rätten till sin fordran.Ni har reglerat de skulder och tillgångar som låg inom ramen för dödsboförvaltningen. Dödsboet är avslutat. Skulden ska därmed avskrivas.SammanfattningSkulden ska avskrivas eftersom den uppstod efter dödsboets upplösande. Hade det varit så att ni gjort arvsskiftet innan ni betalat dödsboets skulder, skulle arvskiftet gå åter. I ditt fall finns det ingen betalningsansvarig för fakturan, den ska därmed avskrivas. Om du behöver hjälp med att bemöta hyresvärdens krav, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Har vi rätt att få tillbaka hela summan som vi betalat för ett SPA-bad som inte har levererats i tid, trots att säljaren har en avtalsklausul om att behålla 30% om köpet avbryts?

2021-11-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt och betalt hela summan för ett spabad den 9/3 2021. Vi väntar fortfarande på leverans. Enligt avtalet står det ngt om 100 dagar max leverans Även att han har rätt att behålla 30% om man vill avsluta ordern. Har han rätt till det? Fast vi vill ju inte avsluta ordern, utan bara ha tillbaks pengarna eller ha vårt spa. Han riskerar att gå i konkurs, tror vi. Har vi rätt att få tillbaks hela summan vi betalt.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni har rätt att få tillbaka hela summan som ni har betalat!Jag tolkar din fråga som att du är en konsument (privatperson) som handlar av en näringsidkare (SPA-leverantören), samt det faktum att du har köpt ett SPA-bad, som är en lös sak. Det gör att 1 § konsumentköplagen blir tillämplig, Konsumentköplagen är en lag som är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att om du har ett avtal som innehåller klausuler som är till nackdel för dig i förhållande till konsumentköplagen, ska avtalsklausulen förklaras ogiltig.Din rätt att kräva att säljaren fullföljer köpet, alternativt din rätt att häva köpet.Du skriver i ditt brev att säljaren har lovat leverans inom 100 dagar. Det framgår även av ditt brev att du har betalat för SPA-badet. Säljaren är nu i uppenbart dröjsmål med sin del av avtalet. Du kan då välja på tre alternativ. Du får hålla inne din betalning tills att säljaren fullföljer sin del av avtalet, se 10­­-11§§ konsumentköplagen. Det är i ditt fall inte aktuellt, eftersom du redan har betalat. Du kan då kräva att säljaren fullgör köpet. Detta kräver dock att du inte väntar för länge med att framställa ditt krav, annars riskerar du rätten till att kräva att säljaren fullföljer köpet, se 12 § konsumentköplagen. Det tredje alternativet är att du har rätt att häva köpet. Detta eftersom säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse, se 13 § konsumentköplagen.Du skriver även att du tror att säljaren håller på att gå i konkurs, varför jag rekommenderar dig att häva köpet så snart som möjligt.SkadeståndSäljaren har i det här fallet begått ett avtalsbrott genom sitt väsentliga dröjsmål. Du kan därför även ha rätt till skadestånd för kostnader som kommer till följd av dröjsmålet, exempelvis prisskillnad i det fall du köper ett likartad SPA-bad till dyrare pris, se 32 § konsumentköplagen.Säljarens avtalsklausul gällande rätt att behålla 30% av summan.I Konsumentköplagen finns regler om köparens avtalsbrott. De tar främst sikte på köparens dröjsmål med betalning. Det finns inga regler som hanterar köparens medverkansförpliktelse. Det är dock fullt möjligt för säljaren att skriva en klausul om rätten att behålla 30% av summan vid köparens avtalsbrott. Det görs möjligt med en så kallad analogi (liknelse) av köplagen. Köplagen gäller mellan två privatpersoner, eller mellan två näringsidkare. Avtalspartsförhållandet i den lagen anses vara likvärdiga till skillnad från konsumentköplagen, där säljaren anses ha en överlägsen position.I 50 § köplagen föreskrivs det att köparen ska medverka till köpet. Det finns alltså möjligheten att skriva en sådan klausul för säljaren i det här fallet.Klausulen som din säljare har skrivit i avtalet görs gällande i det fall du inte har medverkat till köpet, det vill säga om du avbryter köpet innan leverans, eller inte betalar hela summan.Du har inte begått något avtalsbrott, varför klausulen inte kan göras gällande mot dig. I ditt fall är det säljaren som är i kraftigt dröjsmål, och därmed begår avtalsbrott. Det ger dig rätten att häva köpet, utan att du begår ett avtalsbrott.Konsumentköplagen är i det här fallet överlägsen säljarens klausul, dessutom har du medverkat till köpet fullt ut i möjligaste mån, i den mening att du redan har betalt hela summan och gärna vill ta emot leveransen.KonkursOm säljaren i ditt fall närmar sig en konkurs kan du få problem med att få tillbaka pengarna även om du har rätt. Om bolaget är ett aktiebolag som går i konkurs är det stor risk att bolaget har skulder till borgenärer, exempelvis banklån med mera. De skulderna utgör i regel prioriterade fordringar, och har därmed förtur ur konkursboets tillgångar. Ofta täcker inte konkursbolagets tillgångar de fordringar som finns. Det kan därför bli problem för de som har oprioriterade fordringar att få betalt, eftersom bolaget upphör efter konkursen, och därmed finns det ingen betalningsansvarig för resterande skulder.Min rekommendation är därför att så snart som möjligt häva köpet för att få dina pengar återbetalda.SammanfattningDu har full rätt att kräva återbetalning genom att häva köpet eftersom det är säljaren som är i dröjsmål med leveransen. Säljaren har begått ett avtalsbrott, vilket innebär att klausulen om att behålla 30% inte kan göras gällande. Konsumentköplagen är en tvingande lag till konsumentens fördel, vilket kommer av EU-direktiv. Det talar för att du har starka argument på din sida. Säljarens konkurs kan däremot innebära att du inte får betalt om det finns andra fordringar med högre prioritet än din.Om du behöver hjälp med att häva köpet för att få tillbaka dina pengar, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Har en aktieägare rätt att få se bolagets alla styrelseprotokoll?

2021-11-18 i Bolag
FRÅGA |HejHar en delägare (aktieägare) rätt att få se (alla) styrelseprotokoll trots att hen inte varit med i styrelsen, bolaget har ca 1200 aktieägare?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Insynsreglerna i aktiebolag ser lite olika ut beroende på hur många aktieägare det finns, eller om det är ett börsnoterat bolag eller ej. Det framgår av ditt brev att det bolag du syftar till är ett stort bolag med 1200 aktieägare. Däremot framgår det inte om det är publikt eller ej.InsynsreglernaI aktiebolag med tio eller färre aktieägare finns det en rätt till insyn i bolaget, se 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Anledningen till att insynsreglerna finns, är att det ofta kan uppstå intressekonflikter i små bolag mellan aktieägarna. Reglerna tar främst sikte på bolagets redovisning eller ett specifikt stämmobeslut. Dessa uppgifter kan lämnas muntligt. Om Styrelsen anser att uppgifterna du vill åt kan skada bolaget, har de ingen skyldighet att lämna ut dem, se 7 kap 34 § aktiebolagslagen. I ett bolag med färre än tio aktieägare har du även rätt till skriftliga handlingar, som styrelsen ska tillhandahålla och till viss del hjälpa till att utreda om det behövs, se 7 kap 36 § aktiebolagslagen. Motsätter sig styrelsen din begäran kan du väcka talan vid domstol.Aktiebolag med 1200 aktieägareVid stora publika bolag finns motsvarande bestämmelser i 7 kap 57 § aktiebolagslagen. I det fall det bolag du avser få information ifrån är publikt, har styrelsen endast skyldighet att lämna uppgifter om de inte skadar bolaget. Uppgifterna lämnas i sådana fall vid bolagsstämma där årsredovisningen behandlas, se 7 kap 57 § aktiebolagslagen.SammanfattningI små bolag har du som aktieägare rätt till insyn om informationen inte skadar bolaget. I stora publika bolag, har du en begränsad insyn som meddelas vid bolagstämma där årsredovisning behandlas. Vänligen

Finns det något lagligt avtal vi kan använda oss av om min sambo vill köpa min husbil?

2021-11-14 i Fordringar
FRÅGA |Hej, Jag äger en husbil som min sambo vill köpa. Han har precis börjat jobba nu för första gången i Sverige och kan inte ta över lånet som jag har kvar eller låna pengar på hans bank. Finns det något slags lagligt avtal som vi kan använda oss av? Vi har tänkt att han ska överföra en månadsvis summa. Tack i förväg för svaretMed vänliga hälsningar
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som din sambo vill köpa husbilen av dig utan att han har möjlighet att få banklån.SkuldebrevOm din sambo inte har möjlighet att lösa ditt lån, kan ni skriva ett skuldebrev mellan er, se 1 § skuldebrevslagen. Det innebär att din sambo köper husbilen av dig och betalar en månadsumma genom amortering till dig. Med den summan kan du sedan betala amorteringen på ditt lån till banken.Olika typer av skuldebrevDet finns olika typer av skuldebrev. De vanligaste är löpande skuldebrev, se 11 § skuldebrevslagen och enkla skuldebrev, se 26 § skuldebrevslagen. Enkelt uttryckt kan sägas att löpande skuldebrev kan göras gällande av den som innehar det, medan enkla skuldebrev gäller mellan dig och din sambo.Fördelen med löpande skuldebrev är att du kan sälja det till någon annan om din sambo får betalningssvårigheter. Skulle din sambo har svårigheter att betala, har du vad det framgår att ditt brev ingen annan säkerhet för att betalning sker.AmorteringOm ni upprättar ett skuldebrev med en amorteringsplan är det viktigt att det uttryckligen står i skuldebrevet, annars kan amorteringen göras ogiltig av en eventuell ny borgenär (innehavare av skuldebrevet) om den inte har antecknats på skuldebrevet, se 20 § skuldebrevslagen.SammanfattningEftersom din sambo inte har någon säkerhet för sitt avbetalningsköp av husbilen, råder jag dig till att upprätta ett löpande skuldebrev med en amorteringsplan. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev mellan dig och din sambo, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,