Kan man begära ut domar från Norge?

2021-11-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag undrar om man kan få ut domar ifrån Norge? Kan man kontakta någon som kan fixa det då de är väldigt viktigt!
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Norge har, precis som Sverige, offentlighetsprincipen reglerad i lag. Det innebär att vem som helst har rätt att begära ut allmänna handlingar. Domar omfattas av principen och det är därför fritt fram att begära ut domar från Norge.För att begära ut en dom från Norge skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med domstolsadministrationen i Norge. De bör kunna hjälpa dig med att antingen ge ut domen du söker eller hänvisa dig vidare till den som kan ge ut domen du söker.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt att hålla kvar barnen från deras våldsamma pappa?

2021-11-29 i Barnrätt
FRÅGA |Hej har jag rätt att hålla mina barn kvar hemma hos mig när jag fått höra av mina barn att deras pappa är våldsam och arg ? Jag oroar mig för deras välmående och jag vågar inte släppa iväg dem dit ? Har jag rätt att hålla dom tills jag fått hjälp juridiskt ?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte skrivit något annat i din fråga så utgår jag från att ni har gemensam vårdnad om barnen. Oavsett om barnen delvis bor hos sin pappa eller inte så har barnen rätt till umgänge med sin pappa. Båda vårdnadshavarna är skyldiga att verka för att umgänge kommer till stånd (6 kap. 15 § föräldrabalken). Om en förälder motverkar att barnen får träffa den andra föräldern så gör denne sig skyldig till umgängessabotage. Detta är något domstolen ser strängt på och som kan göra att den föräldern förlorar vårdnaden i en eventuell vårdnadstvist.Om ni har gemensam vårdnad så innebär det även att du kan begå brottet egenmäktighet med barn när du håller kvar barnen så att de inte får träffa sin pappa (7 kap. 4 § brottsbalken). Brottet innebär att en person skiljer ett barn under 15 år från sin vårdnadshavare. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst ett år. Ett undantag från straffansvar är dock om en vårdnadshavare med gemensam vårdnad skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren av beaktansvärda skäl. För detta krävs det att barnen, i den miljö de befinner sig i, riskerar att utsättas för övergrepp eller ohälsa eller annars utvecklas ogynnsamt och inte få det skydd och stöd de behöver (NJA 1983 s. 750). Detta innebär att undanhållandet av barnen måste vara till för att undanröja riskerna för barnet. Det är dock upp till domstol att bedöma om sådana omständigheter föreligger och jag rekommenderar dig därför inte att hålla kvar barnen på denna grund. Skulle du bli dömd för egenmäktighet med barn så skulle även utgöra en risk för att du skulle förlora vårdnaden i en eventuell vårdnadstvist. Sammanfattningsvis så rekommenderar jag dig inte att hålla krav dina barn. Istället rekommenderar jag dig att så snart som möjligt ta kontakt med familjerätten och få till stånd ett avtal om vårdnad alternativt väcka talan om ensam vårdnad i domstol. Om du fortsätter verka för att barnen ska få träffa sin pappa så ökar dina chanser att få behålla vårdnaden om dina barn. Med tanke på att barnen säger att deras pappa är våldsam och arg så har du goda chanser att få ensam vårdnad, förutsatt att du inte gör dig skyldig till umgängessabotage. Om du skulle hålla kvar dem så finns risken att du förlorar vårdnaden på grund av umgängessabotage. Tyvärr har du alltså ingen juridisk rätt att hålla kvar dina barn tills du fått juridisk hjälp.Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får en kassör neka kunder köp?

2021-11-24 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får jag som kassör neka en kund köp? Syftar då inte bara på energidryck och tobaksvaror, utan oberoende av vad kunden har tagit fram till kassan? T.ex en otrevlig kund, en onykter kund som kan ha kört till butiken eller nåt liknande? Har läst ett annat svar här som var liknande men då bara syftade på energidryck och då inte gav mig det svaret jag sökte. Måste mitt nekande av köp vara grundat i att personen inte har ålder inne eller inte kan framföra legitamtion?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man handlar i butik så ingår konsumenten och butiken ett avtal. Eftersom det gäller ett avtal så gäller den grundläggande principen om avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att parterna själva får välja om och med vem de vill ingå avtal med. Därmed kan du som kassör välja att neka en kund köp.Enda undantaget från detta är om du skulle neka vissa kunder köp baserat på någon av diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § och 1 kap. 5 § diskrimineringslagen). Detta gäller dock inte om det finns en legitim anledning till nekandet, till exempel att du inte får sälja tobak till en person under 18 år.Sammanfattningsvis får du som kassör alltså välja att neka en kund köp, förutsatt att det inte är baserat på någon diskrimineringsgrund. Att neka en otrevlig kund, en onykter kund som kan ha kört till butiken eller liknande är alltså helt lagligt. Ditt nekande av köp måste följaktligen inte vara grundat i att personen inte har ålder inne eller inte kan visa legitimation. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur anmäler man en kommunal tjänsteman?

2021-11-14 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vill anmäla kommunal tjänsteman.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman så kan du göra en JO-anmälan. En kommunal tjänsteman går att anmäla.Anmälan kan du skicka in antingen genom ett webbformulär eller med post, fax eller e-post. Här kan du läsa mer om hur man gör en anmälan och vad den ska innehålla.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

2021-11-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag är en 15 årig kille som inte kommer ha råd att köpa mopped och då tänker jag istället köpa en bättre varigant av en elscooter. Den går i två lägen som är i 25 km/t och 40 km/t. Om jag bara tänker köra på det första lägget som är 25 km/t är det då olagligt? vad kan det få för påföljder om det är olagligt? och vad kan helt ekelt hända?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga så måste jag börja med att förklara hur en elscooter klassificeras enligt lag. Detta påverkar nämligen huruvida det kan vara olagligt eller inte.Cykel eller moped?En elscooter som går i max 20 km/h och har en motorstyrka på max 250 watt klassas som en cykel. Detta innebär att vanliga regler som gäller för cyklister även gäller den som kör en elscooter (2 § lag om vägtrafikdefinitioner).Om elscootern inte uppfyller kraven för cykel så kan den istället klassas som moped, vilken delas in i klass I och II. En elscooter som går snabbare än 20 km/h och har en motorstyrka på mer än 250 watt klassas som moped klass II medan en elscooter som går snabbare än 25 km/h och har en motorstyrka på mer än 1 kilowatt klassas som moped klass I (2 § lag om vägtrafikdefinitioner).Skulle elscootern inte uppfylla kraven för varken cykel eller moped så får elscootern inte framföras på allmän väg (2 § lag om vägtrafikdefinitioner).Behövs körkort?Om elscootern klassas som cykel så behövs inget körkort då den ska följa samma regler som cyklar. Inte heller om den klassas som moped klass II behövs körkort, men då måste du vara över 15 år och ha förarbevis (2 kap. 3 § körkortslagen). Det är även hjälmkrav, men i övrigt gäller samma regler som för cyklar. Skulle elscootern istället klassas som moped klass I så krävs det att du har körkort med AM-behörighet (2 kap. 1 § och 2 kap. 5 § körkortslagen). Elscootern måste också vara registrerad och ha registreringsskylt. Även här är det krav på hjälm.Kan det vara olagligt?Om du skulle framföra elscootern i strid med dessa regler så kan du bli dömd för olovlig körning (3 § trafikbrottslagen). Straffet för detta är böter. Utöver det får du en prick i belastningsregistret som kommer finnas kvar i fem år (17 § lag om belastningsregister).Att ha blivit dömd för olovlig körning kan även påverka dina möjligheter att få körkortstillstånd. Körkortstillstånd ges nämligen bara till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare (3 kap. 2 § körkortslagen). Att man har begått ett trafikbrott kan utgöra en sådan omständighet som gör en olämplig som förare. Transportstyrelsen kan då besluta om spärrtid, vilket är en tid då du inte kan få körkortstillstånd och få börja övningsköra (3 kap. 9 § körkortslagen).Som svar på din fråga så klassas en elscooter som kan köra i 40 km/h troligtvis som moped klass I. Det gäller även om du bara avser att köra i läget på 25 km/h. Detta innebär att du måste ha körkort med AM-behörighet för att få framföra en sådan elscooter. Den måste även ha registreringsskylt och vara registrerad då.Skulle du bryta mot dessa regler så kan du bli dömd för olovlig körning till böter vilket leder till en prick i belastningsregistret. Transportstyrelsen kan då även besluta om spärrtid vilket gör att du inte får körkortstillstånd och inte heller kan börja övningsköra.Eftersom du är över 15 år har du dock möjlighet att ta körkort med AM-behörighet vilket hade gjort att det blir lagligt för dig att köra en sådan elscooter. Men notera att den då måste registreras och ha registreringsskylt för att få framföras på allmän väg.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan Lawline hjälpa mig skriva en överklagan?

2021-11-24 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan jag få hjälp av en juridik student att skriva en överklagan till Svea hovrätt angående en vårdnadstvis ?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att skriva överklagan ingår tyvärr inte i vår gratisrådgivning. För att få hjälp att skriva en överklagan så rekommenderar jag dig därför att boka en tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka en tid här eller ringa oss för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag resa till USA om jag är dämd för ringa narkotikabrott?

2021-11-23 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, jag är 17 år och blev dömd för ringa narkotikabrott för cirka 2 månader sen. Jag och min mamma vill resa till USA i vinter och jag undrar om det är möjligt.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svenska medborgare behöver som huvudregel inte ansöka om visum för att få resa till USA eftersom Sverige är med i Visa Waiver Program. Istället krävs det ett inresetillstånd. En ansökan om inresetillstånd gör man genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man är dömd för något brott. Har man begått ett brott av "moral turpitude" ("moralisk skändlighet") så nekas man inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moral turpitude och jag kan därför inte svara på om ringa narkotikabrott är ett sådant brott.Det finns dock vissa undantag som gör att man kan få inresetillstånd trots att man begått ett brott som anses vara av moral turpitude. Det första undantaget är om man är under 18 år och det har gått mer än fem år sedan brottet begicks. Detta undantag blir inte aktuellt för dig eftersom brottet begicks för ca. två månader sedan. Det andra undantaget är om brottet har max ett års fängelse i straffskalan och man inte suttit i fängelse i mer än sex månader. Eftersom ringa narkotikabrott har böter eller max sex månaders fängelse i straffskalan så blir detta undantaget aktuellt för dig (2 § narkotikastrafflagen).Jag kan dock ändå tillägga att om man blir nekad inresetillstånd vid en ESTA-ansökan så kan man vända sig till den amerikanska ambassaden och ansöka om turistvisum. Vid en sådan ansökan görs en personlig intervju där de gör en individuell bedömning för om man är lämplig att få resa till USA eller inte.Det korta svaret på din fråga är alltså att du bör kunna få inresetillstånd och resa till USA i vinter eftersom du omfattas av ett av undantagen för moral turpitude.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vart vänder man sig om man är missnöjd med Försäkringskassan?

2021-11-14 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |När Försäkringskassan inte gör det dom är tillsagda att göra i samband med sjukskrivning vart vänder man sig då?!
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar din fråga så anser du att Försäkringskassan har gjort fel i sin myndighetsutövning. I sådana fall kan du vända dig till Justitieombudsmannen och göra en anmälan. En JO-anmälan kan göras om man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet. Anmälan kan antingen skickas in genom ett webbformulär eller med post, fax eller e-post. Här kan du läsa mer om vad anmälan ska innehålla och hur du skickar in den.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,