Är det olagligt att kolla på porr?

2021-10-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Har en granne som visar porr på sin stora tv som jag ser genom mitt köksfönster.Jag har hyresrätt och grannen bostadsrätt i flerfamiljhus.Är det lagligt eller kan jag anmäla grannen och till vem?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Utifrån brottet olaga våldsskildring kriminaliseras inte själva tittandet på pornografiDet som straffbeläggs gällande pornografi är dels att skildra sexuellt tvång eller våld i spridningssyfte eller att sprida en sådan skildring. Dels viss skildring i rörliga bilder av grovt våld mot människor eller djur i spridningssyfte eller spridning av sådana skildringar. Den personen som gör detta döms för brottet olaga våldsskildring (BrB 16 kap. 10 c § första stycket). Enligt regeln straffbeläggs alltså inte att enbart kolla på sådana skildringar, det vill säga att kolla på pornografi.Barnpornografi är ett undantagSkulle däremot barn skildras i pornografisk bild så är det olagligt att kolla på sådan pornografi (BrB 16 kap. 10 a §). Om de webbsidor du nämner visar barnpornografi och någon kollar på dessa skildringar så gör grannen sig skyldig till barnpornografibrott.Sammanfattningsvis innebär det alltså att kolla på barnpornografi är olagligt men att kolla på annan pornografi (där barn inte skildras i pornografisk bild) är inte olagligt.Ifall det är olagligt då kan du göra en polisanmälan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,Gabriella Zako

Kan man sägas upp ett arrendeavtal om man Inter betalat på 3år?

2021-10-31 i Arrende
FRÅGA |Kan man sägas upp ett arrendeavtal om man Inter betalat på 3år?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Aktuell lagstiftning: JordabalkFörverkandegrunder och tidsfristerNär en jordägare vill säga upp avtalet till upphörande i förtid på grund av att arrenderätten är förverkad måste någon av de i 8 kap. 23–25 §§ angivna förverkandegrunderna åberopas. Enligt 8 kap 23§ 1 stycket punkt 1 kan ett arrendeavtal sägas upp att upphöra i förtid om arrendatorn från och med förfallodagen dröjer en månad med betalningen. Enligt 8 kap 25§ så måste dock jordägaren (du) meddela arrendatorn om uppsägningen först och från och med då har arrendatorn 12 vardagar (exkl helger) på sig att betala avgiften för att återvinna sin arrenderätt.Vad innebär det i praktikenI praktiken så innebär det att du har rätt för att säga upp avtalet i förtid, detta måste ske skriftligt, se 8 kap 8§. Från och med den dagen måste du vänta 12 vardagar och om arrendatorn betalar dig under dessa 12 dagar så har han återvunnit arrenderätten. Om han inte gör det så upphör avtalet att gälla den fardag som är närmast uppsägningen, fardagen för arrende är 14 mars. Detta är naturligtvis ett problem eftersom detta innebär att arrendatorn ändå kommer att få vara kvar under det hela året som arrendeavtalet gäller, emellertid kan du istället använda denna förverkandegrunden för att begära att avtalet inte ska förlängas och på det sättet blockera arrendatorns besittningsskydd.Besittningsskyddet i 9 kap 8§Vanligtvis har arrendatorn ett besittningsskydd, det innebär att arrendatorn oftast har en rätt enligt lag att få arrendeavtalet förlängt om inte vissa kriterier är uppfyllda. Om arrendeavtalet är förverkat enligt 8 kap 23§ så har inte arrendatorn rätt till förlängning.Hoppas du fick svar på din fråga

Kan jag ärva ett skuldebrev som står i min makes namn ?

2021-10-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan jag ärva ett skuldebrev som står i min makes namn ?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Skuledebrev är en fordran som regleras enligt skuldebrevslagen (SkbrL).Ett skuldebrev kan både överlåtas (ex köp, gåva) och vara föremål för arv. Skuldebrevet kommer därför tas upp som en tillgång vid långivarens bouppteckning, och därefter tas över av någon av arvtagarna.Beroende på vilken typ av skuldebrev det är, kan den nya ägaren av skuldebrevet behöva vidta vissa åtgärder för att ha rätt att uppbära betalning från gäldenären.Är det ett enkelt skuldebrev, det vill säga ett skuldebrev ställt till en viss person, behöver den som ärver skuldebrevet meddela gäldenären att hen är den nye ägaren (26 § SkbrL).Är det ett löpande skuldebrev, där betalning ska ske till "innehavaren" (innehavarskuldebrev), behöver inga åtgärder vidtas gäldenären är skyldig att betala till den som visar upp skuldebrevet (13 § 1 st SkbrL).Den sista formen av skuldebrev kallas orderskuldebrev. De brukar skrivas som att betalning ska ske till "[namn] eller order". För att den nye ägaren ska kunna kräva betalning måste det finnas antecknat på brevet att hen har ärvt fordringen (13 § 2 st SkbrL).Sammanfattningsvis är svaret på din att man kan ärva ett skuldbrev men vissa åtgärder kan behöva genomföras för att den nya ägaren ska ha rätt att uppbära betalning beroende på vilken typ av skuldebrev det är fråga om.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH,

Måste en hyresgäst vara mantalsskriven på där den har en hyresrätt (lgh)?

2021-10-26 i Alla Frågor
FRÅGA |Måste en hyresgäst vara mantalsskriven på där den har en hyresrätt (lgh)?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!du är skyldig att vara folkbokförd där du anses vara bosatt. Du anses vara bosatt på den fastighet där du regelmässigt tillbringar din dygnsvila (6-7 § folkbokföringslagen). Oriktig uppgift om folkbokföring kan medföra straff (42 § folkbokföringslagen).Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Arbetsgivarens principalansvar

2021-10-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |råkade krympa en boendes tröja i tvätten. arbetsplats gruppbostad. är det jag eller min arbetsgivare som måste ersätta skadan?
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som arbetsgivare har man något som kallas principalansvar. Principalansvar innebär i princip att man som arbetsgivare i vissa situationer är skyldig att ansvara för skador som arbetstagaren vållar. Denna princip föreskrivs i 3 kap. 1 § skadeståndslagen. För att en arbetsgivare ska anses vara ansvarig krävs det att arbetstagaren vållat skadan genom fel eller försummelse, samt att detta sker i tjänsten.Att arbetstagaren vållar skadan innebär att denne har varit vårdslös och att detta vårdslösa beteende har lett till skadan i fråga. I arbeten där det finns stora skaderisker och där det krävs större inslag av individuella bedömningar ställs större krav på arbetstagaren, i dessa situationer föreligger det alltså mer sällan principalansvar. Städningsarbeten ses dock troligtvis inte som ett sådant arbete.Att skadan har skett i tjänsten innebär att skadan har skett när arbetstagaren har utfört sina arbetsuppgifter "på arbetsplatsen". I frågan framkommer att skadan uppkom när arbetstagaren utförde städning för företagets räkning, därmed har skadan skett i tjänsten.Sammanfattningsvis har skadan vållats av en arbetstagare i tjänsten och principalansvar föreligger således. Det betyder att det är arbetsgivaren som anses vara ansvarig för skadan.Hoppas detta gav svar på din fråga.Vänligen,Gabriella Zako

​Säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan?

2021-10-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Min andrahandshyresgäst gäst har brutit mot avtalet. Kan jag säga upp hyresgästen med omedelbar verkan?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan?I vissa fall har en hyresvärd rätt att säga upp en hyresgäst med omedelbar verkan. Dessa situationer finns uppräknade i jordabalken (här) och avser situationer när hyresgästen allvarligt åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet. En sådan situation är bland annat när hyresgästen underlåtit att betala hyran. Som hyresvärd har en rätt att säga upp avtalet om hyresgästen inte betalat hyran en vecka från förfallodagen. En sådan uppsägning ska ske skriftligen och skäl till uppsägningen ska anges.Vidare ska hyresgästen få ett meddelande om att han eller hon kan få bo kvar om hyrorna betalas inom 3 veckor. Det räcker att de uteblivna hyrorna betalas utan ränta. Ett meddelande om uppsägning samt anledning till denna ska även lämnas till kommunens socialnämnd. Tiden börjar räknas från den dag hyresgästen i behörig ordning blivit delgiven och socialnämnden fått meddelandet. Eventuellt beslut om avhysning får därefter inte meddelas förrän efter 3 veckor och två vardagar. Skulle sedan socialnämnden åta sig att betala hyran inom 3 veckor får avhysning inte längre ske. Inte heller om det visar sig att hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den senare tidsperioden på grund av sjukdom eller liknande.(För lagrum, se här)SammanfattningsvisVill ni säga upp avtalet att gälla med omedelbar verkan är processen lite invecklad och de steg som jag räknade upp ovan måste då följas. Ni kan alltså inte bara be er hyresgäst flytta dagen efter pga. att denne inte betalat hyran. Utan denne måste meddelas om detta och inom tidsfristen på 3 veckor få möjlighet att betala hyran innan denne förlorar sin rätt att bo kvar.Om din hyresgäst fortsätter med att underlåta att betala hyra trots att du meddelat denne om 3 veckorsfristen, kan du som nästa steg vända dig till Kronofogden för att ansöka om avhysning. Mer om det kan du läsa på kronofogdemyndighetens hemsida - här.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Varför måste man skriva sin underskrift då man returnerar en vara och vad händer om man inte gör det?

2021-10-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Varför måste man skriva sin underskrift då man returnerar en vara och vad händer om man inte gör det?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Det finns inget lagligt krav på underskrift, men en anledning att det förekommer är att inte säljarens egna personal ska fuska med returerna. Kundens namnteckning bidrar till att kontrollera säljaren egna personal och andra som hjälper till med distributionen.Hoppas att du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Har min arbetsgivare rätt att begära ett sjukintyg från första sjukdagen pga mycket korttidsfrånvaro under pandemin?

2021-10-21 i Sjuk
FRÅGA |Har min arbetsgivare rätt att begära ett sjukintyg från första sjukdagen pga mycket korttidsfrånvaro under pandemin?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare kan kräva sjukintyg enligt 2§ lag om sjuklön. Detta krav kan även regleras i kollektivavtal. Sjuklöneperioden börjar den första dag då arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden (7 § lag om sjuklön). Om sjukskrivningen är längre än sju kalenderdagar ska arbetstagaren lämna ett sjukintyg till arbetsgivaren för att styrka nedsättningen av arbetsförmågan (8 § andra stycket lag om sjuklön). Sjukintyg ska alltså lämnas på den åttonde dagen.Under våren införde Försäkringskassan tillfälliga regler för att begära in läkarintyg för sjukpenning och ersättning för vab. Från och med den 1 november gäller dock tidigare regler för sjukintyg. 10a § lag om sjuklön upphävdes genom lag 2020/190 och kommer återigen att träda i kraft i maj 2021. Där stadgas det att under förutsättning att det föreligger särskilda skäl får arbetsgivaren kräva sjukintyg tidigare än på den åttonde dagen. Exempel på särskilda skäl kan vara att arbetstagaren haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan läkarkontakt och utan att det föreligger kronisk sjukdom. Om arbetstagaren utan godtagbart skäl inte lämnar ett sjukintyg, är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden som intyg saknas. I ditt fall är det sannolikt att förutsättningarna inte är uppfyllda, då det rör sig om mindre på varandra följande sjukdagar.Allting kan vara komplicerat på grund av den rådande pandemin men det är snart över, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa de till oss.MVH,