Vilken vårdnadshavare är skyldig att betala för och ordna med passansökan för barnet?

2021-10-31 i Barnrätt
FRÅGA |Vem har skyldighet att ordna med(ta ledigt, ta med barnet för att fota osv) samt betala en passansökan vid gemensam vårdnad (boende hos den ena föräldern)?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor som rör vårdnad av barn regleras i föräldrabalken (FB). Som vårdnadshavare har man såväl en rättighet som en skyldighet att bestämma i frågor som rör sina barns personliga angelägenheter, med hänsyn till barnens önskemål i takt med mognad och ålder (6 kap. 11 § FB). Eftersom att barnets föräldrar delar på vårdnaden ska de fatta de här besluten gemensamt (6 kap. 13 § 1st. FB). Det är vårdnadshavarna som har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att dennes behov blir uppfyllda (6 kap. 2 § 2st. FB). Som utgångspunkt ska de alltså komma överens i beslut om barnen, och detsamma gäller också barnens omvårdnad. Får den ena föräldern förhinder kan den andra ensam fatta beslut, så länge besluten inte har en ingripande betydelse för barnets framtid (6 kap. 13 § 2st. FB). Till exempel krävs inte att båda föräldrarna fattar beslut som rör den dagliga omsorgen, alltså vad barnen sysslar med under tiden de bor hos ena föräldern. Den förälder som barnet bor hos har vissa utökade skyldigheter under tiden som barnet är boende hos den. Det finns inget exakt svar på vem som är skyldig att ordna kring allt som att skaffa ett pass innebär, men boendeföräldern torde ha rätt att få ordna med sådant som sker medan barnet bor hos den. Det enda korrekta svaret här är alltså att det är något som föräldrarna får besluta gemensamt. Vad gäller kostnaderna för passet säger lagarna endast att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1st. FB). Har föräldrarna gemensam vårdnad, men barnet endast bor hos en av dem, kan den andra föräldern blir skyldig att betala underhållsbidrag till den andra föräldern, och på så sätt fullgöra sin underhållsskyldighet (7 kap. 2 § 1st. FB). Utöver det finns inga regleringar. Föräldrarna torde därför även här komma överens om kostnaderna, och antingen dela på dem eller komma överens om vem som ska betala. Jag beklagar att jag inte kan ge något exakt svar på din fråga, utan bara berätta om de legala ramar den faller inom! Kort sagt är det alltså en fråga där föräldrarna får samarbeta och komma överens om hur de ska göra. Jag hoppas att du ändå fick någon typ av klarhet i frågan! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan den ena vårdnadshavaren ta med barnet på semester utomlands utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag (pappa) och min f.d. sambo (mamma) har gemensam vårdnad om två barn och växelvist boende varannan vecka. Pappa är norsk medborgare med all nära familj i Norge och mamma är svensk medborgare med all nära familj i Sverige. Barnen har dubbelt medborgarskap och nära familj på båda sidor om gränsen. Barnen är 3 och 4 år gamla. Resan mellan familjens hemorter i länderna är på 4 -5 timmars bilfärd.Mamma har gett uttryck för att hon inte vill att pappa ska ta med barnen till Norge för att besöka sin familj (farmor, farfar, farbröder, kusiner, etc.) vid flera tillfällen, under veckorna barnen bor hos pappa. Några gånger har mamma även hotat med att anmäla pappa för polisanmälning för kidnappning/egenmäktighet, då hon inte gett sitt godkännande till att barnen får resa och besöka sin familj. Vi har initierat samtal med familjerätten för att skriva ett avtal, men mamma vill att detta avtal ska inkludera förbud mot att ta barnen till Norge i veckorna barnen bor hos pappa. Pappa vägrar att gå med på detta, då detta vill vara till skada för barnens relation med sin familj. Mamma har hotat med att stämma pappa med syfte att få ensam vårdnad, då pappa enligt henne tagit barnen till Norge utan samtycke. Vad gäller här? Som jag förstår är det upp till mig som boendeförälder att bestämma om vi åker till Norge i veckorna barnen bor hos mig, så länge barnen kan ha kontakt med mamma på videolänk/telefon. Eftersom mamma ofta vägrar samtycka har jag ofta inget annat val än att trotsa henne
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor som rör vårdnad av barn regleras i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Som vårdnadshavare har du en rättighet att bestämma i frågor som rör dina barns personliga angelägenheter, med hänsyn till barnens önskemål i takt med mognad och ålder (6 kap. 11 § FB). Eftersom att du och dina barns mor delar på vårdnaden måste ni fatta de här besluten gemensamt (6 kap. 13 § 1st. FB). Som utgångspunkt ska ni alltså komma överens i beslut om barnen, och samtycke krävs därför för att ta med barnen utomlands. Får den ena föräldern förhinder kan den andra ensam fatta beslut, så länge besluten inte har en ingripande betydelse för barnets framtid (6 kap. 13 § 2st. FB). Till exempel krävs inte att båda föräldrarna fattar beslut som rör den dagliga omsorgen, alltså vad barnen sysslar med under tiden de bor hos ena föräldern. Då har istället boföräldern ansvar. Den allmänna uppfattningen är här att ett beslut om en kortare utomlandsresa kan räknas till den dagliga omsorgen. Exakt vad som räknas som en kortare resa är inte helt klart, men en resa på en vecka torde anses som en kortare utomlandsresa. Så länge inte resan kränker barnens mammas umgängesrätt med dem ska borde det alltså vara okej. Sammanfattningsvis borde detta innebära att det i normalfallet inte är möjligt för en förälder att motsätta sig en kortare semester utomlands, om han eller hon inte kan framföra sakliga skäl för invändningen. Trots det kan det vara bra att försöka komma överens med barnens mor om resorna. Kanske kan du peka på barnens behov att få träffa sin släkt? Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?

2021-09-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har ett barn som fyller snart ett år. Jag bor inte hos dom och i dagsläget har mamman vårdnaden av barnet. Faderskapstest är fastställt. Jag har betalat varje månad 2.000 kronor till mamman i form av underhåll utan uppehåll, och vi kom överens genom ett påskrivet avtal. Mamman har senaste tid påpekat att det inte räcker med pengarna för sig själv och barnet och hon sagt att hon kommer skicka in uppgifter för att jag ska betala retroaktivt en summa över 30.000 kr för det sista året då påstår hon att underhållet har varit för lite i förhållande till regler a.Kan detta vara möjligt? Tack!
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om underhållsskyldighet hittar vi i föräldrabalkens (FB) sjunde kapitel. Ett barns föräldrar är skyldiga att svara för underhåll till barnen efter barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1st. FB). Den skyldigheten gäller fram till att barnet fyllt 18 eller slutat gymnasiet (7 kap. 1 § 2st. FB). Om en förälder inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor med det är han eller hon skyldig att fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § 1st. FB). Du är alltså underhållsskyldig för ditt barn. Underhållsbidraget bestäms genom antingen dom eller, som i ert fall, avtal (7 kap. 2 § 2st. FB). För att avtalet ska vara giltigt ska det vara skriftligt och bevittnat (3 kap. 19 § utsökningsbalken). Om detta gäller i ert fall ska ert tidigare avtal om underhåll gälla. Är så inte fallet kan det bli svårare. Det är möjligt att i rätten begära underhållsbidrag retroaktivt, men då högst för tre år tillbaka (7 kap. 8 § FB). Det är viktigt att återigen påpeka att underhållsbidragets belopp bestäms efter vad som kan anses skäligt (7 kap. 1 § 1st. FB). Det belopp din föredetta kräver måste alltså vara rimligt, även om hon skulle ta ärendet till domstol. Sammanfattningsvis bör alltså ert avtal gälla så länge det är skriftligt och bevittnat. Isåfall bör det gälla även om modern skulle väcka talan i domstol. Gäller inte avtalet får ni se vad som anses som en skälig summa enligt domstolen, och mamman kan även kräva retroaktivt underhållsbidrag. Det ni kan göra i nuläget om ni vill undvika domstolsprocess är att på nytt avtala om en rimlig summa som täcker ditt barns kostnader för att lösa problemet. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Hyresvärds ansvar att avvärja störningsmoment från grannar

2021-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Vi bor i en hyresrätt, 5rok. Min son springer emellanåt när han leker. Och ibland så räcker det med att han förstår att jag ska byta blöja eller borsta tänderna på honom, och han är på spring. Han är vaken mellan kl 7-20 ibland till 20.30. Om han inte är sjuk vistas han på förskolan kl.7.30-15.Våra grannar på bottenvåningen är väldigt känsliga för ljud. När de bedömer att vår son väsnas knackar de på vattenledningsrören som går till elementet eller nu på senare tid bankar de på väggar och tak. Det har lyckats skrämma upp sonen ganska rejält.Ibland har de bankat när vi hållt på enkla grejer som att spika klart en Ikea möbel på en lördag eftermiddag ca kl.14 eller borrat för sätta upp rullgardiner en fredag eftermiddag.Jag har lyckats filma vid ett tillfällen och fått med ljudet i bakgrunden. Det låter riktigt högt. Jag vet inte hur man värderar bevisvärdet.Jag blir tokig på deras bankande och det har verkligen utvecklats till ett stressmoment. Jag har vid varje kontakt med hyresvärden meddelat att jag inte motsätter mig att de gör störningsanmälningar mot oss men att de istället får göra de skriftligt eller muntligt utan att banka. Hyresvärden har inte agerat ännu. Utan kallar till möten som jag inte tycker leder någon vart. De måste väl se till att dessa störningar upphör?Sedan får de helt enkelt utreda om min son/vi väsnas i en sådan en omfattning att det faller utanför vad som är tillåtet enligt lag?!Tack för att ni tar er tid att svara.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om hyresförhållanden regleras i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel. Som hyresrätt har man en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar i den grad de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra omgivningens bostadsmiljö och därför inte skäligen bör tålas (12 kap. 25 § 1st. JB). Förekommer störningar är hyresvärden skyldig att säga till den störande hyresrätten att upphöra med störningarna (12 kap. 25 § 2st. JB). Om störningarna är så pass illa att de inte skäligen bör tålas, och om hyresgästen inte bättrar sig efter tillsägelse från hyresvärden har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 42 § 1 st. 9p. JB). I ditt fall är frågan vad som skäligen bör tålas grannar emellan. I förarbetena till Jordabalken framhålls att det faktiskt inte är alla störningar som potentiellt kan påverka andras hälsa negativt utgör störningar i boendet i lagens mening. Det kan i flerfamiljshus förekomma störningar som kan sägas ha viss skadlig inverkan på hälsan som man ändå får förvänta sig och tåla. Detta gäller även om man anser sig överkänslig för t.ex. ljud. Bland dessa ingår "vanliga" ljud, såsom steg, röster i samtalston och att grannen då och då ska spika upp något under rimliga tider. Hyr man bostad får man helt enkelt räkna med att det under dagen är liv och rörelse i fastigheten. Av det du berättar anser jag att det inte verkar som att ni väsnas mer än tillåtet. Däremot kan man ifrågasätta om det ska anses acceptabelt att banka i rör och väggar, såsom du beskriver att dina grannar gör. Jag skulle därför råda dig att prata med din hyresvärd och be hen att säga till grannarna om oljudet. Det finns alltså inga fler lagliga skyldigheter för din hyresvärd än just att säga till grannarna om oväsendet. Aktion utöver det, såsom planerade samtal för dig och din granne, är frivilliga ansträngningar från hyresvärdens sida. Kan ni inte själva komma överens med grannarna, och hyresvärden har gett dem en tillsägelse om ljudet, finns det inte särskilt mycket mer att göra. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan vårdnadshavare förbjuda förälder med umgängesrätt att ta med barnet på utlandsresa?

2021-10-08 i Barnrätt
FRÅGA |Jag separerade 2 år sen. I våras efter 1,5 år med vecka/ vecka och delad vårdnad så tyckte tingsrätten att föräldrarna inte kunde samarbeta och gav mamman enskild vårdnad. Jag har umgängesrätt 4 dagar per varannan vecka. Nu tillåter inte mamman dottern att åka en helg till Finland med sin pappa och hälsa på dotterns släkt. Har mamman verkligen rätt att förbjuda sin dotter 4 år att åka en 2 dagars resa till finland ?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnad av och umgänge med barn regleras i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Så som jag förstår dig har dotterns mamma ensam vårdnad och du har umgängesrätt. Som vårdnadshavare har mamman rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med att er dotter blir äldre och mer mogen ska hon få ta del i besluten, men än så länge är det dotterns mamma som bestämmer (6 kap. 11 § FB). I första hand är det därför mamman som får ta beslut, och hon kan därför besluta att inte tillåta utlandsresan. Hon får inte hindra ditt umgänge med dottern, då din dotter har rätt till umgänge med föräldern som hon inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § 1st. FB). Ni föräldrar har ett gemensamt ansvar för att er dotters behov av umgänge med dig tillgodoses (6 kap. 15 § 2st. FB). Det kan dock uppnås också genom umgänge i Sverige, och ger inga särskilda argument för resan. Däremot har vårdnadshavaren ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 3st. FB). Det kan innebära t.ex. mor- och farföräldrar. Om någon som står barnet särskilt nära ingår i släkten i Finland kan du kanske argumentera för dotterns rätt att träffa dem. Som jag förstår det har din umgängesrätt bestämts av tingsrätten. På talan av socialnämnden får rätten också besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder. Socialnämnden ska då särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära (6 kap. 15a § 2st. FB). Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a § 1st. FB). Anser rätten och socialnämnden att din dotter har ett behov att umgås med den finska släkten kan de alltså besluta om det. Innan ett sådant beslut går igenom får du och dotterns mamma dock komma överens på egen hand. Sammanfattningsvis är det dotterns mamma som vårdnadshavare som bestämmer huruvida dottern får åka utomlands eller ej. Om din dotter har ett synnerligt behov till umgänge med släkten i Finland kan socialnämnden väcka talan om umgänge för dem. Har inte det skett är det dock mamman som har bestämmanderätt, och hon kan därför förbjuda dig från att ta med dottern till Finland över helgen.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Avtal om boende och underhållsskyldighet

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har delad vårdnad och växelvis boende med min dotter ,en vecka här en vecka hos mamman. Är jag skyldig betala underhållsbidrag till min före detta fru om min dotter flyttar hos henne permanent? I så fall hur bestäms summan eftersom jag hittar ingen relevant info på nätet.Kan den påverka min boende / ägodelar?Sedan vi skildes min före detta fru får hela summan av barnbidraget som jag aldrig frågade efter.Senaste veckorna utan överenskommelse min dotter var tvungen att bo hos mig.Behöver råd om att det skulle hjälpa vår problem ett officiellt brev till min före detta fru att hon ska hålla sig till vår överenskommelse med delade boende tider.Jag ser att den här konflikten påverkar negativt min dotter. Vill inte ha någon tvist om det här bara officiellt förtydliga vår överenskommelse.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om boende och underhåll hittar vi i föräldrabalkens (FB) sjätte och sjunde kapitel. Som vårdnadshavare har du en rättighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, med hänsyn till barnets önskemål i takt med mognad och ålder (6 kap. 11 § FB). Eftersom att du och din dotters mor delar på vårdnaden måste ni fatta de här besluten tillsammans (6 kap. 13 § 1st. FB). Därför är det viktigt med god kommunikation och samarbetsförmåga. Er dotters boende kan antingen bestämmas genom dom i rätten (6 kap. 14a § 1st. FB) eller genom att ni som vårdnadshavare själva avtalar om vårdnaden. För att avtalet ska gälla krävs det dock att det är skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 14a § 2st. FB). Har vårdnaden bestämts på något av dessa sätt kan du antingen kräva att dotterns mor respekterar domslutet eller peka på eventuellt avtalsbrott. Tyvärr vet jag inte hur ert avtal är utformat. Skulle din dotters mor fortsätta att bryta mot avtalet kan du antingen väcka talan om boende i domstol eller så kan ni försöka komma fram till ett nytt, giltigt avtal tillsammans. Vad gäller underhåll är ni som föräldrar skyldiga att svara för underhåll åt er dotter efter hennes behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1st. FB). Den skyldigheten gäller fram till att hon fyllt 18 eller slutat gymnasiet (7 kap. 1 § 2st. FB). Oftast uppfylls underhållsskyldigheten av att barnet bor hos föräldern, men är så inte fallet kan det bli aktuellt med underhållsbidrag. Även om föräldrarna har gemensam vårdnad om sitt barn kan ena föräldern behöva uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag om barnet bor varaktigt endast hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1st. FB). Underhållsbidraget fastställs då genom dom eller avtal (7 kap. 2 § 2st. FB). Hade din dotter permanent flyttat hem till sin mor hade du alltså kunnat bli skyldig att betala underhållsbidrag till henne. Den summa underhållsbidraget sätts till ska avgöras baserat på vad som anses skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1st. FB). Det är alltså svårt att avgöra hur en sådan skyldighet skulle påverka din personliga ekonomi utan fler uppgifter. Sammanfattningsvis ska du och din dotters mor gemensamt bestämma kring er dotters boende. Har ni en giltig dom eller avtal på boendeformen kan du åberopa den, annars får ni försöka förhandla fram något nytt. Hade dottern flyttat hem till sin mor på heltid hade du också kunnat bli skyldig att betala underhållsbidrag, men detsamma gäller tvärtom om hon skulle flytta hem till dig. Jag råder dig att samtala med din medförälder och försöka lösa konflikten ihop, eftersom att du inte vill dra den till rätten. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Att bestrida klagomål och uppsägning av hyresrätt på grund av störning

2021-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyresrätt, familj med två hundar och ett barn på två år. Sonen leker under dagtid, går och springer på hälarna, detta gillar ej våra grannar under. Dom bankar i vårat golv för minsta lilla och anmäler oss till störningsjouren (områdesfärvaltaren.).Områdesförvaltaren är även grannens bror och tar deras klagomål på allvar, det har gått så långt att vi fått rättelseanmaning och blir snart uppsagda pga vårat lekande barn. Jag känner mig illa till mods och vågar inte låta min son leka i sitt eget hem. Jag känner mig trakasserad av både grannar och områdesförvaltare. (lång historia kort). Går detta att polisanmäla på något sätt? Jag tycker inte detta känns rätt någonstans, dom hae även skickat in en anmälan till individ och familjeomsorg, pga mitt barn som sagt leker hemma under dagtid. Kan dom kasta ut oss? Kan man anmäla? Hjälp!
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tänkte dela upp din fråga i dels vad som kan göras angående hyresrätten och dels dina möjligheter att polisanmäla grannarna för trakasserier.Hyreskontraktet Frågor om hyresförhållanden regleras i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel. Som hyresgäst har man en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar i den grad de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra omgivningens bostadsmiljö och därför inte skäligen bör tålas (12 kap. 25 § 1st. JB). Förekommer störningar är hyresvärden skyldig att säga till den störande hyresgästen att upphöra med störningarna samt underrätta socialnämnden (12 kap. 25 § 2st. JB). Om störningarna är så pass illa att de inte skäligen bör tålas, och om hyresgästen inte bättrar sig efter tillsägelse från hyresvärden har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 42 § 1 st. 6p. JB). I förarbetena till Jordabalken framhålls att inte alla störningar som potentiellt kan påverka andras hälsa negativt utgör störningar i boendet i lagens mening. Det kan i flerfamiljshus förekomma störningar som kan sägas ha viss skadlig inverkan på hälsan som man ändå får förvänta sig och tåla. Detta gäller även om man anser sig överkänslig för t.ex. ljud. Bland dessa ingår "vanliga" ljud på dagtid, såsom steg, röster i samtalston och att grannen då och då ska spika upp något. Hyr man bostad får man helt enkelt räkna med att det under dagen är liv och rörelse i fastigheten. Att er son leker torde inte utgöra en sådan störning som inte skäligen bör tålas. Däremot kan man ifrågasätta om era grannars bankande utgör störningsmoment. Skulle hyresvärden säga upp er lägenhet i förtid enligt paragrafen ovan kan ni pröva uppsägelsen i allmän domstol. Skulle det istället uppstå tvist om förlängning kan ärendet istället hänskjutas till hyresnämnden (12 kap. 46, 49 §§ JB). Ni kan alltså bestrida en eventuell uppsägning. TrakasserierVad gäller att du upplever dig trakasserad av dina grannar och områdesförvaltaren krävs att ett brott begåtts enligt brottsbalken (BrB) för att du ska kunna anmäla dem. Den som utsätter annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande gör sig skyldig till ofredande (4:7 BrB). Det är dock tveksamt om det du beskriver uppfyller kraven för att brott ska föreligga. Det är därför tveksamt om det är värt för dig att upprätta en polisanmälan. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Hur går man tillväga för att ändra barns boende vid gemensam vårdnad?

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,Jag har två barn en som på 10 som har diabetes typ 1 och en dotter på 13 år. Dottern har nu uttryckt att hon vill bo på heltid hos mig pga att pappan är extremt kontrollerande tex går igenom varje sms hon får och skickar från hennes vänner och även hånskratt åt hennes klädval till och från och allmänt trycker ner henne. Hon tycker detta är väldigt jobbigt och önskar jo hos mig. Vi har delad vårdnad och haft de sen vi separerade för 11 år sedan. Hur går jag tillväga för att få till så hon kan bo hos mig? Pappan har även sajt till min dotter att de inte tar hänsyn till vad hon vill och att hon måste bo hos honom. Pappan har extrema samtalssvårigheter och det är hans ord som gäller och inget annat så finns ingen möjlighet att vi kan prata med socialen eller familjerätten igen då det inte fungerar för han är extremt tjurskallig och envis och nedtryckande.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om vårdnad och boende hittar vi i föräldrabalken (FB). Jag tolkar det som att ni har gemensam vårdnad över era barn. Då finns det två sätt att bestämma om din dotters boendeform. Föräldrarna kan dels själva avtala om sitt barns boende (6 kap. 14a § 2st. FB). Detta tycks ju dock väldigt osannolikt i ditt fall. Kommer ni inte överens kan du istället väcka talan om att rätten ska bestämma vem av er barnet ska bo tillsammans med (6 kap. 14a § 1st. FB). När det kommer till frågor om boende ska alltid barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a § 1st. FB). Vid bedömningen av barnets bästa ska domstolen särskilt fästa avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt mellan båda föräldrarna (6 kap. 2a § 2st. FB). Domstolen brukar i första hand utgå från att barnet mår bäst av att bo med båda föräldrarna. En grundläggande förutsättning för att det ska anses vara bäst för barnet att växelvis bo hos båda sina föräldrar är dock att föräldrarnas samarbetsförmåga är bra. Baserat på vad du berättar verkar ni ha svårt att komma överens och kompromissa. Det kan tala mot att ett växelvist boende är bäst för er dotter. I förarbetena till föräldrabalken framhävs också att förutsättningarna för samarbete oftast är små när barnet själv motsätter sig växelvis boende. Din dotters inställning spelar alltså roll för vad som anses vara bäst för henne. I frågor om boende ska barnet få information och ges möjlighet att berätta vad han eller hon tycker. Barnets åsikter tillmäts betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad (6 kap. 2b § FB. Ny paragraf som inte ännu finns på lagen.nu). Detta innebär generellt att barnets åsikter väger tyngre ju äldre han eller hon är. Men, det är också alltid viktigt att försöka avgöra mognaden hos det enskilda barnet. Om din dotter känner väldigt starkt inför att behöva bo med sin far kommer domstolen självklart väga in det i sitt avgörande. Sammanfattningsvis bör du, i avsaknad av möjligheter att själva komma överens, väcka talan i rätten om att ändra din dotters boendeform. Dina och pappans samtalssvårigheter och dotterns motvilja till att bo med pappan kan tala för att det hade varit bäst för dottern att bo enbart hos en av er. Hoppas att du fick lite klarhet i frågan! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,