Apa som husdjur?

2021-10-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej nu är det så att jag har en fundering, en viktig sådan. Om jag skulle vilja äga en apa skulle det finnas något sätt för mig att göra detta, för såklart vet jag att det inte är tillåtet dock undrar jag om det finns något speciellt tillstånd man kan få för att få äga en apa?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt Jordbruksverket är det förbjudet att ha bland annat apor, rovdjur och rovfåglar som sällskapsdjur.De möjligheter som ändå skulle kunna finnas för dig att äga en apa är att du driver en djurpark eller flyttar till ett land där det är lagligt att ha apor som husdjur.Driva en djurparkAlla djurparker måste ha ett tillstånd. Där finns även särskilda regler om handel med djurparksdjur som måste följas. Anläggningen måste godkännas av länsstyrelsen. De tittar på om djurens utrymmen är tillräckligt stora, om inredningen stämmer med djurens behov och om personalen har rätt utbildning. Om anläggningen har djur av vilda arter behövs ett separat tillstånd för detta. Om den apa som du har tänkt ha är en hotad djurart behövs ytterligare ett särskilt tillstånd. Du som ägare av djurparken behöver ha lämplig utbildning och erfarenhet. Det finns även krav på att du har en veterinär knuten till djurparken som besöker djurparken minst en gång i kvartalet. Eftersom apor är vilda djur krävs att du därtill har en zoolog knuten till anläggningen. Utöver dessa krav finns även riktlinjer avseende foderhållning, hygienregler, tillsynsregler med mera.För mer information rekommenderar jag dig att besöka Jordbruksverkets hemsida. Hoppas detta var svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Skriva över sin del av gemensamt hus på sin make/maka?

2021-10-16 i Alla Frågor
FRÅGA |kan jag skriva över min del av vårt gemensamma hus på min fru
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Det finns tre sätt att överföra egendom mellan makar, gåva, köp och bodelning.Vid överlåtelse av egendom mellan makar är det viktigt att överlåtelsen uppnår sakrättsligt skydd. Detta för att eventuella borgenärer inte ska kunna utmäta huset för dina eventuella skulder.GåvaVid gåva av fast egendom är bestämmelserna i 4 kap 1-3 och 7-9 § jordabalken tillämpliga, bl.a. skall ett gåvobrev upprättas där det skall framgå att du överlåter huset till din fru. För att överlåtelsen ska få sakrättsligt skydd måste gåvan registreras. Regler om detta finns i äktenskapsbalken. Ansökan om registrering görs hos Skatteverket. Till ansökan skall ni bifoga gåvobrevet, 16 kap 2 § och 8 kap 1 § 2 st. äktenskapsbalken. Skatteverket kommer sedan att publicera gåva i Post- och Inrikes Tidningar, 16 kap 3 § äktenskapsbalken.KöpOm din fru ska köpa din del av huset blir jordabalkens regler om köp av fast egendom tillämpliga. Ni måste upprätta ett köpekontrakt där det skall framgå köpeskilling och en förklaring från dig som säljare att du överlåter egendomen till din fru. Ofta upprättas även ett köpebrev som kvitto på att betalning har skett. När dessa formkrav för köp av fast egendom är uppfyllda, är försäljningen sakrättsligt skyddad gentemot dina borgenärer genom avtalet. För mer information se 4 kap 1-9 §§ jordabalken.BodelningSlutligen kan ni överföra huset genom att förrätta en bodelning under pågående äktenskap. För att ni ska få göra detta ska ni skicka in en skriftlig anmälan till Skatteverket, 9 kap 1§ 1 st. äktenskapsbalken. Jag rekommenderar i så fall att ni börjar med att upprätta ett äktenskapsförord där ni skriver att all din egendom är giftorättsgods och all din frus egendom är enskild egendom, 7 kap 3 § äktenskapsbalken. I bodelningen ska nämligen endast giftorättsgods ingå, 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgodset läggs samman och delas lika mellan makarna, 11 kap 3 § äktenskapsbalken. När bodelningen är klar ska ni upprätta ett bodelningsavtal som ni båda ska underteckna, 9 kap 5 § äktenskapsbalken. Bodelningen får sakrättsligt skydd genom bodelningsavtalet som jag rekommenderar att ni skickar in till Skatteverket för registrering, 13 kap 6 § äktenskapsbalken.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

2021-10-12 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej.Vad skulle det ungefär kosta för mig att överklaga ett kontaktförbud i tingsrätten? Är det bara advokatkostnader jag betalar eller tillkommer nåt?Tack
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om överklagande av kontaktförbud i tingsrättFrågan om kontaktförbud beslutas av en åklagare. Om du inte är nöjd med åklagarens beslut kan du begära att det ska prövas av tingsrätten. En sådan begäran kan du göra antingen muntligen eller skriftligen till den åklagare som beslutade om kontaktförbudet. Åklagaren överlämnar sedan ärendet till tingsrätten, 14 § lagen om kontaktförbud.Överklagandet ska innehålla uppgifter om följande:- det beslut som överklagas- i vilken del beslutet överklagas och den ändring i beslutet som yrkas- grunderna för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga och- de bevis som åberopas och det som ska styrkas med varje särskilt bevis, 21 § lagen om kontaktförbud och 7 § lagen om domstolsärenden.Efter att åklagaren överlämnat ärendet till tingsrätten kan rätten besluta om att kontaktförbudet tills vidare inte ska gälla, 17 § lagen om kontaktförbud.KostnaderFör att stämma i tingsrätt behöver man betala en ansökningsavgift på 900 kronor. Det finns inte ett krav på att du måste anlita en advokat men det kan vara till stor hjälp Vidare är det du själv som svarar för dina rättegångskostnader, 20 § lagen om kontaktförbud.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

2021-10-06 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, kan man resa från Sverige till hemlandet om man har status som alternativt skyddsbehövande men ändå fått permanent uppehållstillstånd?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du uppger i din fråga att du fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande vilket innebär att du beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och inte ett permanent uppehållstillstånd. Om du fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet slutar gälla kan du få förlängt uppehållstillstånd.Beviljat uppehållstillstånd innan 20 juli 2016I det fall ansökan inkommit till migrationsverket och man har fått ett beviljat uppehållstillstånd innan den 20 juli 2016 gäller utlänningslagen. Ett uppehållstillstånd för en alternativt skyddsbehövande ska vara i minst 3 år, 5 kap. 1 § utlänningslagen.Beviljat uppehållstillstånd efter 20 juli 2016I det fall ansökan inkommit till migrationsverket efter den 20 juli 2016 medför statusen att man i Sverige får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader, 5 § lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.Som alternativt skyddsbehövande har du fått ett uppehållstillståndskort, vilket utgör din resehandling och identitetshandling. Under tiden som du har uppehållstillstånd kan du resa in och ut ur Sverige, men du måste ha ett giltigt pass samt ett giltigt uppehållskort för att kunna återvända till Sverige.Så länge du kan uppvisa de handlingarna, och du återvänder till Sverige innan uppehållstillståndet löper ut så kan du besöka ditt hemland.På migrationsverket kan du läsa mer om ditt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. I det fall att du har permanent uppehållstillståndI detta fall kan du också resa från Sverige till ditt hemland förutsatt att du har giltiga handlingar att uppvisa. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Enskild firma = enskild egendom?

2021-10-20 i Enskild egendom
FRÅGA |Kan min mans särkullbarn kräva ut arv från min enskilda firma vid min mans frånfälle ?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt huvudregeln ska kvarlåtenskapen efter en makes bortgång tillfalla den efterlevande maken, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Men det finns ett undantag, särkullbarn har nämligen alltid rätt att få ut sin laglott på en gång vilket innebär att särkullbarn kan få ut sitt arv omedelbart.En enskild firma är i sig ingen tillgång. Det är istället vad den enskilda firman innehåller som kan vara av värde, ex. tillgångar på banken, varor och maskiner. Om inte de tillgångarna gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåvobrev, äktenskapsförord eller villkor i testamentet så ska de ingå i bodelningen och särkullbarn har då rätt till tillgångarna i den enskilda firman. Det är alltså möjligt att den enskilda firman utgör giftorättsgods vilket ska fördelas mellan makar när ett äktenskap upplöses, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. Men den enskilda firman kan också vara enskild egendom enligt 7 kap. 1-2 § äktenskapsbalken och då har särkullbarnen inte rätt till att kräva ut arv ur företaget. Jag kan därför inte svara på om särkullbarnen kan kräva ut arv från din enskilda firma vid din mans frånfälle, det beror på om den enskilda firman gjorts till enskild egendom eller inte.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Utmätning av telefon och tv?

2021-10-16 i Utmätning
FRÅGA |Hej! Vad får kronofogden mäta ut ? Jag bor fortfarande hemma och som jag förstår det så får dom bara ta saker som jag äger vid en eventuell utmätning ? Men problemet är att jag är 18 år och inte äger något mer än en Tv och min mobil och då är frågan, Tvn förstår jag men mobilen behöver jag…. Så jag undrar vad gäller ? Äger den gör ju min mamma eftersom hon köpte den.Men om man räknar ägaren som brukaren så är det jag.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Den lag som är tillämplig på din fråga är utsökningsbalken (1981:774)Vid en utmätning ska kronofogden ta den betalningsskyldiges, gäldenärens, egendom i anspråk för att kunna betala av dennes skulder. Kronofogden ska i första hand ta sådan egendom som medför minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären, 4 kap. 3 § 2 st. utsökningsbalken.Utmätning av egendom som tillhör annanLös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, 4 kap. 17 § utsökningsbalken, eller om gäldenären enligt 18-19 § ska anses vara ägare. Huvudregeln är att gäldenären anses vara ägare till egendomen om gäldenären har egendomen i sin besittning och om det inte framgår att den tillhör någon annan, 4 kap. 18 § utsökningsbalken. Att ha något i sin besittning innebär att man har något under sin omedelbara kontroll, till exempel i sitt hem.Men eftersom du bor med familj är det annorlunda. I de fall då gäldenären bor tillsammans med till exempel föräldrar/syskon och de har lös egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären endast vara ägare om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, 4 kap 19 § 2 st. utsökningsbalken. Exempelvis smycken eller liknande som finns i ditt och dina föräldrars gemensamma hem skulle förmodligen anses vara i er gemensamma besittning, men för att kronofogden ska kunna utmäta den, behöver de styrka att egendomen är din och inte dina föräldrars. Med det sagt är det inte sannolikt att kronofogden kommer ta egendom som tillhör dina föräldrar.Om kronofogden ändå utmäter egendom som tillhör dina föräldrar, kan dina föräldrar inom en månad väcka talan om saken i domstol. Om det under rättegång framkommer att egendomen tillhörde dina föräldrar, ska utmätningen hävas, 4 kap. 20 § utsökningsbalken.Det kan också nämnas att det finns mycket som undantas från utmätning. Kronofogden ska bland annat inte utmäta kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens personliga bruk. Även möbler, husgeråd och annan utrustning undantas från utmätning i den mån egendomen är nödvändig för ett hem och dess skötsel, 5 kap. 1 § utsökningsbalken.TV?Att ha en TV har ansetts vara en nödvändighet i ett hem. Så länge TV:n är av begränsat värde undantas den därför från utmätning. Om man däremot har flera tv-apparater eller om en TV är av högre värde kan utmätning bli aktuell. Den dyrare TV:n kommer då utmätas samtidigt som man får rätt till ett skäligt belopp för att köpa en annan TV av mindre värde, 5 kap. 4 § utsökningsbalken. Utmätning får bara göras om det är försvarligt med hänsyn till det överskott efter avdrag för kostnader som kan fås vid försäljning.Telefon?Precis som ovan vad gäller TV:n borde samma gälla för telefonen. Eftersom du har telefonen i din besittning och den används uteslutande av dig, kan kronofogden utmäta telefonen om den anses ha ett högre värde. Då har du rätt till ett skäligt belopp för att köpa en annan telefon av mindre värde.Om du har lön, löneutmätningDå åläggs din arbetsgivare att innehålla och betala ut en viss del av lönen till kronofogden, 7 kap. 3 § utsökningsbalken. Hur stor löneutmätningen blir är beroende av gäldenärens ekonomiska situation. Kronofogden får endast utmäta den del som överstiger vad gäldenären behöver för sitt underhåll, 7 kap. 4 § utsökningsbalken. Den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning kallas för förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet består av gäldenärens bostadskostnad och ett så kallat "normalbelopp" som innefattar alla övriga vanliga levnadskostnader, 7 kap. 5 § utsökningsbalken.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?

2021-10-06 i Gåva
FRÅGA |Kan ett gåvobrev innehålla att det är enskild egendom
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken. Vid skilsmässa ska egendom fördelas genom bodelning, 9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Genom gåvobrevet utgör gåvan enskild egendom och kommer inte ingå i en framtida bodelning och inte delas lika mellan makarna, 7 kap. 2 § andra punkten äktenskapsbalken.Viktigt att tänka på är att i gåvobrevet reglera egendom som träder i enskild egendoms ställe. Exempelvis om den enskilda egendomen genom gåvobrevet är pengar och gåvotagaren köper något för pengarna, eller får avkastning genom att investera pengar i aktier som går med vinst, så kommer även denna egendom utgöra enskild egendom.Formkrav för gåvobrev?Genom att upprätta ett gåvobrev med villkor om att gåvan utgör enskild egendom så bevisar det att gåvan är enskild egendom.Det finns inget krav på ett särskilt dokument vid gåva av lös egendom. Lös egendom är bl.a. pengar. Däremot är ett gåvobrev ett passande dokument. Gåvobrevet har inga speciella formkrav och i det kan du exempelvis villkora att gåvan ska utgöra enskild egendom.Formkrav för gåvobrev av fast egendom?Regler gällande fastighetsöverlåtelse återfinns i 4 kap. jordabalken. Här framgår det att reglerna om köp av fast egendom också används när man ska ge fast egendom i gåva.För gåva avseende fast egendom uppställs krav vilka måste uppfyllas för att gåvobrevet ska vara giltigt:- Ett skriftligt avtal ska upprättas- Avtalet ska undertecknas av båda parter, (exempelvis om ni är 2 ägare och en gåvomottagare ska alla 3 underteckna avtalet)- Avtalet ska innehålla en köpeskilling (i ert fall noll kronor då det är en gåva)- Det ska finnas en viljeförklaring, d.v.s. vilja att en överlåtelse ska ske.Därtill måste gåvomottagaren ansöka om lagfart. Detta för att skydda gåvomottagaren från gåvogivarens borgenärer, om någon av er nuvarande ägare skulle bli skuldsatta har ni fast egendom som kan utmätas, men en lagfartsansökan gör att gåvan blir fullbordad.Lagfartsansökan gör ni hos lantmäteriet.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hålla mobilen i handen medan jag kör bil?

2021-09-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag blev stoppad av polisen, de påstår att jag "plockade upp telefonen sista metrarna innan personen stannade". Är det förbjudet att hålla mobilen i handen medans man kör fast att man inte använder den?Detta går troligtvis till Tingsrätt då jag nekade användande och de vill se hur tingsrätten ställer sig i frågan.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Från den 1 februari 2018 får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon.I 4 kap. 10 e § trafikförordningen stadgas följande:"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen".Detta innebär alltså att det är förbjudet att enbart hålla mobilen i handen fastän man inte använder den. Från och med 12 mars 2018 finns det vissa undantag, 11 kap. 10 a § trafikförordningen. Regeringen skriver att förbudet inte ska gälla när fordon används vid blåljusverksamhet och annan liknande verksamhet. Undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Undantaget gäller när fordon används- vid räddningstjänst och sjuktransport- vid tjänsteutövning av polis- av viss personal vid Säkerhetspolisen- av vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare- i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska och personal inom Kriminalvården eller i andra jämförliga fall.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,