Får jag behålla presentkort som jag av misstag fått dubbelt?

2022-01-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag beställer ett presentkort, värt 150 kr, från ett företag. Efter några veckor har kortet ff inte kommit, trots att betalningen är erlagd. Jag kontaktar företaget, som beklagar det hela och meddelar att det sändes ut ett par dagar efter min beställning. Men dom gör ett nytt utskick och inom två dagar efter vår kontakt har jag mottagit kortet och nyttjat det i den butik jag valt. (Jag fick alltså inget presentkort första gången det skickades ska jag tillägga!) Två dagar senare (idag) kommer det ytterligare ett presentkort, med samma värde från samma företag. Vad säger lagen? 1) Bör jag kasta kortet i soppåsen? 2) Bör jag skicka tillbaka det med en förklaring om att ett misstag har begåtts (och kanske få ersättning för portot)? 3) Kan jag se det som att: "Företaget får väl stå för det här om de skickar ut två presentkort istället för ett - jag utnyttjar det här också".
Frida Källhage |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline, jag kommer nedan att besvara dina fråga.Först och främst bör poängteras att det inte finns någon uttrycklig lag som besvarar denna fråga. Frågan besvaras därför bäst med avtalsrättsliga principer. Obehörig vinstDu säger att du har betalt för ett presentkort men erhållit två stycken, alltså har du rätt till enbart ett av korten. Det finns en princip som kallas "condictio indebiti", som närmast kan förklaras som en obehörig vinst på någon annans bekostnad. Om en betalning exempelvis utbetalas felaktigt ska den som huvudregel återgå, så vida mottagaren inte är i god tro. I denna situation är du medveten om att du fått ett presentkort för mycket. Av den anledningen kan du därför inte anses vara i god tro. Presentkortet bör återlämnasUtifrån ovanstående resonemang är det juridiskt rätta att kontakta företaget och skicka tillbaka presentkortet, vilket jag således råder dig att göra. Du bör däremot kunna kräva ersättning för portot eftersom du inte ska behöva stå för kostnader relaterat till deras misstag. Vänligen,

Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?

2022-01-16 i Arrende
FRÅGA |Hej, om en koloniförening där medlemmarna har bostadsarrende som löper på fem år vill avsluta ett arrende efter en femårs-period, måste föreningen gå via arrendenämnden eller räcker det med ett uppsägningsbrev direkt till medlemmen? Anledning till uppsägning är självklart något av de punkter som anges i jordabalken samt i medlemmens arrendekontrakt. Och är det också korrekt att uppsägning i förtid kan göras genom att meddela detta skriftligt direkt till medlemmen (som ifall de vägrar då måste ta det till tingsrätten) utan att gå via arrendenämnden?
Frida Källhage |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar hur ni ska gå till väga vid uppsägning av bostadsarrende. Jag kommer nedan använda jordabalken för att besvara din fråga (JB).Uppsägningstiden är ett årHuvudregeln vid uppsägning av bostadsarrende är att uppsägningen ska göras senast ett år före arrendetidens slut. Om avtalet inte sägs upp inom angiven tid så förlängs det automatiskt, 10 kap 3§ JB. Förverkande bryter besittningsskyddetVill ni säga upp avtalet i förtid så är en förutsättning att avtalet är förverkat. För att ett avtal ska anses vara förverkat måste något av kraven i 8 kap 23§ JB vara uppfyllt och händelsen kan inte va av ringa betydelse. Jag misstänker att det rör sig om just förverkande i denna situation då du skriver att uppsägningen är grundad på anledningar som framgår av jordabalken. Om avtalet inte är förverkat så kan det inte sägas upp i förtid. Huruvida avtalet är att betrakta som förverkat har även betydelse ur andra aspekter. Som utgångpunkt har arrendatorn ett så kallat besittningsskydd. Detta innebär att arrendatorn har rätt att få avtalet förlängt trots uppsägning från jordägaren, 10 kap 5§ JB. Det finns däremot vissa undantag till denna huvudregel. Förverkande av avtalet är ett sådant undantag, om så är fallet kan arrendatorn alltså inte kräva att få kontraktet förlängt. Besittningsskyddet upphör alltså att gälla vid förverkande. Uppsägningen ska ske skriftligen, direkt till mottagarenOavsett vilket förhållande som föreligger så ska ett avtal om arrende sägas upp skriftligen. Likaså är det upp till er att bevisa vid en eventuell tvist att arrendatorn har tagit del av uppsägningen. Det är därför en god idé att få en kvittens på att personen har fått meddelandet, genom att exempelvis skicka ett rekommenderat brev. Tingsrätten aktualiseras först när ni inte kommer överens. Domstol blir således aktuellt om arrendatorn inte accepterar uppsägningen. Då kan ni ansöka om att tingsrätten ska besluta i frågan, ansökan till det hittar ni här. Det finns även ytterligare information att ta del av på tingsrättens sida här.SammanfattningsvisOm avtalet inte är förverkat: ni ska säga upp avtalet ett år före dess upphörande. Det är sannolikt att arrendatorn kan få förlänga avtalet på grund av besittningsskyddet om personen önskar det, förutsatt att inget av undantagen i 10 kap 5§ JB föreligger. Uppsägningen sker skriftligen direkt till medlemmen, förslagsvis genom ett rekommenderat brev med kvittering. Om avtalet är förverkat: för att förverkande av avtalet ska anses föreligga måste något av skälen i 8 kap 23§ JB vara uppfyllt. Uppsägning kan i så fall ske i förtid och arrendatorn har då inte rätt till förlängning av avtalet. Uppsägningen sker skriftligen direkt till medlemmen, förslagsvis genom ett rekommenderat brev med kvittering. Accepteras inte uppsägningen så kan tingsrätten besluta i frågan. De kommer göra en bedömning huruvida arrendeavtalet kan anses förverkat eller inte.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att jag tolkat förutsättningarna rätt, annars får du gärna vända dig till oss igen. Skulle ni behöva mer djupgående rådgivning så kan ni boka ett möte med Lawlines erfarna jurister här.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att behålla felaktig vara vid reklamation?

2021-12-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Har köpt ställbar säng från ett möbelföretag. Problem med motor och företaget försökte reparera en gång vilket inte fungerade. Reklamerade sängen och fick 10% avdrag på inköpspriset när jag köpte en annat märke på säng.(Om jag köpt samma säng hade inget avdrag gjorts). Så min fråga har jag rätt att behålla sängen?
Frida Källhage |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline!Det korta svaret på din fråga är nej, du har inte rätt att behålla den felaktiga sängen med rättsligt stöd. Nedan kommer jag förklara mitt svar. Jag utgår från att du är en konsument och att du handlat en vara från ett företag, dvs en näringsidkare. En konsument har enligt lag rätt att bli kompenserad om en vara är att anse som felaktig. Däremot handlar det just om att bli kompenserad, köparen har därmed inte rätt att hamna i en bättre ställning genom att en vara reklameras. Detta gäller oavsett vilken påföljd som blir aktuell. Jag tolkar förutsättningar som att säljaren erbjuder dig omleverens, det vill säga att du får en ny säng. En omleverens innebär att den felaktiga varan byts ut mot en felfri vara. Detta styrks av ett antal avgörande från allmänna reklamationsnämnden (ARN) där det uttrycks att säljarens prestation ska återgå om köparen fått varan ersatt. Den felaktiga sängen ska därmed tillbaks till säljaren, om inte företaget uttrycker att ni kan behålla sängen, då får ni förstås behålla den. Jag hoppas du fick din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Kan jag kräva hyresnedsättning på grund av dålig vattenkvalité?

2021-12-29 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej,hur ett hus privat,har gjort ett vattenprov,var bakterier i vattnet ,och missfärgat tvätten och mitt porslin..alltså har inte kunnat dricka inte i matlagning borsta tänder sen september månad,min fråga,kan jag kräva hyressänkning.
Frida Källhage |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Relevant lagrumDet framgår av din fråga att du hyr ett hus privat och att du vill veta om du har rätt till hyresnedsättning på grund av dålig vattenkvalité. Oavsett om du hyr privat eller inte så gäller reglerna om hyresrätt i jordabalken. Jag kommer därmed utgå från 12 kap jordabalken (JB) när jag besvarar din fråga.Boendet ska vara i brukbart skickHyresvärden har ett ansvar att se till att boendet är i ett beboligt skick och har en godtagbar standard enligt den allmänna uppfattningen (12 kap 15§ JB). Eftersom vatten är en sådan fundamental del av ett boende kan avsaknad av rent vatten göra att lägenheten inte definieras som fullt brukbar. Tillgång till vatten är en förutsättning för att en lägenhet ska anses ha en godtagbar standard (12 kap 18 a§ p. 2 JB). Nu finns det förvisso vatten i huset, men utefter din beskrivning om att det inte ens är drickbart fyller vattnet inte sin funktion trots att faktiskt tillgång finns. Av den anledningen tror jag det är sannolikt att lägenheten inte når upp till godtagbar standard, även om det är en bedömningsfråga. Detta gör således att du har möjlighet att vända dig till hyresnämnden om fastighetsägaren inte gör något åt situationen, om de bedömer att boendet inte är av godtagbar standard så kan de förelägga fastighetsägaren att åtgärda problemen. Du kan läsa mer om upprustningsföreläggande här. Det du särskilt efterfrågar är hyresnedsättning. Då hyresvärden brister i sin underhållsplikt (12 kap 15§ JB) genom att inte åtgärda vattnet så har du rätt till hyresnedsättning (12 kap 21§ JB). Likaså bör du ha rätt till ersättning för det som blivit missfärgat då skadorna har uppstått på grund av det otjänliga vattnet. Mitt råd till digFörst och främst bör du kontakta hyresvärden och förklara vad som har hänt. Du som hyresgäst har en skyldighet att anmäla fel till hyresvärden (12 kap 24§ 2 st JB). Hyresvärden måste sedan få en chans att undersöka och åtgärda problemet. Under denna tid bör du kräva hyresnedsättning samt ersättning för det som blivit förstört. Baserat på SABOs siffror bör en skälig nedsättning av hyran vara 20% vid dålig vattenkvalité. Skulle det vara så att ni inte kommer överens eller om du inte känner dig nöjd med enbart en hyresnedsättning så kan du vända dig till hyresnämnden och ansöka om ett så kallat upprustningsföreläggande. Kommer hyresnämnden fram till att boendet inte har en godtagbar standard blir värden tvungen att åtgärda problemet. Under tiden som ni hanterar frågan kring hyresnedsättning samt ersättning av skador kan du deponera den del av hyran som du anser att du borde få nedsatt till länsstyrelsen (12 kap 21§ JB). Resterande del av hyran betalar du som vanligt till hyresvärden. Genom att deponera pengarna anses du ha betalat hyran och riskerar därmed inte att blir vräkt på grund av att du inte har betalt. När saken sedan är utredd får antingen du eller hyresvärden pengarna, beroende på vad ni kommer överens om eller vad nämnden beslutar om. Du kan läsa mer om hur du deponerar här, tänk dock på att välja rätt län på sidan då uppgifterna kan skilja sig åt.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?

2022-01-16 i Avtal
FRÅGA |Vi har anlitat en rörmokare som gett oss en offert där han preciserat totalpris samt pris efter rot. Han har även på offerten skrivit ut en löpande timkostnad för ev arbete utöver det avtalade. Utifrån detta kan jag räkna ut att offerten innehåller 49 timmars arbete. Nu när arbetet är klart har han gjort totalt 16 timmar hos oss, räknar man med restid och ev nåt mer så kan vi säga 20 timmar. Vi har ju godkänt offerten eftersom vi anlitat honom men trodde såklart att den var någorlunda rättvisande gällande antal arbetstimmar (då vi ju inte har någon aning om hur pass lång tid jobbet bör ta). Har vi någon rätt att bestrida detta nu då vi har svart på vitt att han tar betalt för långt fler timmar än vad han faktiskt har jobbat?
Frida Källhage |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Tolkning och relevant lagrumJag förstår att du undrar om du kan bestrida fakturan på grund av att rörmokaren arbetade färre timmar än vad som framgick av offerten. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av köp- och avtalsrättsliga principer.Avtal gällerHuvudregeln är att det som är avtalat gäller. Tjänstens karaktär, pris och annan nödvändig information ska således följa av avtalet. I den mån det finns ett avtal så går dess bestämmelser som huvudregel också före lagen. Vid accept av en offert accepteras offerten i sin helhet och båda parter blir därför bundna av dess innehåll.Fast pris eller löpande räkning?Det som blir relevant att fastställa i denna situation är således vad ni har avtalat om. Då du uppger att ni har accepterat offerten bör denna anses bestå av de villkor ni gemensamt kommit överens om. Av offerten vet vi att ett totalpris framgår samt även ett timpris för eventuellt extraarbete. Som jag ser det finns i huvudsak två möjliga sätt att betrakta denna angivelse. Det ena är att priset ska betraktas som ett fast pris, alltså att priset är bestämt i en given summa oavsett hur många timmar arbetet tar. Ni blir i så fall debiterade samma pris även om det tar 16 eller 49 timmar. Ett annat möjligt sätt att se på det är om totalpriset ska ses som att det står i korrelation till tiden, det vill säga att priset är x kronor i timmen och arbetet beräknas ta 49 timmar. Denna tolkning hade kunnat tala för att ni enbart ska betala för de arbetade timmarna. Min tolkning av avtaletI slutändan handlar detta alltså om en tolkning av ert avtal. Jag kommer nedan att förklara hur jag tänker kring era möjligheter att bestrida fakturan, men jag vill samtidigt reservera mig för att det som sagt rör sig om en tolkning utifrån relativt lite information. Av den anledningen finns inga definitiva rätt eller fel i denna situation, däremot finns faktorer som kan tala mer eller mindre för en viss tolkning. En sådan bedömning kommer göras nedan. Av den information som anges får jag intrycket av att mer talar för att det rör sig om ett fast pris. Ni betalar alltså för utförandet av tjänsten och inte för antalet arbetade timmar. Jag baserar detta främst på att rörmokaren har angivet ett totalpris, om avsikten med detta inte hade varit att ange ett fast pris så vore det rimligt att en timkostnad hade angetts istället för ett totalpris. Förvisso framgår ett timpris för extraarbete. Det är oklart om ersättning för extraarbete utgår för andra arbetsuppgifter som kan uppkomma under arbetets gång eller om det avser eventuella arbetade timmar som överstiger vad som är beräknat. Oavsett är detta inte tillräckligt för att anse att arbetet görs på löpande räkning. Vad avsikten var med angivelsen kan användas som stöd vid tolkningen. Det är möjligt att anta att offertens syfte för bägge parter var att bringa klarhet i arbetets totala pris. Om priset då var beroende av antalet arbetade timmar hade offerten delvis förlorat sitt syfte eftersom den frågan hade lämnats obesvarad. SammanfattningsvisDå ni har godkänt offerten är ni liksom rörmokaren bundna till avtalet. Min bedömning är att offerten ger uttryck för ett fast pris, att rörmokaren har arbetat färre timmar kan därmed inte föranleda att inte betala det överenskomna priset. Dessvärre ser jag därför inget juridiskt stöd för att bestrida fakturan då priset inte kan anses vara "fel" eftersom ni kommit överens om det. Det bör dock poängteras att detta är en juridisk bedömning, det finns således inget som hindrar dig från att prata med hantverkaren och se om ni kan finna en gemensam lösning. Jag hoppas du fick din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?

2022-01-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |När jag och min sambo skilde oss bestämde vi att vi har barnen 2-2-3 modellen och de har fungerat jättebra i ett år. Men nu vill hon byta till vv. Kan hon kräva att vi gjör det?
Frida Källhage |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår på din fråga att du undrar om den ena föräldern har rätt att bestämma hur barnets umgänge med den andra föräldern ska se ut. Jag kommer besvara din fråga med hjälp av föräldrabalken (FB). Grundläggande förutsättningarDet är föräldrarnas gemensamma ansvar att barnets behov av umgänge med båda föräldrar tillgodoses (6 kap 15§ 2 st FB). Detta innebär således att din före detta sambo inte ensamt kan bestämma hur ni ska dela upp umgänget, precis som att du inte heller kan bestämma detta på egen hand. Viktigt att nämna är att barnets bästa ska vara avgörande när det gäller frågor kring barns umgänge (6 kap 2a§ 1 st FB).Det bästa är att försöka komma överensÄven om det kan vara svårt så är det lättast att försöka komma överens. Oftast är det mest skonsamt för alla parter och ni har själva möjligheten att utforma hur umgänget ska se ut, utan inbladning av en domstol. Skulle det vara så att ni lyckas komma överens om hur umgänget ska fördelas är det en god idé att skriva ett avtal så att det är tydligt vad ni kommit fram till. Detta gör ni genom att kontakta familjerätten i er kommun. Avtalet blir sedan juridiskt bindande på samma vis som en dom under förutsättning att socialnämnden godkänner det. Har ni redan ett sådant avtal så kan ni skriva ett nytt under förutsättning att ni är överens. Är ni inte överens är proceduren densamma som om ni inte hade haft ett avtal, vilket jag kommer förklara nedan.Om ni inte kan komma överensIbland fungerar det inte att komma överens på egen hand, då är första steget att kontakta familjerätten i er kommun. Från och med 1:e mars 2022 är det lag på att först kontakta familjerätten innan en eventuell stämning kan göras. Familjerätten kan ge er stöd och hjälpa er att lösa situationen. Skulle ni ändå inte finna en gemensam lösning kan du stämma din före detta sambo genom att vända dig till tingsrätten. Tingsrätten kan ge till uppdrag att familjerätten ska genomföra medlingssamtal med er. De kan också bestämma att socialnämnden ska påbörja en utredning om hur umgänget ska fördelas. Vad som anses vara bäst för barnen är det som kommer vara avgörande för bedömningen. Det som tingsrätten kommer fram till kommer slutligen resultera i en bindande dom som talar om hur umgänget ska fördelas. Vill du gå denna väg skickar du en blankett till tingsrätten, du kan läsa mer om detta här. Mitt råd till digOm ni i dagsläget har ett giltigt avtal om umgänge så bör du följa detta samtidigt som du arbetar med att få det förändrat. Det finns annars en risk att det hålls emot dig om en tvist om umgänget uppstår. Finns det inte ett avtal bör ni försöka komma överens så att ni kan upprätta ett. Familjerätten kan vara en god hjälp i detta då de kan erbjuda mycket stöd och hjälp. Stämning i tingsrätt bör ses som en sista utväg om det inte finns någon annan lösning. Skulle det gå så långt så är det bra att kontakta en jurist som kan hjälpa dig föra din talan. Lawline har erfarna jurister som kan hjälpa dig, du kan komma i kontakt med dem här. Jag hoppas du fick din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få avgiftsnedsättning på grund av renovering i bostadsrätt?

2021-12-29 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en bostadsrätt, men måste avvakta några månader med att flytta in då det är fukt under lägenheten. Detta innebär att föreningen river och avfuktar lägenheten vilket gör att jag inte kan nyttja bostaden. Föreningen vill dock ändå att jag ska betala avgift för lägenheten trots att jag inte kan nyttja den p.g.a. deras arbete. Borde jag inte få slippa betala avgiften under tiden de utför arbete och jag inte kan bo i den?
Frida Källhage |Hej,Tack för att du vänder till Lawline!Det korta svaret på din fråga är nej, du har som huvudregel inte rätt till nedsättning. Nedan följer en kortare förklaring.Jag kommer besvara din fråga utifrån bostadsrättslagen (BrL). Det finns inget lagstöd för att en bostadsrättsinnehavare ska få sänkt avgift på grund av en nödvändig reparation. Sådan nedsättning finns enbart reglerat i de situationer då det är föreningen som har orsakat skadan eller om föreningen inte sköter sin reperationsplikt (7 kap 3§ 2 st BrL). Jag utgår från att det i detta fallet inte är föreningen som orsakat skadan. Det blir därför svårt att finna rättsligt stöd för att kräva nedsättning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur gör jag för att ge en gåva till mina barn?

2021-12-17 i Gåva
FRÅGA |Avser att ge mina barn en större summa pengar,men önskar att det skall vara enskild egendom. Hur gör jag?
Frida Källhage |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline!Grundläggande förutsättningarJag förstår att du vill ge en gåva till dina barn med villkoret att pengarna ska vara enskild egendom och du undrar nu hur du ska gå till väga. Vidare tolkar jag frågan som att du har för avsikt att ge pengarna nu genom gåva och inte genom testamente.Du behöver upprätta ett gåvobrevNär en större gåva ges är det inte ovanligt att ett gåvobrev upprättas. Ett gåvobrev är en juridisk handling i vilken någon förklarar att överlåta en gåva till en annan, där kan också framgå vissa "krav" för att gåvan ska vara giltigt. I vissa fall är gåvobrev ett krav och i andra fall är det inte det. Oftast väljer de flesta att upprätta en sådan handling ändå på grund av att det är en trygghet både för givaren och mottagaren. Vid gåva av lös egendom, som pengar är, är det däremot inte ett krav enligt lag. Eftersom din önskan däremot är att gåvan ska utgöra enskild egendom så är upprättandet av gåvobrev en nödvändighet för att kunna förena gåvan med villkoret att det är enskild egendom. Bra att veta om gåvobrevVid gåva av lös egendom blir gåvan först bindande när pengarna faktiskt byter ägare, det vill säga när dina barn har pengarna på kontot, 1§ gåvolagen. Det kan också vara bra att känna till att om inte något annat framgår av gåvobrevet så räknas det som förskott på arv när mottagaren är ett barn till givaren. Detta kan man dock reglera i gåvobrevet om man önskar. Det som ska ingå i ett gåvobrev är följande:- Vem som är givare- Vem som är mottagare- Noggrann beskrivning av egendomen (belopp etc)- Överlåtelseförklaring- Villkor för överlåtelse (tex att gåvan ska utgöra enskild egendom)- Underskrift för bägge parter- Ort och datumMin rekommendationMin rekommendation är således att du upprättar ett gåvobrev där det tydligt framgår att gåvan ska vara enskild egendom. Jag kan dessvärre inte hjälpa dig med det, men däremot kan du göra det själv till ett fast pris genom Lawlines avtalsrobot genom att klicka här. Det är betydligt lättare än att göra ett eget eftersom det innehåller allt som ska vara med för att det ska bli juridiskt rätt. Vill du istället ha mer skräddarsydd hjälp kan du vända dig till Lawlines erfarna jurister så hjälper de dig att upprätta ett avtal, klicka i så fall här för att boka tid. Jag hoppas svaret var till hjälp!Med vänliga hälsningar,