Får min fru behålla sitt permanenta uppehållstillstånd om jag dör?

2019-05-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min fru och jag gifte oss 2003 och flyttade till Sverige 2005. Hon är Litauisk och Kanadensisk medborgare. Vi har registrerat vårt äktenskap och hon har Put i Sverige sedan 2005. Jag är svensk medborgare, har arbetat och har permanent bostad i Sverige. Får hon behålla sitt Put om jag dör?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om permanent uppehållstillstånd hittar du i utlänningslagen.Ett permanent uppehållstillstånd (PUT) kan återkallas endast i vissa fall. Omständigheter som utgör grund för återkallelse av PUT är att personen flyttar från Sverige (7 kap. 7 § utlänningslagen), att personen medvetet lämnat felaktiga uppgifter som ledde till att uppehållstillståndet beviljades (7 kap. 1 § utlänningslagen) samt genom utvisning efter viss brottslighet (8 a kap. 1 § utlänningslagen).Att du avlider är inte en omständighet som kan leda till återkallelse av PUT, även om din fru från början fick uppehållstillstånd i Sverige pga. anknytning till dig. Din fru får alltså behålla sitt PUT om du dör.Vänligen,

Vem har rätt till skatteåterbäringen vid en bodelning?

2019-05-29 i Bodelning
FRÅGA |Skatteåterbäring skiljsmässa Mitt ex och jag ligger i skiljsmässa bodelning gjord och papper inskickat för skilsmässan. Nu har hon börjat tjata och säga att hon helt plötsligt har rätt till halva min skatteåterbäring hjälp vad gäller ? Papper för skiljsmässa inskickat innan änns deklaration gjordes och vad jag minns så inkomst tillgångar skulder som uppkommer efter papper inskickat för skilsmässan. har väl hon inte någon rätt till?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning och äktenskapsskillnad regleras i äktenskapsbalken.Det som är avgörande för vad som ska ingå i bodelningen är det datum som ni lämnade in ansökan om skilsmässa sk. kritiska tidpunkten (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Det som ni ägde innan detta datum ska ingå i bodelningen oavsett vem som stod som ägare (förutom det som räknas som enskild egendom). Tillgångar och skulder som inträffat efter datumet ni skickat in ansökning om skilsmässa omfattas alltså inte av bodelningen. Du nämner i din fråga att ni ansökte om skilsmässa innan deklarationen gjordes. Detta innebär att du har rätt i att skatteåterbäringen inte kommer att ingå i bodelningen. Du är välkommen att höra av dig vid ytterligare funderingar!

Kan jag säga upp mitt hyreskontrakt?

2019-05-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Om jag har ett hyreskontrakt där det står. Hyrestid: from denna dag och så länge hyresgästerna önskarUppsägning : uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen i enlighet med jordabalken bestämmelse. Uppsägningstiden är tre månader. Kan jag säga upp detta?Mvh
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt hyreskontrakt kan sägas upp i enighet med jordabalkens bestämmelser. Jag ska därför i mitt svar förklara vad ditt kontrakt innebär utifrån jordabalkens regler.Det framgår av 12 kap. 5 § jordabalken att om hyresavtalet avser en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Det framgår även av 12 kap. 8 § första stycket jordabalken att en uppsägning ska vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker.Svaret på din fråga är att du kan säga upp ditt kontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är då 3 månader precis som det står i kontraktet.Vänligen,

Om en person adopterar sin styvdotter förblir mamman fortfarande förälder?

2019-05-25 i Adoption
FRÅGA |Hej !Har en vän som vill adoptera sin styvdotter. Hennes biologiska pappa är avliden men hennes biologiska mamma lever. Om nu min vän adopterar henne, vilket båda vill så även hennes mamma, blir då inte hennes mamma fortsättningsvis kvar som hennes mamma ? vänligen
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om adoption hittar du främst i föräldrabalken.Det framgår av föräldrabalken att en make eller sambo får med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § föräldrabalken). Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska den som har adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder (4 kap. 21 § föräldrabalken).Om din vän adopterar sin styvdotter förblir hennes biologiska mamma fortsättningsvis kvar som hennes förälder. Går adoptionen igenom får styvdottern istället ytterligare en förälder i form av din vän som då blir adoptivförälder. Styvdottern blir då deras gemensamma barn.Du är välkommen att höra av dig vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Vem har rätt till hyresrätt när sambor separerar?

2019-05-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min ex-sambo har separerat och han har lämnat hyresrätten för att bo på annat håll. Vi valde lägenheten med omsorg, nära till förskola, mitt arbete och skola till hösten för min son sedan tidigare förhållande som vi redan innan bestämt skulle flytta hit.Jag anser att jag har bäst behov av lägenheten då jag har betalningsanmärkning, inga besparingar, min släkt på Gotland, en cancersjuk mamma på ön utan hög inkomst och min sons pappa har flyttat till en hyresrätt i Visby på 19kvm där min son inte får plats. Sonen har ADHD och har svårt att anpassa sig i nya miljöer och därför får extrastöd från den närliggande förskolan. Han kommer också få extrastöd från skolan som ligger nära hemmet.Min ex-sambo är kreditvärdig, har en hög och fast inkomst och dessutom 2 rum hos sina föräldrar att bo i, som även de har stora besparingar. Han har också mycket högre chans att få tag i andrahandsboende eftersom han är fri från betalningsanmärkningar.Jag har ansökt om en bodelningsförrättare för att få svart på vitt vem som har bäst behov av lägenheten eftersom jag redan hittat en inneboende att dela hyran med. Jag kan vidare inte ansöka om bostadsbidrag förrän hyresrätten är skriven på mig. Jag får heller inga källarnycklar så jag kan komma in i tvättstugan och tvätta mina och sonens kläder. Min ex-sambo står ensam på kontraktet och anser att han därför ska bo kvar. Vad säger lagen?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållande och bodelning hittar du i sambolagen.Bostaden utgör samboegendom om den förvärvats för gemensam användningDen gemensamma egendomen (samboegendomen) ska delas lika mellan sambos när ett samboförhållande tar slut (8 § sambolagen). Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I och med att ni tillsammans valt lägenheten och haft den som bostad för gemensam användning utgör lägenheten samboegendom. Jag förutsätter vidare att det inte finns något samboavtal mellan er.När den gemensamma egendomen ska delas mellan sambos fördelas den ut på lotter, vilket betyder att även lägenheten kommer att utgöra en sådan sådan lott. Den som bäst behöver bostaden har rätt att få den egendomen avräknat på sin lott. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (16 § andra stycket sambolagen).På vilka grunder görs bedömningen av vem som har bäst rätt till lägenheten?Vid bedömningen av vem som har störst behov av lägenheten tas hänsyn till om det exempelvis finns barn i samboförhållandet och om barnen kommer att bo hos den ena sambon. Även om barnen inte är gemensamma bör det förhållandet att barnen bott hos samborna under sambotiden vara en omständighet som talar för att bostaden bör tilldelas den sambo som barnen fortsätter att bo hos. I och med att du har ett barn från ett tidigare förhållande som bott med er tillsammans talar det för att du kan ha bättre rätt till lägenheten.Även omständigheter såsom ålder, hälsa, arbetsplats och möjlighet att erhålla bostad på annat håll kan spela roll. Du nämner att din ekonomiska situation inte är lika stabil som din ex-sambos, vilket också är en omständighet som kan inverka.Det är svårt att säga om du kommer att få "bäst rätt" till lägenheten i och med att en egen bedömning görs i varje enskilt fall. Jag anser dock, mot bakgrund av omständigheterna som du har beskrivit, att chansen tlll att du får behålla lägenheten är stor. Vänligen,

Avräknas mina skulder innan arvet delas ut?

2019-05-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Om jag har skulder där min man inte är medsökande, avräknas mina skulder också innan arvet delas efter testamentet. Vi har inga bröstarvingar.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i ärvdabalken.Oavsett om du skrivit ett testamente eller inte så består arvet av tillgångarna minus skulderna (20 kap 4 § ärvdabalken). Om du avlider så betalas dina skulder ur dödsboet innan eventuell arv kan delas ut enligt testamentet. Skulderna "försvinner" alltså inte när man avlider utan betalas alltid först ur dödsboet innan resterande arv kan delas ut. Du är välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar!Vänligen,

Vad innebär 24 kap. 2 § brottsbalken?

2019-05-25 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |I BrB 24:2 finns att läsa "Detsamma ska gälla om någon annan än de som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall."Vem är det man avser då?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I själva bestämmelsen 24 kap 2 § brottsbalken beskrivs vilka våldshandlingar som anses tillåtna, vilket skapar förutsättningar för utövandet av det offentliga våldsmonopolet. I bestämmelsens regleras tillåten våldsanvändning vid rymning av person som är lagligen frihetsberövad eller om den frihetsberövade genom våld eller hot om våld sätter sig till motvärn eller på annat sätt gör motstånd mot personen/ personerna som ansvarar för uppsikten. De som i dessa situationer är berättigade till att använda våld är i främst personalen på häkten och kriminalvårdsanstalter.Vad som menas med "Detsamma ska gälla om någon annan än de som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall" enligt lagkommentaren till bestämmelsen är att befogenheten att utöva våld vid sådana situationer även tillkommer för viss militär personal, kustbevakningen, vissa ordningsvakter, fartygsbefälhavare och den som har uppsikt över någon som är berövad friheten etc..Själva meningen ger alltså även den som gripit annan enligt 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken (envars gripande) samma rätt till utövande av nödvändig våld. Vänligen,

Hur kan jag som storebror hjälpa min lillasyster om jag misstänker att hon far illa hemma?

2019-05-24 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och 2 syskon till har en ännu mindre lilla syster som bor hos min mama , hon mpr psykiskt dåligt hos mama och hon vill börja rymma för och träffa oss. Mama annder sin makt och gör allt för att systern inte får höra av oss trots att vi gör allt för henne. Mama som äe vårdnadshavare har hon rätten att förbjuda och hjärntvätta lillsyrran att förbjuda alla medel att inte få tröffa eller höra av oss? Ska man tillkalla socialen eller vad glr jag som storebror för henne ni alla stora syskon har de bästa förutsättningarna för lilla syrran på 11 år. Min mor har träffat en man med hiv och det är illa där hemma och man är orolig att det ska gå väldigt dåligt till. Personen som mama ör tsm med är missbrukare och har stora problem med sina barn och drar med problem hem. Då min lilla syster är fläckfri liten tös aldrig några problem ringer och ber om att få komma därifrån så dör man inombords när man svarar att man ska hjälpa henne. Hur kan jag hjälpa henne, vi har kontaktat kurator på skola.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad du som storebror kan göra om du misstanker att din lillasyster inte mår bra hemma hos er mamma.Du bör överväga att kontakta socialtjänstenOm man misstänker att ett barn far illa hemma bör man som vuxen agera genom att kontakta socialtjänsten. Alla barn har rätt att växa upp i en trygg miljö med någon som bryr sig om dem så att de kan utvecklas på bästa möjliga sätt. Du nämner i din fråga att din lillasyster vill komma bort därifrån och "rymma" vilket är en indikation på att hon inte mår bra i sin hemmamiljö. Om din mamma inte klarar av att ge din lillasyster den tryggheten hon behöver måste samhället ta det ansvaret och se till att hon mår bra. Det bästa du kan göra om du misstänker att din lillasyster far illa hemma är därför, vilket du också har nämnt, att kontakta socialtjänsten. På så sätt kan socialtjänsten få göra sin bedömning samt eventuella utredning och agera därefter.Du kan göra en orosanmälan anonymtDu kan du alltid göra en orosanmälan anonymt till socialtjänsten. Vill du vara anonym ska du inte presentera dig med ditt namn då du kontaktar socialtjänsten, utan säga redan från början att du vill vara anonym. På så sätt kan inte din mamma få reda på att det är du som gjort en orosanmälan (om du är orolig för det). Efter att socialtjänsten fått in en orosanmälan tar de kontakt med vårdnadshavarna och barnet och beslutar därefter om och hur de ska utreda barnets situation. Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare funderingar!Vänligen,