Kan gåva mellan makar vara enskild egendom?

2020-08-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |hej,jag undrar om det har skett en gåva mellan två makar, är då alltid den att betrakta som enskild egendom? var kan man se om ngt är enskild egendom, är det bara i testamentet eller finns det som offentlig handling? det specifika fallet gäller två makar som har ett hus tillsammans där det i många år stod skrivet att den ena ägde 100% av huset och sedan ändades detta genom en gåva där den andra fick 50% så att båda står som ägare. kan gåvan ha gjorts utan att det är en enskild egendom eller blir det det per automatik när det är en gåva mellan makar? annars behövs väl inte en gåva göras?tacksam för svar!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten är att all makarnas egendom är giftorättsgods, så länge den inte är enskild egendom (se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Hur egendom kan göras till enskild regleras uttömmande i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken och den situationen att en make ger en gåva till den andre maken med föreskrift om att egendomen ska vara enskild finns inte uppräknad i lagrummet. En gåva mellan makar kan alltså inte göras till enskild egendom enbart genom ett gåvobrev, utan gåvan är tvärtom giftorättsgods.För att en gåva mellan makar ska kunna göras till enskild egendom räcker det alltså inte att man föreskrivit det i samband med gåvan, utan därtill måste det skrivas in i ett äktenskapsförord. Formkraven för ett äktenskapsförord återfinns i 7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord måste vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Det ska även registreras hos skatteverket.Om detta inte har gjorts avseende huset i ditt exempel är gåvan alltså giftorättsgods, inte enskild egendom.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur länge får en hyresgäst lämna kvar saker i ens lägenhet?

2020-08-25 i Hyresrätt
FRÅGA |3 månader har gått sedan jag sa åt min hyresgäst i mitt hem att hämta sina saker, hen har inget hämtat...innebär detta att jag nu kan få göra mig av med hens ägoddelar utan att hen har någon rätt att ge sig på mig?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Frågor om uthyrning av bostäder regleras i 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen. Det framgår av 12 kap. 27 § andra stycket jordabalken att om en hyresgäst har lämnat kvar egendom i bostaden, tillfaller den hyresvärden efter sex månader. Om hyresvärden har anmanat hyresgästen att hämta den kvarlämnade egendomen men detta inte har skett, tillfaller egendomen istället hyresvärden tre månader efter det att anmaningen skedde. Ett grundläggande rekvisit för att bestämmelsen ska bli tillämplig är att egendomen tillhör eller kan antas tillhöra hyresgästen eller någon i dennes hushåll, och att det alltså inte rör sig om någon annans egendom. Enligt förarbetena råder det emellertid en presumtion för att egendomen tillhör hyresgästen eller någon i dennes hushåll, du kan alltså utgå från detta så länge inte exempelvis en märkning eller dylikt på egendomen indikerar något annat.I båda fallen tillfaller egendomen hyresvärden utan att hen behöver betala någon lösen. Att tänka på är att du som hyresvärd har bevisbördan för att anmaning har skett. Även om anmaningen kan vara både skriftlig och muntlig är det alltså säkrast att ha gjort det skriftligt för att slippa eventuella problem med bevisningen. När egendomen tillfallit dig är du fri att disponera över den på vilket sätt du vill.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?

2020-07-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hejsan, jag går på en provanställning med en anställningsform ( tidsbegränsad) på 6 månader med vad är tidsbegränsad? Vad gäller för mig som arbetstagare om jag säger upp mig nu , måste jobba en månad eller tre månader ? Eller bara 14 dagar? Tack för svaret.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som regleras i 6 § LAS. Där framgår att prövotiden för en provanställning får vara maximalt 6 månader, det är detta som gör anställningsformen tidsbegränsad.Vid en provanställning är utgångspunkten att både arbetsgivaren och arbetstagaren när som helst kan avbryta provanställningen utan föregående uppsägningstid. Detta gäller så länge inte annat avtalats mellan parterna (se 6 § tredje stycket LAS).Svaret på din fråga är således att du inte har någon uppsägningstid alls om du säger upp dig från din provanställning. Om du dock har avtalat om uppsägningstid med din arbetsgivare, gäller den uppsägningstiden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vilka uppgifter får socialtjänsten sekretessbelägga?

2020-07-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har vårdnadshavaren rätt att få ut handlingen "Övervägande enligt 13 § LVU" i sin helhet? Kan vissa uppgifter sekretessbeläggas innan informationen går till vårdnadshavarna? Med vänlig hälsning
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ett övervägande om fortsatt vård behövs ska enligt 13 § LVU göras minst en gång i halvåret. Vårdnadshavaren behöver inte informeras om övervägandet. Däremot är detta övervägande som utgångspunkt en allmän handling då den förvaras hos en myndighet samt är upprättad inom myndigheten (se 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen samt 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen). Allmänna handlingar är emellertid inte nödvändigtvis offentliga, de kan sekretessbeläggas mot bakgrund av de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Detta följer av 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen. Inom socialtjänsten råder sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (se 26 kap. 1 § första stycket OSL). Att verksamhet för vård av unga enligt LVU omfattas av begreppet socialtjänst framgår av 26 kap. 1 § andra stycket andra punkten OSL. Inom socialtjänsten finns således ett så kallat omvänt skaderekvisit, det finns en presumtion för att uppgifterna ska omfattas av sekretess, om det inte står klart att inget men kommer åsamkas den enskilde.Socialtjänsten kan alltså vägra lämna ut handlingen eller sekretessbelägga delar av handlingen om de finner det lämpligt mot bakgrund av den prövning som ska göras enligt OSL. Om du inte är nöjd med myndighetens beslut att sekretessbelägga uppgiften kan du överklaga beslutet (se vidare 6 kap. 7 § OSL). Beslutet ska överklagas till kammarrätt (se 6 kap. 8 § OSL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur återkallar man ett testamente?

2020-08-26 i Testamente
FRÅGA |Hej Min pappa och hans sambo ska separera nästa vecka. Dem har skrivit något typ (sambo avtal ) med testamente. Jag och hennes son har skrivit under ett papper där det står att samboavtalet upphör mellan xx och yy Å gjort en bodelningslista över deras saker..Men undrar nu vad som krävs för att upphäva deras testamentet juridiskt korrekt .???
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ett testamente kan när som helst återkallas (se 10 kap. 5 § andra stycket ärvdabalken). Detta gäller även för så kallade inbördes testamenten, vilket jag tolkar det som att din pappa och hans sambo har upprättat. Hur ett testamente kan återkallas framgår av 10 kap. 5 § första stycket ärvdabalken. Det kan ske genom upprättandet av ett nytt formriktigt testamente, genom att testamentet förstörs av testator eller om testator otvetydigt givit tillkänna att testamentet inte lägre är uttryck för hans yttersta vilja. En återkallelse kan alltså ske helt formlöst men förutsätter ändå en tydlig viljeyttring från testator som visar att testamentet inte längre ska gälla. Det säkraste i det aktuella fallet borde dock vara att din pappa och hans sambo helt enkelt förstör testamentet, till exempel genom att bränna upp det eller riva sönder det. Det finns även en specialregel för inbördes testamenten i 10 kap. 7 § ärvdabalken, men nämnda regel tar sikte på när enbart en av parterna i det inbördes testamentet återkallar sitt förordnande. Som jag tolkar din fråga är din pappa och hans sambo överens om att båda ska återkalla testamentet och regeln blir därför inte aktuell.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är försörjningskravet uppfyllt om man hyr i andra hand?

2020-08-25 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Min fråga är angående anknytningsinvandring och försörjningskraven.För att min man ska kunna komma till Sverige måste jag som svensk medborgare uppfylla försörjningskraven. Ett krav är bostad och jag undrar om man kan hyra en lägenhet från en privat person eller på blocket? Jag såg att blocket bostad har någon slags samarbete med Qasa Och tydligen så är det dem som hjälper till med avtalet när man hyr bostad från en privat person. Tack för svaret i förväg!
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Det så kallade försörjningskravet återfinns numera i 9 § Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Här stadgas bland annat som du säger ett krav på att anknytningspersonen har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig själv och utlänningen. Vilka krav som ställs på bostaden är inte reglerat i lag, istället har Migrationsverket utfärdat föreskrifter på området.I dessa föreskrifter säger Migrationsverket att det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon eller att bo hos sina föräldrar räcker dock inte för att kravet ska anses vara uppfyllt. Tänk även på att du måste kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?

2020-07-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Det här är en kanske knepig fråga. Men hur stor utredningsskyldighet har en domstol gällande en överklagan? Det här handlar om Migrationsdomstolen. Är de t.ex. skyldiga att noggrant gå igenom alla inlämnade handlingar? Hälsningar
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utredningsskyldigheten hos en förvaltningsdomstol regleras i 8 § förvaltningsprocesslagen (FPL), där det framgår att rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Även om FPL är en lag som är subsidiär till andra lagar, (se 2 § FPL), framgår det av 16 kap. 1 § utlänningslagen att dess bestämmelser ska tillämpas i migrationsdomstolen. Hur långgående utredningsskyldigheten är beror på ett flertal faktorer, såsom ärendets karaktär, vem som har tagit initiativ till ärendet, allmänintresset i ärendet och vilka förutsättningar parterna kan anses ha att föra sin talan. Även styrkeförmågan hos parterna samt partsställning kan spela roll.Som synes är det i högsta grad en bedömning som kan variera från fall till fall. När det gäller asylmål framgår det emellertid av praxis att domstolen har en långtgående utredningsskyldighet (se till exempel MIG 2006:1). Detta eftersom det är mål av skyddskaraktär och på grund av svårigheterna för den asylsökande att göra sina påståenden sannolika. Att observera är dock att trots domstolens långtgående utredningsskyldighet är det den asylsökande som har bevisbördan för att förutsättningarna för att erhålla uppehållstillstånd är uppfyllda.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om samäganderättslagen har avtalats bort?

2020-07-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga rörande konsekvensen av att avtala bort lagen om samäganderätt.Jag äger tillsammans med mina 2 systrar en frititdsfastighet som vi fick i gåva av våra föräldrar under 80-talet. Gåvan är villkorad med en hembudsklausul samt att lagen om samäganderätt är avtalad bort.Min fråga är om det finns några begränsningar i vad jag som delägare får göra med fastigheten och dess byggnader och tillbehör?Kan jag anlägga vägar, fälla träd, söka bygglov etc helt utan hänsyn till de övriga delägarna?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten när egendom samägs av två eller flera personer är att samäganderättslagen (SamägL) är tillämplig (se vidare 1 § SamägL).Samäganderättslagen är emellertid till största del dispositiv, vilket innebär att dess bestämmelser kan avtalas bort. Det framgår att detta har gjorts avseende er samägda fritidsfastighet. Huruvida du får vidta de åtgärder du exemplifierar beror alltså på vad som är avtalat istället för samäganderättslagen. Om det enbart är så att samäganderättslagen avtalats bort, utan att ni för den delen har avtalat om vad som istället ska gälla, bör slutsatsen vara att lagen helt enkelt inte ska tillämpas. Den bestämmelse som främst är aktuell i ditt fall är 2 § SamägL, där det stadgas att delägarna måste vara överens för att någon ska kunna förfoga över egendomen eller vidta åtgärder i dess förvaltning. Då samäganderättslagen enligt gåvobrevet inte ska tillämpas torde slutsatsen kunna dras att alla delägare istället har en rätt att vidta åtgärder utan övriga delägares samtycke. Huruvida denna tolkning är 100% korrekt kan jag dock inte garantera då denna fråga mig veterligen inte har prövats i praxis och jag inte vet exakt om det skrivits något annat i gåvobrevet som ska gälla istället för samäganderättslagen. En sådan slutsats skulle ju föranleda att ni alla tre får göra exakt vad ni vill med egendomen och märkliga situationer skulle då kunna uppstå.Mitt råd till dig är att försöka komma överens med dina syskon om egendomens förvaltning eller fråga gåvogivaren vad avsikten var angående hur fastigheten skulle förvaltas. Att observera är också att HD i ett nytt avgörande kommit fram till att även om samäganderättslagen avtalats bort har varje delägare, om delägarna inte kan komma överens om något, en rätt att ansöka om förordnande av en god man vid tingsrätten för egendomens förvaltning, förutsatt att en alternativ tvistelösning inte har reglerats mellan parterna (se NJA 2019 s. 1055).Om du vill ha hjälp av någon av våra verksamma jurister som kan kolla närmare på ärendet kan du boka det här.Med vänliga hälsningar,