Vad innebär en ordningsföreskrift?

2021-11-02 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Vad innebär en "ordningsföreskrift"? Och hur vet man om en paragraf är det?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!En ordningsföreskrift är ett påbud som är skadeståndssanktionerat ifall det inte efterföljs, dock innebär ett handlande som strider mot en ordningsföreskrift inte att det medför ogiltighet. Endast skadestånd utgår.8 § LAS är ett exempel på en ordningsföreskrift. Det följer av 38 - 39 §§ LAS där det stadgas att skadestånd utgår ifall regleringen inte följs. Ordningsföreskrifter följs alltså av ett krav på skadestånd.Med vänlig hälsning!

Har jag rätt att byta advokat?

2021-11-02 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej! Min syster är mitt i en vårdnadstvist där hon tog kontakt med en advokat som skulle representera henne juridiskt i tingsrätten för ca. 3 månader sedan. Hon pratade med advokaten första gången när hon skulle presentera hennes situation för advokaten och de skulle skriva ett avtal. Sedan dess har advokaten varit svår att nå och ber själv om ursäkt för att han har mycket att göra och varit väldigt upptagen. När hon ringer på advokatens telefeonnummer kommer hon alltid till växeln och receptionisten meddelar alltid att han är upptagen just nu och att hon skulle meddela honom att min syster ringde, men han ringer eller hör inte av sig efter. Han hör av sig endast när han vill. Min fråga är då om min syster har rätt att få byta advokat med denna anledning? Tack på förhand.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Rätten att byta advokat beror mycket på om klienten har en offentlig försvarare som betalats via rättshjälp, eller en privat försvarare som klienten själv betalat.Ifall din syster har bekostat försvararen själv har hon all rätt att byta advokat, och behöver heller inte ange någon särskild anledning. Det går bra att byta advokat i det här läget utan att några formella hinder står i vägen.Ifall din syster har erhållit en försvarare via rättshjälp, det vill säga en av det allmänna betald försvarare, krävs det särskilda skäl för byte av försvarare, se 26 § rättshjälpslagen. Att din systers advokat har varit upptagen med andra uppdrag kan inte i sig anses vara särskilda skäl. Särskilda skäl föreligger främst vid sjukdom hos biträde eller jävighet. Likaså kan särskilda skäl föreligga ifall det är ett för klienten avgörande fall, exempelvis ett vårdnadsmål eller liknande. Särskilda skäl är dock ett högt ställt krav.Med vänlig hälsning!

Hur skriva samägandeavtal när en samägare inte vill vara med?

2021-11-02 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Vi är fyra delägare till en sommarstuga.Något samägandeavtal har aldrig upprättats.Nu vill tre av oss delägare upprätta ett avtal med den fjärde delägaren motsätter sig det.Vad finns det för möjligheter att få till stånd ett samägandeavtal? Med vänliga hälsningar
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Ni är fyra personer som tillsammans äger en sommarstuga, utan samägandeavtal. Regler om samäganderätt återfinns i samäganderättslagen.Tre av er vill upprätta ett samägandeavtal medan den fjärde motsätter sig. I svensk avtalsrätt är det inte möjligt att binda tredje man utan dennes uttryckliga godkännande. Ni kan alltså inte skriva ett samägandeavtal mellan alla fyra.Ni tre som är beredda att ingå ett samägandeavtal kan dock göra det sinsemellan, dock endast rörande er del av sommarstugan. Ni kan inte på något sätt binda den fjärde personen genom avtalet.Det ni kan göra är att försöka övertala den fjärde personen att ingå avtalet. Avtalet ni tre eventuellt skriver sinsemellan är ett samägandeavtal rörande er specifika del av sommarstugan, där den fjärde personen står utanför, men fortsätter vara samägare till sommarstugan. Ni kan inte tvinga in den fjärde personen i avtalet.

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta min semesterersättning?

2021-11-02 i Utmätning
FRÅGA |Om jag enligt semesterlagen har rätt till betald semester, hur kan då kronofogden ha rätt att dra från min semesterersättning?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga behandlar en utmätningssituation, vars regler finnes i Utsökningsbalken (UB).När kronofogden utmäter egendom gör myndigheten det i en specifik ordning. Lön utmäts alltid först, se 4 kap. 3 § UB. När kronofogden utmäter lön gör de inte någon skillnad mellan semesterersättning och vanlig lön, jfr. 7 kap. 1 § UB.Att du har rätt till betald semester enligt semesterlagen är för Kronofogdemyndigheten irrelevant. Myndigheten har rätt att utmäta även din semesterersättning.Med vänlig hälsning!

Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?

2021-11-02 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Att skifta ett dödsbo är ofta en tidskrävande period i livet och tar olika lång tid beroende på många olika faktorer. En dödsboutveckling består av:- Bouppteckning- Dödsboförvaltning, och- ArvskifteVid bouppteckningen sammanställer man den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen måste vara registrerad hos Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Det är endast bouppteckningen som har en deadline. Dödsboförvaltningen, där man praktiskt hanterar egendomen som den framlidne lämnat efter sig, samt själva arvskiftet, görs av dödsbodelägarna i den takt de anser vara rimligt. Någon exakt tidpunkt för när en dödsboutveckling närmar sig sitt slut är därför svår att säga. Från fyra månader och uppåt kan det ta, då varje dödsboutveckling inte är den andra lik.Med vänliga hälsningar.

Ska efterlevandes privata bankmedel tas med avlidne makes arvskifte?

2021-11-02 i Make
FRÅGA |Hej, ska efterlevande makas tillgångar av privata bankmedel tas med i arvskifte gällande makens särkullbarn? Makan har inga egna barn.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Efter att en make avlidit ska en bodelning göras, se 23 kap. 1 § ÄB. Bodelningen skall innefatta giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB.Ifall makans privata bankmedel inte är enskild egendom enligt 7 kap. ÄktB skall egendomen innefattas i giftorättsgodset som delas lika mellan dödsboet och efterlevande makan.Ifall efterlevande makas privata bankmedel ska tas med i arvskiftet beror således på ifall det rör sig om enskild egendom eller giftorättsgods enligt 7 kap. ÄktB. Är det enskild egendom kommer bankmedlen inte att innefattas i den avlidne makens arv som delas mellan särkullbarnen. Är det giftorättsgods kommer bankmedlen att innefattas.

Kan butiken neka mig inträde?

2021-11-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag skulle köpa alkohol i en matbutik, men blev nekad då min minderåriga vän var med mig. Detta tyckte jag var konstigt eftersom langning oftast sker utan sällskap, men accepterade beslutet. Dock frågade jag när jag fick komma tillbaka och köpa, eftersom jag uppenbarligen ville köpa alkoholen. Blev utskickad utan svar och förstod inte logiken alls. Frågan är då: När får jag egentligen komma tillbaka? Finns det någon tidsgräns eller hur fungerar det?Tack för svar!
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag utgår från att det handlar om en privatbutik. I sådana fall har privatbutiken rätt att neka människor inträde såvida nekandet inte utgör något brott.I NJA 1995 s. 84 konstaterar Högsta domstolen att du som privatperson inte begår olaga intrång genom att inträda i butiken igen, på grund av att straffbestämmelsen avser att skydda utrymmen som inte ger allmänheten tillträde. Dock har butiken all rätt att neka dig tillträde, under förutsättningen att nekandet inte utgör brott.Det brott som kommer ifråga är olaga diskriminering enligt 16 kap. 9 § BrB. Såvida nekandet inte sker "på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att inte gå personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra", är nekandet tillåtet.Det finns för lite information för att avgöra om butiken verkligen har agerat på ett diskriminerande vis. Du är välkommen åter med ytterligare information!Med vänlig hälsning!

Hur kan Sverige ha rätt att stifta en lag som Estonialagen, och förbjuda svenska medborgare från att dyka vid vraket?

2021-10-04 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Min fråga gäller färjan Estonia...hur kan Sverige ha rätt att stifta lag och därigenom förbjuda svenskar att dyka på vraket som ligger på internationellt vatten?Med vänliga hälsningar
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Lagstiftningsmakten, eller den legislativa jurisdiktionen är en inre nationell angelägenhet. Det innebär att varje stat har en i princip oinskränkt jurisdiktion att stifta nya lagar inom vilka områden de vill, förutsatt att lagen sedan i tillämpningen stämmer överens med gällande internationell rätt.Estonialagen har Sverige legislativ oinskränkt jurisdiktion att stifta. Staten Sverige har rätt att tillämpa Estonialagen på enskilda personer förutsatt att den judikativa jurisdiktionen är för handen. Ifall Sverige har judikativ jurisdiktion i ett enskilt fall har staten rätt att tillämpa lagen, trots att Estoniavraket ligger på internationellt vatten, detta eftersom bestämmelserna syftar till att stoppa svenska medborgare från att agera runt vraket. Judikativ jurisdiktion är en rätt för suveräna stater att åtala och döma enskilda personer för brott. Staten Sverige har judikativ jurisdiktion över svenska medborgare baserat på den aktiva personalitetsprincipen, vilket är en straffrättslig anknytningsprincip som ger en suverän stat rätt att ställa deras egna medborgare inför rätta ifall dessa begår ett brott, just på grund av att de är medborgare i den suveräna staten. Att vraket ligger på internationellt vatten är i det här fallet irrelevant.Med vänlig hälsning!