Krävs åtalsförordnande för att åtala en gärning som är straffri i ett visst land, men motsvarar brott i Sverige?

2021-06-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Krävs det förordnande enligt 2 kap. 5 § brottsbalken för att en utlänning som i sitt hemland begått en gärning som är straffri där men som utgör sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 §) i Sverige, ska kunna åtalas i Sverige?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det här fallet har en person begått en gärning i sitt hemland som där inte är straffbar, och inte utgör något brott. För att kunna lagföras i Sverige krävs det att gärningen utgör ett brott mot svensk lag, att svensk domstol har jurisdiktion enligt 2 kap. BrB, samt att det inte föreligger något hinder för åtal i de fallen.För att det ska vara ett brott mot svensk lag krävs det att det inte finns några inskränkningar vad gäller vilka som kan begå brottet, kan bli utsatta för brottet samt var brottet kan begås. I det här fallet är sexuellt utnyttjande av barn ett brott som inte är inskränkt på något sätt.För att kunna lagföras i Sverige för ett brott begånget utomlands krävs det att Sverige har jurisdiktion, vilket följer av 2 kap. Brottsbalken (BrB).I det här fallet är kravet på dubbel straffbarhet inte uppfyllt. Den gärning som begås av utlänningen utgör inte något brott, varför gärningen som huvudregel inte kan bestraffas i Sverige, se 2 kap. 2 § 2st. BrB. I vissa specifika fall kan detta krav dock frångås.Enligt 2 kap. 2 § 4st. BrB gäller inte kravet på dubbel straffbarhet för gärningar som motsvaras av sexuellt utnyttjande av barn, se tredje punkten.Gärningen som begåtts av utlänningen kan rent formellt lagföras i Sverige, dock kräver 2 kap. 2 § 1st. BrB att utlänningen har viss anknytning till Sverige. I ovan fall nämns ingenting om utlänningens anknytning till Sverige. Ifall någon av punkterna i första stycket är uppfyllda har svensk domstol jurisdiktion.För att kunna åtalas för en sådan gärning krävs vidare enligt 2 kap. 5 § BrB att hinder för åtal inte föreligger. I alla fall som en ev. straffbar gärning begåtts utanför riket krävs åtalsförordnande enligt paragrafen, förutom i sex uppställda undantagssituationer då något sådant förordnande inte krävs.Som huvudregel krävs åtalsförordnande för åtal i Sverige i situationen ovan. Det faktum att gärningen är straffri i landet där brottet begåtts är inte relevant ur ett åtalsförordnandeperspektiv.Med vänlig hälsning!

Kan en hyresgäst sägas upp om hyresvärden erbjuder hyresgästen en likvärdig hyresrätt?

2021-06-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan jag säga upp en hyregäst om jag erbjuder en likvärdig lägenhet
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringar angående hyresrätter återfinns i 12 kap. Jordabalken (JB).Jag utgår från att hyresavtalet gäller på obestämd tid, varför det upphör att gälla när det sägs upp, se 12 kap. 3 § 1st. JB.Det finns inte något hinder mot att säga upp hyresgästen på det sätt du anger ovan, dock krävs givetvis hyresgästens medgivande, förutsatt att hyresgästen inte har förverkat hyresrätten enligt 12 kap. 42 § JB. Med vänlig hälsning!

Jag har köpt falska märkeskläder från en kinesisk hemsida, har jag begått ett brott i samband med köpet?

2021-06-14 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej jag har några frågor. Begår jag ett brott om jag via nätet köper falska märkeskläder det vill säga piratkopior från en kinesisk hemsida? Om det är lagligt, finns det någon speciell maxsumma som jag får köpa för? Det är tänkt att jag ska använda kläderna själv.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Endast det faktum att du köper kläder gör inte att du begår ett brott. Att det är piratkopior är inte relevant i sammanhanget.Dock skulle eventuellt brottet häleri enligt 9 kap. 6 § Brottsbalken. För att s.k sakhäleri ska vara för handen krävs ett "förbrott".Ett "förbrott" innebär att det krävs att en specifik brottslig gärning som föregår hälerigärningen. De gärningar som utgör förbrott till häleri är objekt som kräver tillägnelseuppsåt, det vill säga stöldobjekt. Det måste styrkas att egendomen, det vill säga de falska märkeskläderna, härrör från ett faktiskt brott av en viss typ.I kretsen av förbrott ingår:- Alla former av stöldbrott, inklusive egenmäktigt förfarandebrott, - Bedrägeribrott, oredligt förfarande, utpressning, rån, ocker, trolöshet mot huvudman, behörighetsmissbruk, om förbrottets gärningsman utfår kläder som omfattas av annans äganderätt- SakförskingringHar kläderna som du köpt föregåtts av ett brott som framgår av listan ovan kan det, under förutsättning att du har uppsåt, utgöra häleri enligt 9 kap. 6 § Brottsbalken. Är kläderna du köpt endast förfalskade innebär det att du inte begått ett brott ifall du köper dem. Det finns heller ingen gräns sett ur ditt perspektiv för hur dyra kläderna får vara som du köper, gällande huruvida du begått ett brott.Med vänlig hälsning!

Kan jag kräva ersättning för en skada som uppstod för 10 år sedan?

2021-06-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag fick fula utslag på båda underbenen fram, 2011 vilket resulterat i väldigt fula ärr. Jag bodde då tillsammans med en man i hans villa. Kan jag få ersättning för dessa ärr nu, 2021? Mvh
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida du har rätt till ersättning beror på om din försäkring täcker skadan, alternativt om du kan styrka att någon annan har tillfogat dig skadan varför då du skulle ha rätt till skadestånd.Enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen har du rätt till ersättning om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet har vållat dig skada.Det är du som skadelidande som har bevisbördan för att en viss person har vållat dig skada. Kan du visa det har du rätt till ersättning i form av skadestånd. Det gäller dock att du väcker skadeståndstalan inom 10 år från skadehändelsen, se 2 § Preskriptionslagen. Preskriptionstiden på en fordran, det vill säga ditt krav på ersättning från skadevållaren, är i det här fallet 10 år. Det innebär att du måste väcka talan inom 10 år från skadehändelsen.Samma sak gäller ifall det inte var någon person som orsakade skadan, men du ändå får ersättning via ditt försäkringsbolag. Preskriptionstiden är 10 år efter försäkringsfallet. Se med ditt försäkringsbolag om skadan täcks av försäkringen.Med vänlig hälsning!

När ska jag betala sista hyran, vid två månaders uppsägningstid?

2021-06-19 i Hyresavtal
FRÅGA |§2 Hyrestid fr.o.m. 2020-11-01 och tillsvidare.Uppsägning ska ske skriftligen och hyresavtalet upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 2 månader från uppsägningen. Hyresgäst och hyresvärd kan ingå överenskommelse om kortare uppsägningstid.Om jag sade upp avtalet 15 juni när blir sista månads betalning?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägning från hyresavtal gäller med uppsägningstid. Hyresavtalet ovan har en uppsägningstid om två månader. Det innebär att om du säger upp avtalet den 15 juni är uppsägningstiden två månader från och med månaden juni.Du kommer således behöva betala hyra för juli och augusti i det här fallet, då hyran för juli månad ännu inte har förfallit.Med vänlig hälsning!

En vän har fått sommarjobb, denne är 18 år gammal och erhåller samtidigt försörjningsstöd. Hur påverkas försörjningsstödet av sommarjobbet, och hur påverkas skattskyldigheten av det faktum att personen går i skolan?

2021-06-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Har två frågor, som jag hoppas ni kan svara på!En nära vän har fått sommarjobb, kommer att tjäna över 25.000 kr. Vännen är 18 alltså myndig, och går på gymnasiet. Vännen bor med sin far. Fadern och vännen har försörjningsstöd. Nu till frågan: kan vännen jobba, utan några juridiska konsekvenser ty man har försörjningsstöd. Det jag menar med konsekvenser är tex att försörjningsstödet kommer att dras in då man får lön...Alltså kan vännen jobba och få in pengar till sig själv samtidigt som dem får försörjningsstöd? Då man går i skolan ska det väl kunna gå? Den andra frågan: eftersom vännen går i skolan, kan man söka att inte betala skatt eller iallafall dra ner på skatten lite? Tackar på förhand!
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller försörjningsstöd regleras den frågan i Socialtjänstlagen. Den som inte kan försörja sig men kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om denne inte kan få sina behov tillgodosedda, antingen på eget eller annat sätt. Du skriver att din vän erhåller försörjningsstöd, vilket innebär att personen inte kan få sina behov tillgodosedda, och att denne stod till arbetsmarknadens förfogande. Eftersom din vän nu har erhållit ett sommarjobb är din vän förmodligen inte längre i behov av försörjningsstöd, ifall lönen tillförsäkrar din vän en skälig levnadsnivå.Din vän kan alltså inte jobba och samtidigt erhålla försörjningsstöd.Vad gäller skatten kommer din vän beskattas på samma sätt som övriga personer som inte går i skolan. Beskattning av inkomstslaget tjänst regleras i 10 kap. 1 § Inkomstskattelagen. Din vän är 18 år gammal, och ska därmed betala samma skatt som övriga personer som inte går i skolan, detta följer av 3 kap. Inkomstskattelagen.Med vänlig hälsning!

Beskattas kapitalvinst på aktiebolag med särskild vinstudelningsbegränsning annorlunda än kapitalvinst på vanlig aktiebolag?

2021-06-14 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej,Jag undrar om vinster i ett bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning betalar samma bolagsskatt som ett vanligt aktiebolag.Jag vill inte just nu lära mig om utdelning, löneskatter, överföringar eller bokföringsgrepp (även om jag säkert kommer att återkomma med sådana frågor). Utan jag undrar kort och gott om vinster beskattas med cirka 21 % på samma sätt som i AB.Tacksam för input
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna regler om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning återfinns i 32 kap. Aktiebolagslagen.Regler om beskattning av kapitalvinster regleras i Inkomstskattelag (1999:1229). Om du som enskild fysisk person gör en kapitalvinst från ett aktiebolag återfinns reglerna i 41 kap. 1 § Inkomstskattelagen, samt 44 - 55 kap. Inkomstskattelagen.Tar en fysisk person ut vinst från ett aktiebolag skall kapitalvinsten beskattas enligt reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster i ovan nämnda kapitel i inkomstskattelagen. Någon skillnad vad gäller själva beskattningen av de eventuella kapitalvinster som kan genereras görs inte i svensk rätt.En kapitalvinst ur ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning beskattas på samma sätt som en kapitalvinst ur ett vanligt aktiebolag.Med vänlig hälsning!

Kan en schackturnering anses vara offentlig tillställning?

2021-05-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Är en schackturnering att anses som en offentlig tillställning?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en tillställning ska anses offentlig krävs det att den anordnas direkt för allmänheten, eller att allmänheten har tillträde till den.Ordningslagens 2 kap. 3 § definierar offentlig tillställning som en tillställning som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde. Sådana exempel är tävlingar och uppvisningar i idrott och flygning, danstillställningar, tivoli och festtåg, marknader, mässor och stadsfester.En schackturnering kommer förmodligen därför att klassificeras som offentlig tillställning. Är schackturneringen begränsad genom krav på inbjudan eller liknande villkor, exempelvis kvalifikation, är den att anse som offentlig om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande består i att anordna schackturneringar.Med vänlig hälsning!