Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?

2021-11-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?Vi har inga barn under 16 år boende hemma.Hur gör vi rent praktiskt?Mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BetänketidOm ni båda är överens om att ni ska upplösa äktenskapet behöver ni ingen betänketid, se 5 kap 2 § äktenskapsbalken. Detta eftersom ni inte har några barn under 16 år, se 5 kap 1 § äktenskapsbalken.Det behövs ingen betänkte tid om ni under två år har bott åtskilda från varandra, se 5 kap 4 § äktenskapsbalken.I det fall ni omfattas av betänketid, är den sex månader, se 5 kap 3 § äktenskapsbalken.Hur går det till i praktikenNi kan ansöka om äktenskapsskillnad genom att skicka en ansökan till tingsrätten i den kommun ni är folkbokförda i. Om det bara är du som vill skilja dig måste ansöka hos tingsrätten och sedan delge din maka.BodelningNär ni väljer att upplösa äktenskapet ska ni dela era tillgångar genom bodelning, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär i praktiken att ni ska dela upp alla era tillgångar, även banktillgångar. Har ni inte skrivit något äktenskapsförord, eller om några tillgångar på annat sätt inte utgör enskild egendom, räknas allt som giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att ni äger tillgångarna med lika del. Detta gäller även banktillgångar. Vid bodelningen ska ni göra avdrag för era skulder. Sedan lägger ni ihop tillgångarna och delar de lika genom lottläggning, se 11kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken. Lottläggning innebär att ni delar upp tillgångarna efter behov och önskemål, se 11 kap 7 § äktenskapsbalken.Bodelningsavtalet kan ni upprätta själva om ni kommer överens. Om ni äger en fastighet måste avtalet vara skriftligt. Däremot finns det inget krav på att det ska registreras. Om ni vill registrera bodelningen kan ni göra det hos Skatteverket.SammanfattningOm ni är överens om att ni ska skilja er, eller om ni har bott åtskilda från varandra under två år, behöver ni ingen betänketid. Ni kan då ansöka direkt till tingsrätten i den kommun där ni är folkbokförda. Ni ska upprätta ett bodelningsavtal. Min rekommendation är att ni gör ett skriftligt avtal. Om ni behöver hjälp med att göra en bouppteckning, eller upprätta ett avtal, är ni varmt välkomna till oss på Lawline.Vänligen,

Varför finns bestämmelsen "verksam i betydande omfattning" i 57 kap 4 § inkomstskattelagen?

2021-11-01 i Fåmansbolag
FRÅGA |Hej!En fråga gällande 57 kap 4§ om "verksam i betydande omfattning". Varför kom den bestämmelsen ?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som om du syftar på 57 kap 4 § inkomstskattelagen.3:12 reglernaReglerna handlar om fåmansbolag, och hur de ska beskattas för likvida medel som de tar ut ur företaget.För att omfattas av reglerna måste du ha ett fåmansföretag. Det innebär att fyra eller färre delägare ska äga mer än 50 % i bolaget, se 56 kap 2 § Inkomstskattelagen. Om det är så att någon närstående, det vill säga make, förälder, mor och farföräldrar, barn, syskon eller dödsbodelägare, se 2 kap 22 § inkomstskattelagen, ska den personen räknas som samma person som delägaren i bolaget, se 57 kap 3 § inkomstskattelagen.Skatt på lön, eller skatt på utdelning av andelarEtt bolag som betalar ut lön till en person som arbetar i bolaget måste även betala arbetsgivaravgifter, se 2 kap 1 § och 2 kap 10 § socialavgiftslagen, samt att den som får lönen måste betala kommunalskatt på lönen med normalt 32%, se 1 kap 5 § inkomstskattelagen. Däremot om en person inte arbetar aktivt i bolaget ska utdelning av andelsvinster beskattas med en kvoterad del av vinsten. 5/6 av vinsten tas upp till beskattning enligt 42 kap 15a § inkomstskattelagen. Den summan beskattas sedan med trettio procent, se 65 kap 7 § inkomostskattelagen.Om inte reglerna i 57 kap inkomstskattelagen fanns skulle många fåmansföretagare lockas att ta ut pengar i form av utdelning i stället för lön, för att undvika betala arbetsgivaravgifterna och att få lägre skatt.Verksam i betydande omfattningEn företagare som arbetar i bolaget ska anses ta ut lön i första hand, i stället för utdelning. Men om andelarna i bolaget är kvalificerade, vilket innebär att delägaren ska arbeta och samtidigt inneha en företagsledande ställning i bolaget. Detta är innebörden med "verksam i betydande omfattning", se 57 kap 4 § inkomstskattelagen. Den delägaren kan då ta ut en summa som når upp till gränsbeloppet. 2/3 av beloppet beskattas sedan som inkomst av kapital, se 57 kap 20 § inkomstskattelagen, beloppet som överstiger gränsbeloppet skattas som inkomst av tjänst. Vilket även innebär att bolaget ska betala arbetsgivaravgifter på den överstigande delen.FöretagsledareSom företagsledare räknas en person som har inflytande över ekonomin i bolaget, typiskt sett en VD. En bedömning av en företagsledare görs delvis genom att bedöma ägarandelen i bolaget som normalt ska uppgå till 20% av aktierna, men även en kvalitativ bedömning görs, vilket innebär att bedömningen tar sikte på utbildning, position i bolaget och liknande. Det räcker alltså inte att vara styrelseledamot. Detta framkommer av förarbetena (Det som ligger till grund för den aktuella lagen), se 56 kap 6 § inkomstskattelagen.Svaret på din frågaAtt vara verksam i betydande omfattning innebär alltså att du har möjlighet att påverka din lön, eller om utdelning ska ske. Om det är så att det är ett fåmansbolag där du är verksam i betydande omfattning blir dina andelar kvalificerade. Utdelning av en andelsvinst ska beskattas som jag beskrev ovan. Vad som menas med gränsbelopp framkommer av 57 kap 10­­­12 §§ inkomstskattelagen. Enkelt beskrivet kan det räknas fram med två metoder. Enligt förenklingsregeln multiplicerar du 2,75 x av ett inkomstbasbelopp, se 57 kap 11 § 1p inkomstskattelagen. Enligt huvudregeln i 57 kap 11 § 2p inkomstskattelagen kan du ta underlaget för årets gränsbelopp multiplicerat med statslåneräntan ökad med nio procentenheter.Om du som företagare tar ut en lön som motsvarar sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av hela löneunderlaget, se 57 kap 19 § inkomstskattelagen, har du rätt att lägga till 50 % av hela löneunderlaget till gränsbeloppet. Och kan därmed ta ut vinst som beskattas med 2/3 av summan.I praktiken innebär det om du tar ut en hög lön, eller har många anställda ökar beloppet som du kan ta ut med kvoterad del.SammanfattningVerksam i betydande omfattning innebär i praktiken att du har en företagsledande position i bolaget. Positionen kan leda till att du har inflytande över hur utdelningar ska ske. Därför blir en sådan delägares andelar kvalificerade, och ska beskattas som inkomst av tjänst, förutom det belopp som ryms inom gränsbeloppet. Om du behöver hjälp med att förklara de snåriga reglerna i 57 kap inkomstskattelagen är du välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?

2021-10-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man gifte oss 1997 vi har sex barn tillsammans . Vi bor i ett hus, som min man köpte innan vi gifte oss. Det finns inget äktenskapsförord. Därimot har vi gemensamt lånat pengar till att renovera huset. Där har jag hälften av lånet men ingen del i huset. Om vi skiljer oss kommer jag få rätt till hälften av husets värde efter att vårt gemensamma lån betalats tillbaka ? Under åren som gått har min man betalt amorteringar och räntor på huset och jag har betalt löpande kostnader som mat, bensin, telefoner och abonnemang, kläder och allt som barnen behövt. // Tack på förhand !
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du har rätt till värdet av halva huset. Nedan kommer en förklaring.GiftorättsgodsDu skriver i ditt brev att ni inte har något äktenskapsförord. Då räknas era tillgångar som giftorättsgods, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Det innebär att allt ni äger ska läggas samman vid en bodelning, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Detta gäller även era skulder och banktillgångar, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken.HusetHuset som ni bor i är er gemensamma bostad. Det spelar ingen roll vem av er som har köpt huset, eller om ni köpt det tillsammans, se 7 kap 4 § äktenskapsbalken. Det innebär att huset ska ingå i bodelningen eftersom ni inte har något äktenskapsförord som säger att det utgör enskild egendom.BodelningEftersom ni äger ett hus måste ni upprätta en skriftlig bodelning. Ni behöver dock inte registrera avtalet hos Skatteverket, det är frivilligt. När ni gör bodelningen ska ni ta upp era tillgångar till det värde som gäller vid det datum ni ansökte om äktenskapsskillnad, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken.En bodelning går ut på att ni gör en bouppteckning på alla era tillgångar inklusive skulder, aktier, bohag. Efter ni gjort avdrag för skulder, delas era tillgångar i två lika andelar, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Efter det gör ni en lottläggning. Det innebär att ni ska dela på tillgångarna praktiskt. Exempelvis om din man vill ha huset, måste du få giftorättsgods eller ersättning för halva värdet av det. I praktiken brukar en av makarna ta över huset med tillhörande lån. Sedan delas den värderade vinsten, med avdrag för vinstskatt och mäklarutgifter i två.Om ni inte kan komma överens om vem som ska få huset, görs en skälighetsbedömning. Den som har mest behov av huset ska få det på sin lott. Exempelvis den som har vårdnaden om barnen. Många gånger blir det svårt för någon av makarna att ensam ta över lånen. Då kan ni naturligtvis sälja huset.JämkningI vissa fall Finns det möjlighet att jämka en bodelning. Med det menas att om förhållandet ekonomisk är oskäligt eller om äktenskapet varat en kort tid, typiskt sett kortare än fem år, se 12 kap 3 § äktenskapsbalken. En jämkning är inte aktuell i ert fall eftersom ni har varit gifta i flera år, eller inte har ett skevdelat äktenskapsförord.SammanfattningOm inget äktenskapsförord finns, räknas alla era tillgångar som giftorättsgods. Eftersom ni har ett hus måste ni upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Alla era tillgångar ska läggas samman och delas i två lika delar. Delarna ska sedan lottläggas, alltså ni bestämmer vem som ska ha vad. Allt kan ni göra själva om ni kommer överens. Vill ni ha hjälp med att skriva ett bodelningsavtal, eller med en bodelningsförrättare som hjälper er att dela upp era tillgångar, är ni varmt välkomna att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vad har jag för rättigheter gällande tjänstledigt för studier?

2021-10-11 i Studieledighet
FRÅGA |Vad har jag som arbetstagare rätt till om jag vill börja studera?———————-Jag jobbar på ett mindre företag, gjort i snart 2 år. Företaget har inget kollektivavtal.Nu har tanken att börja studera slagit mig. När jag informerar min chef om detta så får jag som svar att jag måste säga upp mig och att dem inte kan ge mig studieledigt då det jag tänkt studera inte alls har med det jag jobbar med. Får dem göra så?Jag har 2 månaders uppsägning och kommer få svar om jag kommer in på mina studier knappt en månad innan programstart.Behöver också förtydliga att jag informerade om detta då det var mindre än 6månader till att programmet jag ville studera skulle börja. Har förstått att om gjort detta med mer än 6 månaders framförhållning så hade mina odds varit högre?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!UtbildningEnligt 1 § studieledighetslagen har du som anställd rätt att få tjänstledigt för studier. Vad som räknas som studier framgår av tidigare rättsfall och förarbetena till lagen. Typiskt sett är det utbildningar som arrangeras av folkhögskolor, universitet och högskolor. Även studiecirklar räknas. Det du tänker studera behöver inte ha någon anknytning till ditt nuvarande arbete.Du har rätt att ta ledigt så länge du vill och den omfattning som behövs.Vad krävs för att få ledigtFör att du ska kunna ansöka om ledighet krävs det att du har varit anställ i minst sex månader, eller i 12 månader under två års tid, se 3 § studieledighetslagen.Hur du ansökerPrecis som du skriver måste du ansöka i god tid, senast sex månader innan du planerat att vara ledig. Du måste även ange i vilken omfattning du önskar vara ledig, och om du önskar arbeta under den tid som studierna har uppehåll, exempelvis under sommaren. Ansök för hela den tid du önskar vara ledig annars kan du tvingas göra en ny ansökan, och du kan då få avslag om någon annan också ansöker eller om du ansöker för sent.Du skriver att din ansökan gjordes senare än sex månader innan. Din arbetsgivare har då rätt att skjuta upp ansökan, vilket innebär i praktiken att du missar din utbildning denna gång. Arbetsgivaren måste ange en anledning varför du nekas ledighet, se 4 § studieledighetslagen. Hade ni varit anslutna till kollektivavtal skulle din arbetsgivare vara tvungen att få samtycke från arbetstagarorganisationen som är aktuell. I ditt fall kan arbetsgivaren hävda att ansökan kom in för sent.UppsägningOm din arbetsgivare säger upp dig till följd av att du söker tjänstledigt, eller om du blir uppsagd av en exempelvis arbetsbrist, kan det tolkas som fingerad uppsägning, vilket är ogiltigt enlig 7 § lagen om anställningsskydd. Du kan då få rätt till skadestånd, se 13 § studieledighetslagen. Skadeståndet baserar sig på hur länge du varit anställd och vad du har för förmåner se, 39 § lagen om anställningsskydd.TvisterTvister i domstol angående studieledighet avgörs i många fall innan domstolsprövning, genom förlikning. Det är vanligt att arbetsgivaren köper ut arbetstagaren.SammanfattningDu har rätt att söka ledigt för studier i den omfattning du behöver, och under hur lång tid som du behöver. Du skriver att du lämnat in din ansökan senare än sex månader innan studierna startar, vilket gör att din arbetsgivare kan skjuta upp ledigheten. Skulle du vid ett senare tillfälle nekas ledighet kan du vända dig till en domstol för en prövning om du inte beviljats ledighet inom två år. Din arbetsgivare får inte säga upp dig med anledning av du söker tjänstledigt, arbetsgivaren kan inte heller helt plötsligt hävda arbetsbrist som saklig grund. Det kallas fingerad arbetsbrist, vilket innebär att den bakomliggande orsaken är din ansökan om ledighet. Din arbetsgivare kan då bli skadeståndsskyldig. Eftersom din arbetsgivare inte är ansluten till kollektivavtal, kan det vara en god idé att kontakta en av våra jurister på Lawline om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.Vänligen,

Ska min halva av huset ingå i bodelningen om det är enskild egendom?

2021-11-05 i Bodelning
FRÅGA |Är nyskild, inga barn under 16 år och ska göra bodelning. Vi har inget äktenskapsförord. Han köpte huset och gav mig hälften av huset i gåva och enskild egendom registrerat av skatteverket..Ska då min halva av huset räknas med i bodelningen?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?Grundregeln är att om ni som gifta inte har tecknat något äktenskapsförord, räknas alla era tillgångar som giftorättsgods se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods räknas ihop, med avdrag för skulder, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken. Hit räknas även era banktillgångar.Enskild egendomViss egendom ska inte ingå i bodelningen, dit hör enskild egendom. Egendom kan bli enskild bland annat genom äktenskapsförord, arv eller gåva, se 7 kap 2 § äktenskapsbalken. I ditt fall fick du halva huset som enskild egendom genom gåva. Din del av huset ska därmed inte ingå i bodelningen. Däremot ska hans halva ingå i bodelningen om den inte är enskild egendom.Gåva mellan makarFör att en gåva mellan makar ska bli giltig måste den registreras, se 8 kap 1 § äktenskapsbalken. Det gör ni genom registrering hos Skatteverket, se 16 kap 2 § äktenskapsbalken. Det framgår av ditt brev att du fått halva huset som enskild egendom genom gåva som har registrerats hos Skatteverket. Det innebär att gåvan är fullt giltig.SammanfattningEnskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Det är viktigt att gåvor mellan makar registreras hos Skatteverket för att de ska bli giltiga. Det har ni gjort. Ni behöver även fastställa om din ex-makes del av huset var enskild egendom eller giftorättsgods. Om du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Får jag som särkullbarn arvet efter min pappa när hans fru avlider, beroende på om tillgångarna är enskild egendom eller giftorättsgods?

2021-10-17 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag är särkullebarn o min pappa har gått bort för 9 månader de har gjort ett äktenskapsförord där det framgår att det är enskild egendom men i bouppteckningen står det att det är giftorättsgods?Blir jag då kallad till bouppteckning när min pappas fru avlider o får del av arvet efter henne? De har två gemensamma barn Mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av ditt brev om din pappa och han fru skrev ett äktenskapsförord om alla deras tillgångar eller endast några specifika. Det kan få betydelse vid bouppteckningen och bodelningen. Nedan kommer en förklaring.BröstarvingeBarn är bröstarvingar till sina föräldrar och ärver med lika del, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Som skydd för den efterlevande maken ärver denne med fri förfogande rätt den bortgångne maken. I ditt fall är du särkullbarn, vilket innebär att du har rätt att få ut din del av arvet efter din pappa direkt, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Det gäller oavsett om det är giftorättsgods eller enskild egendom. Bodelning/ ArvskifteBetydelsen av om tillgångarna är enskild egendom eller giftorättsgods spelar in vid bodelningen, eftersom deras tillgångar ska delas lika vid en bodelning om det är giftorättsgods, vilket innebär att hälften av alla deras tillgångar tillhör din pappas fru, och att du som särkullbarn endast ärver efter din pappa med en tredjedel av hans kvarlåtenskap eftersom du har två halvsyskon. Dina syskon får vänta med arvet från din pappa tills deras mamma avlider.SammanfattningKvarlåtenskapen efter din far ska ärvas med lika delar mellan dig och dina halvsyskon. Eftersom du är särkullbarn har du rätt att få din del direkt, medan dina halvsyskon ärver efter er pappa först när deras mamma avlider. Om det finns ett äktenskapsord som reglerar hur deras tillgångar ska fördelas vid en bodelning, ska den gälla. Det är viktigt att bodelning sker efter äktenskapsförordets reglering, eftersom det har betydelse för arvslotten. Oavsett om det är din pappas enskilda egendom eller giftorättsgods, har du rätt att få din del av arvet direkt. Om du vill ha hjälp med att granska bodelningen och äktenskapsförordet, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

2021-10-11 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag köpte 1998 en bostadsrätt för mig själv. Tio år senare flyttade min kille in, först som inneboende och senare som folkbokförd i min bostad. Han har under åren aldrig betalat något för boendet och endas jag har varit medlem i bostadsföreningen. Nu har vi separerat och han har flyttat till Norge, men är fortsatt folkbokförd hos mig. Han kräver nu att få bo här när han är i stan och att få halva köpesumman om jag säljer min bostadsrätt. Har han rätt till något av detta?Vänligen
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din ex-kille har varken rätt till hälften av din lägenhet eller att vara folkbokförd på din adress om du inte vill det. Nedan kommer en förklaring.SamboSambor blir ni om ni stadigvarande bor tillsammans under påsliknande förhållanden, se 1 § sambolagen. Om ni flyttar isär upphör ni att vara sambor, se 2 § sambolagen.SamboegendomSom samboegendom räknas den bostad och bohag som införskaffas för gemensamt bruk, se 3 § sambolagen. I ditt fall har du köpt bostadsrätten för eget bruk. Det innebär att bostaden inte är samboegendom. Vilket gör att den inte ska ingå i en eventuell bodelning, om någon av er påkallar det, se 8 § sambolagen.FolkbokföringOm din ex-kille inte vill ändra sin folkbokföringsadress kan du göra en anmälan till Skatteverket enligt 34 § folkbokföringslagen. Skatteverket kan då göra en utredning om din ex-kille verkligen bor på adressen, se 31­­-32 §§ folkbokföringslagen. Om han vägrar att ändra sin adress kan Skatteverket utfärda ett vite, se 37 § folkbokföringslagen.SammanfattningDu köpte bostadsrätten för eget bruk, vilket innebär att den inte utgör samboegendom. Den ska således inte ingå i en eventuell bodelning. Du kan vända dig till Skatteverket om du inte vill att din ex-killå ska stå skriven på din adress. Vägrar han ändra, för Skatteverket utfärda ett vite.Om du behöver ytterligare hjälp, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

2021-10-09 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Få jag äga ett aktiebolag/vara verklig huvudman och samtidigt arbeta inom kommunen? Jag gör inget i företaget utan stå bara med som ägare. Kan detta ses som ett problem och kan man få sparken för detta? ses det även som en bisyssla även om jag inte gör något.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingenting som hindrar dig från att vara aktieägare i ett bolag och samtidigt ha en anställning inom kommunen.Uppsägning/avskedFör att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig måste det föreligga saklig grund. Arbetsgivaren måste först erbjuda en omplacering om det är möjligt, se 7 § lagen om anställningsskydd. Om det inte föreligger giltiga skäl eller om det är en ogrundad uppsägning, exempelvis att din arbetsgivare hittar på ett skäl, räknas det som en fingerad uppsägning, vilken är ogiltig.Din arbetsgivare kan inte heller avskeda dig, eftersom det kräver att du har åsidosatt dina förpliktelser ordentligt, exempelvis stöld från arbetsplatsen, se 18 § lagen om anställningsskydd.Du skriver i ditt brev att du inte är aktiv i bolaget, vilket innebär att det inte inkräktar på dina arbetsuppgifter. Alltså behöver inte din arbetsgivare vara orolig för att du inte sköter dina arbetsuppgifter.Styrelseledamot i bolagOm du skulle bli styrelsemedlem i bolaget, eller om du är ägare av bolaget kan det ha betydelse vid beslut som fattas i bolaget eller inom den avdelning på kommunen du arbetar. Du kan bli jävig vid beslut, se 8 kap 23 § aktiebolagslagen.SammanfattningDet finns ingenting som hindrar dig från att äga aktier eller hela aktiebolaget samtidigt som du har en anställning inom kommunen, så länge du klarar att sköta dina arbetsuppgifter. Du skriver att du inte är aktiv i bolaget, vilket talar för att det inte är något problem. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline. Vänligen