Testamente till förmån för ett av två barn

2019-09-06 i Testamente
FRÅGA |Begränsa efterarv.Min hustru och jag har två gemensamma barn/X+Y/. Inget äktenskapsförord. Inget testamente.I det fall jag avlider före min hustru vill jag att ett av barnen, X, endast skall få ut sin laglott vid efterarvet efter mig, då min hustru går bort. Och att Y skall ha reduceringen.Hur kan jag ordna detta?Tack på förhand.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur arv ska fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB).Vem har rätt att ärva efter dig?De som i första hand har rätt att ärva är dina bröstarvingar, alltså dina barn (2 kap. 1 § ÄB). Barnen ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Dock har även en efterlevande make arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före gemensamma barn, och de gemensamma barnen får då så kallad efterarvsrätt (3 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att de gemensamma barnen har rätt att få ut arvet efter båda sina föräldrar då båda avlidit. Om du skulle avlida nu skulle alltså dina två barn ha rätt till hälften var av din kvarlåtenskap. Dock kommer din hustrus rätt gå före, och dina barn kommer få efterarvsrätt och få ut arvet efter dig då även hon avlider. När även hon avlider kommer då först hälften av hennes kvarlåtenskap tillfalla dina efterarvingar med hälften var. Efter det kommer den andra hälften fördelas som arvet efter henne. Du kan förordna om din kvarlåtenskap genom testamenteDen som fyllt 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Det finns flera formkrav för upprättande av testamente. Bland annat ska det vara skriftligt och undertecknas av två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Du är fri att förordna din kvarlåtenskap hur du vill genom testamente, under förutsättning att dina barns laglott inte inskränks (7 kap. 1 § ÄB). I testamentet kan du skriva att då du avlider ska din hustru ärva allt med fri förfoganderätt, och att då hon avlider ska det hon fått efter dig fördelas mellan era barn (12 kap. 1 § ÄB). Detta är ett förordnande om så kallad sekundosuccession. Då kan du skriva att ditt ena barn ska få 75% av din kvarlåtenskap, och det andra barnet 25%. Detta eftersom barnens respektive arvslott är 50%, och laglotten som de alltid har rätt till därmed är 25%. Om du känner att du behöver hjälp med upprättandet av testamente är du välkommen att boka en tid hos någon av våra jurister. Det kan du göra här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad gäller för en vara som är trasig då den sålts av en privatperson till en annan privatperson?

2019-09-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde precis min begagnade iPhone 7 med sprucken skärm till en privatperson, affären gick bra och kunden betalade 1000 kr.När kunden åker hem säger han att skärmen inte funkar alls och att jag har lurat honom och vill ha pengarna tillbaka. Jag är fullt medveten om att skärmen bara var sprucken och alla andra funktioner funkade, han fick även se den hur den funkade när han köpte den!Min fråga är om jag är tvungen att ta tillbaka till den nu mer trasiga telefonen och återbetala honom?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en privatperson köper lös egendom av en annan privatperson gäller köplagen (KöpL). Jag kommer börja med att redogöra allmänt för vad som gäller vid köp och sedan ta upp din situation. Varans beskaffenhetEn vara ska stämma överens med vad som är avtalat (17 § KöpL). Om varan avviker från vad som avtalats eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Även om en vara sålts i så kallat "befintligt skick", alltså att den är begagnad, är den felaktig om den inte överensstämmer med vad säljaren sagt om den, om säljaren underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande eller om den är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till priset och övriga omständigheter kunnat förutsätta (19 § KöpL). Undersöka varan före köpetEn köpare får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Om köparen har undersökt varan eller om han underlåtit att undersöka den då köparen uppmanat honom till detta får han inte som fel åberopa sådant som han borde ha upptäckt vid en undersökning (20 § andra stycket KöpL). Detta gäller så länge säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder. Påföljder vid fel i varaOm en vara är felaktig, och det inte beror på köparen, har han rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet (30 § KöpL). Köparen måste reklamera varan inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (32 § KöpL). Om en vara är felaktig har köparen rätt att kräva att säljaren ska avhjälpa felet, eller leverera en ny vara (34 § KöpL). Även om köparen inte kräver det har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller leverera en ny vara om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (36 § KöpL). Om avhjälpande eller leverans av en ny vara inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § KöpL). För att kunna häva köpet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta (39 § KöpL). Risken för varanVem som står risken för varan innebär vem som är skyldig att betala för den om den går sönder eller liknande (12 § KöpL). Risken övergår från säljaren till köparen då varan avlämnas (13 § KöpL). Säljaren är dock ansvarig för fel som funnits innan avlämnandet, även om de visar sig först senare (21 § KöpL). Vad gäller i ditt fall?Du skriver att du sålt telefonen begagnad, vilket därför innebär att den sålts i befintligt skick. Då ska den, för att inte vara felaktig, stämma överens med vad du har sagt om den, och inte heller vara väsentligt sämre än vad köparen kunnat förvänta sig med hänsyn till priset och andra omständigheter. Du skriver att skärmen var sprucken, vilket köparen självklart borde varit medveten om, och det är alltså inget som gör telefonen felaktig. Att skärmen inte fungerar som den ska, om du har sagt att den gör det, är däremot en omständighet som skulle kunna innebära att den är felaktig. Dock skriver du att köparen fick se att telefonen fungerade, vilket bör innebära att han har fått möjligheten att undersöka den före köpet. Om han undersökt den bör han rimligtvis då kunnat upptäcka om skärmen inte fungerade, vilket innebär att han inte kan åberopa att telefonen är felaktig på grund av det. Om telefonen inte var trasig vid köpet, utan gick sönder efter det är det köparen som ska stå risken för det. Dock är du som säljare ansvarig om den var trasig redan när han köpte den, men att det inte visade sig förrän först senare. Min bedömningMin bedömning är att det verkar osannolikt att han skulle kunna hävda att telefonen är felaktig och därmed kunna häva köpet. Detta främst eftersom du skriver att du visat honom att den fungerade, och att han därför hade en möjlighet att undersöka den och bör då ha upptäckt om den var trasig. Det verkar inte heller som att du vetat om att det skulle ha varit något fel på den, och att du därför inte har handlat i strid mot tro och heder då du sålde den. Jag kan tyvärr inte ge dig ett definitivt svar eftersom jag inte känner till alla omständigheter, t.ex. hur det gick till när köparen fick se att telefonen fungerade eller vad som faktiskt är fel med den nu. Jag vet ju inte heller hur köparen hanterat telefonen, om det är något han gjort med den som har gjort att den gått sönder. Om du känner att du behöver ytterligare hjälp med detta är du välkommen att ställa en ny fråga, eller boka en tid med någon av våra jurister. Det kan du göra här. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Vad kan jag göra för att hindra min sambo från att göra anspråk på mitt hus vid en separation?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter håller på att köpa en fastighet. Hon ensam betalar och söker ensam lagfart. Hur skall hon göra för att hennes sambo ej skall göra anspråk på fastigheten vid ev. separation?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Vad händer om två sambor separerar?Om två sambor bestämmer sig för att separera ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sambornas gemensamma bostad kan vara ett hus (fast egendom) som endast en av dem äger (5 § första punkten SamboL). Det är dock endast samboegendom om det förvärvats för gemensamt bruk. Sambor får avtala om att bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Ett sådant samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna (9 § andra stycket SamboL). Vad kan din dotter göra?Som nämnt ovan kommer fastigheten bli samboegendom om din dotter förvärvar den med avsikten att hon och hennes sambo ska bo där tillsammans. Detta innebär att den isåfall ska ingå i en eventuell framtida bodelning. För att undvika detta behöver din dotter och hennes sambo skriva ett samboavtal. Där kan de antingen bestämma att ingen bodelning ska ske alls, eller att enbart fastigheten ska hållas utanför.Det finns en rätt för en sambo att överta en bostad i vissa fall (22 § SamboL). Denna rättighet är absolut och kan inte avtalas bort genom samboavtal. Denna rätt gäller dock enbart hyresrätt eller bostadsrätt, och inte fast egendom. Därför behöver ni inte oroa er över denna i detta fall. Om ni vill kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Ingår gåva i bodelningen mellan sambor?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej. Min sambo och jag ska separera och vi bor i ett hus som han tagit över som gåva när vi var tillsammans. Vi bodde då på en annan adress tillsammans för att sedan flytta till våran nuvarande adress (gåvan). Gäller sambolagen för det nuvarande huset, gåvan, som vi bor tillsammans i nu?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor regleras i sambolagen (SamboL). Vad ingår i en bodelning mellan sambor?Om två sambor ska flytta isär ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Sådant som inte är samboegendom ingår inte i bodelningen. I samboegendomen ingår inte sådant som den ena sambon fått i gåva av någon annan, med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (4 § SamboL). Det är möjligt för sambor att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå (9 § SamboL). Eftersom du inte skriver något om det utgår jag ifrån att ni inte skrivit något sådant samboavtal. Om ni skrivit ett samboavtal där huset finns med gäller såklart det ni då kommit överens om. Vad gäller för ert hus?Huruvida huset ni bor i är samboegendom och ska ingå i bodelningen beror på om det förvärvades med syftet att ni skulle bo där tillsammans. Om din sambo fick huset som gåva med villkoret att huset ska vara din sambos enskilda, är det inte samboegendom och ska då inte ingå i bodelningen. Utgångspunkten för bedömningen är vad som var gåvogivarens vilja. Om din sambo fick huset i gåva och avsikten var att ni skulle bo i huset tillsammans, inte att det skulle vara din sambos enskilda, är det samboegendom och ska ingå i bodelningen. Det är den sambo som påstår att något förvärvats för gemensamt bruk som ska kunna bevisa det. I detta fall är det alltså du som ska bevisa att huset förvärvades för gemensamt bruk, för att det ska ingå i bodelningen. Det är svårt för mig att svara på exakt vad som gäller i din situation eftersom jag inte känner till alla omständigheter, och särskilt vad som var gåvogivarens avsikt. Men jag hoppas ändå att detta kan vara svar på din fråga! Mvh,

Upphävande av faderskap till barn

2019-09-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo är separerade. Vi har ett barn som jag nu vet inte är mitt. Men eftersom jag har skrivit på faderskapsbekräftelse kan inte kommunen hjälpa till med att upphäva farderskapet. Vem ska jag vända mig till och hur går processen till steg för steg?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för faderskap till barn regleras i föräldrabalken (FB). Upphävande av faderskapOm en bekräftelse av faderskap gjorts och det senare visar sig att det är felaktigt ska rätten (alltså domstol) förklara att bekräftelsen saknar verkan (1 kap. 4 § tredje stycket FB). För att upphäva faderskapet ska du väcka talan om detta (3 kap. 1 § FB). Talan ska väckas i den ort där barnet bor (3 kap. 3 § FB). Du ska alltså vända dig till tingsrätten i orten där barnet bor, och där väcka talan om upphävande av faderskap. I målet ska du bevisa att du inte är barnets far, och det ställs höga beviskrav. Att du inte är barnets far skulle kunna bevisas genom t.ex. ett DNA-test. Detta kan rätten förordna om, enligt lagen om blodundersökning mm. vid utredning av faderskap. Hur går processen till?Efter att du vänt dig till tingsrätten och lämnat in din stämningsansökan kommer denna skickas till din motpart, alltså barnet. Om barnet är underårigt får förmyndare eller god man föra talan åt hen (3 kap. 4 § FB). Ni kommer sedan kallas till en förberedelse där tingsrätten reder ut vad det handlar om och hur ni ställer er till det. Ni kommer även kunna sammanträda inför en domare. Då gås till exempel behovet av bevis igenom. Ibland kan domstolen avgöra mål på handlingarna, alltså enbart genom att titta på skriftliga bevis och andra handlingar. Detta kanske skulle kunna ske om ni har gjort DNA-test som bevisar att du inte är barnets far. Om det inte går kallas ni till huvudförhandling. Om du vill veta mer om hur hela den här processen går till finns det jättebra information om allting på Sveriges Domstolars hemsida. Om du känner att du behöver mer hjälp är du välkommen att boka tid hos en av våra jurister. Det kan du göra här. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Har min sambo rätt till mina sparpengar om vi separerar?

2019-09-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min tjej bor tillsammans, men hon har en annan lägenhet där hon är skriven och hyrs av hennes ex. Hon betalar hälften av hyran i våran lägenhet. Jag har lån och har två jobb har hon rätt till mina sparpengar eller vad har hon rätt när vi går isär??
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). När är man sambor?Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). I förarbetena till lagen (proposition 2002/03:80 s. 44) konstateras att en gemensam folkbokföringsadress innebär att man presumeras vara sambor. Men även om man inte har gemensam folkbokföringsadress utesluter det inte att man är sambor. Då ska en helhetsbedömning göras. Om en sådan visar att paret har en gemensam permanent bostad och gemensamt hushåll och att detta inte varat en allt för kort tid (ett riktmärke kan vara sex månader) är de sambor i lagens mening. Med detta sagt kommer jag utgå ifrån att du och din flickvän är sambor.Vad händer om två sambor separerar?Om två sambor bestämmer sig för att separera ska en bodelning göras om någon av samborna begär det, och i bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om det förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med gemensamt bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Det är alltså enbart samboegendom som ska ingå i bodelningen. Sådant som inte är samboegendom ska inte ingå i bodelningen. Till exempel bankkonton, bilar och sådant som uteslutande används för den ena sambons bruk är inte samboegendom och ska således inte ingå i bodelningen. SlutsatsSom svar på din fråga, nej din sambo har inte rätt till dina sparpengar om ni skulle separera. Det hon har rätt till är hälften av er samboegendom, det vill säga er gemensamma bostad och bohag, om det förvärvades för gemensamt bruk. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Har jag arvsrätt efter min bror?

2019-09-06 i Arvsordning
FRÅGA |jag är ett särkullbarn. jag har en halvbror f -53 (jag-58) vår gemensamma far dog för många år sen. min bror är gift o har ett barn. om min bror går bort, har jag som halvsyster arvsrätt efter honom?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB). Vem har rätt att ärva?Arv, om det inte finns testamente, ska fördelas enligt den legala arvsordningen. Inom denna finns tre arvsklasser. I första arvsklassen finns den avlidnes barn (bröstarvingar). Dessa har rätt att ärva först (2 kap. 1 § ÄB). I andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Om någon av föräldrarna är avliden kan deras barn (alltså den avlidnes syskon) träda i föräldrarnas ställe. Detta kallas för istadarätten. Även halvsyskon till den avlidne har rätt att träda i den gemensamma förälderns ställe i enlighet med istadarätten (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). De i den andra arvsklassen har endast rätt att ärva om det inte finns några bröstarvingar till den avlidne. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes mor- och farföräldrar, och även deras barn, alltså den avlidnes faster/moster och farbror/morbror (2 kap. 3 § ÄB). De i den tredje arvsklassen har endast rätt att ärva om det inte finns någon i varken första eller andra arvsklassen. Efterlevande makes arvsrättDet finns även en arvsrätt för en efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att den efterlevande maken har rätt att ärva allt, även före de gemensamma barnen. Det enda undantaget är om den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Då har dessa, så kallade särkullbarn, rätt att få ut sitt arv före den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Vad gäller för testamente?Alla som är över 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Ett testamente sätter den legala arvsordningen ur spel, och gäller alltså före. En inskränkning i rätten att förordna över sin kvarlåtenskap gäller bröstarvingars rätt till laglott (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten. Arvslotten är det bröstarvingen skulle fått om det inte funnits något testamente. Arvslotten är den samlade kvarlåtenskapen delat på antalet bröstarvingar, eftersom bröstarvingar alltid ska dela lika (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett annat tillfälle som inskränker ett testamente är då den efterlevande maken inte fått ut så mycket egendom eller pengar genom bodelningen att det täcker fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.Vad gäller i din situation?Om din bror skulle avlida skulle hans make ärva efter honom. Detta på grund av efterlevande makes arvsrätt, som går före gemensamma barn. När din brors make sedan också avlider kommer din brors barn ärva allt efter båda sina föräldrar (under förutsättning att din brors make inte har några andra barn, men det är inte relevant för din fråga). Du som halvsyster hade endast kunnat ärva enligt den legala arvsordningen om din bror inte hade haft några barn. Om din bror inte haft några barn hade hans make ändå ärvt allt, och då hans make också avlidit hade du som halvsyster haft så kallad efterarvsrätt på din andel (3 kap. 2 § ÄB). Men eftersom din bror har ett barn aktualiseras inte detta eftersom det är alltid är bröstarvingarna som har bäst rätt. Detta innebär självklart inte att du inte skulle ärva om din bror har skrivit ett testamente till förmån för dig. Om han gjort det har du självklart rätt till det, under förutsättning att hans barn kan få ut sin laglott och att hans efterlevande make får ut minst fyra prisbasbelopp. Det korta svaret på din fråga är alltså att nej, du har inte arvsrätt efter din bror, eftersom han har ett barn och bröstarvingars rätt går före syskons. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh

Kan en sambo ha rätt att ta över ett hus vid separation?

2019-09-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan!Detta är en hypotetisk fråga. Om en person äger ett hus och sedan blir sambo med en annan person, och de skaffar barn, sedan bestämmer sig för att separera, kan då personen som flyttade in i bostaden någon som helst möjlighet att hävda att denne personen behöver bostaden mer än ägaren och ha någon form av nyttjanderätt? Kan t.ex socialtjänsten bestämma detta?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller för sambor regleras i sambolagen (SamboL). Vad ingår i en bodelning mellan sambor?Om två sambor ska flytta isär ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Om den ena sambon redan äger en bostad innan det är påtänkt att flytta ihop är den bostaden inte samboegendom, eftersom den inte förvärvats för gemensamt bruk. Sådant som inte är samboegendom ingår inte i bodelningen, och således ska ett hus som är köpt innan samborna träffades inte ingå i en bodelning. Det är då den som köpt huset som behåller det och den andra sambon har ingen rätt till det. Sambos rätt att överta en bostad i vissa fallDet finns en rätt för en sambo att i vissa fall överta en bostad som inte är samboegendom från den andra sambon (22 § SamboL). Detta gäller om den sambon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna kan anses som skäligt. Om samborna inte har barn tillsammans gäller det endast om synnerliga skäl talar för det. Som man kan utläsa ur paragrafen gäller denna rätt endast hyresrätt eller bostadsrätt, och alltså inte fast egendom. Huruvida en sambo kan ta över ett hus beror helt enkelt på om det är en hyresrätt/bostadsrätt eller om det är fast egendom. Om huset är fast egendom har sambon ingen möjlighet att överta det. Anspråk på att ta över en hyresrätt eller bostadsrätt framställs hos domstol och det är denna som beslutar, inte socialtjänsten. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,