Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet

2020-11-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Migrationsverket uppger följande på sin hemsida: "Migrationsverket bedömer att bristen på en tillförlitlig folkbokföring och formerna för utfärdande av identitetshandlingar fortfarande medför att afghanska identitetshandlingar inte styrker innehavarens identitet i sådan utsträckning som krävs för styrkt identitet i ärende om svenskt medborgarskap."Ska detta tolkas som att en ensamkommande afghansk 18-åring som nu varit bosatt i Sverige i fem år (med PUT sedan 2017) men som saknar afghanska id-handlingar, förmodligen får avslag på ansökan om svenskt medborgarskap ÄVEN om han styrker sin identitet med ett nytt pass utfärdat av afghanska ambassaden i Stockholm? Är det överhuvudtaget möjligt för honom att visa upp någon slags id-handling som Migrationsverket godtar?Tack på förhand!
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå ifrån lagen om svenskt medborgarskap.Förvärv av svenskt medborgarskap genom anmälan En utlänning som har fyllt arton år men inte tjugoett år förvärvar svenskt medborgarskap genom anmälan om han eller hon har permanent uppehållstillstånd i Sverige och hemvist här i landet sedan han eller hon fyllde tretton år. Det krävs vidare att han eller hon har hemvist här i landet sedan fem år. Hemvisttiden räknas från det datumet han fick uppehållstillstånd. Huvudregeln är vidare att tiden med uppehållstillstånd som leder till ett permanent uppehållstillstånd räknas som hemvisttid. Något krav på styrkt identitet har i detta fall inte ställts (8 § lagen om svenskt medborgerskap). Av förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att den vederbörande hade fyllt tretton år när han kom till Sverige och har permanent uppehållstillstånd sedan 2017. Observera att hemvisttiden på fem år räknas från det datumet han fick uppehållstilltånd och sedan han fyllde tretton år. Dock räkas tiden med uppehållstillstånd som leder till ett permanent uppehållstillstånd som hemvisttid. Frågan är om den vederbörande fick ett tidsbegränsat uppehållstillstånd sedan han fyllde tretton år (alltså innan sitt permanenta uppehållstillstånd i 2017) som skulle kunna leda till att hemvisttiden på femårsperiod är uppfyllt innan han fyller tjugoett år. Annars är det inte möjligt att förvärva svenskt medborgerskap på den grunden. Förvärv av svenskt medborgarskap ifall en utlänning inte styrkt sin identitet och inte är mellan arton till tjugoett år som kommit hit som barnEn sökande som inte kan styrka sin identitet kan trots detta förvärva svenskt medborgarskap om han eller hon sedan minst åtta år har hemvist i landet och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig (12 § lagen om svenskt medborgarskap).I ditt fall finns det därmed en möjlighet att den vederbörande kan förvärva svenskt medborgarskap efter att ha varit bosatt här i åtta år ifall förutsättningarna enligt ovan inte uppfyllt (8 § lagen om svenskt medborgarskap). Afghanska identitetshandlingars betydelse vid ansökan om svenskt medborgarskapSå som du nämner i din fråga anser migrationsverket att afghanska identitetshandlingar inte styrker innehavarens identitet i den omfattning som krävs vid ansökan om svenskt medborgarskap. Detsamma anser migrationsverket angående pass utfärdat av den afghanska ambassaden i Stockholm. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma. Lawline erbjuder även gratis telefonrådgivning. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-53330004 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör

2020-11-17 i Bodelning
FRÅGA |Går det genomföra bodelning av en skogsbruksfastighet , som man fått genom gåva i samband med att samboförhållande upphör?
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder till till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag att utgå ifrån sambolagen. Sambors egendom Det är endast sambors gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolag, SamboL). I definitionen bostad omfattas hyresrätt, bostadsrätt eller boende i villa. Lagen ska vidare tillämpas på permanentbostad (5 § SamboL). På samma sätt ska bohaget i permanentbostaden ingå i bodelningen. Med bohag menas möbler och annan egendom för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Dock ska egendom som den ena sambon fått i gåva med villkor om att det ska vara enskild egendom inte ingå i bodelningen. Å andra får man inte dra slutsatsen att egendom som man får i gåva utan föreskrift om enskild egendom alltid ska ingå i bodelningen. Man måste göra en bedömning i det enskilda fallet om gåvan kan anses vara förvärvad för gemensam användning. Sammanfattningsvis aktualiseras inte denna omständighet i ditt fall eftersom gåvan som du har fått i form av en skogsbruksfastighet inte omfattas av definitionen bostad eller bohag. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma. Med vänlig hälsning,

Momskatt på arv

2020-11-17 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Jag är Svensk-medborgare bosatt här och ska få min farfars vigselring skickad till mig, för att återanvändas i min då jag nyförlovad.Min far ärvde/ fick ringen sen min farfar dog för flera år sen och vill nu ge den i förskottsarv till mig då jag är nyförlovad. Han tänkte skicka ringen från Norge till Sverige. Ska det vara någon momsavgift på detta förskottsarv från utlandet? - Ringens värde är gissningsvis 5000-6000kr i guld.
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din far vill ge sin vigselring i förskott på arv till dig och du undrar om det ska utgå momsskatt på detta när ringen skickas från Norge. Moms regleras i mervärdeskattelagen (ML). För att vara skyldig till mervärdesskatt krävs att din far i egenskap av näringsidkare säljer ringen till dig såsom konsument (1 kap 2 § ML). Av förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att din far snarare vill ge ringen i förskott på arv till dig. Arv är skattefritt i Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelag, IL). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Är uppmaning till självmord kriminaliserat?

2020-11-26 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej , räknas uppmaning till självmord som ett brott?( ex man som skrivit i sms att man är så dålig mamma och borde begå självmord ) trots vetenskapen om att personen i fråga har haft djupa depressiva perioder pga. misshandel psykiskt och ekonomiskt .enstaka fysisk misshandel under lång äktenskap som barn också bevittnad hemma. hur kommer det sig det blir inga åtal trots sms bevis och läkare intyg för det?förundersökning om grov kvinnofrids kränkningar lades ner pga. bristande stöd bevis . man har valt att tro på ord från misstänkte än all bild och sms samt myndigheters dokumentationer om psykiskt och fysiskt misshandel under lång tid.
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall uppmaning till självmord är kriminaliserad. Självmord är inte belagt med straff. Därför går det inte att döma en person till ansvar för brott om hen främjar annans självmord. Detta gäller dock inte ifall den som begår självmord inte kan anses ha tillräckligt mognad för att fatta ett sådant beslut eller inte gör det helt frivilligt. Denna omständighet kan främst bli aktuellt ifall den som begår självmord på grund av psykisk störning eller ringa ålder inte klart förstår vad hen gör. Det är då möjligt att döma den medverkande såsom gärningsman till uppsåtligt dödande såsom mord (3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)) eller dråp (3 kap. 2 § BrB) alternativt till ouppsåtligt dödande till vållande till annans död (3 kap. 7 § BrB). Svaret på din fråga blir sammanfattningsvis att det inte är kriminaliserad att uppmana någon till att begå självmord under förutsättning att uppmaningen riktar sig till en själsligt mogen person. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fel i fastighet

2020-11-17 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Jag och min man köpte en nyproducerad lägenhet i början av året där det stod att lägenheten bl.a skulle ha golvvärme. När vi sedan flyttade in några månader senare fungerar inte golvvärmen och vi har anmält problemen flertalet gånger och de har försökt åtgärda det men det fungerar fortfarande inte. Vi köpte ju lägenheten i tron om att allt skulle fungera, speciellt när den är nyproducerad men det finns många brister i lägenheten som gör en extremt besviken när man lagt mycket pengar på en lägenhet. Vad kan vi göra rent rättsligt för att det ska lösa sig samt har vi rätt till någon ersättning till följd av detta? (Värt att nämna är att ordförande i vår förening är VD:n för företaget som byggt lägenheterna..)
Atefa Jafary |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din man har köpt en nyproducerad fastighet där säljaren har uttryckt att lägenheten är utrustad med bland annat golvvärme men det har visat sig att golvvärmen inte fungerar efter att ni har flyttat in, trots flera försök för att åtgärda felet från säljarens sida. Vidare tolkar jag det som att du vill veta vilka rättsliga åtgärder ni kan ta för att få ersättning på grund av felet.I mitt svar kommer jag att utgå ifrån 4 kap. jordabalken (JB). Säljarens ansvar för utfästelser/garantiersäljaren är ansvarig för de uppgifter som hen har lämnat om fastighetens skick i samband med avtalsförhandlingarna. Dessa uppgifter kan vara både muntliga och skriftliga. Under förutsättning att utsagorna är någorlunda preciserade utgör de utfästelser (garantier) som säljaren blir bunden av. I ditt fall är utfästelsen om golvvärmen tillräckligt preciserad för att kunna anses vara en del av avtalet (4 kap. 19 § JB).Köparens undersökningsplikt i relation till utfästelser/garantierVid köp av fastighet har du som köpare en långtgående undersökningsplikt. Säljaren svarar för de fel som du inte du inte upptäckt eller bort upptäcka vid besiktning om det är fråga om sådana fel som du inte bort räknat med. Dock faller din undersökningsplikt i princip bort när säljaren lämnar garantier.Dessutom är fastigheten nyuppförd och du som köpare har haft anledning att förvänta dig att golvvärmen fungerar (NJA 1997 s. 290). Rätt till avdrag av köpeskilling och skadeståndSom beskrivs ovan är uppgiften om golvvärmen att anse som en utfästelse/garanti. Du har därmed rätt att göra avdrag på köpeskillingen och begära skadestånd. Dessutom finns det en möjlighet att häva köpet om felet är väsentligt (dock ska talan om hävning väckas inom ett år från det att tillträdet skedde) (4 kap. 12 § JB).Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma. Våra jurister på Lawline kan också hjälpa dig ta din fråga vidare. Bokning sker via https://lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,