Förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet

2007-03-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Om man har ett gåvobrev där det står att det inte ska vara förskott på arv,men gåvans art är sådan att den är värd mer än kvarlåtenskapen i boet kan man få ut sin laglott på gåvan?
Emelie Brorström |Hej! I 6:1 ärvdabalken finns följande att läsa: "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits" (se http://www.lagen.nu/1958:637#K6 ). I Ert fall verkar det tydligt ha föreskrivits att gåvan ej skall vara att anse som förskott på arv. Däremot finns det i 7:4 ärvdabalken ( se http://www.lagen.nu/1958:637#K7 ) något som kallas för det "förstärkta laglottsskyddet". Detta lagrum skall gälla oavsett bestämmelserna i 6 kap. Genom att påkalla jämkning kan viss del av gåvan återgå till dödsboet så att man kan erhålla sin laglott. Gåvan som det talas om i 7:4 ÄB skall dock vara av visst slag. Gåvan skall ha givits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente. Enligt motiven innefattar detta två typer av gåvor. Den första typen är den att gåvan skett på dödsbädden, eller annars vid en tidpunkt, då givaren trodde att döden var nära förestående. Den andra typen är den då givaren behåller den huvudsakliga nyttan av det givna, såsom att man t.ex. ger bort ett hus under villkoret att man får bo kvar där tills man dör. Om Ni anser att gåvan är av något av de slag som ovan angivits finns det en chans att Ni kan erhålla Er laglott på gåvan. Observera dock andra stycket i 7:4 ÄB: "Vill bröstarvinge mot gåvotagare göra gällande rätt som avses i första stycket, skall han väcka talan inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad". Med vänliga hälsningar,

Internationell upphovsrätt, finns det?

2007-03-12 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. jag har en ide om ett tv program och håller på att skriva ett koncept manus. jag hörde att det är bara i USA som man kan registrera upphovsrätt som värkar över hälla världen. kan ni hjälpa med rätt vägledning? tack
Cornelia Svensson |Hej, Upphovsrätt behöver inte vara registrerad för att gälla utan uppstår när verket skapas, upphovsrättslagen 1 § (http://www.lagen.nu/1960:729 ). Det är själva verket som skyddas, det vill säga ditt manus, och inte själva idén bakom verket. Det finns ingen möjlighet att registrera en upphovsrätt och på så sätt få den giltig i hela världen. Det finns trots det ett skydd för upphovsrätten som sträcker sig över stora delar av världen. De länder som är med i World Trade Organisation (WTO), för närvaranden ca 150 länder, måste respektera din upphovsrätt och ge ditt verk visst skydd under sin egen lag (mer exakta bestämmelser om detta finns i TRIPS och Bernkonventionen som enkelt hittas på WTO:S respektive WIPO:S hemsidor). Dessutom finns det flera olika internationella konventioner på området beroende i förhållande till vilket land som är av intresse, många av dessa övervakas av WIPO (world intellectual property organization) . Läs mer på WTO:s hemsida www.wto.org , eller på WIPO:s hemsida http://www.wipo.int/portal/index.html.en . Läs mer om upphovsrätt på Patent- och Registreringsverkets hemsida http://www.prv.se/om_prv/upphovsratt/start.html . Med vänliga hälsningar

Lagligt registrera bolag i England?

2007-03-07 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har en fråga angående bolagsregistrering. Är det helt legit att starta ett engelskt aktiebolag? Stämmer de uppgifter som publiceras på http://www.bolagsregistrering.se/?
Emma Ravheden |Hej. Både Sverige och Storbritannien är som bekant medlemsstater i EU. En av huvudprinciperna för denna gemenskap är fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. För att möjliggöra detta erkänner medlemsstaterna varandras bolagsformer fullt ut. Att registrera ett bolag i England är således fullt lagligt såvida de svenska och engelska skattereglerna följs. Uppgifterna på den angiva hemsidan är ej något vi kan ansvara för. Med vänlig hälsning

Skattejämkning vid sommarjobb

2007-03-19 i Alla Frågor
FRÅGA |hur mycket pengar måste man tjäna för att behöva betala skatt, om man tex sommarjobbar?
Cornelia Svensson |Hej, Du får för tillfället tjäna 17100:-, detta ändras dock från år till år beroende på vad det aktuella prisbasbeloppet är. All information om hur man går tillväga för att inte betala skatt på denna inkomst finns på skatteverkets hemsida se http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/430.4.39f16f103821c58f680007817.html . Vänliga hälsningar

Uthyrning av lösa saker

2007-03-13 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det ligger till med lagar och bestämmelser angående uthyrning (biluthyrning och liknande)? Var ska jag titta? Mvh Johan
Gabriel Westin |I Sverige saknas lagstiftning om hyra av lösa saker, bortsett från vissa gamla bestämmelser i 13 kap HB (se http://lagen.nu/1736:0123_2#K13 ). Eftersom man inte kan stödja sig på lagstiftning och det finns mycket lite praxis på området så har det i doktrin diskuterats att man kan stödja sig på analogier från andra lagar. Analogier från köplagen (se http://lagen.nu/1990:931 ) kan bli aktuella och även från kommissionslagen när det gäller mer långvariga avtal (se http://lagen.nu/1914:45 ). Det finns alltså inga tvingande regler på området, bortsett från att lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (se http://lagen.nu/1994:1512 ) är tillämplig på hyresavtal mellan konsument och näringsidkare samt att lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare (se http://lagen.nu/1984:292 ) kan tillämpas på avtal mellan näringsidkare. Eftersom ingen uttrycklig lagstiftning finns och följaktligen inga tvingande regler så blir det primära verktyget för att reglera uthyrning av lösa saker avtalet. Det är således viktigt att utforma hyresavtalet på ett bra sätt. För detta finns det en rik mängd standardavtal som många näringsidkare använder sig av när de ägnar sig åt uthyrning av olika slag. Det blir nämligen väldigt opraktiskt och kostsamt om man skall utforma ett individuellt avtal för varje enskild sak man vill hyra ut om man skall ägna sig åt någon form av organiserad verksamhet. Om du önskar fördjupa dig ytterligare i hur uthyrning av lösa saker regleras i svensk rätt kan jag rekommendera boken ”Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt” av Jan Hellner m.fl.

Förverkande av bostadsrätt

2007-03-10 i Alla Frågor
FRÅGA | Förverkande av bostadsrätt,kan jag bli av med min bostadsrätt pga musik som bekymrar grannarna?detta har vart vid 3 tillfallen,samma granne som klagar,inte alls hog musik men det har varit mycket folk i lagenheten
Filip Skoglund |I likhet med avtal om hyresrätt kan även ett avtal om bostadsrätt förverkas, dvs. sägas upp med omedelbar verkan. För att en bostadsrätt ska förverkas krävs dock att bostadsrättshavaren gör sig skyldig till mer allvarliga avvikelser från sina förpliktelser än vad som krävs för att en hyresrätt ska förverkas. De förpliktelser som är aktuella i förevarande fall återfinns i 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Omgivningen ska inte utsättas för störningar som försämrar bostadsmiljön mer än vad som skäligen bör tålas och bostadsrättshavaren ska vid användning av lägenheten iaktta vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför huset. Om bostadsrättshavaren inte följder dessa bestämmelser skall bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse om att störningarna ska upphöra samt underrätta socialnämnden i kommunen. När bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt ovan har bostadsrättsföreningen enligt 7 kap. 18 § 5 p. rätt att förklara avtalet förverkat. Denna rätt begränsas dock i 19 och 20 §§. Avtalet får således inte förverkas om störningarna är av ringa betydelse. Uppsägelse får heller inte ske om rättelse har vidtagits utan dröjsmål från tillsägelse. Föreningen anses enligt 7 kap. 32 § ha gjort vad som ankommer på den när den avsänt tillsägelsen i rekommenderat brev. Slutligen får uppsägning pga. störning i boendet inte heller ske förrän socialnämnden har underrättats enligt 7 kap. 9 §. Är inte dessa kriterier uppfyllda löper du ingen risk att bli av med din bostadsrätt nu. Vidare kan sägas att störningarna för att förverkande ska bli aktuellt ska vara tämligen påtagliga. I rättsfallet NJA 1991 s 574 bedömde HD inte att dagligt pianospelande under en längre tid var utöver vad som får anses godtagbart för grannarna att stå ut med. Att ha vänner hemma ibland och då spela musik bör således inte vara något som kan leda till förverkande av bostadsrätten. Bostadsrättslagens 7 kap. finner du http://www.lagen.nu/1991:614#k7 Med vänlig hälsning

Disciplinärenden i form av tentafusk

2007-03-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilken domstol som tar upp ärenden om fusk. Te x om jag har fuskat på en tenta och blir avstängd. Eller tas sådana ärenden inte upp i domstol alls? tacksam för svar.
Sara Forslund |Hej, Hur universitet och högskolor skall hantera ärenden som rör bland annat "tentafusk" regleras i högskoleförordningens 10 kap. om disciplinära åtgärder, se http://www.lagen.nu/1993:100. I 10 kap. 2 § sägs att de två disciplinära åtgärder som kan komma i fråga är varning och avstängning. Enligt 10 kap. 9 § skall misstankar om fusk i första hand anmälas till rektor, som efter utredning tar beslut huruvida ärendet skall lämnas utan vidare åtgärd, föranleda en varning eller lämnas över till disciplinnämnden. En disciplinnämnd skall finnas vid varje högskola enligt 10 kap. 3 §. Disciplinnämnden beslutar då om ärendet skall lämnas utan åtgärd, föranleda en varning eller medföra avstängning. Högskoleförordningens 12 kap. reglerar överklaganden. I 12 kap. 3 § sägs att beslut av en disciplinnämnd om avstängning och varning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av en disciplinnämnd får inte överklagas. Detta följer av förvaltningslagen 22 a §, se http://www.lagen.nu/1986:223. Enligt lagen om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § 1 st. avses med "allmän förvaltningsdomstol" länsrätt, se http://www.lagen.nu/1971:289. En disciplinnämnds beslut om avstängning av en student på grund av fusk på en tenta kan alltså överklagas till länsrätt. Med vänliga hälsningar,

Förutsättningar för att beviljas rättshjälp

2007-03-17 i Rättshjälp
FRÅGA |Jag har fått ett försäkringsmedicinskt underlag som inte är undertecknat av försäkringsläkare.Har begärt det av min handläggare, men har ej fått det. Kontaktade huvudkontoren och bad om en lista över försäkringsläkare, läkaren som jag söker fanns inte med. Efter förfrågan från mig om den läkaren hade slutat, fick jag till svar att han hade missat att skriva just det namnet. Min fråga är om jag kontaktar en advokat får jag då rättshjälp i denna frågan?
Markus Olsson |Hej,För att kunna få rättshjälp är det en rad förutsättningar i rättshjälpslagen som måste vara uppfyllda:- Ditt ekonomiska underlag får inte överstiga 260 000 kr. I 38 § kan du se hur underlaget beräknas, se http://lagen.nu/1996:1619#P38 .- Rättshjälp får bara beviljas om du behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan tillfredsställas på annat sätt. (Om den rättssökande själv kan ta till vara sina intressen finns det inte något behov av biträde. Vid denna bedömning vägs ärendets svårighetsgrad mot den rättssökandes personliga kvalifikationer.) - Rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Utifrån din fråga har jag svårt att bedöma huruvida detta kriterium är uppfyllt i ditt fall. - Du får inte heller ha en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar ditt ärende (9 §). Dessutom gäller att om du med hänsyn till din ekonomiska situation borde ha haft en sådan försäkring, saknar du i princip möjlighet att få rättshjälp. Mer om detta http://lagen.nu/1996:1619#P9 .Vidare gäller att rättshjälp inte beviljas i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning eller som rör skadestånd som skall betalas från en ansvarsförsäkring. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada. Jag hoppas att ovanstående har gett dig en uppfattning om vilka grundförutsättningar som måste vara uppfyllda för att rättshjälp skall utgå. Då jag inte vet hur omfattande ditt ärende är och inte heller dess närmare karaktär, föreslår jag att du kontaktar en advokatbyrå och frågar om du kan beviljas rättshjälp.Med vänlig hälsning