Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?

2021-09-30 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej jag är en kille på 15 år och blev tagen för snatteri idag och sprang, sedan gick jag tillbaka och bad om ursäkt och personalen sa att dem skulle ta tillbaka sin anmälan och att jag var välkommen tillbaka. Min fråga är om jag kommer få brev hem? dem har inte fått någon legitimation utan endast bild på mitt ansikte.
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så sa personalen att de hade dragit tillbaka anmälan och att de därmed inte ville straffa dig. Saken är dock den att en polisanmälan inte kan dras tillbaka. Har en polisanmälan gjorts så är det nämligen polisens uppgift att utreda brottet, även om den som anmäler vill dra tillbaka anmälan. Detta innebär att om personalen redan hade anmält brottet till polisen när du kom tillbaka och bad om ursäkt så har polisen också en skyldighet att utreda brottet. Det är svårt att säga om personalen redan hade hunnit anmäla brottet till polisen innan du kom tillbaka och bad om ursäkt. Om du kom tillbaka ganska kort tid efter att du snattat så finns det en möjlighet att personalen ännu inte upprättat en anmälan, och då har du absolut ingenting att oroa dig över. Även om personalen skulle ha upprättat en anmälan så kommer du sannolikt ändå inte bli straffad. Eftersom polisen inte vet vem du är, mer än vad de kan se på bild, och personalen inte heller tog dina kontaktuppgifter så är sannolikheten låg för att polisen ska lyckas ta reda på vem du är. Därmed är min bedömning att du inte kommer få ett brev hem.Det korta svaret på din fråga är alltså att du sannolikt inte behöver oroa dig för några konsekvenser eller brev hem eftersom personalen sa att de skulle dra tillbaka sin anmälan och eftersom varken personal eller polisen vet vem du är.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Brottsligt att köra på någon som går mot rött?

2021-09-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som händer om t.ex. en buss skulle köra på någon som gick mot rött ljus? Som jag har förstått det är det ett brott att gå mot rött ljus, men att skada någon (köra på någon) är också ett brott. Vem har gjort fel i det här fallet? Kan busschauffören straffas?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag först att gå in på vilket brott som kan bli aktuellt för den gående och för busschauffören. Sedan kommer jag avsluta med att gå in på om busschauffören kan straffas. Jag vill dock börja med att poängtera att man bedömer den gåendes och busschaufförens handlande separat.Vilket brott har den gående begått?Att gå mot rött ljus är brottslig men är inte straffbart (2 kap. 2 § trafikförordningen). Däremot kan man eventuellt dömas för vårdslöshet i trafik (1 § trafikbrottslagen). Då krävs det att man i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet betingas av omständigheterna till förekommande av trafikolycka. Vad som har betydelse här är om den gående har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande (prop. 1994/95:23, s. 122). Att gå mot rött ljus när där är fordon som snart ska passera där den gående korsar vägen mott rött ljus borde kunna utgöra ett sådant medvetet risktagande. Detta beror såklart lite på hur situationen har sett ut. Om man kommer fram till att den gående har tagit ett sådant medvetet risktagande så kan denne bli dömd till böter för vårdslöshet i trafik. Vilket brott har busschauffören begått?Brottet som busschauffören kan göra sig skyldig till är också vårdslöshet i trafik (1 § trafikbrottslagen). För att kunna dömas för detta krävs det att busschauffören har brustit i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som betingas av omständigheterna till förekommande av trafikolycka. Precis som när det gäller den gående så måste busschauffören alltså ha gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande (prop. 1994/95:23, s. 122). Här måste man göra en bestämmelse i varje enskilt fall och man kan titta på omständigheter som till exempel fordonets hastighet. Men förutsatt att busschauffören har haft god uppsikt och sänkt hastigheten om det varit befogat så är det tveksamt till om busschauffören kan bli dömd för vårdslöshet i trafik.Busschauffören hade även kunnat göra sig skyldig till vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § brottsbalken). Även här måste man göra en bedömning av om busschauffören har agerat vårdslöst och den bedömningen görs på samma sätt som bedömningen till brottet vårdslöshet i trafik som jag har redogjort för ovan. Därför är det även här tveksamt till om busschauffören kan bli dömd för vållande till kroppsskada, förutsatt att busschauffören haft god uppsikt och sänkt hastigheten om det varit befogat.Vem har gjort fel och kan busschauffören straffas?Både den gående och busschauffören har gjort fel eftersom man inte får gå mot rött och inte heller får köra på någon. Men samtidigt innebär inte det nödvändigtvis att båda, eller någon av de, kan straffas. Man måste titta på de enskilda omständigheterna i den faktiska situationen för att bedöma om den gående eller busschauffören har gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Huruvida busschauffören kan straffas kan jag därför tyvärr inte ge ett rakt svar på eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Men straffansvar kan eventuellt bli aktuellt. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor så är du välkommen att skicka in en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Kan fader som avsagt sig vårdnaden om sitt barn ansöka om gemensam vårdnad igen?

2021-09-24 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Om fadern skrev över ensam vårdnad till modern pga att fadern levde under sämre förhållanden en viss tid i livet men sedan återhämtade sej igen och blev trygg och stabil i sin tillvaro. Kan fadern då ansöka om att åter ha gemensam vårdnad igen eller är det så för gott? Mvh
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).Det finns alltid möjligheter att ändra vem som har vårdnaden av barn. Om föräldrarna är överens om att ha gemensam vårdnad så kan föräldrarna skriva ett avtal om gemensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden för att vara godkänt. Skulle föräldrarna däremot inte kunna komma överens och lyckas skriva ett avtal så kan fadern istället välja att väcka talan i domstol om gemensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Domstolen kommer då bedöma vem som ska få vårdnaden utifrån vad som är bäst för barnet (6 kap. 2a § FB). Om domstolen skulle döma till faderns nackdel och ge vårdnaden till modern finns det ändå alltid en möjlighet att väcka talan igen.För att svara på din fråga så kan alltså fadern ansöka om att åter ha gemensam vårdnad. Detta kan han göra antingen genom att skriva ett avtal om vårdnad tillsammans med modern eller genom att väcka talan hos tingsrätten.Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fortkörning i Tyskland under prövotiden

2021-09-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag tro att jag blev fotad av en fartkamera i Tyskland. Jag är fortfarande i prövning perioden. Vad kan jag förvänta mig?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du körde för fort och blev fotad av en fartkamera i Tyskland. Eftersom du fortfarande är under din prövotid för ditt körkort så undrar du vad konsekvenserna kan bli.Vad händer om du blev fotad?Om du blev fotad av en fartkamera så kommer du troligtvis få hem ett brev med posten med information om att du fått böter. Det är viktigt att du i så fall betalar böterna så snabbt som möjligt eftersom tyska myndigheter ofta bara ger dig en vecka att betala böterna från att du fått beskedet.Vad krävs för att få körkortet indraget?Om du körde mer än 30 km/h för fort så kan ditt körkort dras in i Tyskland, men då dras det endast in i Tyskland. Du får alltså då ändå fortsätta köra i Sverige så länge du inte får ett besked från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen i Sverige kan nämligen välja att dra in ditt körkort på grund av trafikbrott som har begåtts utomlands. Detta beror på att en dom eller avgörande som meddelats utomlands gäller på samma sätt som en dom i Sverige (5 kap. 1 § 3 st. körkortslagen). Det krävs då att din fortkörning uppfyller någon av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen. I ditt fall är det möjligtvis punkterna 1a (grov vårdslöshet i trafik) och punkten 4 (överskridande av högsta tillåtna hastighet om överträdelsen inte kan klassas som ringa) som skulle kunna bli aktuella.Eftersom jag inte vet på vad för typ av väg du körde och hur mycket för snabbt du körde när du eventuellt blev fotad av en fartkamera så kan jag inte kan jag inte ge dig ett rakt svar på vad som kan hända. Jag kommer ändå förklara vad som kan hända beroende på hur mycket för fort du körde.För att kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik så krävs det att man ska ha kört grovt oaktsamt eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom (1 § 2 st. lag om straff för vissa trafikbrott). Det krävs alltså då att du har kört väldigt mycket för fort och på en väg där det är väldigt olämpligt. Det är till exempel värre att köra mycket för fort inne i en stad än på en motorväg eftersom risken att man krockar i en korsning eller kör på en gående eller cyklist är större i en stad än på en motorväg. Med det sagt kan man ändå bli dömd för grov vårdslöshet i trafik även på motorväg. Men så länge du bara körde lite för fort så har du inte gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik och kan inte heller få körkortet indraget på denna grund.För att kunna få körkortet indraget på grund av att man överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte är ringa så krävs det att man har kört minst 30 km/h för fort. Har man legat under denna hastighet så blir istället enbart böter aktuellt.Hur påverkar prövotiden ditt straff?Att man är i prövotiden har endast betydelse om man skulle förlora sitt körkort. Då måste man nämligen göra ett nytt körkortsprov för att få tillbaka körkortet. Den som inte är i sin prövotid behöver alltså inte göra om sitt körkortsprov, utan får tillbaka körkortet efter en viss spärrtid.Vad kan du förvänta dig?Om du blev fotad av en fartkamera kommer du troligen få hem ett brev med information om att du har fått böter och hur du betalar. Notera att det är viktigt att du betalar böterna så snart som möjligt då tidsfristen brukar vara ganska kort. Så länge du inte körde väldigt vårdslöst eller över 30 km/h för fort så är sannolikheten att du får körkortet indraget väldigt liten. Skulle du däremot få indraget körkort i Tyskland och Transportstyrelsen i Sverige skulle välja att dra in ditt körkort här också så kommer du behöva göra om körkortsproven för att få tillbaka ditt körkort.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad händer om man kör elsparkcykel med högre hastighet än 20 km/h och högre maxstyrka än 250 watt?

2021-09-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Elsparkcyklar får bad jag förstår ha en maximal motoreffekt på 250w och en maxhastighet någonstans runt 25 km/h. Det finns dock modeller utan denna begränsning som då inte får framföras på allmän väg.Vad gör man sig skyldig till, och vad kan påföljden bli, om en elsparkcykel med en för hög motoreffekt och/eller högsta hastighet framförs på allmän väg?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Elsparkcyklar kan antingen klassificeras som cykel eller moped beroende på hastighet och motoreffekt. För att en elsparkcykel ska klassificeras som cykel krävs det att den inte går att köra fortare än 20 km/h och har en motorstyrka på max 250 watt. Om detta är uppfyllt så gäller samma regler som för cyklar.Om elsparkcykeln skulle gå fortare än 20 km/h eller ha en motorstyrka på mer än 250 watt kan den inte klassificeras som cykel och kan inte köres efter cykelregler. Då betraktas elsparkcykeln i de flesta fall som moped. Här krävs det då andra krav och förutsättningar för att den ska få användas i trafik. Bland annat måste man ha körkort. Skulle man köra en sådan elsparkcykel, utan att ha körkort för det, så kan man bli dömd för olovlig körning till böter, eller om brottet varit grovt till fängelse i sex månader (3 § trafikbrottslagen).Skulle elsparkcykeln inte uppfylla kraven för varken cykel eller moped så får den överhuvudtaget inte köras på allmän väg. Även då kan man bli dömd för olovlig körning till böter eller i annat fall fängelse om brottet varit grovt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Körde 25 km/h för fort under prövotiden; blir jag av med mitt körkort?

2021-09-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej,jag körde med 105 km/t på 80 väg ..bli stoppat av polisen och fråga är kommer jag få mitt körkortet som är inte 2 år gammal eftersom jag erkänna det och betala bör?reskerar att bli av med körkortet då?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du körde 25 km/h för fort på en 80-väg och blev stoppad av polisen. Nu undrar du om det bara blir böter eller om du kommer bli av med ditt körkort eftersom du haft ditt körkort i under två år och är under prövotiden. Skulle jag ha tolkat din fråga fel eller om du inte känner att du fått svar på din fråga så är du välkommen att skicka in en ny fråga.För att bli av med körkortet krävs det att man uppfyller någon av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen. I ditt fall är det främst punkten 4 som blir aktuell. Här framgår det att körkortet kan bli återkallat om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte är att anse som ringa. För att en hastighetsöverträdelse inte ska räknas som ringa så ska man ha kört minst 30 km/h för fort.Bedömningen för när man blir av med körkortet är lika hög för både den som är under sin prövotid och den som har haft körkortet i längre än två år. Den enda skillnaden är att den som är under prövotiden är att om man blir av med sitt körkort så måste man göra om körkortsproven, medan den som har haft körkortet under längre än två år endast bli av med körkortet under en viss tid och får sedan tillbaka det.För att svara på din fråga så bör du inte bli av med körkortet eftersom du inte körde mer än 30 km/h för fort. Att du har haft körkort i mindre än två år och alltså är under prövotiden kommer inte påverka denna bedömning. Därmed kommer den enda påföljden bli böter. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad blir straffet för den som anklagar annan för vanvård och misshandel av barn?

2021-09-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mamman till våra gemensamma barn har anklagat mig och min flickvän för att vi vanvårdat och misshandlat barnen. Har det på inspelning det hon sa. Har polisanmält. Vad kan det bli för ett straff. Vad kan det klassas som. Förtal .
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner kan brottet förtal eventuellt bli aktuellt. Beroende på om hon även anmält er till någon myndighet så kan även falsk angivelse och falsk tillvitelse bli aktuellt. Jag kommer gå in på dessa brott och förklara vad som krävs för att brotten ska vara uppfyllda och vad ett eventuellt straff kan bli.FörtalFör att kunna dömas för förtal krävs det att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt har lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken). För att brottet ska vara fullbordat krävs det även att uppgiften har lämnats till någon annan än den som uppgiften rör. Att anklaga någon för att vanvårda och misshandla sina barn är helt klart en sådan uppgift som utsätter personen för andras missaktning. Därmed har mamman till era gemensamma barn begått brottet förtal mot dig och din flickvän, förutsatt att hon även spridit anklagelserna till andra. Straffet för förtal är böter.Falsk angivelse och falsk tillvitelseOm mamman till era gemensamma barn har anmält er och påstått att ni har misshandlat och vanvårdat era barn så kan hon dömas för falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken). Då krävs det att hon både vetat att ni är oskyldiga och att hon har haft för avsikt att få er dömda för brott. Om man inte kan bevisa att hon hade avsikten att få er dömda för brott kan istället falsk tillvitelse bli aktuellt (15 kap. 7 § brottsbalken). Då krävs det att hon har anmält er till polis, åklagare eller annan myndighet trots att hon vet att ni är oskyldiga. Det finns dock inget krav på att hon ska ha haft för avsikt att ni blir dömda. Straffen för både falsk angivelse och falsk tillvitelse är fängelse i högst två år.SammanfattningPrecis som du nämner kan hennes anklagande klassas som förtal förutsatt att hon delat dessa uppgifter med andra. Straffet blir då böter. Om hon även skulle ha anmält er till någon myndighet så kan brotten falsk angivelse och falsk tillvitelse bli aktuellt. Då blir straffet fängelse i högst två år.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Parkeringsböter trots giltig parkeringsbiljett

2021-09-09 i Parkeringsböter
FRÅGA |Har husbil och betalat parkeringen men satte lappeen lite otydligt i framrutan pvakten var där kl23.13 på kvällen och såg inte den jag fick 800 i böter vad ska jag göra
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så har du fått en parkeringsbot trots att du betalat parkeringsavgiften och följt alla parkeringsregler och nu undrar du vad du ska göra. Mitt råd är att överklaga boten. Hur du överklagar kommer jag förklara nedan. För att kunna överklaga boten på rätt sätt så måste man skilja på om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. På boten kan du läsa om det är en felparkeringsavgift eller kontrollavgift du har fått.Om du har fått en felparkeringsavgiftOm du fått en felparkeringsavgift så kan du anmäla till polisen att du bestrider boten. I din anmälan ska du då ange de omständigheter som du grundar ditt bestridande på samt den bevisning du åberopar (9 § lagen om felparkeringsavgift). Tänk dock på att du måste betala boten även om du bestrider den (7 § lagen om felparkeringsavgift). Om ditt bestridande godkänns så kommer du få tillbaka pengarna.Vad du ska göra om du fått en felparkeringsavgift är alltså att förklara i ansökan om varför du bestrider boten samt åberopa parkeringsbiljetten som du betalat som bevisning. På polisens hemsida hittar du blanketten som ska skickas in när du bestrider boten.Om du har fått en kontrollavgiftOm du fått en kontrollavgift så kan du överklaga boten till den som utfärdat den. Det framgår ofta av boten eller parkeringsbolagets hemsida vem det är du ska kontakta med din överklagan. Överklagan, som helst ska vara skriftlig, ska innehålla en motivering till varför du överklagar samt relevanta handlingar. Under tiden du bestrider boten får du hålla inne betalningen.Skulle du och parkeringsbolaget inte komma fram till en lösning på överklagan så kan ärendet tas vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).Vad du ska göra om du fått en kontrollavgift är alltså att motivera varför du överklagar samt bifoga parkeringsbiljetten som du betalat.Oavsett om du fått en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift är min bedömning att din överklagan troligtvis kommer bifallas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,