Måste en fullmakt vara skriftlig?

2019-08-06 i Formkrav
FRÅGA |Hur skall en fullmakt från en icke skrivkunnig( pga permanent skada) person utformas?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare (huvudman) till en tredje man om att en utsedd person (fullmäktig) har rätt att företa rättshandlingar i huvudmannens namn. Regler om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL).Fullmakter kan vara skriftliga (se 16 § första stycket AvtL) men de behöver inte nödvändigtvis vara det. Om det som i ditt fall rör sig om en huvudman som inte är skrivkunnig kan möjligtvis en så kallad uppdragsfullmakt vara att föredra (se vidare 18 § AvtL). En sådan fungerar på så sätt att huvudmannen ger fullmäktigen instruktioner om vad hen ska göra och fullmäktigen säger sedan detta till den tredje mannen. Detta är en så kallad osjälvständig fullmakt vilket innebär att den inte är synbar för tredje man. Det fungerar alltså inte som vid en skriftlig fullmakt - att fullmäktigen uppvisar denna för en tredje man - utan den grundar sig endast på huvudmannens instruktioner till fullmäktigen.Ett annat alternativ till en skriftlig fullmakt är en meddelandefullmakt (se vidare 13 § AvtL). En sådan innebär helt enkelt att huvudmannen lämnar ett meddelande direkt till tredje man om att en person äger rättshandla i hens namn. Detta kan möjligtvis vara den enklaste lösningen i ditt fall eftersom huvudmannen då direkt kan förklara fullmakten och dess innebörd för en tredje man.Observera dock att skriftliga fullmakter är ett krav i vissa fall, t.ex. vid köp av fast egendom (se vidare 27 § andra stycket AvtL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid en felaktig utbetalning?

2019-08-03 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej där . Skulle skicka en gåva till barncancerfonden för en begravning av en släkting , har aldrig gjort det förut och googlade och fixade allt med att en faktura skulle skickas till mig för betalningen .Begravningen är 1 vecka bort .När jag fick bekräftelsemailet så såg jag till min bestörtning att det var till canserhjälpen istället , skickade via mail direkt att jag ville annulera betalningen . Funkar det eller är det bindande nu ?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När du betalade till cancerhjälpen istället för till barncancerfonden gjorde du en felaktig utbetalning (solutio indebiti). Huvudregeln inom svensk rätt är att sådana felaktiga utbetalningar ska gå tillbaka, alltså att du ska få tillbaka pengarna. Detta enligt den civilrättsliga regeln condictio indebiti. Denna princip är inte reglerad i lag utan återfinns i praxis och doktrin. Det finns dock undantag från denna huvudregel där den som mottagit pengarna får en rätt att behålla dem. Ett av undantagen är om motparten i god tro inrättat sig efter betalningen. Detta undantag passar bäst när mottagaren är en privatperson, företag och liknande anses inte i samma utsträckning kunna inrätta sig efter felaktigt mottagna pengar i god tro. Även tidsaspekten spelar här en roll, om den som betalade oavsett underättar motparten om detta är det inte troligt att motparten hunnit inrätta sig efter betalningen.Ett annat undantag är om betalningen framstod som en disposition från betalarens sida. Detta innebär att om mottagaren tror att den som betalade ville göra detta, oavsett om personen var skyldig att göra detta eller inte, kan mottagaren få en rätt att behålla pengarna. SlutsatsHuvudregeln är alltså att du ska få tillbaka dina pengar. Det första undantaget är troligen inte tillämpligt med tanke på att du direkt skickade ett mail till cancerhjälpen där du förklarade ditt betalningsmisstag. Det andra undantaget verkar vid en första anblick kunna vara tillämpligt. Det är mycket troligt att cancerhjälpen uppfattar betalningar som dem får som en disposition från betalarens sida med tanke på att cancerhjälpen är en ideell organisation dit många personer skänker pengar. Men i och med att du direkt underrättade dem om att du betalat till dem av misstag borde din betalning inte ha framstått som en disposition. I och med att du direkt underrättade cancerhjälpen om din felaktiga utbetalning hann de förmodligen inte ens se din inbetalning innan du skickade ditt mail där du förklarade saken. I så fall kan cancerhjälpen inte hävda att de varit i god tro.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid uppsägning av konsumentförsäkring?

2019-07-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Får ett försäkringsbolag skicka ut en betalningspåminnelse / uppsägning samtidigt? Alltså att de skickar en första betalningspåminnelse och också märker den "uppsägning" så att de ska slippa vänta ytterligare 14 dagar vid uppsägning om inte påminnelsen betalas.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar att du har tecknat försäkringen i egenskap av privatperson. Kap. 2-7 i försäkringsavtalslagen (FAL) blir då tillämpliga.Dröjsmål med premiebetalningenOm premien inte betalas i rätt tid får försäkringsbolaget säga upp försäkringen (se 5 kap. 2 § första stycket FAL). Oftast får försäkringstagaren först en betalningsavi med en viss betalningsfrist. Denna frist är 14 dagar när den första premien ska betalas, alltså när man precis har tecknat försäkringen (se 5 kap. 1 § första stycket FAL). Om det inte rör sig om den första premien ska betalningsfristen vara 30 dagar (se 5 kap. 1 § andra stycket FAL). Efter utgången av dessa frister befinner sig försäkringstagaren i dröjsmål om hen inte har betalat och försäkringsbolaget har då alltså en rätt att säga upp försäkringen.En uppsägning får verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes till försäkringstagaren, om inte premien betalas inom denna frist (se 5 kap. 2 § andra stycket FAL). Som försäkringstagare kan man alltså alltid "rädda" sin försäkring genom att betala premien inom 14 dagar även efter att försäkringsbolaget har skickat en uppsägning. SlutsatsFörsäkringsbolaget måste alltså inte först skicka en betalningspåminnelse till försäkringstagaren sedan hen hamnat i dröjsmål, utan de kan direkt säga upp försäkringen. Jag skulle tro att försäkringsbolaget i ditt fall även märkt uppsägningen med "betalningspåminnelse" eftersom de vill klargöra för dig att om du ändock betalar premien inom 14 dagar sägs försäkringen inte upp.Om det i ditt fall istället rör sig om den första betalningsavin, alltså att du inte ens befinner dig i dröjsmål med premiebetalningen, kan försäkringsbolaget givetvis inte skicka med en uppsägning i samband med denna.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan felaktiga uppgifter från säljaren räknas som ett dolt fel?

2019-07-29 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Vi köpte en fastighet för ca 2 år sedan. Huset har eget vatten och avloppsanläggning. Innan budgivningen ställde vi frågan om storlek på avloppstanken. Via mäklaren svarade säljaren att den var över 3 kubikmeter stor, Nu visar det sig att denna tank endast är 1 kubikmeter stor. Vilket är mycket litet för en familj, vi måste nu tömma tanken betydligt oftare än om den hade varit så stor som säljaren påstod. Dessa tömmningar medför ökade fasta kostnader för oss. Så kan dessa felaktiga uppgifter från säljaren vara dolt fel? Eller kan vi på annat sätt begära ersättning? Säljaren har en dolda felförsäkring,Tacksam för svar!/Lina i Umeå
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En fastighet är fast egendom och regler om fastigheter finns i Jordabalken (JB). Vad är ett dolt fel?Dolda fel är sådana fel som en köpare av en fastighet inte upptäckt eller borde ha upptäckt vid den undersökning som hen enligt lag måste göra för att få åberopa eventuella fel i fastigheten (se vidare 4 kap. 19 § andra stycket JB). Säljaren svarar för alla dolda fel fram tills dess att preskription inträder efter 10 år (se 4 kap. 19 b § JB).Som köpare av en fastighet har man alltså en undersökningsplikt som regleras i 4 kap. 19 § andra stycket JB. En avvikelse hos fastigheten får således inte åberopas som fel om man borde ha märkt avvikelsen under undersökningen. Undersökningsplikten är sträng, Högsta Domstolen har i praxis slagit fast att köparen förväntas undersöka svårtillgängliga utrymmen, dock behöver man inte göra ingrepp i fastigheten. Jag kan alltså till att börja med konstatera att avloppstanken förmodligen omfattades av din undersökningsplikt.Undersökningsplinten kan dock minska eller helt falla bort om köparen får lugnande besked eller konkreta uppgifter från säljaren (se till exempel NJA 1979 s. 790). Du påstår här att säljaren via sin mäklare uttryckligen sa att tanken skulle vara 3 kubikmeter stor. En sådan utfästelse bör alltså resultera i att din undersökningsplikt avseende avloppstanken helt fallit bort. Att mäklaren uttryckligen säger att avloppstanken är 3 kubikmeter leder alltså till att din undersökningsplikt avseende avloppsstanken faller bort. Sammanfattningsvis leder detta till att du kan åberopa att fastigheten är felaktig, även om avloppstanken i normala fall skulle omfattas av din undersökningsplikt.SlutsatsSvaret på din fråga blir att de felaktiga uppgifterna från säljarens sida inte klassas som ett dolt fel utan istället rör det sig om ett faktiskt fel på fastigheten då den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (se vidare 4 kap. 19 § första stycket JB). När mäklaren uttryckligen sa att avloppstanken var 3 kubikmeter stor blev detta en del av ert avtal. Rättsverkningarna för dig blir dock detsamma som vid ett dolt fel, säljaren svarar för att avloppstanken avvek från vad som följde av ert avtal.För att få åberopa att fastigheten är felaktig krävs det därtill att du reklamerar felet inom skälig tid från det att du märkte eller borde ha märkt felet (se 4 kap. 19 a § första stycket JB). Huruvida du redan gjort detta till säljaren framgår inte av din fråga och den skäliga tidens längd beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Två år är dock relativt lång tid så om du inte redan reklamerat felet är det möjligt att den skäliga tiden har utgått och du har i sådana fall förlorat din rätt att åberopa att fastigheten är felaktig. PåföljderDen påföljd du kan göra gällande om felet går att åberopa är i första hand ett avdrag på köpeskillingen (se vidare 4 kap. 19 § första stycket JB samt 4 kap. 12 § första stycket JB). Skadestånd kan du endast kräva om felet beror på försummelse från säljarens sida eller om fastigheten saknar en så kallad kärnegenskap (se 4 kap. 19 § första stycket JB). Att döma från din fråga har säljaren troligtvis inte agerat vårdslöst och att avloppstanken var mindre än du förväntat dig skulle förmodligen inte klassas som en avsaknad av en kärnegenskap. Det är alltså främst prisavdrag du kan göra gällande om fastigheten kan åberopas som felaktig.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag göra mina egna barn arvlösa?

2019-08-06 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag vill göra mina egna barn arvslösa och att min hustru får allt. Vi äger en bostadsrätt tillsammans och har barn på respektive håll, inga gemensamma. Hur gör jag?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om arv behandlas i ärvdabalken (ÄB). Du kan inte enligt svensk rätt göra dina barn arvlösa. Alla bröstarvingar har rätt till sin laglott, denna uppgår till hälften av arvslotten (se 7 kap. 1 § ÄB). Då dina barn inte är din och din hustrus gemensamma bröstarvingar kan dina barn begära ut sin arvslott redan efter din eventuella bortgång, de behöver alltså inte vänta på att även din hustru gått bort.Bortsett från laglotten som dina barn har rätt till kan du dock testamentera bort resten av din egendom och på så sätt bestämma att den ska tillfalla din hustru. På detta sätt kan du alltså testamentera hälften av det arv dina barn annars skulle ha erhållit till din hustru.Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente kan du boka tid med en av våra verksamma jurister härHoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När har en timanställd rätt till OB?

2019-07-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |När får en timanställd OB
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Att man som arbetstagare ska få ersättning för OB (obekväma arbetstider) är ingen rättighet enligt lag och alltså inget som en arbetsgivare måste betala ut. Ersättning för OB är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan en arbetsgivare och fackförbund. Ersättningens storlek och vid vilka arbetstider det ska utgå styrs då av vad man har avtalat om i kollektivavtalen. Om en arbetsgivare inte är bunden av något kollektivavtal behöver de alltså inte betala ut någon ersättning för OB. Det är i så fall upp till den anställde själv att förhandla med arbetsgivaren om detta.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Skälig tid för reparation av vitvaror

2019-07-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag önskar veta hur lång tid som är skälig tid för reparation av vitvaror enligt ARN?Mvh Marie
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du agerar som privatperson/konsument. Om du då ska få vitvaror reparerade av en näringsidkare är konsumenttjänstlagen tillämplig. Näringsidkaren är i dröjsmål om arbetet inte är avslutat inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (se 24 § första stycket konsumenttjänstlagen). Jag tolkar det som att det är denna paragraf du syftar på när du vill få reda på hur lång tid som ska räknas som skälig. Vad jag kan hitta har dock Allmänna reklamationsnämnden (ARN) aldrig avgjort just denna fråga.Det framgår som sagt av lagtexten att den skäliga tiden ska bedömas med hänsyn till vad som är normalt för tjänsten i fråga (se ovan). I ditt fall blir det alltså relevant att veta hur lång tid det brukar ta att reparera just vitvaror. Även i förarbetena till konsumenttjänstlagen framhålls att man i första hand ska utgå från vad som är normal tidsåtgång för tjänsten i fråga.Det du således kan göra är att fråga runt hos lite olika reparatörer hur lång tid det brukar ta för dem att reparera vitvaror av det aktuella slaget. Om du får ett någorlunda enhetligt svar på hur lång tid det brukar ta kan du förmodligen utgå från att den skäliga tiden ligger däromkring.Hoppas att detta gav svar på din frågaMed vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan arvsrätt och giftorätt?

2019-07-29 i Bodelning
FRÅGA |Skillnad mellan Arvrätt o giftorätt .
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Med arvsrätt menas de bestämmelser som reglerar hur en avliden persons kvarlåtenskap, det vill säga all egendom som en avliden person lämnar efter sig, ska fördelas mellan personens arvingar.Med giftorätt menas en makes framtida rätt i den andra makens egendom. Denna rätt aktualiseras först vid ett äktenskaps upplösning, alltså vid en bodelning, dessförinnan råder varje make över sin egen egendom (se 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). När ett äktenskap upplöses ska giftorättsgodset fördelas mellan makarna. En makes enskilda egendom omfattas inte av giftorätten.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,