Vilka skyldigheter finns om man frånträder anställning innan den börjat?

2020-04-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Min son har blivit erbjuden två sommarjobb och preliminärt tackat ja till båda, vilket inte kommer funka i praktiken. Det ena, det som är mest intressant är dock osäkert om det blir av med tanke på Corona. Det företaget har dock meddelat att han har en månads uppsägningstid. Inget sådant har vidtalats hos det andra företaget. Vilka skyldigheter har min son?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din son har tackat ja till två olika anställningar. Det finns inga formkrav för att ingå ett bindande anställningsavtal utan dessa kan ingås skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande. Detta innebär att din son inte utan vidare kan frånträda sitt anställningsavtal med någon av arbetsgivarna.Som arbetstagare omfattas din son av lagen om anställningsskydd (se 1 § LAS). Även om han inte utan vidare kan frånträda sitt anställningsavtal kan han alltid säga upp sig från det jobbet han inte vill ha. Han måste emellertid som huvudregel iaktta en uppsägningstid på en månad (se 11 § LAS). Han kan naturligtvis försöka få till en överenskommelse med den arbetsgivare han inte vill ha jobbet hos om att få slippa uppsägningstiden. Om detta ej medges är han emellertid skyldig att iaktta den, vid risk för att behöva betala skadestånd vid försummelse (se 38 § LAS). Huruvida den arbetsgivare vars jobb han inte vill ta skulle gå så långt som att starta en process i ärendet kan jag inte svara på. Men mitt råd är att ni försöker komma överens med arbetsgivaren om att han ska slippa uppsägningstiden. Om han helt enkelt skulle meddela dem om att han inte längre vill ha jobbet är det inte heller säkert att de skulle "tvinga" honom att iaktta uppsägningstiden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ärver efterlevande make före arvlåtarens syskon?

2020-03-30 i Alla Frågor
FRÅGA |En vän till mig gick bort nyligen. Han var gift, men hade inga barn. Han som gick bort har 2 systrar. Det finns ett äktenskapsförord som säger att all egendom som han och hans maka äger är är enskild egendom. Han hade också upprättat ett testamente där det finns ett legat som tillfaller den ena systern, och testamentet avslutas med " all min övriga egendom ska delas mellan mina arvingar enligt lag". Vilka är hans arvingar enligt lag? Är det systrarna eller är det hans maka?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Makars arvsrätt regleras i 3 kap. 1 § ärvdabalken. Denna arvsrätt går före alla andra arvingars rätt i de olika arvsklasserna, med undantag för om den avlidne endast efterlämnar särkullbarn, vilket dock inte är aktuellt i ditt fall. Detta innebär att din väns make kommer ärva det som din vän efterlämnade i kvarlåtenskap, även det som är enskild egendom.Din väns systrar, som tillhör den andra arvsklassen enligt 2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken, kommer emellertid att ha en efterarvsrätt till det som hans make ärver (se vidare 3 kap. 2 § ärvdabalken). Det medför att din väns systrar kommer ärva en kvotdel av din väns makes kvarlåtenskap vid hens eventuella bortgång.Legatet till den ena systern ska utgå innan boet skiftas och kommer således att gå ur boet innan hans efterlevande make tillskiftas resten av hans kvarlåtenskap (se vidare 11 kap. 2 § ärvdabalken).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan en provanställning övergå i en tillsvidareanställning innan sex månader har gått?

2020-03-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag är provanställd och det går över till en tillsvidareanställning 11 maj, kan jag få en tillsvidareanställning innan min 6 mån provanställning går ut eller måste de gå 6 mån innan? Tänkte om jag kan fråga min chef om jag kan få tillsvidare redan nu då det underlättar med lån och sånt.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En provanställning är en tidsbegränsad anställning som regleras i 6 § LAS. Där framgår att bland annat att en provanställning får gälla i max månader och att om inte antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren vill att anställningen ska fortsätta efter prövotidens slut, ska man meddela motparten om detta. Om det ej görs övergår provanställningen efter 6 månader i en tillsvidareanställning (se närmare 6 § andra stycket LAS).Det jag beskrivit ovan är alltså en presumtion för att en provanställning kommer att övergå i en tillsvidareanställning om parterna förhåller sig passiva. Det finns emellertid inget som hindrar arbetsgivaren och arbetstagaren att under prövotiden komma överens om att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning innan 6 månader har gått.För dig innebär detta att om du och din chef är överens om saken finns det inget i lagen som hindrar er. Ni kan helt enkelt komma överens om att ändra ert avtal eller så kan ni avbryta provanställningen, vilket ni båda har en rätt att göra enligt 6 § tredje stycket LAS, och helt enkelt ingå ett avtal om en tillsvidareanställning.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att få rätt till bistånd i form av hemtjänst?

2020-03-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |hejvart framgår förutsättningar för att få rätt till bistånd i form av hemtjänst /hemhjälp? Måste man ha en viss ålder osv. vart framgår detta? lag förarbeten praxis???? tacksam för precisering.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen (SoL), närmare bestämt 4 kap. 1 § SoL. Det finns två olika typer av bistånd; försörjningsstöd och bistånd för sin livsföring i övrigt. Att få hjälp i form av hemtjänst faller in under bistånd för livsföringen i övrigt.En grundförutsättning för att kunna få bistånd är att man inte själv kan tillgodose sina behov, och inte heller kan få dem tillgodosedda på något annat sätt (se vidare 4 kap. 1 § första stycket SoL). En individuell behovsprövning ska härvid göras där den enskildas samlade situation beaktas. Vidare framgår det av förarbetena till lagen att när det är fråga om andra insatser än ekonomiska, som i ditt fall, ska det utöver en helhetsbedömning av den enskildes förhållanden göras en bedömning av vilka insatser som kan anses behövliga och skäliga för att ge personen en möjlighet att på egen hand klara sin livsföring (se vidare prop. 1979/80:1 s. 526).Vid prövningar om bistånd för livsföringen i övrigt får dock ingen hänsyn tas till den enskildes ekonomiska förhållanden (se 4 kap. 1 § tredje stycket SoL).Sammanfattningsvis krävs det alltså inte att den enskilde uppnått en viss ålder eller dylikt, även sådana faktorer kan tänkas påverka den helhetsbedömning som ska göras. Avgörande i bedömningen är istället om den enskilde kan få sina behov tillgodosedda på något annat sätt. Observera här att det inte är frågan om den enskilde faktiskt får sina behov tillgodosedda, utan om personen kan få det. Exakt hur denna bedömning görs från fall till fall kan jag emellertid inte svara på utan det blir en bedömning för kommunens socialnämnd.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du får det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad blir ens anskaffningsutgift om man fått en fastighet i gåva?

2020-04-28 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej .Har ett hus som jag fått i gåva men betalde en summa för. Ska nu sälja , men hur räknar jag ut vinstskatten när det är en gåva jag betalt för?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Frågor om skatt vid försäljningar av fastigheter regleras i inkomstskattelagen (IL). Jag utgår i mitt svar från att det är privatbostadsfastighet du har fått i gåva (se 2 kap. 8 § IL och 2 kap. 13 § IL). Vid försäljningar av fastigheter görs en kapitalvinstberäkning där vinsten räknas fram genom att ta ersättningen för den avyttrade fastigheten minskat med utgifterna för avyttringen, exempelvis mäklararvode, och omkostnadsbeloppet (se 44 kap. 13 § IL). Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter (se 44 kap. 14 § IL). Om en tillgång förvärvas genom gåva ska förvärvaren inträda i den tidigare ägarens skattemässiga situation (se 44 kap. 21 § första stycket IL). Detta lagrum är ett uttryck för den så kallade kontinuitetsprincipen, och innebär för dig att ditt omkostnadsbelopp för fastigheten kommer att vara samma omkostnadsbelopp som den som överlät fastigheten till dig hade. Det som den tidigare ägaren betalade för fastigheten kommer alltså att bli ditt omkostnadsbelopp vid en kapitalvinstberäkning om du eventuellt säljer fastigheten. På så sätt kommer din eventuella kapitalvinst att omfatta även värdestegring som uppstod under gåvogivarens innehav.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När omvandlas en visstidsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning?

2020-03-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Enligt LAS så ska en allmän visstidsanställning som varat i mer än två år automatisk övergå till en tillsvidareanställning. Vad innebär automatiskt i detta fall? Om man har skrivit på anställnigsbevis där det står "Allmän visstidsanställning" i tre år, anses man då vara tillsvidareanställd trots att det inte står så på papperet?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga berör den så kallade omvandlingsregeln i 5 a § LAS. Där framgår som du säger att en allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Att övergången sker automatiskt innebär att inget nytt avtal eller dylikt behöver skrivas på. Inte heller behöver arbetstagaren eller arbetsgivaren uppmärksamma motparten om att tvåårsgränsen har passerats. Övergången till en tillsvidareanställning sker därmed utan att någon åtgärd behöver vidtas av någon av parterna.Att du eventuellt skrivit på ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning i tre år bör inte ändra detta faktum. LAS är tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rätt enligt lagen (se 2 § andra stycket LAS). Då en automatisk övergång till en tillsvidareanställning är lagstadgad går det inte att avtala bort den. Detta ger således för handen att din allmänna visstidsanställning kommer att omvandlas till en tillsvidareanställning när tvåårsgränsen passeras, oaktat att du skrivit på ett treårigt anställningsavtal om tidsbegränsad anställning.Det ska dock noteras att omvandlingsregeln är semidispositiv, vilket innebär att den får avtalas bort i kollektivavtal (se vidare 2 § tredje stycket LAS). Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal finns det alltså en risk att detta lagrum har avtalats bort mellan din arbetsgivare och det kollektivavtalsbärande fackförbundet.Mitt råd är således att försöka kolla upp om det finns en sådan bestämmelse i det eventuella kollektivavtal som finns på din arbetsplats. Om du är medlem i ett fackförbund skulle du även kunna kontakta dem med dina funderingar.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Uppehållstillstånd genom anknytning till barn?

2020-03-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är svensk medborgare men min fru är inte det. Och vi har ett barn som är 1månad gammalt och är svensk medborgare också. Undrar hur det kommer gå till nu? Kan mamma få uppehåltillstånd pågrund av anknytning till barnet? Utan att behöva lämna sverige? Och gäller försörjningkravet för anknytning till barnet också eller? För jag själv uppfyller inte kravet på inkomst och bostad. Jag och frugan är gifta redan i 3år och dokument för det har vi också från hemlandet.. dom kan jo inte kräva att mamma åker tillbaka till hemlandet, vad ska jag göra själv med barnet? Och barnet dricker jo mammas mjölk.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Frågor om uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen (UtlL) och sedan 2016 även delvis i lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL). Det finns inget som hindrar att din fru ansöker om anknytning till erat barn. Migrationsverket får i ett sådant fall bevilja uppehållstillstånd till henne förutsatt att hon också sammanbor med ert barn, vilket det verkar som att hon gör (se vidare 5 kap. 3 a § första stycket tredje punkten UtlL). I ett fall som erat finns dock ingen presumtion för att hon kommer få uppehållstillstånd, utan migrationsverket får bevilja henne det.Huvudregeln vid ansökan om uppehållstillstånd är att det ska sökas och beviljas innan den enskilde reser in till Sverige (se 5 kap. 18 § första stycket UtlL). Detta ger alltså för handen att din fru skulle vara tvungen att lämna Sverige för att sedan ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning till ert barn. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Aktuell undantagsbestämmelse i ert fall kan vara den i 5 kap. 18 § andra stycket femte punkten UtlL. Där framgår att om personen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan kräva att personen reser till ett annat land för att ge in ansökan där, behöver personen inte heller göra detta. Det är möjligt att Migrationsverket skulle finna det oskäligt att din fru skulle behöva lämna sitt i princip nyfödda barn för att åka utomlands för att lämna in sin ansökan. Kravet på stark anknytning är förmodligen uppfyllt mellan din fru och erat barn.Huvudregeln vid uppehållstillstånd genom anknytning är att det så kallade försörjningskravet måste vara uppfyllt, detta gäller även om anknytningspersonen är svensk medborgare (se 9 § BegrL). Försörjningskravet gäller dock inte om anknytningspersonen är ett barn (se 10 § första stycket BegrL). Svaret i denna del är alltså att något försörjningskrav inte behöver vara uppfyllt om din fru åberopar anknytning till erat barn.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid vid provanställning?

2020-02-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej har en fråga angående mitt anställningsavtal:Jag är prov anställd idag och har uppfattat det som att jag har rätt till två månaders uppsägningstid om företaget väljer att inte förlänga mitt kontrakt, stämmer detta?Anställningen kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om två månader från respektive part. Vid uppsägning har Bolaget rätt att skilja den Anställde från befattningen under uppsägningstiden eller del därav. Under provanställning gäller en ömsesidig omedelbar uppsägningsmöjlighet.7.2 I sådant fall har den Anställde rätt, om Bolaget så medger skriftligen, att ta annan anställning eller bedriva egen verksamhet utan annan inskränkning än vad som anges i bestämmelserna om konkurrens nedan. Inkomster som den Anställde därvid uppbär eller skäligen borde ha uppburit skall dock avräknas mot den Anställdes uppsägningslön.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utgångspunkten när det gäller provanställningar är att de får gälla i sex månader (se 6 § första stycket LAS). Om provanställningen inte avslutas av arbetsgivaren eller arbetstagaren inom denna period övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning (se 6 § andra stycket LAS). Under en provanställning gäller normalt ingen uppsägningstid från varken arbetsgivarens eller arbetstagarens sida. Båda parter får således avbryta anställningen när de vill och några skäl för avslutandet behöver inte anges. Naturligtvis kan parterna avtala om en ömsesidig uppsägningstid, så länge den inte inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lag (se vidare 2 § andra stycket LAS). En eventuell uppsägningstid för arbetstagaren är dock inte att se som en inskränkning av en rättighet, snarare är det positivt för arbetstagaren.Om jag ska tolka den text du har bifogat, vilken jag förmodar kommer från ditt anställningsavtal, verkar det dock som att stycket om uppsägningstid gäller tillsvidareanställningar. I din text finns meningen "Under provanställning gäller en ömsesidig omedelbar uppsägningstid". Den frasen, sett mot helheten av din text, får mig att dra slutsatsen att man som provanställd hos din arbetsgivare inte har någon uppsägningstid. I så fall säger ditt anställningsavtal samma sak som lagen; en provanställning får avslutas när som helst utan uppsägningstid. Om du vill undersöka saken närmare, eller om jag möjligtvis misstolkat utdraget ur ditt anställningsavtal, föreslår jag att du kontaktar ditt fack, om du är medlem i ett sådant. Du kan även boka en tid med en av våra verksamma jurister här om du vill ha ytterligare rådgivning.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,