Fråga om försäljning av båt då motorn är stulen

2021-07-31 i Alla Frågor
FRÅGA |Inför sommaren köpte vi en båt. Efter några turer ansåg vi att den var för liten, ville ha en med hytt där barnen kunde ta skydd för vinden. Då sålde vi den. Ägt i 1 månad. Den nya ägaren hörde av sig efter 2 veckor och sa att motorn på båten vi sålde varit stulen. Vi både köpte och sålde båten i god tro att allt var okej med den, då vi aldrig tidigare ägt någon båt utan vill prova om båtlivet var något för vår familj. Vad har jag att vänta mig??? Han kommer såklart att polisanmäla detta. Tydligen stals motorn 2016. Inget som jag visste. Tycker det är märkligt att det inte har kommit upp tidigare. Kan jag straffas? Han vill ha pengarna tillbaka. Såklart hade jag också velat det. Men jag känner inte att jag gjort något fel.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om godtrosförvärvHar någon förvärvat lösöre (exempelvis en båt) genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den får förvärvaren äganderätt till egendomen om han eller hon fått den i sin besittning och var i god tro (2 § första stycket lagen om godtrosförvärv). En förvärvare ska anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt vara sådana att han eller hon inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen (2 § andra stycket lagen om godtrosförvärv). Sedan den nya lagen om godtrosförvärv trädde ikraft den 1 juli 2003 går det inte längre att göra godtrosförvärv av egendom som olovligen tagits från annan. Den ursprunglige ägaren har rätt att kräva tillbaka egendomen från innehavaren vilket framkommer av rättsfall ( NJA 2011 s. 907).Även om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt (2 §) är uppfyllda består ägarens rätt till egendomen, om egendomen har frånhänts honom eller henne genom att någon olovligen tagit den eller tvingat sig till den genom våld på person eller hot som innebar eller för den hotade framstod som trängande fara. Om ägaren inte kräver tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader från det att han eller hon fick eller måste ha fått kännedom om dennes innehav får förvärvaren dock rätt till egendomen (3 § lagen om godtrosförvärv). Vid en talan om bättre rätt till egendomen är det tillräckligt att den rätte ägaren lägger fram bevisning om att den påträffade egendomen tillhör honom eller henne och i fråga om stöldgods att egendomen olovligen har tagits från honom eller henne. Om den nya ägaren till båten polisanmäler dig innebär det inte nödvändigtvis att du kommer straffas för händelsen så länge du kan påvisa att du köpte båten i god tro. Vid en polisanmälan finns däremot en risk för den nye ägaren att polis eller åklagare kommer besluta att motorn ska lämnas ut till målsäganden. Huruvida du kommer bli ersättningsskyldig eller straffad för händelsen är tyvärr ingenting jag kan besvara utan det beror på omständigheterna vid köpet och eventuellt andra faktorer som knyter an till köpet eller stölden av motorn. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om träd medför olägenhet för grannar

2021-07-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Vi har ett körsbärsträd på vår tomt vars höjd stör nyinflyttade grannar i nybyggt bostadsrätts lägenhetshus. Grenarna växer inte över på deras mark.Har grannarna rätt att gå in och kapa grenar på vår tomt? De hävdar att vi måste ta kapa trädet rejält nu omgående och hänvisade till en artikel från er från 2007 där någon skrev om att ett tiotal träd växte över på deras tomt.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser i jordabalkenVar och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta särskild hänsyn till omgivningen. Paragrafen slår fast den allmänna principen att visa hänsyn till sina grannar. Lagstiftaren ansåg att grannar har särskilda förpliktelser mot varandra utöver vad som gäller i förhållande till utomstående. Grannförhållandet innebär inte bara skärpta skyldigheter mot omgivningen utan också att man får visa viss tolerans mot vissa alldagliga störningar som är vanliga i denna omgivning. Det har även framhållits att den nackdel en fastighetsägare har när han eller hon får ta hänsyn till grannen kompenseras av att han eller hon själv för sin del kan kräva precis samma hänsyn från grannens sida (3 kap.1 § jordabalken). Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denne kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne. Paragrafen kan medföra tolkningsproblem angående vad som menas med "olägenhet" för grannfastighetens ägare. Rent bagatellartade olägenheter av alldaglig natur bör grannen få finna sig i. Bestämmelser tar framförallt sikte på förhållandena mellan villaträdgårdar även om det kan uppkomma liknande situationer i andra fall. I varje fall lär hänsyn till grannen motivera att ägaren kontaktas innan grannen vidtar åtgärder för att ta bort roten eller grenen, även om det inte innebär några olägenheter för dennes del. (3 kap. 2 § första stycket jordabalken). Plan- och bygglagenVidare framgår att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Bestämmelsen ger byggnadsnämnden möjlighet att bl.a. ingripa i fall då växtlighet i oacceptabel grad kommit att skugga en granntomt eller medför skymd sikt för trafiken. Vad som utgör betydande olägenhet ska bedömas beroende på förhållandena som råder på den aktuella platsen. Bland annat anges i förarbetena att planteringar inte får anordnas så att de skymmer sikten för trafiken och att vegetationen/träden inte får tillåtas att växa så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannens tomt (8 kap. 15 § första stycket plan- och byggnadslagen). Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i (RÅ 1993 not. 521) att en dunge bestående av ca 20 stycken 13-15 m höga björkar, vilka för granne skymde såväl havsutsikt som orsakade skugga stora delar av dagen, i och för sig förorsakade olägenheter, men inte betydande i den mening som avses i bestämmelsen. Från ett nyare rättsfall (MÖD 212:57) gjorde domstolen den bedömning att en tujahäck inte inte utgjorde betydande olägenhet, bl.a. då skuggningen endast omfattat några timmar per dag och då fastigheten var belägenhet i ett grönskande område där viss skuggning fick tålas. Sammanfattningsvis kan jag inte säga om ni skulle bryta mot den allmänna principen om att visa hänsyn till era grannar. Jag förmodar att trädet stod där under såväl byggnationen som under försäljningen av lägenheterna. Att då i efterhand komma och klaga på att trädet är högt är något som de måste varit medvetna om sedan tidigare. Samtidigt är det svårt för mig att bedöma huruvida trädet förorsakar betydande olägenhet för era grannar. Jag kan med informationen som givits inte ge något svar på frågan men jag hoppas att lagrummen och rättsfallen kan ge er någon vägledning åtminstone. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga rätt till tjänstledighet för att studera

2021-07-23 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Om jag söker tjänstledighet för studier tex from 1/9-30/8 kan min arbetsgivare kräva att jag då jobbar på sommaren under min tjänstledighet eller vad är det som gäller? Om jag har tänkt jobba på en annan arbetsplats under sommaren vad gäller då- behöver jag fråga min arbetsgivare om lov då?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!StudieledighetslagenEn arbetstagare i allmän eller enskild tjänst som vill söka tjänstledighet för studier har rätt till behövlig ledighet från sin anställning. Syftet är att anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska kvarstå även om den anställde under kortare eller längre perioder vill avbryta arbetet för att studera (1 § första stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).I stort sett all utbildning, allmän och facklig såväl som yrkesutbildning omfattas av lagen. Det kan t.ex vara ett program eller en enstaka kurs på högskola, universitet, folkhögskola, yrkesutbildning eller distansutbildning av olika slag. Det ska dock sägas att rena självstudier inte omfattas av lagen vilket framgår av uttrycket "undergå utbildning". Lagen innehåller heller ingen uttrycklig begränsning av studieledighetens längd utan ledigheten får begränsas till den tid som i det enskilda fallet behövs för det uppsatta studiemålet. En arbetstagare som missbrukar ledigheten genom att använda den till andra ändamål än studier riskerar att göra sig skyldig till brott mot anställningsavtalet. Rätt till ledighet tillkommer arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Anställningens art eller omfattning saknar betydelse för beräkningen av anställningstid. Deltidsarbete ska exempelvis likställas med heltidsarbete (3 § första stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Kan arbetsgivaren kräva att du arbetar under din tjänstledighet?Din arbetsgivare kan inte kräva att du arbetar under sommaren om du ansökt om att vara ledig för studier mellan 1/9 - 30/8. Det är dock viktigt att tänka på hur du utformar din ledighetsansökan i fall du skulle vilja ha möjlighet att arbeta under sommaren. För att ha en möjlighet att arbeta under t.ex. jul- och sommarlov bör du söka flera ledighetsperioder åt gången. Du bör alltså specificera mellan vilka datum du kommer studera och under vilka perioder du vill arbeta. Arbeta åt en annan arbetsgivareDu kan inte ta ett annat arbete under din studieledighet såvida inte din nuvarande arbetsgivare går med på det. Anledningen till det är att tjänstledigheten grundar sig i studieledighetslagen. Det finns naturligtvis ingenting som hindrar dig och din nuvarande arbetsgivare från att komma överens om att du vid sidan av studierna arbetar extra hos en annan arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om att avbryta provanställning i förtid

2021-06-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. Min son har arbetat på ett lager och har fått skriftligt att hans provanställning upphör 210701 utan att den övergår i fast anställning.Det är många fler än han som får lämna företaget.Sen kom överordnade och sa i torsdags att han ska jobba på fredag. Jag menar på att ett skriftligt avtal finns till 2021 07 01. Överordnad menar de har rätt då det gått 2 v in på den skriftliga uppsägningen att säga hejdå. Jag vill tro han har rätt till lön 210701. Kan det stämma ? Ingen hade sagt ngt annat än givit det skriftliga upphörandet som var 210701.De använde 8 parag lagen (1994:260 om offentlig anställd .Rätt till överläggning parag31 andra stycket LAS
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas under förutsättning att prövotiden är sex månader. Provanställningen vid ett sådant avtal får avbrytas i förtid, alltså före den avtalade prövotidens utgång, om inte något annat har avtalats. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren får avbryta anställningen i förväg. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta övergår provanställningen till en tillsvidareanställning (6 § lagen om anställningsskydd). En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Syftet med underrättelsen är att arbetstagaren ska få ett rådrum innan anställningen avbryts. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren även underrätta den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet att provanställningen kommer avbrytas. Överläggningsskyldigheten innebär dock inte att arbetsgivaren är skyldig att avvakta med provanställningens upphörande (31 § lagen om anställningsskydd). Samtidigt finns en möjlighet att avvika från såväl 6 som 31 paragrafen. Det förekommer nämligen kollektivavtal om provanställning (2 § lagen om anställningsskydd). Jag skulle därför rekommendera dig att ta kontakt med ditt närmaste fackförbund och berätta om din situation. De är ofta hjälpsamma. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte

2021-07-28 i Gåva
FRÅGA |Jag har fått en bil som gåva av en fd vän. Nu kräver han tillbaka den. Han har gått vidare till domstol. Kan vännen få rätt i tvisten?
Robin Forslöv |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GåvolagenGåvolagen reglerar frågor om benefika handlingar (förmån utan krav på motprestation), nämligen under vilka omständigheter ett löfte har rättsliga följder. Lagen är tillämplig vid löften om gåvor av pengar, lösören (möbler, transportmedel, varor osv.), löpande skuldebrev och enkla skuldebrev samt aktier och andra värdehandlingar.Om det genom ett skuldebrev eller på annat sätt ges ett löfte om gåva i pengar eller lösören så fullbordas gåvan genom att löftet kommer i mottagarens besittning. Gåva avser enligt första stycket i denna bestämmelse, fall där givaren själv gett ett löfte om att prestera något i pengar eller lösören. Om en penninggåva uttrycks i skuldebrev, måste oavsett om ett löpande eller ett enkelt skuldebrev utfärdas, de pengar givaren därigenom lovat att betala komma i mottagarens besittning för att gåvan ska fullbordas. Om gåvan gäller lösören eller pengar utan att skuldebrev utfästs, fullbordas gåvan när det utfästa (det som lovats bort) kommer i mottagarens besittning (2 § gåvolagen).Eftersom du har fått bilen i gåva av din vän och du har rådighet över den, dvs. har den i besittning är gåvan fullbordad. Du är då att anse som ägare till bilen och kommer inte behöva lämna tillbaka den. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om återkallande av körkort eller böter

2021-07-24 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej jag blev nyligen stannad av polisen för fortkörning. Körde 56km/h på en väg som var 40. Fick böta 2400kr men fick behålla körkortet. Fick körkortet för 2 månader sedan. Hur kommer de sig att jag fick behålla körkortet? Kan min körkort bli återkallad?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! KörkortsingripandeEtt körkort ska återkallas om körkortsinnehavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen). Körkort med prövotidAlla nyblivna körkortstagare i Sverige har en prövotid under två års tid. Prövotid innebär att om du under denna tvåårsperiod gör dig skyldig till någon förseelse som leder till att körkortet återkallas, kommer du behöva ta ett nytt körkortsprov (körprov och kunskapsprov) innan ett nytt körkort kan utfärdas. Vid fortkörning på 50-väg eller lägre innebär en hastighetsöverträdelse på 16-20 km/tim 2,400 kr i böter. Om du på en 40-väg kör 25-30 km/tim över tillåten hastighet blir den normala påföljden en varning och böter. För att körkortet ska bli indraget krävs att du på en 40-väg kör 31-40 km/tim över tillåten hastighet. Körkortet blir då indraget i två månader. Eftersom du körde 16 km/tim över tillåten hastighet på en 40-väg innebär det att du endast kan dömas till böter. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare fortfarande gäller vid företagsöverlåtelse

2021-06-30 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Min arbetsgivare betalade en utbildning åt mig med motprestation att jag jobbar kvar i bolaget i 2 år. Nu har det bolaget upphört och jag och företaget har övergått till ett nytt bolag, med nytt org nummer. Gäller avtalet som är skrivet med det gamla bolaget fortfarande eller har avtalet upphört? I avtalet nämns inga org nummer, utan bara bolagsnamn och det gamla bolagsnamnet finns inte heller kvar.Tack för svar! Mvh
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid en verksamhetsövergång (det vill säga en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet) från en arbetsgivare till en annan övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gällde vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren (6 b § första stycket lagen om anställningsskydd). Huvudregeln vid en sådan övergång av verksamhet är att personalen medföljer till den nye arbetsgivaren och där fortsätter sin anställning på i huvudsak samma villkor som tidigare. Av (6 b § fjärde stycket lagen om anställningsskydd) framgår emellertid att anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte övergår till förvärvaren om arbetstagaren motsätter sig detta. Anledningen till det är att möjligheten att motsätta sig övergången har ansetts som en rättighet för arbetstagaren som överlåtaren och förvärvaren sinsemellan inte kan bestämma över. Bestämmelsen måste alltså ses som en rättighet för arbetstagaren. Det finns inte någon regel om hur eller inom vilken tid en arbetstagare ska tala om att han eller hon motsätter sig en övergång till förvärvaren. När det gäller tidpunkten för ett sådant meddelande framgår dock av förarbetena att detta bör ske inom skälig tid från det att arbetstagaren har blivit underrättad om övergången. Vidare sägs att det ofta finns ett intresse hos alla inblandade att få reda på arbetstagarnas inställning och att det därför är angeläget att alla berörda parter medverkar till att saken klaras ut så snart som möjligt. Det framgår inte av lagtexten hur det ska gå till när arbetstagaren motsätter sig övergången. Om arbetstagaren motsätter sig övergången får det liksom vid exempelvis en uppsägning anses vara en ensidig rättshandling som bara kan vidtas av arbetstagaren själv eller den han eller hon gett en fullmakt. Av allmänna principer om ensidiga rättshandlingar följer att arbetstagaren måste ge överlåtaren till känna att han eller hon motsätter sig övergången. Det innebär att du måste lämna beskedet till din gamla arbetsgivare som du skrev avtalet med. Jag skulle vilja säga att avtalet du skrev med din arbetsgivare därmed inte gäller. Med det sagt bör du läsa avtalet igen och se om det finns någon klausul som säger att avtalet gäller även vid en företagsöverlåtelse. Jag skulle rekommendera dig att kontakta facket om du upplever att du behöver hjälp med den saken. De är ofta hjälpsamma och hanterar dagligen ärenden av detta slag. Hoppas du fick hjälp med din fråga!

Fråga om rätt till ersättning vid dröjsmål av försäljning bil

2021-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en begagnad bil av en firma för 3 veckor sedan, vi viste att P-bromsen skulle behöva lagas o dom skulle fixa det innom 1 vecka. Dom har hittat 2 andra fel som är återgälda men problemet med P bromsen är inte löst ännu. Våran semester börjar nästa vecka och vi behöver bilen... kan man begära att dom fixar en liknande lånebil under tiden vi väntar på att bilen blir lagad? Vad kan man begära för kompensation för att det tar sån tid att laga? Mvh Viktor
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att du är en konsument och att konsumentköplagen därför är tillämplig. Om köparen inte får varan eller får den för sent och det inte beror på köparen så är säljaren i dröjsmål. Varan ska avlämnas inom skälig tid. Eftersom ni muntligen kom överens om att p-bromsen skulle lagas inom en vecka och det vid tiden för din frågeställning till Lawline verkar ha gått cirka två veckor innebär det att säljaren är i dröjsmål (9 § konsumentköplagen).Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen för avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan. Om dröjsmålet är av stor betydelse för dig som köpare så kan du häva köpet (13 § första stycket konsumentköplagen).Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tilläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Enligt förarbetena ska det stå klart vilken dag som fristen utgår (13 § andra stycket konsumentköplagen). Om köparen har krävt fullgörelse av köpet utan att ange någon tilläggstid får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes. Säljaren har uppenbarligen insikt i att p-bromsen måste fixas i tid så att du kan använda bilen till er semesterresa (13 § tredje stycket konsumentköplagen).Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats räkna med vid köpet och vars följder han inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14 § första stycket konsumentköplagen).Säljaren kan bli fri från skadeståndsansvar om det har legat utanför hans eller hennes kontroll. För att så ska vara fallet krävs:- Att det förelegat ett hinder, det har legat utanför säljarens kontroll, det ska ha varit oförutsett och säljaren ska inte ha förväntats räkna med hindret vid köpet, och säljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret genom aktivt ingripande.Det är säljaren som ska bevisa att alla fyra punkterna är uppfyllda och om han eller hon kan det så är säljaren fri från skadeståndsskyldigheten. Köparen kan även få skadestånd för alla skador som uppstått på grund av säljarens dröjsmål, både direkta och indirekta. Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i (33 §) samt annat förlust på grund av dröjsmålet eller felet. I förarbetena nämns att vissa utgifter och följdkostnader som uppkommit på grund av säljarens försummelse ska ersättas. Här kan nämnas kostnader för exempelvis resa, transport, övernattning, hyra av ersättningsvara (bil) vilken konsumenten försatts i genom felet eller dröjsmålet. Det är dock viktigt att poängtera att det enligt förarbetena krävs att köparen begränsar kostnaderna efter vad som är skäligt (32 § första stycket konsumentköplagen).Det är möjligt att säljaren kan bli fri från skadeståndsansvar eftersom han eller hon inte rimligtvis kunde veta att det skulle uppkomma två andra fel på bilen som behövde åtgärdas. Samtidigt är det svårt att som köpare kontrollera om dessa två nya fel på bilen verkligen funnits där eller om säljaren hittat på det för att rädda sig ur situationen. Han eller hon bör då rimligtvis bevisa att det verkligen varit två nya fel på bilen och att dessa fel gjorde att bilen inte kunde fixas inom skälig tid. Kan säljaren inte påvisa det bör du kunna häva köpet eller kräva skadestånd. Skadestånd skulle kunna innefatta att du får låna en annan bil av säljaren för din semesterresa eller att säljaren betalar för att du ska kunna hyra en bil. Det måste dock stå i proportion till kostnaden för den ursprungliga bilen så att inte ersättningen blir orimligt hög i förhållande till värdet av bilen du köpt. Hoppas du fick svar på din fråga!